Atrakcyjność turystyczna Hiszpanii na podstawie wybranych regionów

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. ATRAKCYJNOŚĆ WALORÓW TURYSTYCZNYCH 4
1.1. Atrakcyjność turystyczna 4
1.2. Walory turystyczne jako produkt turystyczny 11
1.3. Walory turystyczne środowiska naturalnego 14
1.4. Walory turystyczne dóbr kultury 16
1.5. Walory turystyczne współczesnych osiągnięć 21

ROZDZIAŁ II. ZNACZENIE HISZPANII W TURYSTYCE MIĘDZYNARODOWEJ 24
2.1. Położenie i historia Hiszpanii 24
2.2. Klimat 28
2.3. Flora i fauna 30
2.4. Zasoby naturalne 34
2.5. Gospodarka 35
2.6. Dziedzictwo kultury 38
2.7. Środowisko 43

ROZDZIAŁ III. REGIONY TURYSTYCZNE HISZPANII 48
3.1. Region Północno-Zachodni 48
3.2. Region Północno-Wschodni 52
3.3. Region Wschodni 55
3.4. Region Centralny 58
3.5. Region Zachodni 60
3.6. Region Południowy 61
3.7. Baleary 66
3.8. Wyspy Kanaryjskie 67

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 74

Wstęp

Rekreacja i turystyka zawsze sprawiają radość tym, którzy dobrze wiedzą dlaczego, jak i gdzie oraz w jakich warunkach te specyficzne w swoim wszechstronnym oddziaływaniu na człowieka formy aktywności uprawiać i w jakich kierunkach je rozwijać.

Uwarunkowania, wymiary czy aspekty turystyki związane są zazwyczaj z dwoma rodzajami środowiska. Mianowicie ze środowiskiem społecznym i naturalnym.

Pierwsze dotyczy mniejszych lub większych grup społecznych, w obrębie lub dla których organizuje się rozmaite formy turystyki. Zwraca się w związku z tym uwagę na ich wpływ na rodzaj oferty, usługi i przebieg zaprojektowanej postaci aktywności oraz na interakcje zachodzące między danym środowiskiem społecznym, kulturowym czy cywilizacyjnym a danymi jednostkami lub też na interakcje zachodzące wewnątrz badanych grup. Środowisko naturalne związane jest natomiast z uwarunkowaniami przyrodniczymi, plenerowymi. Góry, akweny wodne, jeziora, rzeki, morza i oceany oraz tereny do nich przyległe, obszary nizinne, w lecie czy zimie, w tropikach bądź poza nimi, wpływają w sposób istotny na formę, rodzaj i przebieg uczestnictwa w zajęciach o charakterze turystycznym.

Wymienione powyżej uwarunkowania składają się na atrakcyjność turystyczną danego obszaru. Takim obszarem, już od dawien dawna jest Europa, która nosi miano turystycznego regionu świata. Od dziesiątek lat utrzymuje ona czołową pozycję na rynku globalnych obrotów turystycznych.

Jednym z najczęściej i najliczniej odwiedzanych krajów ze względu na swą niezwykłą atrakcyjność turystyczną jest Hiszpania. Przyciąga ona do siebie przede wszystkim z powodu
różnorodnych walorów turystycznych jakimi została obdarzona.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie atrakcyjności turystycznej Hiszpanii stanowiące treść niniejszego opracowania.

W rozdziale pierwszym przybliżono istotę atrakcyjności walorów turystycznych. W dalszej części rozdziału wyjaśniono pojęcie atrakcyjności turystycznej oraz przybliżono tematykę waloru turystycznego jako produktu turystycznego, środowiska naturalnego, dóbr kultury i współczesnych osiągnięć.

W rozdziale drugim ukazano znaczenie Hiszpanii w turystyce międzynarodowej. Następnie dokonano charakterystyki położenia i historii Hiszpanii, klimatu, flory i fauny, zasobów naturalnych, gospodarki, dziedzictwa kultury oraz środowiska.

Rozdział trzeci poświęcono w całości regionom turystycznym Hiszpanii opisując region północno-zachodni, północno-wschodni, wschodni, centralny, zachodni, południowy oraz Baleary i Wyspy Kanaryjskie.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie.