Aukcje internetowe a społeczeństwo informacyjne

Wstęp 2

Rozdział I. Społeczeństwo informacyjne – nowa jakość życia społecznego 3
1.1. Informacja i wiedza – geneza społeczeństwa informacyjnego 3
1.2. Człowiek jako element społeczeństwa informacyjnego 15
1.3. Galaktyka Internetu – nowy świat komunikacji 20
1.4. Miary poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego 23

Rozdział II. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 29
2.1. Dostępność nowych technologii 29
2.1.1. Telefonia 29
2.1.2. Komputery 32
2.1.3. Internet 33
2.2. Wdrożenie prawa w zakresie społeczeństwa informacyjnego 37
2.3. Powszechny udział obywateli 46

Rozdział III. Aukcje internetowe – nowa aktywność społeczeństwa informacyjnego 49
3.1. Pojęcie aukcji internetowej 49
3.1.1. Rodzaje aukcji internetowych i sposób ich funkcjonowania 49
3.1.2. Budowa i layout serwisu aukcyjnego 52
3.2. Przykłady aukcji internetowych 56

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis tabel 65

Wstęp

Zgromadzenie Ogólne ONZ 27 marca 2006 roku postanowiło, że dnia 17 maja każdego roku będzie Światowym Dniem Społeczeństwa Informacyjnego. W Polsce w 2007 roku po raz pierwszy zorganizowano obchody tego dnia na szeroką skalę, a patronat nad nim objął marszałek Sejmu RP. Społeczeństwo informacyjne jest ostatnio bardzo modnym i pojemnym terminem, używanym w programach wyborczych znaczących kandydatów podczas niedawnych kampanii: prezydenckiej i parlamentarnej, w dokumentach rządowych, senackich i sejmowych, można często znaleźć go w prasie. Od pewnego czasu w budżetach większości nowoczesnych państw przewiduje się coraz większe kwoty na wdrażanie lub umacnianie społeczeństwa informacyjnego.

W wielu publikacjach podkreśla się, że jesteśmy w drodze do społeczeństwa informacyjnego, czyli wkrótce zapewne osiągniemy ten cel. Różne instytucje przygotowują się i przygotowują nas do tego wydarzenia – żyjemy zatem w ciekawych czasach, między dwiema epokami: industrialną i informacyjną. Ale kiedy będziemy mogli bez wątpliwości powiedzieć, że cel osiągnęliśmy? Unia Europejska ustaliła listę wskaźników pomagających ocenić stan przygotowania do wkroczenia w nową epokę, ale czy zwykli ludzie, niezaglądający do unijnych raportów, zauważają zmiany, jakie zachodzą w naszym otoczeniu?

Jedną takich zmian było pojawienie się aukcji internetowych, o których traktuje niniejsza praca.

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to społeczeństwo informacyjne – nowa jakość życia społecznego: informacja i wiedza – geneza społeczeństwa informacyjnego, człowiek jako element społeczeństwa informacyjnego, galaktyka Internetu – nowy świat komunikacji, miary poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Rozdział drugi to rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: dostępność nowych technologii, wdrożenie prawa w zakresie społeczeństwa informacyjnego, powszechny udział obywateli.

Rozdział trzeci to aukcje internetowe – nowa aktywność społeczeństwa informacyjnego: pojęcie aukcji internetowej, przykłady aukcji internetowych.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW.