Biznesplan wypożyczalni motocykli i skuterów X

I. Wstęp 8
II. Cele i opis przedsięwzięcia 10
1. Nazwa, cele i zamierzenia oraz forma prawna firmy 10
2. Lokalizacja firmy 11
3. Pracownicy 11
4. Czynności formalne, niezbędne do uruchomienia przedsięwzięcia 13
5. Zasoby niezbędne do uruchomienia przedsięwzięcia i będące w dyspozycji założycieli: 15
6. Koszty i działania, niezbędne do uruchomienia przedsięwzięcia. 16
III. Opis produktu 17
1. Firma X proponuje swoim klientom następujące usługi: 17
2. Przeznaczenie produktów i usług 17
3. Proponowane przez nas ceny usług: 17
4. Metody wytwarzania najważniejszych asortymentów 22
5. Narzędzia i materiały, niezbędne do obsługi skuterów i możliwości ich pozyskania. 24
6. Niezbędne aspekty prawne działalności 25
IV. Analiza rynku 26
1. Sprawozdanie z badania ankietowego 26
1.1. Określenie celu, zakresu i charakteru badań 26
1.2. Ustalenie liczby i kryteriów doboru respondentów 27
1.3. Opracowanie planu analizy wyników 27
1.4. Opracowanie kwestionariusza 28
1.5. Badania terenowe. 28
1.6. Weryfikacja uzyskanych informacji. 29
1.7. Sporządzenie raportu z badań. 29
2. Analiza konkurencji 47
3. Analiza substytutów 47
V. Marketing 49
1. Cele marketingowe 49
2. Mieszanka marketingowa 49
2.1. Produkt 49
2.2. Cena 49
2.3. Promocja 50
3. Koszty działań promocyjnych 51
3.1. Harmonogram działań promocyjnych 51
VI. Zarządzanie 52
1. Zasoby ludzkie 52
– Podstawowe typy stanowisk – krótka charakterystyka 52
– Sposób doboru i doskonalenia kadr 52
– Czynności nabywane 52
2. System motywacji 52
– System wynagrodzeń pieniężnych 52
– Inne elementy motywacji 52
3. W tym miejscu przedstawimy strukturę organizacyjną firmy 52
4. Najważniejsze systemy 53
VII. Harmonogram 54
1. Enumeracja najważniejszych czynności niezbędnych do uruchomienia przedsięwzięcia 54
2. Wyznaczenie czasu poszczególnych czynności 54
3. Przedstawienie w postaci graficznej 54
VIII. Analiza SWOT 55
IX. Analiza finansowa 57
1. Podstawowe założenia /w tym potrzebny kapitał i jego źródła/ 57
2. Bilans 57
3. Rachunek zysków i strat 57
4. Rachunek przepływów pieniężnych 57
5. Analiza progu rentowności 57
6. Analiza wskaźnikowa 57
7. Analiza opłacalności inwestycji 57
8. Budżetowanie inwestycji 57
Analiza finansowa 1. Podstawowe założenia 58
1. Koszty inwestycji 58
1.1. Ziemia 58
1.2. Budynki 58
1.3. Wyposażenie 58
2. Przychody 59
3. Koszty 59
3.1.Koszty sprzedanych usług 59
3.2.Koszty sprzedaży 59
3.3 Koszty ogólnego zarządu 59
1.Należności 63
2.Zobowiązania 63
3.Amortyzacja 63
4.Zapasy 63
5.Wydatki nie będące kosztami /np. raty spłaty kredytów/ 63