Analiza fundamentalna BRE Banku S.A.

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Analiza makroekonomiczna  ? gospodarka polska w latach 1998-2001. 4
1.1. Podstawowe czynniki określające poziom aktywności gospodarczej 4
1.1.1. Dynamika wzrostu PKB 4
1.1.2. Tempo produkcji 5
1.1.3. Bezrobocie 6
1.1.4. Inflacja-podaż pieniądza 8
1.1.5. Stopy procentowe 10
1.1.6. Kursy walutowe 12
1.1.7. Deficyt obrotów bieżących 13
1.2. Koniunktura na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 16

ROZDZIAŁ II. RYNEK GIEŁDOWY. WYCENA GIEŁDOWA AKCJI 20
2.1. Wskaźniki wykorzystywane przez akcjonariuszy 25
2.1.1. Zysk na 1 akcję 27
2.1.2. Stopa zyskowności akcji 28
2.1.3. Stopa dywidendy 29
2.1.4. Stopa wypłaty dywidendy 30
2.1.5. Rentowność akcji 31
2.2. Wskaźniki dla potencjalnych inwestorów 32
2.2.1. PER 32
2.2.2. PEQ 33
2.2.3. Rentowność kapitału własnego 34
2.2.4. Wskaźnik szybkości wzrostu zysków 35

ROZDZIAŁ III. METODY OCENY KONDYCJI FINANSOWEJ BANKU 38
3.1. Analiza pozioma i pionowa sprawozdań finansowych 38
3.2. Analiza wskaźnikowa 45
3.2.1. Wskaźniki efektywności 45
3.2.2. Wskaźniki wypłacalności i płynności 49
3.2.3. Wskaźniki jakości aktywów 51

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA KONDYCJI FINANSOWEJ BANKU ? PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE NARZĘDZI ANALITYCZNYCH 53
4.1. Otoczenie banku ? koniunktura w banku 53
4.2. Charakterystyka działalności Banku 57
4.3. Analiza kapitałów własnych Banku 64
4.4. Analiza bilansu 66
4.5. Analiza rachunku zysków i strat 77
4.6. Analiza przepływów pieniężnych 83
4.7. Analiza wskaźnikowa 84

ZAKOŃCZENIE 90
BIBLIOGRAFIA 93
SPIS TABEL 95
ZAŁĄCZNIKI 96