Bezdomne matki przebywające w ośrodku opiekuńczym a możliwość ich usamodzielnienia

Wstęp 4

Rozdział I. Bezdomne matki – przyczyny bezdomności i sytuacja społeczna 6
1.1. Istota bezdomności 6
1.2. Przyczyny bezdomności 12
1.3. Skutki bezdomności 20
1.4. Rozmiary i ranga społeczna zjawiska 24

Rozdział II. Stosowane w Polsce i na świecie metody pomocy bezdomnym matkom 28
2.1. Dzieje walki z bezdomnością 28
2.2. Normy pomocy osobom bezdomnym 32
2.3. Pomoc instytucjonalna bezdomnym matkom 37
2.3.1. Domy Samotnej Matki 37
2.3.2. Miejskiej Schroniska dla Bezdomnych Kobiet 38
2.3.3. Schroniska dla Kobiet i Dzieci im. św. Brata Alberta 40
2.4. Programy wsparcia budowy lokali socjalnych 41
2.5. Integracja społeczna 43
2.6. Program Osłonowy Bezdomność 45

Rozdział III. Metodologia badań własnych 48
3.1. Metody i techniki badań stosowane w pedagogice 48
3.2. Charakterystyka badanej grupy i teren badań 50
3.3. Cele, problemy badawcze i hipotezy robocze 52
3.4. Metody badań stosowane w pracy 58

Rozdział IV. Wpływ pobytu w placówce opiekuńczej na usamodzielnienie się bezdomnych matek 62
4.1. Analiza wyników badań 62
4.2. Wnioski 79

Zakończenie 81

Bibliografia 83

Spis tabel 86

Spis rysunków 87

Aneksy 89