Atrybuty pracy negocjatora w pozyskiwaniu najemców lokali

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ZZL – KWESTIE W UJĘCIU TEORETYCZNYM 4
1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi-zagadnienia teoretyczne: 4
1.1.1 Definicje 4
1.1.2 Istota- realizacja funkcji personalnej 5
1.1.3 Cele 6
1.1.4 Zadania 6
1.1.5 Obszary 8
1.1.6 Modele 10
1.2. Negocjacje 12
1.2.1 Definicja negocjacji 12
1.2.2 Formy negocjacji 17
1.2.3 Właściwości negocjacji 19
1.2.4 Warunki efektywnej negocjacji 21
1.2.5 Zadania negocjatora 22

ROZDZIAŁ II. ZAŁOŻENIA BADAWCZE 25
2.1. Teren badań 25
2.2. Cel badań 35
2.3. Problem badawczy 37
2.4. Problematyka badawcza 39
2.5. Hipoteza 44
2.6. Metody badawcze 47
2.7. Osoby badane 51

Rozdział III. ATRYBUTY PRACY NEGOCJATORA W POZYSKIWANIU NAJEMCÓW LOKALI – WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 53
3.1. Prezentacja wyników badań 53
3.2. Propozycje usprawnień pracy negocjatora 56
3.3. Podsumowanie i wnioski 64

ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 71
SPIS TABEL 73

WSTĘP

Ostatnimi czasy można zaobserwować istotny wzrost znaczenia negocjacji. Zmiany jakie nastąpiły w świecie, szczególnie społeczne i ekonomiczne związane z globalizacją rynków, potrzebą częstszej niż przed laty rekrutacji pracowników, większą mobilnością zatrudnienia, dynamicznymi procesami przekształceń przedsiębiorstw, wzrostem znaczenia sfery usług powodują, że negocjacje stają się coraz ważniejszym i bardziej złożonym rodzajem aktywności.
Negocjacje stają się więc jedną z podstawowych umiejętności przesądzających o skuteczności funkcjonowania w gospodarce, życiu społecznym, rodzinie.

Niestety nie zawsze do końca uświadamiamy sobie, że codziennie negocjujemy z ludźmi w naszym otoczeniu setki istotnych dla nas spraw. Ponieważ każdy z nas jest negocjatorem. Czasami skutecznym, czasami twardym lub miękkim, zjednującym sobie ludzi lub przeciwnie odstraszającym ich. Odnosimy sukcesy negocjacyjne, ale zdarzają się także porażki, czasami dotkliwe, zapadające w pamięć. W normalnym życiu człowieka, w miarę jego rozwoju od najmłodszych lat, zwykle istnieje naturalna proporcja między sukcesami negocjacyjnymi a porażkami, przy zdecydowanej przewadze sukcesów w kontaktach międzyludzkich.

Wszelkie działania jakie podejmujemy w negocjacjach zależą od nas samych, od naszej umiejętności zdobywania uznania innych ludzi, ciepłego ich traktowania, optymizmu, ciekawości i szacunku dla odrębności kulturowej, tolerancji. Okazuje się, że sami jesteśmy wnikliwie obserwowani przez otoczenie. Nie zdołamy przez dłuższy czas skrywać swego ja w negocjacjach. Lepiej pozostać sobą, zachowywać się naturalnie, bez sztuczności, która prędzej czy później i tak zacznie razić otoczenie. Jeżeli jednak poznamy swoje silne i słabe strony negocjacyjne, będziemy o nich pamiętać w chwilach napięć i zmęczenia, to okaże się, iż nasza pozycja negocjacyjna ulegnie istotnemu wzmocnieniu. Każdy trening negocjacyjny i doskonalenie techniki staną się potężnym orężem w kontaktach międzyludzkich.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi wstęp do dalszych rozważań – jest to teoretyczna część niniejszej pracy. Z kolei dwa kolejne rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym niniejszej pracy przedstawiono kwestie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ujęciu teoretycznym. Rozważania rozpoczęto od dokonania ogólnej charakterystyki zagadnień z tematyki Zarządzania Zasobami Ludzkimi wyszczególniając: definicje, istotę – istotę realizacji funkcji personalnej, cele, zadania, obszary oraz modele. Następnie przybliżono istotę pojęcia negocjacji wyróżniając przy tym: definicję, formy, właściwości, warunki efektywnej negocjacji oraz zadania negocjatora.

W rozdziale drugim omówiono założenia badawcze, które zawierają w swej treści takie zagadnienia jak: teren badań, cel badań, problem badawczy, problematykę badawczą, hipotezę, metody badawcze oraz opisują osoby badane.

W rozdziale trzecim przedstawiono wyniki badań własnych w zakresie atrybutów pracy negocjatora w pozyskiwaniu najemców lokali. Na wstępie zaprezentowano wyniki badań. Następnie ukazano propozycje usprawnień pracy negocjatora. W końcowej części rozdziału trzeciego dokonano podsumowania i wyciągnięto wnioski.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne badanego Przedsiębiorstwa Usługowego Bart-Bud Spółka Cywilna oraz informacji uzyskane na podstawie przeprowadzonej obserwacji.