Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie i rola analizy finansowej w ocenie działalności przedsiębiorstwa 5
1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej przedsiębiorstwa 5
1.2. Rodzaje analiz 10
1.3. Źródła informacji do oceny finansowej 17
1.3.1. Rachunek zysków i strat 18
1.3.2. Bilans 20
1.3.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych 23

Rozdział II. Analiza wskaźnikowa jako metoda oceny działalności przedsiębiorstwa 25
2.1. Wstępna analiza bilansu 25
2.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat 31
2.3. Zasady analizy wskaźnikowej 34
2.3.1. Wskaźniki płynności 35
2.3.2. Wskaźniki zadłużenia i obsługi długu 37
2.3.3. Wskaźniki efektywności (wykorzystania) aktywów 44
2.3.4. Wskaźniki rentowności 46
2.3.5. Wskaźniki wartości rynkowej 49
2.4. Analiza metodą Du Ponta 52

Rozdział III Ocena kondycji finansowej Zakładów CERSANIT S.A. 56
3.1. Ogólna charakterystyka działalności Zakładów CERSANIT S.A. 56
3.2. Wstępna analiza sprawozdań finansowych Zakładów CERSANIT 58
3.2.1. Analiza dynamiki i struktury aktywów 58
3.2.2. Analiza dynamiki i struktury pasywów 60
3.2.3. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat 62
3.2.4. Analiza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych 65
3.3. Analiza wskaźnikowa Zakładów CERSANIT S.A. 69
3.3.1. Wskaźnikowa ocena płynności finansowej 69
3.3.2. Wskaźnikowa ocena zadłużenia i obsługi długu 70
3.3.3. Wskaźnikowa ocena efektywności aktywów 71
3.3.4. Wskaźnikowa ocena rentowności 74

Zakończenie 76
Bibliografia 78
Spis rysunków, tabel i wykresów 81