Anlaiza sprawozdawczości finasnowej przedsiębiorstwa

Wstęp 3
Rozdział I. Celowość i metodyka analizy sprawozdawczości finansowej 4
1.1. Istota, cel i zakres sporządzania sprawozdawczości finansowej 4
1.2. Zakres przedmiotowy sprawozdań finansowych 9
1.2.1. Bilans 11
1.2.2. Rachunek zysków i strat 12
1.2.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 13
1.3. Metody analizy sprawozdawczości finansowej 14
1.3.1. Analiza bilansu 17
1.3.2. Analiza rachunku zysków i strat 20
1.3.3. Badanie przepływów pieniężnych 22
1.3.4. Wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych 23
Rozdział II. Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy firmy 26
2.1. Jawność sprawozdań 26
2.2. Nowelizacja ustawy o rachunkowości 28
2.3. Elementy sprawozdania finansowego 31
2.4. Odbiorcy sprawozdawczości finansowej 32
2.5. Porównywalność danych 34
2.6. Polityka bilansowa 35
Rozdział III. Standing finansowy przedsiębiorstwa 40
3.1. Analiza rentowności 40
3.2. Analiza płynności 43
3.3. Analiza zadłużenia 46
3.4. Analiza efektywności 50
3.5. Analiza rynku kapitałowego 53
3.6. Analiza Du Ponta 56
Rozdział IV. Sprawozdawczość jako podstawa oceny działalności i projektowania polityki finansowej PKM DUDA S.A. 58
4.1. Prezentacja przedsiębiorstwa 58
4.2. Charakterystyka polityki rachunkowości 59
4.3. Wstępna analiza sprawozdawczości finansowej 60
4.3.1. Bilans 60
4.3.2. Rachunek zysków i strat 64
4.3.3. Rachunek przepływów pieniężnych 67
4.4. Analiza standingu finansowego 68
4.4.1. Analiza rentowności 68
4.4.2. Analiza płynności 71
4.4.3. Analiza zadłużenia 73
4.4.4. Analiza efektywności 75
4.5. Wnioski 78
Zakończenie 79
Załączniki 80
Bibliografia 82
Spis tabel 84
Spis rysunków 86