Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 2
Rozdział I. Istota analizy finansowej i jej związki z rachunkowością 4
1. Rachunkowość jako nauka społeczna stosowana 4
2. Podstawowe zasady i funkcje rachunkowości finansowej 8
3. Podstawowe zasady i funkcje analizy finansowej 12
4. Cele i metody analizy finansowej 20
Rozdział II. Źródła analizy finansowej 24
1. Bilans 25
1.1. Ogólna budowa bilansu 25
1.2. Aktywa i Pasywa 27
1.3. Analiza pionowa i pozioma bilansu 30
2. Rachunek zysków i strat 31
2.1. Budowa rachunku zysków i strat 31
2.2. Podstawowe założenia analizy rachunku zysków i strat 33
3. Rachunek przepływów pieniężnych 35
3.1. Konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych 35
3.2. Badanie cash flow 38
4. Informacja dodatkowa 39
5. Analiza wskaźnikowa 41
Rozdział III. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa X S.A. 43
1. Ogólna charakterystyka Spółki 43
2. Analiza bilansu Spółki 46
3. Analiza rachunku zysków i strat Spółki 51
4. Rachunek przepływów pieniężnych 55
5. Analiza wskaźnikowa 59
5.1. Wskaźniki rentowności 59
5.2. Wskaźniki płynności finansowej 60
5.3. Wskaźniki rotacji 61
5.4. Wskaźniki finansowania 61
6. Ocena sytuacji finansowej Spółki 63
Podsumowanie 65
Bibliografia 66
Spis tabel i rysunków 69