Analiza systemu wynagrodzeń na przykładzie liceum

praca magisterska z zarządzania zasobami ludzkimi

Wstęp 3

Rozdział I. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 5
1.1. Istota, miejsce i znaczenie motywowania 5
1.2. Pojęcie płacy i systemu wynagradzania 9
1.3. Funkcje i formy płac 13
1.4. Zasady motywacji płacowej 19
1.5. Uwarunkowania systemu wynagradzania 22

Rozdział II. Składniki wynagrodzenia o pracę 28
2.1. Wynagrodzenie zasadnicze 28
2.2. Dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę 30
2.2.1. Premie 31
2.2.2. Prowizje 34
2.3. Dodatki do wynagrodzenia podstawowego 35
2.4. Świadczenia pozapłacowe 37
2.4.1. Świadczenia socjalne 38
2.4.2. Świadczenia grupowe 39
2.4.3. Świadczenia indywidualne 40

Rozdział III. Zasady wynagradzania za pracę w sferze budżetowej na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie 43
3.1. Charakterystyka szkoły 43
3.2. Składniki wynagrodzeń nauczycieli 46
3.2. Rodzaje rozrachunków jednostki związane z wynagradzaniem 54
3.3. Proces ubruttowienia wynagrodzeń – jego skutki w odniesieniu do pracowników 60

Rozdział IV. Analiza porównawcza wynagrodzeń osobowych na przykładzie badanego Liceum Ogólnokształcącego 66
4.1. Przedstawienie wynagrodzeń za poszczególne lata 66
4.2. Porównanie płac pracowników oświaty z innymi grupami (GUS) 71
4.3. Prognozy wysokości wynagrodzeń na kolejne lata 78
4.4. Propozycje zmian systemu wynagrodzeń w oświacie 81

Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis rysunków 91
Spis tabel 92
Spis wykresów 93
Załączniki 94

Wstęp

Zarówno rosnąca konkurencja globalna a także rozwój zaawansowanych technologii, w szczególności informacyjnych, a w konsekwencji narodziny tzw. nowej gospodarki opartej na wiedzy stawiają przedsiębiorstwa wobec konieczności budowy strategii umożliwiających im utrzymanie lub zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Warto podkreślić, że wynagrodzenia jako istotny czynnik motywowania ludzi do pracy powinny wspierać osiąganie celów wynikających z wizji i strategii firmy oraz strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Ponieważ system wynagrodzeń jest integralną częścią strategii zarządzania zasobami ludzkimi, powinien być z nią spójny i harmonizować jej cele z oczekiwaniami (celami) pracowników. Zmienność otoczenia, w którym działają przedsiębiorstwa, determinuje zmienność ich strategii. W konsekwencji immanentną cechą współczesnych strategii wynagrodzeń jest ich prokonkurencyjność, elastyczność i zróżnicowanie stosownie do struktury i kultury organizacyjnej przedsiębiorstw.

Celem niniejszej pracy jest prezentacja sposobów budowy takich właśnie systemów wynagrodzeń i zaakcentowanie konieczności sprawnego zarządzania nimi. W Polsce bowiem jak dotąd przeważają systemy wynagrodzeń nie powiązane ze strategią przedsiębiorstwa i strategią zarządzania zasobami ludzkimi. Ponieważ w ostatnich latach wciąż toczone są liczne dyskusje na temat wynagrodzeń pracowników oświaty, w niniejszej pracy przyjrzeć się właśnie wynagrodzeniom nauczycieli.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały stanowią rozważania teoretyczne, natomiast dwa ostatnie rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego. Na wstępie przedstawiono istotę, miejsce i znaczenie motywowania. Następnie zdefiniowano pojęcie płacy i systemu wynagradzania oraz funkcje i formy płac. Omówiono także zasady motywacji płacowej oraz przedstawiono uwarunkowania systemu wynagradzania.

W rozdziale drugim ukazano składniki wynagrodzenia za pracę. Przedstawiono istotę wynagrodzenia zasadniczego oraz omówiono poszczególne dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę takie jak: premie i prowizje. Przedstawiono także istotę dodatków do wynagrodzenia podstawowego oraz świadczenia pozapłacowe takie jak: świadczenia socjalne, świadczenia grupowe oraz świadczenia indywidualne.

W rozdziale trzecim ukazano zasady wynagradzania za pracę w sferze budżetowej na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie. Rozważania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki badanej szkoły. Następnie przedstawiono składniki wynagrodzeń nauczycieli oraz rodzaje rozrachunków jednostki związane z wynagradzaniem. Pod koniec rozdziału trzeciego ukazano proces ubruttowienia wynagrodzeń i jego skutki w odniesieniu do pracowników.

W rozdziale czwartym przeprowadzono analizę porównawczą wynagrodzeń osobowych na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie. Na wstępie przedstawiono wynagrodzenia nauczycieli za poszczególne lata. Następnie dokonano analizy porównawczej płac pracowników oświaty z innymi grupami na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. W rozdziale tym przedstawiono także prognozy wysokości wynagrodzeń na kolejne lata oraz propozycje zmian systemu wynagrodzeń w oświacie.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie.