Analiza finansowa narzędziem oceny przedsiębiorstwa

Wstęp 3
Rozdział I. IDENTYFIKACJA ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 5
1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 5
2. Metody analizy finansowej 8
3. Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji 13
4. Sposób sporządzania analiz 19
3.1. Analiza bilansu 19
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 23
3.3. Badanie przepływów pieniężnych 24
3.4. Wskaźnikowa analiza sprawozdań finansowych 25
Rozdział II ANALIZA WSTĘPNA PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE BILANSU W LATACH 2002-2005 28
1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 28
2. Istota bilansu 29
3. Analiza pionowa bilansu 35
3.1. Analiza wielkości struktury aktywów 35
3.2. Analiza wielkości struktury pasywów 37
4. Analiza pozioma bilansu 39
Rozdział III. ANALIZA WSTĘPNA PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W LATACH 2002-2005 51
1. Istota rachunku zysków i strat 51
2. Analiza uzyskanych przychodów 54
3. Analiza poniesionych kosztów 58
4. Analiza wyniku finansowego 63
Rozdział IV. ANALIZA WSKAŹNIKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA „ALFA” SP.J. W LATACH 2002-2005 67
1. Analiza płynności finansowej 75
2. Analiza zadłużenia 79
3. Analiza rentowności 82
4. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa 86
Zakończenie 94
Wykaz wykorzystanej literatury 96
Spis tabel 98
Spis rysunków 100