Analiza finansowa pizzerii

Wstęp 2

Cel i zakres 3

Rozdział 1 Podstawy teoretyczne rachunkowości 4
1.1 Zarys historii rachunkowości 4
1.2 Pojęcie, funkcje i metody rachunkowości 5
1.3 Rachunkowość finansowa 9
1.4 Pojęcie i geneza rachunkowości zarządczej 10
1.5 Rachunkowość zarządcza, a rachunkowość finansowa 12

Rozdział 2 Analiza fundamentalna 15
2.1 Ogólna charakterystyka analizy fundamentalnej 15
2.2 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 16
2.3 Analiza finansowa 21
2.3.1 Analiza sprawozdań finansowych 21
2.3.1.1 Analiza rachunku zysków i strat 22
2.3.1.2 Analiza bilansu 23
2.3.2 Analiza wskaźnikowa 25

Rozdział 3 Analiza finansowa pizzerii X 30
3.1 Ogólna charakterystyka pizzerii X 30
3.2 Analiza bilansu 31
3.3 Analiza rachunku zysków i strat 37
3.4 Analiza wskaźnikowa 39
3.5 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 43
3.6 Analiza SWOT 45
3.7 Ocena kondycji finansowej spółki 47

Zakończenie 51
Bibliografia 53
Spis tabel 56
Spis wykresów 57

Cel i zakres

Celem pracy jest zbadanie za pomocą analizy finansowej kondycji finansowej pizzerii X. W tym celu przeprowadzono wiele analiz, wśród których należy wskazać analizę wstępną bilansu i rachunku zysków i strat oraz analizę wskaźnikową. Na podstawie licznych badań dokonano oceny kondycji finansowej analizowanej spółki. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział pierwszy ukazuje rozważania teoretyczne z zakresu rachunkowości. Na wstępie tego rozdziału przedstawiono rys historyczny rachunkowości. Następnie zdefiniowano pojęcie rachunkowości oraz przedstawiono jej funkcje i metody. W dalszej części rozdziału omówiono zagadnienie rachunkowości finansowej i zarządczej oraz przyrównano je do siebie.

Rozdział drugi ukazuje istotę analizy fundamentalnej. Rozważania rozpoczęto od ogólnego scharakteryzowania analizy fundamentalnej. Następnie omówiono analizę otoczenia przedsiębiorstwa oraz analizę finansową z uwzględnieniem analizy sprawozdań finansowych oraz analizy wskaźnikowej.

Rozdział trzeci ukazuje analizę finansową pizzerii X. Na wstępie badań dokonano ogólnej charakterystyki badanej spółki. Następnie przeprowadzono analizę wstępną bilansu oraz rachunku zysków i strat a także analizę wskaźnikową, analizę otoczenia przedsiębiorstwa oraz analizę SWOT. Pod koniec rozdziału trzeciego dokonano oceny kondycji finansowej badanej pizzerii X. Wszystkich analiz dokonano na podstawie dokumentów i sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa Pizzeria X.