Analiza finansowa przedsiębiorstwa dla typowych celów zarządczych na przykładzie grupy kapitałowej Kęty S.A.

Wstęp 3
Rozdział I. Metodyka analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie 6
1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej 6
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz 10
1.3. Źródła danych potrzebne do analizy finansowej 13
1.4. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach 16
Rozdział II. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa Kęty S.A. 20
2.1. Analiza bilansu 20
2.2. Analiza rachunku zysków i strat 23
2.3. Analiza wskaźników 25
2.3.1. Analiza płynności 27
2.3.2. Analiza rentowności 29
2.3.3. Analiza sprawności działania 32
2.3.4. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa 35
2.4. Zasady polityki księgowej stosowane w Grupie Kapitałowej KĘTY SA 39
Rozdział III. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Grupy Kapitałowej Kęty SA 45
3.1. Historia powstania przedsiębiorstwa 45
3.2.   Przedmiot działalności 50
3.3. Ocena sytuacji majątkowo – kapitałowej na podstawie analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat 55
3.4. Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie analizy   wskaźnikowej 60
3.5. Analiza sytuacji rynkowej ? główni konkurenci 63
3.6. Podsumowanie wyników 68
Zakończenie 70
Bibliografia 72
Spis tabel i wykresów 74