Bezrobocie pielęgniarek

Wstęp 2
Rozdział 1. Bezrobocie-aspekty pojęciowe 2
1.1. Pojęcie bezrobocia i jego rodzaje 2
1.2. Cechy charakterystyczne polskiego bezrobocia 7
1.3. Przyczyny bezrobocia 12
1.4. Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia 13
1.5. Rys historyczny polskiego bezrobocia 16
Rozdział 2. Bezrobocie wśród kobiet ujmując grupę pielęgniarek 24
2.1. Bezrobocie wśród kobiet na rynku pracy 24
2.2. Kształcenie pielęgniarek 31
2.3. Strajki i protesty pielęgniarek 36
2.4. Konsekwencje strajku – opinie społeczne 41
Rozdział 3. Przeciwdziałanie bezrobociu 44
3.1. Polityka państwa wobec bezrobocia 44
3.2. Uwarunkowania prawne 49
3.3. Podstawowa oferta programowa aktywnego rynku pracy realizowana przez urzędy pracy 53
3.4. Rola organizacji obywatelskich w przeciwdziałaniu bezrobociu 58
Rozdział 4. Projekt socjalny 63
4.1. Cel projektu 63
4.2. Techniki działania 64
4.3. Metody działania 71
Zakończenie 76
Bibliografia 77
Spis tabel 80
Spis rysunków 81