Atrakcje turystyczne Beskidu Śląskiego na wybranych przykładach (Szczyrk, Ustroń, Wisła)

praca licencjacka z turystyki

Wstęp 2

Rozdział I. Atrakcja turystyczna jako element rynku turystycznego 4
1.1. Pojęcie atrakcji turystycznej 4
1.2. Typologia atrakcji turystycznych 5
1.3. Miejsce atrakcji turystycznych w gospodarce turystycznej 9
1.4. Atrakcja turystyczna jako przedsiębiorstwo 21

Rozdział II. Potencjał turystyczny regionu 24
2.1. Walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze 24
2.2. Rys historyczny 31
2.3. Charakterystyka wybranych obiektów turystyczno–rekreacyjnych 33

Rozdział III. Analiza obiektów atrakcji turystycznych w regionie 45
3.1. Szczyrk 45
3.2. Ustroń 50
3.3. Wisła 57

Podsumowanie 66
Bibliografia 69
Spis rysunków 73
Spis zdjęć 74

Wstęp

Atrakcje turystyczne są zjawiskiem interdyscyplinarnym. Generalnie rzecz ujmując, możemy wyodrębnić co najmniej trzy wielkie obszary badawcze, a mianowicie: geograficzno-przestrzenny, społeczny i ekonomiczny, w ramach których rozpatrywane być mogą – i rzeczywiście są – zagadnienia związane z atrakcjami turystycznymi. Z obszarem geograficzno-przestrzennym wiążą się takie zagadnienia, jak: geografia atrakcji turystycznych – wyodrębnianie walorów naturalnych, zagospodarowanie przestrzenne, a także zagadnienia planowania przestrzennego. Obszar społeczny dotyczy takich zagadnień, jak: przenikanie kultur na skutek uprawiania turystyki oraz zetknięcia z atrakcjami turystycznymi, zagadnienia etyki tegoż zjawiska, wpływ atrakcji turystycznych na społeczności lokalne itp.

Celem pracy jest zaprezentowanie atrakcji turystycznych Beskidu Śląskiego na wybranych przykładach takich jak Szczyrk, Ustroń, Wisła.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisana jest atrakcja turystyczna jako element rynku turystycznego, a więc: pojęcie atrakcji turystycznej, typologia atrakcji turystycznych, miejsce atrakcji turystycznych w gospodarce turystycznej oraz atrakcja turystyczna jako przedsiębiorstwo.

W drugim rozdziale przedstawiony jest potencjał turystyczny regionu, a więc: walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze, rys historyczny oraz charakterystyka wybranych obiektów turystyczno – rekreacyjnych.

W trzecim rozdziale dokonana jest analiza obiektów atrakcji turystycznych w regionie: Szczyrk, Ustroń i Wisła.

Do niedawna widziano atrakcje turystyczne przede wszystkim przez pryzmat regeneracji sił człowieka i konieczności realizowania wypoczynku przez zakłady pracy. Przemiany, które nastąpiły po 1989 r. spowodowały, że coraz powszechniej atrakcje turystyczne postrzegane są jako zjawisko ekonomiczne. Wynika to z faktu ogromnych obrotów towarami i usługami, jakie obserwujemy na skutek zjawiska turystyki.

Ekonomiczny sens atrakcji turystycznych wynika z dwóch zasadniczych faktów:

  • istotą turystyki jest przemieszczanie się ludzi wraz ze swoimi pieniędzmi do nowych miejsc konsumpcji,
  • struktura tej konsumpcji jest inna niż w stałym miejscu zamieszkania, a jej wielkość z reguły wyższa.

Wszystkie trzy obszary badawcze uzupełniają się wzajemnie i niedostrzeganie tych zjawisk zubaża bardzo proces myślowy i wyniki badań. Precyzyjne wyznaczenie regionów ułatwia i czyni tańszym wysiłki inwestorów, umożliwia też osiąganie wyższych efektów z eksploatacji przyszłych obiektów. Zmiany kulturowe, szczególnie te o zabarwieniu negatywnym, mogą doprowadzić do znacznego zubożenia oferty i tym samym przyczynić się do ograniczenia efektów, bądź też do zmiany wielkości i struktury popytu. Tym niemniej podstawowym kołem napędowym atrakcji turystycznych są możliwości uzyskiwania dochodów z tytułu świadczenia usług turystycznych, a podstawowe przyczyny eksplozji turystycznej we współczesnym świecie (skrócenie czasu pracy, relatywne potanienie środków transportu, wzrost dochodów) mają charakter ekonomiczny. Z faktu interdyscyplinarności turystyki wynikają najrozmaitsze kłopoty i utrudnienia nie tylko o charakterze teoretycznym, ale przede wszystkim praktycznym.