Bezrobocie w opinii młodzieży szkół średnich w Warszawie

Wstęp 3
Rozdział I
TEORETYCZNE PODSTAWY WIEDZY O BEZROBOCIU 5
1. Pojęcie, istota i pomiar bezrobocia 5
2. Rodzaje bezrobocia 12
3. Ekonomiczno – społeczne skutki bezrobocia 19
Rozdział II
METODOLOGICZNE PODSTAWY PRACY 27
1. Cel i przedmiot badań 27
2. Problemy i hipotezy badawcze 27
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 31
Rozdział III
BEZROBOCIE W OPINII MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH W WARSZAWIE 34
1. Charakterystyka terenu badań i próby badawczej 34
2. Analiza wyników badań 40
Wnioski z przeprowadzonych badań 58
Bibliografia 61
Spis tabel, rysunków i wykresów 63
Aneks 65