Archiwum miesiąca: sierpień 2022

Analiza i zarządzanie systemem ZZL w firmie

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I SPECYFIKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. 5
1.1. Pojęcie ZZL 5
1.2. Cele i funkcje ZZL 8
1.3. Etapy zarządzania zasobami ludzkimi 12

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO JK KUSIAK 25
2.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 25
2.2. Analiza podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa oraz ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 30

ROZDZIAŁ III. ANALIZA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZZL W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNO-USŁUGOWYM X 44
3.1. Planowanie zasobów ludzkich 44
3.2. Rekrutacja 46
3.3. Dobór 48
3.4. Wprowadzenie do pracy 49
3.5. Szkolenie i doskonalenie 50
3.6. Ocena efektywności 51
3.7. Awanse, przeniesienia, degradowanie i zwolnienia z pracy 54

ZAKOŃCZENIE 56
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS TABEL 62
SPIS WYKRESÓW 63
SPIS RYSUNKÓW 64

WSTĘP

Celem pracy jest analiza działań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Zakładzie Produkcyjno-Usługowym X.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym scharakteryzowano takie problemy jak istota i specyfika zarządzania zasobami ludzkimi: pojęcie ZZL, cele i funkcje ZZL, etapy ZZL.

Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) jest stosunkowo no­wym podejściem do zarządzania personelem, które traktuje lu­dzi jako podstawowy zasób organizacji. ZZL w dużej mierze bazuje na praktyce zarządzania persone­lem. ZZL może być postrzegane jako teoria, która zrodziła się z tra­dycyjnego zarządzania personelem i która do pewnego stopnia je zastąpiła. Kluczowi kierownicy i niektórzy specjaliści z działów personalnych czuli, iż stary system już nie był funkcjonalny oraz że zaistniała potrzeba zmiany w statusie praktyków zajmujących się personelem, jak również potrzeba większego ich zaangażowania w decyzje związane z biznesem.

Rozdział drugi to charakterystyka ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO X: ogólna charakterystyka Przedsiębiorstwa, analiza podstawowych sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa. Istotne jest to, że aby analiza finansowa dostarczała użytecznych informacji, powinna być przeprowadzana w odpowiedni sposób. Chodzi o to, aby informacje dotyczące zjawisk i procesów finansowych stanowiących przedmiot analizy były przetwarzane w uporządkowany sposób, zapewniający poprawność formułowanych opinii i sądów. Osiąga się to przez zastosowanie odpowiednich metod analizy finansowej

Trzeci rozdział pracy to analiza działań w zakresie ZZL w badanej Firmie: planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, dobór, wprowadzenie do pracy, szkolenie i doskonalenie, ocena efektywności, awanse, przeniesienia, degradowanie i zwolnienia z pracy. W organizacji miejsce wiodące, najważniejsze zajmują ludzie, oni ją tworzą, okreś­lają jej cele oraz je realizują. Bez kompetentnych, twórczych, oddanych firmie ludzi szansa na efektywne jej funkcjonowanie jest mało prawdopodobna. Doświadczyło to i doświadcza wiele organizacji. Dlatego tak ważny jest dobór kompetentnych ludzi na stanowiska oraz właściwe nimi „gospodarowanie”. Współcześnie kierownicy, zwłaszcza w organizacjach efektywnych, nie tylko, że doceniają rolę zasobów ludzkich, ale podzielają sugestię zaliczania komórek personal­nych do wydziałów „wytwórczych”. Jest zrozumiałe, że współuczestnictwo komórki kadrowej w procesie wytwórczym wyraża się właściwie funkcjonującym systemem kadrowym.

Czynnik ludzki stosunkowo niedawno przesunął sic z obrzeży areny organizacji na jej centralne miejsce. Można stanowczo stwierdzić, że nigdy wcześniej wkład, jaki zasoby ludzkie mogą wnieść w sukces organizacji, nie był przedmiotem tak starannego badania. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy na czołowym miejscu znajdują się fundamentalne zmiany, które nastąpiły w środowisku gospodarczym firm, i które – jak się przewiduje – będą zachodziły nadal.

Podstawowe znaczenie ma tutaj globalizacja. Firmy w coraz większym stopniu postrzegają swój rynek w wymiarze światowym, a nie tylko krajowym czy nawet zagranicznym. Każdy zakątek świata stał się potencjalnym źródłem surowców, robocizny oraz rynkiem zbytu produktów czy usług. Obecny świat jest światem rosnącej niepewności, stwarzającym zarazem wiele wspaniałych możliwości firmom, które potrafią utrzymać skuteczność i wydajność przy równoczesnej elastyczności i zdolności do adaptacji. Wyrazem trendu ku gospodarce bez granic były np. rozwój Wspólnoty Europejskiej, zjednoczenie Niemiec, „głastnost” i „pierestrojka” w Rosji oraz ich wpływ na inne kraje wschodnioeuropejskie. Stany Zjednoczone i Kanada zlikwidowały istniejące między nimi bariery handlowe, a Meksyk i inne kraje leżące dalej na południe mogą dołączyć do nowej strefy ekonomicznej. Japonia i Korea oraz inne kraje wschodnio-azjatyckie, takie jak Singapur i Tajwan, a być może także Chiny (zwłaszcza po wchłonięciu Hongkongu) mogą utworzyć nowy geograficzny region gospodarczy. Przewiduje się, że również inne regiony: Indie, Azja Środkowowschodnia i Afryka, mogą scalać się gospodarczo.

