Analiza płynności finansowej w firmie Ster-Projekt

Wstęp 1
Rozdział 1. Płynność finansowa oraz metody jej analizy. 3
1.1. Pojęcie płynności finansowej. 3
1.2. Podstawowe relacje pomiędzy płynnością, zyskownością i wypłacalnością. 5
1.3. Przyczyny i skutki zatorów płatniczych. 12
1.4. Sposoby poprawy płynności finansowej. 16
1.5. Znaczenie i cele analizy płynności finansowej. 21
Rozdział 2. Metody i sposoby analizy zdolności płatniczej. 24
2.1. Statystyczny pomiar płynności finansowej. 24
2.2. Dynamiczny pomiar płynności finansowej. 28
2.3. Rynkowa korekta płynności finansowej. 35
2.4. Analiza wskaźnikowa. 43
2.5. Analiza kapitału obrotowego jako uzupełnienie badania płynności finansowej. 45
Rozdział 3. Charakterystyka firmy „Ster-Projekt”. 51
3.1. Charakterystyka ogólna. 51
3.2. Charakterystyka ekonomiczna. 56
Rozdział 4. Analiza płynności finansowej w firmie  Ster-Projekt. 62
4.1. Kształtowanie się wskaźników płynności finansowej w przedsiębiorstwie. 62
4.2. Analiza przepływów strumieni pieniężnych. 72
4.3. Zyskowność a płynność finansowa w przedsiębiorstwie. 79
Rozdział 5. Znaczenie polityki fiskalnej państwa na płynność finansową przedsiębiorstwa Ster-Projekt. 81
5.1. Wpływ podatków na płynność finansową przedsiębiorstw. 81
5.2. Ocena wpływu polityki fiskalnej na płynność finansową przedsiębiorstwa Ster-Projekt SA. 87
Zakończenie 88
Bibliografia 89