Archiwum miesiąca: wrzesień 2022

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i rola strategii w działaniu firmy 5
1.1. Pojęcie i istota strategii 5
1.2. Miejsce strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem 8
1.3. Procedura budowania strategii rozwoju 11
1.4. Rodzaje strategii 14
1.5. Strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku 17
1.5.1. Znaczenie analizy strategicznej 17
1.5.2. Analiza otoczenia konkurencyjnego 18
1.5.3. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa 24
1.5.4. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa 27

Rozdział II. Profil Przedsiębiorstwa X Sp. z o.o. 31
2.1. Ogólna charakterystyka firmy 31
2.1.1. Historia 31
2.1.2. Oferta produktowa 32
2.1.3. Sytuacja finansowa i konkurencja 33
2.1.4. Klienci 44

Rozdział III. Ocena dotychczas realizowanej strategii 47

Rozdział IV. Projekt strategii rozwoju dla firmy X Sp. z o.o. 60
4.1. Analiza otoczenia 60
4.2. Wykorzystanie analizy SWOT do formułowania strategii firmy 62
4.3. Plany rozwojowe 65
4.4. Zmiany w ofercie produktowej 68
4.5. Współpraca z klientami 73
4.6. Perspektywy osiągnięcia założonych efektów 74

Zakończenie 77
Bibliografia 80
Spis tabel 83
Spis rysunków 84

Wstęp pracy dyplomowej

Osiągnięcie i utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz określenie odpowiedniej ścieżki jego wzrostu wymaga wszechstronnej i pogłębionej wiedzy i umiejętności kierownictwa w dziedzinie zarządzania strategicznego. Zarządzanie to w przedsiębiorstwie polega na podejmowaniu i wdrażaniu decyzji dotyczących: kształtowania konkurencyjnych zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa oraz posunięć konkurencyjnych, określenia skali i struktury działalności produkcyjno-rynkowej (w tym nowych produktów i rynków), kształtowania rozwoju systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, oddziaływania na wybrane składniki otoczenia przedsiębiorstwa.

Zarządzanie strategiczne, jako odrębna dyscyplina naukowa, wykształciło się w latach pięćdziesiątych XX wieku w odpowiedzi na zapotrzebowanie praktyki. Powstało ono na bazie teorii organizacji i zarządzania, ekonomii oraz teorii systemów i cybernetyki. Zarządzanie strategiczne jest dyscypliną stosowaną, problemowo zorientowaną, stanowiącą wiedzę kojarzącą i syntetyzującą czynniki, procesy i mechanizmy rozwoju organizacji. Obejmuje ono problematykę natury ekonomicznej oraz organizacyjnej, a także sferę problemów informacyjnych i informatycznych oraz metod analitycznych i podejmowania decyzji.
W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty strategia rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to istota i rola strategii w działaniu firmy: pojęcie i istota strategii, miejsce strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem, procedura budowania strategii rozwoju, rodzaje strategii oraz strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku.

Rozdział drugi to profil Przedsiębiorstwa X Sp. z o.o.: I. Istota i rola strategii w działaniu firmy: pojęcie i istota strategii, miejsce strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem, procedura budowania strategii rozwoju, rodzaje strategii, strategiczna analiza przedsiębiorstwa i jego rynku.

Rozdział trzeci to ocena dotychczas realizowanej strategii.

Rozdział czwarty to projekt strategii rozwoju dla firmy: analiza otoczenia, wykorzystanie analizy SWOT do formułowania strategii firmy, plany rozwojowe, zmiany w ofercie produktowej, współpraca z klientami oraz perspektywy osiągnięcia założonych efektów.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i materiały wewnętrzne X Sp. z o.o.

Prawne aspekty wynajmu mieszkalnego lokalu komunalnego

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie mieszkaniowego zasobu komunalnego 3
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania 3
1.2. Stan zasobów w Polsce 8
1.2.1. Zjawisko deficytu jakościowego 10
1.2.2. Perspektywy rozwoju 11
1.3. Klasyfikacja lokali w zasobach komunalnych 14

Rozdział II. Ustawowe zadania gminy w gospodarce mieszkaniowej 23
2.1. Prawo wynajmu lokalu mieszkalnego 23
2.1.1. Zawarcie umowy najmu 23
2.1.2. Obowiązki wynajmującego i najemcy 26
2.1.3. Wypowiedzenie umowy najmu 29
2.2. Odmowa wynajmu lokalu komunalnego 31
2.3. Obowiązek wynajmu lokalu zamiennego 32
2.4. Obowiązek wynajmu lokalu socjalnego 32
2.5. Obowiązek wynajmu pomieszczenia zastępczego 34