W chwili obecnej i w przewidywalnej przyszłości żadna firma nie może pozwolić sobie na lekceważenie tego wymiaru międzynarodowego. Nazwą nowej gry stała się „konkurencja”. Porter wskazywał, że organizacja chcąca utrzymać przewagę konkurencyjną musi być zaangażowana w doskonalenie się, innowację i zmianę. Wśród trudnych do naśladowania przez konkurentów atutów firmy znajdują się przede wszystkim lepsze zasoby ludzkie oraz kwalifikacje techniczne. Pracowników należy rekrutować troskliwie i z myślą o stałym, a nie doraźnym zatrudnieniu; trzeba w nich widzieć źródło stałej poprawy produktywności firmy oraz stale szkolić, wspierając tym samym przewagę konkurencyjną w jej bardziej wyrafinowanych aspektach. Czołowi konkurenci powinni być dla firmy punktem odniesienia i czynnikiem motywacyjnym, a obdarzeni wizją liderzy muszą tworzyć w firmie atmosferę, w której zmiana jest zarówno rzeczą normalną, jak i oczekiwaną.

Analiza i ocena działalności sektora MSP w opolskim

Wstęp 2

Rozdział I. Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej 5
1.1. Wyodrębnienie małej i średniej przedsiębiorczości z klasyfikacji podmiotów gospodarczych 5
1.2. Klasyfikacja kompetencji małych i średnich przedsiębiorców 9
1.3. Statystyka małych i średnich przedsiębiorstw 14
1.4. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 18

Rozdział II. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmiot sprawczy regionalnej przedsiębiorczości 23
2.1. Zarządzanie przez przedsiębiorczość małymi i średnimi przedsiębiorstwami 23
2.2. Przedsiębiorczość w strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 29
2.3. Potrzeby szkoleniowe małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wyzwalania przedsiębiorczości w regionie 32
2.4. Formy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw 37

Rozdział III. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców w województwie opolskim 47
3.1. Historia i położenie województwa 47
3.2. Gospodarka i finanse województwa 51
3.2.1. Budżet i majątek 52
3.2.2. Strategia rozwoju 55
3.3. Analiza potencjału małych i średnich przedsiębiorstw 59
3.4. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości a rozwój województwa 64
3.5. Bariery rozwoju sektora MSP w województwie opolskim 68

Zakończenie 74
Bibliografia 78
Spis tabel 82
Spis rysunków 83

naliza i ocena metodologii badania zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU 6
1.1. Kredyty bankowe i ich funkcje 6
1.2. Rodzaje kredytów bankowych 10
1.3. Formy kredytowania działalności bieżącej 17
1.3.1. Kredyty w rachunku bieżącym 17
1.3.2. Kredyty w rachunku kredytowym 19
1.3.3. Kredyty dyskontowe 22
1.3.4. Kredyty akceptacyjne 23
1.3.5. Usługi Factoringowe 24

ROZDZIAŁ II. ISTOTA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ I RYZYKA KREDYTOWEGO 26
2.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 26
2.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym 32
2.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 37
2.4. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach 42

ROZDZIAŁ III. SYSTEM OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU BPH S.A. 49
3.1. Istota zdolności kredytowej i podstawowe zasady jej analizy 49
3.2. Wniosek o kredyt i źródła informacji do oceny zdolności kredytowej 55
3.3. Ocena formalnoprawna zdolności kredytowej 56
3.4. Ocena merytoryczna zdolności kredytowej 58

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA PRZEDSIĘBIOROSTWA WILBO S.A. DLA POTRZEB OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO 70
4.1. Ogólna charakterystyka analizowanego przedsiębiorstwa 70
4.2. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej 72
4.3. Ocena formalnoprawna zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 75
4.4. Ocena merytoryczna zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 78

ZAKOŃCZENIE 89
BIBLIOGRAFIA 91
SPIS RYSUNKÓW 95
SPIS WYKRESÓW 96
SPIS TABEL 97

Analiza funkcjonowania rynku turystycznego miasta Kołobrzeg

Wstęp 2

Rozdział I. Specyfika rynku usług turystycznych i jego elementy 4
1.1. Pojęcie i funkcje rynku 4
1.3. Rynek usług turystycznych a rynek dóbr materialnych 7
1.4. Cechy rynku turystycznego 14
1.5. Wybrane cechy rynku turystycznego strefy nadmorskiej 17

