Analiza źródeł dochodów gminy Brwinów

Wstęp 2
Rozdział I. Dochody jednostki samorządowej 4
1.1. Źródła dochodów jednostki samorządu terytorialnego 4
1.2. Dochody własne 15
1.3. Subwencje i dotacje 16
Rozdział II. Charakterystyka Gminy Brwinów 26
2.1. Położenie Gminy 26
2.2. Demografia Gminy 31
2.3. Potencjał gospodarczy Gminy 34
2.4. Władze Gminy i jej jednostki organizacyjne i pomocnicze 38
Rozdział III. Dochody Gminy Brwinów w latach 2004-2006 45
3.1. Dochody własne gminy 45
3.2. Dochody podatkowe gminy 52
3.3. Subwencje i dotacje gminy 56
3.4. Struktura i dynamika dochodów gminy 61
Rozdział IV. Projekt zwiększenia ściągalności dochodów w Gminie Brwinów 66
4.1. Samodzielność finansowa gminy 66
4.2. Analiza SWOT 68
4.3. Cel strategiczny: „Efektywna gospodarka gminy o wysokim potencjale wzrostu” 70
4.4. Oddziaływanie organów gminy na wysokość podatków lokalnych 71
Podsumowanie 75
Literatura 77
Spis tabel 82
Spis rysunków 85