Analiza finansowa firmy

1. Podstawy oceny przedsiębiorstw
1.1. Analiza ekonomiczna i finansowa
1.2. Sprawozdawczość finansowa
1.3. Bilans jako podstawowe sprawozdanie finansowe
1.4. Rachunek wyników
1.5. Analiza wskaźnikowa
1.6. Rachunek przepływów pieniężnych

2. Podstawowe informacje dotyczące xyz S.A.
2.1 Historia Spółki Akcyjnej xyz
2.2 Struktura organizacyjna xyz S.A.
2.3 Działalność spółki xyz S.A
2.3.1 Przedmiot działalności spółki
2.3.2 Geograficzna struktura sprzedaży
2.3.3 Asortymentowa struktura sprzedaży
2.4 Najważniejsze wydarzenia w spółce na przekroju trzech ostatnich lat
2.5 Analiza SWOT
2.6 Strategia i perspektywy rozwoju Spółki Akcyjnej xyz

3. Wstępna analiza bilansu i rachunku wyników
3.1. Analiza bilansu
3.2. Struktura kapitałowo-majątkowa
3.3. Analiza rachunku wyników

4. Analiza wskaźnikowa
4.1. Analiza rentowności
4.2. Analiza płynności finansowej
4.3. Analiza sprawności działania
4.4. Analiza zadłużenia (obsługi długu)

5. Przepływy środków pieniężnych w Spółce Akcyjnej xyz