Rozdział III. Case study 42
3.1. Realizacja wynajmu lokali w gminie XXX 42
3.2. Analiza SWOT 53
3.3. Wnioski 58

Zakończenie 64
Bibliografia 66

Wstęp

Reforma administracyjna kraju spowodowała, że odżyły na nowo problemy związane z gospodarką jednostek samorządu terytorialnego. Nie są one zupełnie nowe, gdyż już z chwilą wprowadzenia do polskiego ustroju społeczno-gospodarczego instytucji samorządu terytorialnego zaistniała konieczność odpowiedniego ukształtowania sfery gospodarki komunalnej (lokalnej). Próby uregulowania tej dziedziny działalności samorządu terytorialnego podejmowane były przez polskiego ustawodawcę wielokrotnie, lecz w miarę kompleksowe uregulowanie zawiera dopiero ustawa o gospodarce komunalnej. Nie odnosząc się w tym miejscu szczegółowo do problematyki trafności przyjętych rozwiązań, należy jeszcze raz zaznaczyć, że problematyka ta nabrała aktualności wraz z wprowadzeniem trójstopniowego modelu samorządu terytorialnego.

Z pojęciem gospodarki jednostek samorządu terytorialnego (komunalnej) nierozerwalnie wiąże się zagadnienie udziału podmiotów samorządowych jako przedsiębiorców w gospodarce oraz form organizacyjno-prawnych tej działalności. Niniejsze opracowanie obejmuje wiele istotnych problemów związanych z tą problematyką oraz daje odpowiedzi autorów na rodzące się pytania i wątpliwości. W niezbędnym dla praktyki zakresie prezentowany jest dorobek doktryny oraz orzecznictwa sądowego.

Gospodarka samorządu terytorialnego zasługuje na uwagę, chociażby ze względu na fakt, że mimo upływu 20 lat od reaktywowania…

Logistyczna obsługa klienta na przykładzie przedsiębiorstwa X

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawowe pojęcia logistycznej obsługi klienta 4
1.1. Definicja logistycznej obsługi klienta 4
1.2. Istota i znaczenie obsługi klienta w logistyce 6
1.3. Określenie kluczowych składników logistycznej obsługi klienta 9
1.4. Rola obsługi klienta 10
1.5. Strategie logistycznej obsługi klienta 12
1.6. ECR – efektywna obsługa klienta 15
1.7. Standardy logistycznej obsługi klienta 17

Rozdział II. Poziom obsługi klienta w logistyce 26
2.1. Poziom logistycznej obsługi klienta 26
2.2. Progi i koszty obsługi klienta 33
2.3. Poprawa poziomu logistycznej obsługi klienta 36
2.4. Budowa lojalności klienta 43
2.5. Zarządzanie kontaktami z klientami 47

Rozdział III. Logistyczna obsługa klienta na przykładzie firmy X 51
3.1. Ogólny zarys funkcjonowania firmy X 51
3.2. Paleta usług firmy X 57
3.3. Rozwiązania firmy X w zakresie logistycznej obsługi klienta 63

Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis tabel 71
Spis rysunków 72

Wstęp

Logistyka to jedna z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju. Na podstawie obserwacji rynku pracy można odnieść wrażenie, że większość nowo powstających miejsc pracy związana jest właśnie z tą sferą. Powstają nowe sieci handlowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyjne i transportowo-spedycyjne. Są to nie tylko podmioty krajowe, ale w dużej części inwestycje kapitału zagranicznego. Z każdym takim przedsięwzięciem, jakim jest rozpoczęcie czy rozwój działalności nowego przedsiębiorstwa, związane jest powstanie nowego łańcucha przemieszczania dóbr systemu logistycznego.

Działalność logistyczna jest realizowana w każdym przedsiębiorstwie. Jej rozwój w ostatnich latach jest bardzo dynamiczny. Cała branża usług logistycznych oraz związana z nimi obsługa logistyczna, otwiera nowe możliwości i szanse dla produkcji i handlu. Znajduje to potwierdzenie w starym haśle „handel idzie za banderą”. Niemniej pewne procesy na rynku usług logistycznych i w branży logistycznej następują w ślad za zmianami w produkcji i obrocie. Dotyczy to między innymi globalizacji i procesu tworzenia sieci gospodarczych. Swoista „wtórność” tych procesów nie oznacza, że muszą one przebiegać tak samo jak w branżach obsługiwanych.

