Analiza efektywności szkolenia pracowników na przykładzie przedsiębiorstwa X

Wstęp 2

Rozdział 1. Szkolenie jako forma wspierania rozwoju pracowników 5
1.1. Rola pracowników we współczesnych organizacjach 5
1.2. Pojęcie i instrumenty rozwoju pracowników 8
1.3. Rodzaje i znaczenie szkoleń pracowniczych 17

Rozdział 2. Czynniki efektywności szkolenia 24
2.1. Pojęcie oceny efektywności szkolenia 24
2.2. Pomiar efektywności szkolenia 27
2.3. Klasyfikacja determinant efektywności szkolenia 32
2.3.1. Związane z osobą szkoloną 32
2.3.2. Związane z organizacją szkolenia 34
2.3.3. Związane z realizacją szkolenia 39

Rozdział 3. Charakterystyka firmy X 45
3.1. Charakterystyka firmy 45
3.2. Analiza zatrudnienia 46
3.3. Proces zarządzania zasobami ludzkimi 47
3.4. System motywacyjny 49
3.5. Budowanie wartości kadry 56

Rozdział 4. Szkolenie pracowników firmy X i analiza jego efektywności 63
4.1. Metodologia badań 63
4.2. Charakterystyka respondentów 70
4.3. Stopień zadowolenia uczestników w programach szkoleniowych 71

Zakończenie 82
Bibliografia 83
Spis tabel 85
Spis rysunków 86
Aneks 87