Bilans jako podstawowe źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 3
1.1. POJĘCIE I CEL SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 3
1.2. PODSTAWOWE ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 9
1.3. CECHY JAKOŚCIOWE I ZASADY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 16
ROZDZIAŁ II. BILANS JAKO PODSTAWOWY ELEMENT SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 23
2.1. POJĘCIE BILANSU 23
2.2. CHARAKTERYSTYKA AKTYWÓW 25
2.3. CHARAKTERYSTYKA PASYWÓW 31
2.4. ZASADY SPORZĄDZANIA BILANSU I WYCENY JEGO SKŁADNIKÓW 33
ROZDZIAŁ III. WYKORZYSTANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W BILANSIE 37
3.1. ISTOTA I ZNACZENIE ANALIZY FINANSOWEJ 37
3.2. WSTĘPNA OCENA SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE BILANSU 41
3.3. ANALIZA WSKAŹNIKOWA 46
ZAKOŃCZENIE 57
BIBLIOGRAFIA 58
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 60