Operatorzy logistyczni, tworzący kompleksową usługę logistyczną i obsługujący sieci dostaw, przesądzili o konieczności zmiany paradygmatu sektora transportowo-spedycyjno-logistycznego. Usługi logistyczne to obszar zintegrowany, łączący w sobie zarówno usługi przewozu, składowania i uzupełniania zapasów, przeładunku, jak też wiele innych usług wcześniej będących w sferze działań firm produkcyjno-handlowych. Także liberalizacja transportu kolejowego, lotniczego i poczty spowodowała pojawienie się nowych przedsiębiorstw na rynku usług logistycznych.

Treści pracy są ujęte w trzech rozdziałach, z których każdy obejmuje określony temat.

W rozdziale pierwszym przedstawiono podstawowe pojęcia logistycznej obsługi klienta. Na wstępie przybliżono definicję logistycznej obsługi klienta, istotę i znaczenie obsługi klienta w logistyce. Następnie określono kluczowe składniki logistycznej obsługi klienta oraz ich rolę w obsłudze klienta. W dalszej części rozdziału zaprezentowano strategie logistycznej obsługi klienta, koncepcje ECR czyli efektywną obsługa klienta oraz standardy logistycznej obsługi klienta.

W rozdziale drugim scharakteryzowano poziom obsługi klienta w logistyce. Na początku omówiono zagadnienie progu i kosztu obsługi klienta. Następnie ukazano kwestię poprawy poziomu logistycznej obsługi klienta. Pod koniec rozdziału przedstawiono budowę lojalności klienta oraz zarządzanie kontaktami z klientami.

W rozdziale trzecim została zaprezentowana logistyczna obsługa klienta na przykładzie firmy X.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Gospodarka nieruchomościami magazynowymi

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka nieruchomości 3
1.1. Pojęcia i definicje 3
1.2. Nieruchomości i ich podział 5
1.3. Cele gospodarowania zasobami nieruchomości 10

Rozdział II. Zasoby nieruchomości w Polsce 24
2.1. Rynek nieruchomości magazynowych w Polsce 24
2.2. Struktura nieruchomości magazynowych i ich główni użytkownicy – podział na regiony 26
2.3. Zestawienie wielkości powierzchni magazynowych 33

Rozdział III. Magazyn wysokiego składowania 38
3.1. Konstrukcja 38
3.2. Codzienna eksploatacja 41
3.3. Konserwacja i kontrola 49
3.4. Zasady bezpiecznego użytkowania 52

Rozdział IV. Koszty gospodarki magazynowej 56
4.1. Koszty obsługi magazynów 56
4.2. Koszty utrzymania budynku magazynu oraz jego infrastruktury i wyposażenia 57
4.3. Automatyczne magazyny wysokiego składowania jako sposób zmniejszenia kosztów gospodarki magazynowej 57

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis rysunków i tabel 70

Wstęp

Nieruchomość staje się coraz częstszym obiektem aktywnego zainteresowania ze strony osób fizycznych i prawnych. Wiąże się to przede wszystkim z wykorzystywaniem nieruchomości w działalności gospodarczej, sferze użyteczności publicznej oraz w obszarze zaspokajania potrzeb indywidualnych.

Nieruchomości mogą mieć charakter mieszkalny i niemieszkalny. Wśród nieruchomości niemieszkalnych coraz większe znaczenie zyskują nieruchomości magazynowe.

Mając na uwadze, że racjonalna gospodarka nieruchomościami własnymi lub powierzonymi wymaga fachowej wiedzy, której podstawę stanowią m.in. definicje i przepisy prawne oraz określone przez naukę ekonomii funkcje spełniane przez nieruchomości w gospodarce rynkowej, celem niniejszej pracy było omówienie problematyki gospodarki nieruchomościami magazynowymi.

Praca składa się z czterech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym dokonano charakterystyki nieruchomości. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia podatkowych pojęć i definicji. Następnie ukazano podział nieruchomości oraz zaprezentowano cele gospodarowania zasobami nieruchomości.

W rozdziale drugim przedstawiono zasoby nieruchomości w Polsce. Rozważania rozpoczęto od ukazania rynku nieruchomości magazynowych w Polsce. Następnie przedstawiono strukturę nieruchomości magazynowych i ich głównych użytkowników. Pod koniec rozdziału drugiego dokonano zestawienia wielkości powierzchni magazynowych.

