Aspiracje studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej

Wstęp 3

Rozdział I. Aspiracje – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 5
1.1. Pojęcie aspiracji 5
1.2. Klasyfikacje aspiracji 8
1.3. Aspiracje a motywacja 18
1.3.1. Motywacja i jej elementy 18
1.3.2. Osiągnięcia 24
1.4. Potrzeba realizacji aspiracji a wartości 28

Rozdział II. Charakterystyka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie 37
2.1. Historia 37
2.2. Statut 39
2.3. Władze uczelni i kadra naukowa 43
2.4. Misja i kierunki rozwoju Uczelni 47
2.5. Polityka wobec studentów 49
2.5.1. Zasady rekrutacji 49
2.5.2. Stypendia 50
2.5.3. Profile i koła zainteresowań 55

Rozdział III. Aspiracje studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie 57
3.1. Wstęp do metodologii badań własnych 57
3.1.1. Cel i przedmiot badań 57
3.1.2. Problemy, hipotezy robocze i zmienne 59
3.1.3. Organizacja badań i metody badawcze 63
3.2. Wyniki badań własnych 66
3.3. Charakterystyka aspiracji studentów 78
3.4. Szanse i zagrożenia na drodze realizacji aspiracji studentów 84

Zakończenie 90

Bibliografia 96

Spis fotografii 99

Spis wykresów 100

Spis rysunków 102

Załącznik 103