Analiza systemu wynagrodzeń w Zakładzie Energetyki Cieplnej

Wstęp 2

Rozdział I. Motywacyjna funkcja wynagrodzenia 4
1.1. Istota i pojęcie motywacji 4
1.2. Rola motywacji w zarządzaniu 12
1.3. Strategie motywacyjne 18

Rozdział II. Podstawy teoretyczne systemów wynagrodzeń 24
2.1. Wynagrodzenia i ich funkcje 24
2.2. Zasady różnicowania wynagrodzeń 31
2.3. Formy płac 38
2.4. Składniki wynagrodzeń 43

Rozdział III. System wynagradzania w spółce Zakład Energetyki Cieplnej 50
3.1. Charakterystyka badanej spółki 50
3.2. Organizacja i kultura organizacyjna 52
3.3. Informacja o zatrudnieniu 55
3.4. System wynagrodzenia obowiązujący w badanej spółce 62

Zakończenie 70
Bibliografia 72
Spis tabel i rysunków 77
Załączniki 78

Wstęp

Ludzie zawsze są i będą najważniejszą wartością organizacji, nawet w erze zaawansowanych technologii. Bez kompetentnego personelu trudno dążyć do ambitnych celów i osiągać sukcesy na rynku. Współczesny pracownik musi być wysoce wydajny, skuteczny w działaniu i przynosić organizacji ewidentne korzyści.

W dzisiejszych czasach praca zawodowa stanowi jedną z podstawowych sfer życia ludzi. Wymaga poświęcania czasu i energii. Może być ona ważnym, autotelicznym źródłem motywacji, jeśli przynosi satysfakcję. Pytanie, co należy robić, aby pracownik w pełni wykorzystywał w pracy swoje uzdolnienia i energię twórczą, jest niezwykle istotne. Należy zatem szukać coraz doskonalszych sposobów i form motywowania, mając na uwadze różne sytuacje zawodowe i ich szerokie uwarunkowania. Wszystkim organizacjom powinno zależeć na stosowaniu akceptowanych przez pracowników instrumentów pobudzania do pracy. Jednak wymaga to zrozumienia motywacji, a więc tego, co wywołuje i stymuluje zachowania, nie tylko przez kierownictwo organizacji, lecz także samych pracowników. Zadaniem dobrych kierowników jest nieustanne poszukiwanie nowych środków motywowania, tak aby praca była dla ludzi radością, a nie trudnym obowiązkiem.

Jednym z najważniejszych czynników motywacyjnych systemu motywowania w przedsiębiorstwa jest bez wątpienia system wynagradzania. Tworzony jest w przedsiębiorstwie celem sprawnego i skutecznego wykorzystania płac w procesie zarządzania oraz kształtowania ekonomicznej efektywności jego działalności.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Celem pracy jest analiza systemu wynagrodzeń w Zakładzie Energetyki Cieplnej.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki motywacyjnej funkcji wynagrodzenia. Następnie przybliżono istotę i pojęcie motywacji oraz przedstawiono rolę motywacji w zarządzaniu. Pod koniec rozdziału zaprezentowano strategie motywacyjne.

W rozdziale drugim ukazano podstawy teoretyczne systemów wynagrodzeń. W dalszej części rozdziału przedstawiono pojęcie wynagrodzeń i ich funkcje, zasady zróżnicowania wynagrodzeń, formy płac oraz składniki wynagrodzeń.

W rozdziale trzecim omówiono system wynagradzania w spółce Zakład Energetyki Cieplnej. Na wstępie dokonano ogólnej charakterystyki badanej spółki. Następnie przedstawiono spółkę jako organizację oraz zaprezentowano panującą w niej kulturę organizacyjną. Pod koniec rozdziału przybliżono informacje o zatrudnieniu oraz ukazano system wynagrodzenia obowiązujący w badanej spółce.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne badanej spółki ,,Zakładu Energetyki Cieplnej”.