W rozdziale trzecim przedstawiono analizę magazynu wysokiego składowania. W rozdziale tym kolejno omówiono jego konstrukcję, codzienną eksploatację, kontrolę i konserwację oraz zasady bezpiecznego użytkowania.

W rozdziale czwartym omówiono koszty gospodarki magazynowej. W rozdziale tym przedstawiono koszty obsługi magazynów, koszty utrzymania budynku magazynu i jego infrastruktury oraz koszty utrzymania, wyposażenia oraz sprzętu. Pod koniec rozdziału czwartego dokonano analizy automatycznego magazynu wysokiego składowania jako sposobu zmniejszenia kosztów gospodarki magazynowej.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Analiza organizacji zadań transportowych w aspekcie logistyki

Wstęp 2

Rozdział I. Analiza zagadnień na podstawie literatury 4
1.1. Transport – definicja w literaturze 4
1.2. Podział transportu z wyszczególnieniem transportu samochodowego 6
1.2.1. Rodzaje środków transportu 6
1.2.2. Infrastruktura transportu 9
1.3. Organizacja transportu w logistyce 11
1.3.1. System zarządzania transportem 11
1.3.2. Rodzaje kosztów transportu 14
1.3.3. Popyt i podaż na rynku transportowym 16
1.4. Planowanie przewozów 18
1.5. Dokumenty przewozowe w transporcie 20
1.6. Wnioski z analizy literatury 20

Rozdział II. Problematyka metodologiczna pracy 22
2.1. Przedmiot i cel pracy 22
2.2. Metody, techniki, narzędzia badawcze 25
2.3. Organizacja badań i teren badań 30

Rozdział III. Charakterystyka GLOBAL PRESS 31
3.1. Charakterystyka GLOBAL PRESS 31
3.2. Rodzaje transportu w GLOBAL PRESS 34
3.3. Funkcjonowanie systemu transportu w GLOBAL PRESS 37

Rozdział IV. Propozycje zmian w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania logistycznego w GLOBAL PRESS 40
4.1. Propozycje zmian w zakresie technik logistycznych 40
4.2. Propozycje zmian w zakresie funkcjonowania organizacji jako całości 46
4.3. Propozycje zmian w zakresie stosunków międzyludzkich 47
4.4. Podsumowanie i wnioski 55

Zakończenie 56
Bibliografia 59
Spis tabel 61
Załącznik 62

Wstęp

Branża usług logistycznych zmienia się i rozwija pod wpływem wielu czynników. Kluczowe znaczenie mają zmiany w podejściu przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych do zarządzania zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją, polegające na tworzeniu sieci dostaw. Nadto odkąd gospodarki przeszły na orientację marketingową od „rynku sprzedawcy” do „rynku nabywcy”, liczy się nie tylko sam produkt, jego jakość i cena. ale również sposób dostawy i obsługa logistyczna. Dotyczy to zarówno dóbr przemysłowych, jak i konsumpcyjnych.

Potrzeba specjalizacji i profesjonalnej obsługi klienta w zakresie logistyki przyczyniła się do rozwoju operatorów logistycznych – przedsiębiorstw o najwyższym stopniu rozwoju w zakresie usług transportowo-magazynowych, oferujących pakiety usług. Na rynku usług logistycznych tworzą się grupy partnerskich przedsiębiorstw logistycznych, gdyż często niezbędne w prowadzeniu biznesu operacje logistyczne, ze względu na technologię przewozu i przeładunku oraz przechowywania towaru, angażują zasoby i potencjał więcej niż jednego przedsiębiorstwa. Duże znaczenie w łańcuchach dostaw mają centra logistyczne, w których usługi handlingowo-magazynowe i inne są oferowane masowo i na dużą skalę. Zmienia się paradygmat rynku transportu, spedycji i logistyki, a ekonomika transportu ewoluuje powoli w kierunku ekonomiki usług logistycznych.

