Bilans jako podstawowe źródło informacji finansowej

Wstęp 2

Rozdział I. Bilans jako podstawowe sprawozdanie finansowe 4
1.1. Istota i znaczenie sprawozdań finansowych 4
1.2. Elementy sprawozdania finansowego 12
1.3. Pojęcie i istota bilansu jako podstawowego sprawozdania finansowego 19

Rozdział II. Struktura bilansu 24
2.1. Układ bilansu 24
2.2. Aktywa bilansu 28
2.2.1. Aktywa trwałe 29
2.2.2. Aktywa obrotowe 33
2.3. Pasywa bilansu 36
2.3.1. Kapitały (fundusze) własne 37
2.3.2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40

Rozdział III. Wykorzystanie bilansu w ocenie sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa 44
3.1. Istota i rodzaje analizy bilansu 44
3.2. Analiza sytuacji majątkowej 54
3.2.1. Analiza dynamiki aktywów 54
3.2.2. Analiza struktury aktywów 56
3.3. Analiza źródeł finansowania majątku 59
3.3.1. Analiza dynamiki pasywów 59
3.3.2. Analiza struktury pasywów 61

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków 69
Spis tabel 70

Wstęp

Zarówno rozwój gospodarki rynkowej jak również globalizacja działalności gospodarczej przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na informacje ekonomiczno-finansowe dotyczące działalności przedsiębiorstw. Informacje te powinny dotyczyć zarówno bieżącej, jak również prognozowanej sytuacji jednostek gospodarczych. Jest to istotne, gdyż sytuacja gospodarcza i finansowa jest podstawą wszelkich decyzji podejmowanych przez różne jednostki zainteresowane działalnością danego przedsiębiorstwa.

Warto podkreślić, że głównym źródłem informacji o rezultatach działalności jednostki gospodarczej są sprawozdania finansowe. Ponieważ sprawozdania te zawierają informacje o stanie i zmianach, jakie zaszły w sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wynikach działalności jednostki gospodarczej, informacje w nich zawarte są wykorzystywane przez szerokie grono użytkowników przy formułowaniu opinii i sądów oraz podejmowaniu decyzji ekonomicznych.

Jednym z najważniejszych sprawozdań finansowych dostarczającym informacje na temat sytuacji majątkowej i źródeł finansowania majątku jest bilans. W związku z powyższym celem niniejszej pracy było omówienie bilansu jako podstawowego źródła informacji finansowej.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano bilans jako podstawowe sprawozdanie finansowe. Na wstępie omówiono istotę i znaczenie sprawozdań finansowych oraz przedstawiono elementy sprawozdania finansowego. Pod koniec rozdziału omówiono pojęcie i istotę bilansu jako podstawowego sprawozdania finansowego.

W rozdziale drugim ukazano strukturę bilansu. Na wstępie przedstawiono układ bilansu a następnie omówiono kolejno aktywa z uwzględnieniem aktywów trwałych i aktywów obrotowych oraz pasywa z uwzględnieniem kapitału (funduszu) własnego oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

W rozdziale trzecim dokonano analizy wykorzystania bilansu w ocenie sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia istoty i rodzajów analizy bilansu. Następnie omówiono analizę sytuacji majątkowej z uwzględnieniem analizy struktury i analizy dynamiki aktywów bilansu. W ostatniej części pracy omówiono analizę źródeł finansowania majątku z uwzględnieniem analizy struktury i dynamiki pasywów bilansu.

Wszelkie rozważania, analizy i badania przeprowadzone w niniejszej pracy opierały się o dostępną literaturę przedmiotu, artykuły prasowe oraz raporty zamieszczone w Internecie oraz aktualne akty prawne i normatywne.