Banki zagraniczne w Polsce

Wstęp 1
Rozdział 1. Polski system bankowy. 3
1.1. Tradycje polskiej bankowości. 4
1.2. Transformacja ustrojowa sektora bankowego. 6
1.2.1. Reformy systemu bankowego w 1989r. 7
1.2.2. Kryzys w systemie bankowym. 9
1.2.3. Restrukturyzacja. 11
1.2.4. Prywatyzacja banków w Polsce 13
1.2.5. Konsolidacja w sektorze bankowym 21
1.3. Bankowość w latach dziewięćdziesiątych. 23
1.4. Instytucje okołobankowe. 27
1.4.1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 27
1.4.2. Związek Banków Polskich. 28
1.4.3. Krajowa Izba Rozliczeniowa. 29
1.4.4. Biuro Informacji Kredytowej. 30
Rozdział 2. Oddziaływanie Banku Centralnego na działalność banków komercyjnych. 32
2.1. Cele i instrumenty polityki pieniężnej. 32
2.2. Rola banku centralnego. 44
2.3. Instrumenty pieniężne NBP. 45
Rozdział 3. Banki zagraniczne na polskim rynku bankowym. 50
3.1. Banki komercyjne w Polsce. 50
3.1.1. Procesy konsolidacyjne w systemie bankowym w latach 1999-2001. 50
3.1.2. Wyniki finansowe banków komercyjnych w Polsce. 62
3.1.3. Podstawowe problemy umacniania polskiego systemu bankowego. 65
3.2. Drogi wchodzenia banków zagranicznych na polski rynek. 72
3.3. Udział kapitałów zagranicznych w polskich bankach. 74
3.3.1. Działalność operacyjna banków zagranicznych. 78
3.3.2. Wyniki finansowe i efektywność banków zagranicznych. 81
3.4. Konkurencja między bankami. 83
3.4.1. Pojawienie się banków zagranicznych a rozwój konkurencji. 83
3.4.2. Tworzenie placówek zagranicznych jako element ekspansji konkurujących banków 87
3.5. Perspektywy bankowości zagranicznej i rodzimej. 93
Zakończenie 100
Bibliografia 103
Spis tabel 106