Analiza finansowa przedsiębiorstwa w branży budowlanej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1.  ISTOTA I METODYKA ANALIZ SPORZĄDZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 4
1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej 4
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz 7
1.3. Źródła danych potrzebne do analizy finansowej 10
1.4. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach 12

ROZDZIAŁ 2.  SPRAWOZDANIE JAKO ŹRÓDŁO DO OCENY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 16
2.1. Bilans 18
2.2. Rachunek zysków i strat 25

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO GAMART S.A. W JAŚLE 29

3.1. Historia i przedmiot działania PPHU Gamart SA 29
3.2. Oferta produktowa Gamart SA 36
3.3. Perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa 42

ROZDZIAŁ 4.  ANALIZA FINANSOWA NA PRZYKŁADZIE FUNKCJONOWANIA PPHU GAMART 44
4.1. Wstępna analiza bilansu 44
4.2. Analiza wskaźnikowa 52
4.3. Podsumowanie wyników 59

ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL I WYKRESÓW 65