Analiza płynności finansowej w firmie Ster-Projekt

WSTĘP
I . PŁYNNOŚĆ FINANSOWA ORAZ METODY JEJ ANALIZY
1.  POJĘCIE I ZNACZENIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
2. METODY I SPOSOBY ANALIZY ZDOLNOŚCI PŁATNICZEJ
2.1. Statystyczny pomiar płynności finansowej
2.2. Dynamiczny pomiar płynności finansowej
2.3. Rynkowa korekta płynności finansowej
2.4. Analiza wskaźnikowa
2.5. Analiza kapitału obrotowego jako uzupełnienie badania płynności finansowej
II. CHARAKTERYSTYKA FIRMY „STER-PROJEKT”
1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
1.1 Historia firmy Ster Projekt
1.2 Informacje o zatrudnieniu
1.3 Dane o działalności, podstawowe produkty, towary i usługi
2. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA
III. ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W FIRMIE  STER-PROJEKT
1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. Wybrane wskaźniki wystarczalności i wydajności
gotówkowej w firmie Ster Projekt S.A.
1.2. Wskaźniki płynności finansowej w firmie Ster Projekt S.A.
2. ANALIZA PRZEPŁYWÓW STRUMIENI PIENIĘŻNYCH
3. ZYSKOWNOŚĆ A PŁYNNOŚĆ FINANSOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
IV. ZNACZENIE POLITYKI FISKALNEJ PAŃSTWA NA PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA STER-PROJEKT
1. WPŁYW PODATKÓW NA PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTW
2. OCENA WPŁYWU POLITYKI FISKALNEJ NA PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA STER-PROJEKT S.A.
WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA