Analiza fundamentalna BRE Banku S.A.

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ROLA ANALIZY FINANSOWEJ W FUNKCJONOWANIU BANKU 5

1.1. Pojęcie, cele analizy finansowej i jej użytkownicy 5
1.2. Podstawowe źródła informacji 9
1.3. Metody i narzędzia analizy finansowej 15

ROZDZIAŁ II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI  BRE BANKU S.A. 31

2.1. Geneza oraz profil działalności BRE Banku S.A. 31
2.2. Warunki zewnętrzne funkcjonowania Banku w latach 1999 -2001 40
2.3. Pozycja Banku w sektorze bankowym. 53

ROZDZIAŁ III.  WSTĘPNA ANALIZA SYNTETYCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA OKRES 1999-2001 57

3.1. Wstępna analiza bilansów majątkowych 57
3.2. Analiza rachunków zysków i strat 69
3.3. Analiza przepływu środków pieniężnych 74

ROZDZIAŁ IV.  WSKAŹNIKOWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ BANKU 77

4.1. Efektywność finansowa 77
4.2. Wypłacalność i płynność 79
4.3. Jakość aktywów 80
4.4. Rynkowa wartość banku 82

ZAKOŃCZENIE 86

BIBLIOGRAFIA 89

SPIS TABEL 91

ZAŁĄCZNIKI 92