Agroturystyka szansa wzbogacenia oferty turystycznej powiatu giżyckiego

Wstęp 4
Rozdział I. AGROTURYSTYKA FORMĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W TURYSTYCE 6
1.1. Istota i zakres działalności agroturystycznej 6
1.1.1. Pojęcie agroturystyki i jej związek z innymi formami turystyki 6
1.1.2. Cechy popytu i podaży w agroturystyce. 10
1.2. Podstawy prawne i finansowe prowadzenia gospodarstw agroturystycznych. 14
1.2.1. Przesłanki rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich. 14
1.2.2. Organizacyjno-prawne uwarunkowania działalności agroturystycznej. 21
1.2.3. Finansowe uwarunkowania działalności agroturystycznej. 26
1.3. Koncepcja agroturystyki jako produktu markowego 32
ROZDZIAŁ II.  PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU AGROTURYSTYKI W POWIECIE GIŻYCKIM. 36
2.1. Walory turystyczne terenów wiejskich powiatu giżyckiego. 36
2.1.1. Walory wypoczynkowe 39
2.1.2. Walory krajoznawcze 40
2.1.3. Walory specjalistyczne 44
2.2. Infrastruktura turystyczna i paraturystyczna terenów wiejskich powiatu giżyckiego. 47
2.2.1. Dostępność komunikacyjna terenów wiejskich. 47
2.2.2. Zaplecze noclegowe i żywieniowe. 49
2.2.3. Oferta sportowo – rekreacyjna i kulturalna. 51
2.3. Wielkość i struktura ruchu turystycznego w wiejskich obiektach noclegowych powiatu giżyckiego. 53
2.4. Oczekiwania i stosunek mieszkańców terenów wiejskich do uczestników ruchu turystycznego. 55

ROZDZIAŁ III.   MOŻLIWOŚCI ROZWOJU AGROTURYSTYKI NA TERENACH WIEJSKICH POWIATU GIŻYCKIEGO. 61
3.1. Analiza SWOT oferty agroturystycznej i możliwości rozwoju. 61
3.1.1. Mocne i słabe strony oferty. 61
3.1.2. Szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych w powiecie giżyckim. 69
3.2. Identyfikacja korzyści osiąganych przez gospodarstwa agroturystyczne i gminy z rozwoju agroturystyki w powiecie. 71
3.3. Doskonalenie oferty dystrybucji i promocji oferty gospodarstw agroturystycznych. 74
3.4. Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki stymulujące rozwój agroturystyki w gminach powiatu giżyckiego 88
3.4.1. Źródła finansowania rozwoju działalności agroturystycznej. 88
3.4.2. Rola samorządu terytorialnego w stymulowaniu rozwoju agroturystyki. 90
3.4.3. Udział organizacji samorządu gospodarczego w pobudzaniu rozwoju turystyki na terenach wiejskich. 94
Zakończenie 104
Bibliografia 106
Spis tabel i rysunków 109