Branża usług logistycznych skupia grupę przedsiębiorstw zróżnicowanych pod względem oferty usług, zasięgu działania, wielkości itp. Marny tu do czynienia z działalnością małych i dużych firm, oferujących usługi logistyczne od operacji na poziomie wykonawczym, po usługi w zakresie zarządzania logistycznego, od „prostych” usług transportu, magazynowania, konfekcjonowania, pakowania, aż. po usługi spedycyjne, kompleksową obsługę całych łańcuchów dostaw w skali krajowej i międzynarodowej. Rynek rozrasta się, zwiększa obroty z roku na rok i ma coraz większy udział w tworzeniu przychodu gospodarki narodowej, jak też cieszy się coraz większym zainteresowaniem prasy i mediów.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty organizacji zadań transportowych w aspekcie logistyki na przykładzie GLOBAL PRESS. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Rozdział pierwszy to analiza zagadnień na podstawie literatury: transport – definicja w literaturze, podział transportu z wyszczególnieniem transportu samochodowego, organizacja transportu w logistyce, planowanie przewozów, dokumenty przewozowe w transporcie, wnioski z analizy literatury.

Rozdział drugi to problematyka metodologiczna pracy: przedmiot i cel pracy, metody, techniki, narzędzia badawcze, organizacja badań i teren badań.

Rozdział trzeci to charakterystyka GLOBAL PRESS: charakterystyka GLOBAL PRESS, rodzaje transportu w GLOBAL PRESS, funkcjonowanie systemu transportu w GLOBAL PRESS, propozycje zmian i ulepszeń funkcjonowania systemu transportu w GLOBAL PRESS.

Rozdział czwarty to propozycje zmian w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania logistycznego w GLOBAL PRESS: propozycje zmian w zakresie technik logistycznych, propozycje zmian w zakresie funkcjonowania organizacji jako całości, propozycje zmian w zakresie stosunków międzyludzkich, podsumowanie i wnioski.

Analiza kluczowych czynników sukcesu w wybranych sektorach gospodarki

Wstęp 3

Rozdział I. Zarządzanie strategiczne 5
1.1. Zarządzanie – zakres i znaczenie pojęcia 5
1.2. Istota zarządzania strategicznego 12
1.3. Klasyczne doktryny strategiczne 13
1.4. Nowoczesne podejście strategiczne 17

Rozdział II. Metody diagnozy sektorów 28
2.1. Benchmarking 28
2.2. Macierz Hofera 33
2.3. Kluczowe czynniki sukcesu 36
2.4. Analiza kluczowych czynników sukcesu 38
2.4.1. Istota metody 38
2.4.2. Etapy badania 40

Rozdział III. Kluczowe czynniki sukcesu w wybranych sektorach 47
3.1. Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze budowlanym na przykładzie przedsiębiorstwa ERBUD 47
3.2. Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze hotelowym na przykładzie przedsiębiorstwa ORBIS 50
3.3. Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze transportowym na przykładzie przedsiębiorstwa EUROLINES POLSKA 52

Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis rysunków 58
Spis tabel 59
Załączniki 60

Konspekt

Ponieważ świat się zmienia, zarządzający powinni się przystosowywać do tych zmian. Identyfikowanie głównych trendów w celu dostosowywania się do nich, a zwłaszcza przewidywanie zmian koniecznych do wprowadzenia w przedsiębiorstwie, staje się częścią zawodu menedżera. Większość z tych trendów jest już znana i komentowana na co dzień. Zajmiemy się niektórymi z nich.

Zmiany nie wykluczają ciągłości. Ludzka natura zmienia się powoli. Zainteresowanie pieniędzmi, konsumpcją, władzą i prestiżem jest ciągle żywe na całym świecie i stanowi siłę napędową rozwoju. W rozwiniętych krajach i organizacjach widać wzrost znaczenia akcjonariuszy i klientów, ale najbardziej roztropni dążą do satysfakcjonowania wszystkich grup interesów, tzn. akcjonariuszy, klientów, personelu firm i społeczności lokalnej. Co więcej, te szlachetne dążenia nie szkodzą wolnej konkurencji, chociaż rynki stają się coraz bardziej otwarte, a sama konkurencja bardziej drapieżna.

W niniejszej pracy przedstawiona zostanie analiza kluczowych czynników sukcesu w wybranych sektorach gospodarki. Kolejno ukazane zostaną takie pojęcia jak: zarządzanie strategiczne (zarządzanie – zakres i znaczenie pojęcia, istota zarządzania strategicznego, klasyczne doktryny strategiczne, nowoczesne podejście strategiczne), metody diagnozy sektorów (benchmarking, Macierz Hofera, kluczowe czynniki sukcesu, analiza kluczowych czynników sukcesu), kluczowe czynniki sukcesu w wybranych sektorach (w branży budowlanej, w branży informatycznej, w bankowości).

Dla potrzeb pracy wykorzystana zostanie literatura fachowa, artykuły prasowe, akty prawne i rozporządzenia, źródła ze stron WWW.