Bezrobocie w Polsce i formy przeciwdziałania zjawisku

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I BEZROBOCIE JAKO PROBLEM POLITYKI SPOŁECZNEJ 5
1.1. Definicja bezrobocia oraz osoby bezrobotnej 5
1.2. Rodzaje bezrobocia 11
1.3. Przyczyny bezrobocia w Polsce 19
1.4. Skutki bezrobocia 29
Podsumowanie 32
ROZDZIAŁ II BEZROBOCIE W POLSCE ? PRZYCZYNY I SKALA 35
2.1. Skala i dynamika bezrobocia 35
2.2. Fundusz pracy i jego charakterystyka 40
2.3. Finansowanie i dochody Funduszu Pracy 46
2.4. Oferty pracy 58
2.5. Przeszkolenia i kursy zawodowe 59
2.6. Pożyczki dla bezrobotnych i pracodawców 66
Podsumowanie 71
ROZDZIAŁ III DZIAŁANIA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 72
3.1. Zasada działania organów pośrednictwa pracy 72
3.2. Pośrednictwo zawodowe – zasady kierowania lub przeszkalania i kursy zawodowe 82
3.3. Aktywizacja zawodowa absolwentów 84
3.4. Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych 93
3.5. Znaczenie wspierania drobnej przedsiębiorczości 100
Podsumowanie 106
ZAKOŃCZENIE 108
BIBLIOGRAFIA 112
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I WYKRESÓW 116