Analiza działalności kredytowej Banku Ochrony Środowiska

Wstęp 2
Rozdział I. Ogólny zarys systemu bankowego w Polsce 5
1. Obecny polski system bankowy 5
2. System bankowy jako część systemu finansowego 12
3. Instytucje i przedsiębiorstwa wspierające polski system bankowy 17
4. Bank jako przedsiębiorstwo, jego cechy charakterystyczne 23
Rozdział II. Produkty bankowe jako szansa uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku bankowym 28
1.Rynek kredytów bankowych 28
2. Istota kredytu, jako produktu bankowego 32
3. Wstępna analiza satysfakcji klientów z kredytów bankowych oferowanych na rynku 36
4. Działalność Banku Ochrony Środowiska i jego produkty bankowe w latach 2001-2004 43
Rozdział III. Polityka kredytowa Banku Ochrony Środowiska 48
1. Współpraca w zakresie kredytowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 48
2. Kredyt jako podstawowy instrument finansowania działalności inwestycyjnej 55
3. Rola kredytów preferencyjnych w działalności gospodarczej 60
4. Sytuacja finansowa i ekonomiczna II oddziału Banku Ochrony Środowiska w Warszawie 68
Rozdział IV. Znaczenie kredytu preferencyjnego dla rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie firm obsługiwanych przez Bank Ochrony Środowiska w latach 2001-2004 r. 73
1. Charakterystyka firm obsługiwanych przez II oddział BOŚ w Warszawie. 73
2. Warunki, zasady i tryb udzielania kredytów przez Bank. 78
3. Analiza badań ankietowych. 87
Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis tabel 101
Spis rysunków 102
Aneks – Ankieta 103