Badanie stopnia informatyzacji urzędów gminnych w mazowieckim

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 4
1.1. Istota komunikacji 5
1.2. Determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego 10
1.3. Cywilizacja informacyjna a społeczny odbiór informatyki 11
1.4. Kontrowersje wokół społeczeństwa informacyjnego 12
ROZDZIAŁ 2. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA INFORMATYZACJĘ POLSKIEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 15
2.1. Zapewnienie taniego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu 17
2.2. Powszechna umiejętność posługiwania się teleinformatyką 20
2.3. Wizja informatyzacji polskiej administracji publicznej 25
2.3.1. Internet szerokopasmowy w administracji publicznej 27
2.3.2. Centralne bazy danych e-administracji 28
2.3.3. Bezpieczeństwo e-informacji 29
ROZDZIAŁ 3. BADANIE STOPNIA INFORMATYZACJI URZĘDÓW GMINNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 30
3.1. Cele badania 30
3.2. Metodologia i próba badawcza 31
3.3. Badanie 32
3.3.1. Ogólne informacje o gminie 34
3.3.2. Technologie informatyczne i telekomunikacyjne – oceniane kategorie 38
3.3.3. Oprogramowanie 40
3.3.4. Korzystanie z Internetu 41
3.3.5. Usługi publiczne 42
3.4. Podsumowanie i weryfikacja wyników badań 43
ROZDZIAŁ 4. BARIERY ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W POLSCE 53
ZAKOŃCZENIE 62
BIBLIOGRAFIA 64
SPIS RYSUNKÓW, TABEL, WYKRESÓW 66