Analiza systemu zarządzania jakością w wytwórni mebli grupy Ikea

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 5
1.1. Istota Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM 5
1.1. Szkic koncepcji TQM 5
1.2. Zasady funkcjonowania organizacji stosujących jakość kompleksową 7
1.3. Przeszkody w realizacji zasad TQM 13
1.4. Przywództwo we wdrażaniu koncepcji TQM 18
1.2. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie 24
1.2.1. Przedsiębiorstwo jako system 24
1.2.2. Międzynarodowa organizacja normalizacyjna 28
1.2.3. System zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 31
1.3. Wdrażanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie 36
1.3.1. Wymagania dotyczące dokumentacji 36
1.3.2. Odpowiedzialność kierownictwa 41
1.3.3. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów 42
1.3.4. Analiza i diagnoza organizacyjna 43
1.3.5. Certyfikacja i audity certyfikacyjne 47

ROZDZIAŁ II. ANALIZA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W WYTWÓRNI MEBLI SWEDWOOD NALEŻĄCEJ DO GRUPY IKEA 51
2.1. Cel i zakres pracy 51
2.2. Charakterystyka zakładu SWEDWOOD 52
2.3. Wymogi jakościowe IKEA stawiane dostawcom 56
2.3.1. Norma QMUST 58
2.3.2. Norma QWAY Standard 59
2.3.3. Norma 4SIP 66
2.4. System zarządzania jakością w zakładzie SWEDWOOD 76
2.5. Ocena skutków 81

ZAKOŃCZENIE 83
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS RYSUNKÓW, TABEL I ZDJĘĆ 88