Analiza sektora paliwowego w Polsce

Wstęp 2
Rozdział I. Formułowanie i wdrożenie strategii 5
1.1. Pojęcie strategii 5
1.2. Klasyfikacje strategii 9
1.3. Elementy strategii działania 13
1.4. Strategia jako etap zarządzania strategicznego 18
Rozdział II. Wybrane metody analizy strategicznej 26
2.1. Analiza SWOT 32
2.2. Analiza pięciu sił konkurencji 35
2.3. Punktowa ocena atrakcyjności sektora 38
2.4 Analiza kluczowych czynników sukcesu 39
Rozdział III Rynek paliwowy w Polsce 47
3.1. Charakterystyka sektora paliwowego w Polsce 47
3.2. Podmioty rynku paliwowego w Polsce 49
3.2.1 Działalność Rafinerii Południowych 55
3.2.2 Analiza Koncernów Zachodnich 57
3.3. Analiza rynku paliwowego według pięciu sił Portera 68
3.3.1. Siła oddziaływania dostawców sektora 68
3.3.2. Siła oddziaływania nabywców 71
3.3.3. Walka konkurencyjna 74
3.3.4. Groźba pojawienia się nowych produktów 77
3.3.5. Groźba pojawienia się substytutów 78
Ocena 81
Bibliografia 83
Spis tabel i rysunków 85