Analiza i rozwój strategiczny firmy

Wstęp 3
Rozdział I. Zarządzanie strategiczne jako podstawowa koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa 5
1.1. Współczesne koncepcje zarządzania 5
1.2. Istota i znaczenie zarządzania strategicznego 11
1.3. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku 15
1.3.1. Znaczenie analizy strategicznej 15
1.3.2. Analiza otoczenia konkurencyjnego 19
1.3.3. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa 25
1.3.4. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa 29
Rozdział II. Kształtowanie strategii rozwoju firm 36
2.1. Projektowanie strategii 36
2.2. Rodzaje strategii rozwoju przedsiębiorstwa 44
2.3. Wybór, wdrożenie i kontrola realizacji strategii 50
Rozdział III. Warunki realizacji strategii firmy Interlex 54
3.1. Ogólna charakterystyka firmy 54
3.2. Opis środowiska funkcjonowania firmy 57
3.3. Wykorzystanie analizy SWOT do formułowania strategii firmy 62
3.4. Projekt strategii rozwoju firmy 66
Zakończenie 73
Bibliografia 75
Spis tabel 78
Spis rysunków 79