Rozdział II. Czynniki rozwoju turystyki 26
2.1. Czas wolny a turystyka 26
2.2. Inne czynniki rozwoju współczesnej turystyki 30

Rozdział III. Podaż dóbr i usług turystycznych miasta 35
3.1. Walory turystyczne 35
3.2. Zagospodarowanie turystyczne 40
3.3. Ważne produkty turystyczne 51

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 62

Wstęp

Rosnąca popularność wyjazdów turystycznych jako formy spędzania czasu wolnego przyczynia się do stałego wzrostu liczby turystów. Tendencja ta nie ulega istotnym zmianom nawet pod wpływem takich zjawisk, jak zamachy terrorystyczne czy katastrofy przyrodnicze, które przyczyniają się do krótkotrwałych wahań w liczbie osób wyjeżdżających, silniej oddziałują zaś na zachowania turystów, wybierane formy wypoczynku czy docelowe miejsca wyjazdów. Wynika to z faktu, że turystyka stała się jednym z głównych elementów współczesnego stylu życia, a jednocześnie przyjęła funkcję jednego z wyznaczników jego poziomu. Powoduje to stałe zapotrzebowanie na realizację wyjazdów turystycznych i ciągłe zwiększanie oczekiwań z nim związanych, skutkujące mnożeniem i różnicowaniem potrzeb turystów.

Podczas wszystkich działań, których efektem jest wyjazd turystyczny, zaczynając od momentu jego planowania, przez przygotowanie, realizację i powrót, turysta odczuwa konieczność zaspokojenia wielu potrzeb związanych z wyjazdem. Część z nich musi być zaspokojona przez turystę samodzielnie, większość zaś wymaga zaangażowania podmiotów turystycznych. Świadczenie usług na rzecz turysty jest konieczne zarówno w przypadku, gdy turysta decyduje się na wykupienie imprezy w biurze turystycznym, jak i gdy samodzielnie organizuje i realizuje podróż turystyczną, gdyż wtedy także potrzebuje noclegu czy informacji. Wszelkie formy świadczeń na rzecz turysty, związane z realizacją wyjazdu turystycznego mieszczą się w sektorze rynku turystycznego. Jest to pojęcie bardzo szerokie, ponieważ w jego skład wchodzą nie tylko usługi typowo turystyczne, bezpośrednio związane z uczestnictwem w wyjeździe, ale także usługi wtórnie związane z wyjazdem czy wynikające jedynie z indywidualnych potrzeb turystów.

Rynek turystyczny ze względu na swoją różnorodność rozwija się bardzo dynamicznie. Znaczenie obsługi turystycznej w gospodarce turystycznej jest coraz większe, gdyż zapotrzebowanie na nią stale rośnie, nawet w sytuacji, gdy liczba turystów nie wzrasta lub gdy maleje. Dodatkowo jej konsekwencje ekonomiczne i pozaekonomiczne są identyfikowane nie tylko w regionach recepcji turystycznej, ale również w regionach emisji turystycznej i tranzytowych.

Celem pracy jest analiza funkcjonowania rynku turystycznego w Kołobrzegu stanowiąca treść niniejszego opracowania.

Treść pracy została ujęta w trzech rozdziałach, z których każdy obejmuje określony temat.

W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólną specyfikę rynku usług turystycznych oraz jego elementy. Następnie przybliżono pojecie i funkcje rynku. W dalszej części rozdziału omówiono takie zagadnienia jak rynek usług turystycznych a rynek dóbr materialnych, cechy rynku turystycznego oraz wybrane cechy rynku turystycznego strefy nadmorskiej.

W rozdziale drugim scharakteryzowano czynniki rozwoju turystyki. Następnie porównano pojęcia czasu wolnego z turystyką oraz przedstawiono inne czynniki rozwoju współczesnej turystyki.

Rozdział trzeci został poświęcony podaży dóbr i usług turystycznych miasta. Treścią tego rozdziału są walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne oraz ważne produkty turystyczne.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie.

Analiza funduszy inwestycyjnych jako forma lokowania oszczędności gospodarstw domowych

Wstęp 2

Rozdział I. Formy lokowania oszczędności przez gospodarstwa domowe 4
1.1. Pojęcie i istota gospodarstw domowych 4
1.2. Potrzeby gospodarstw domowych i środki ich zaspokajania 12
1.3. Inwestycje jako sposób lokowania oszczędności 15
1.4. Dostępne formy inwestycji gospodarstw domowych w Polsce 20

Rozdział II. Fundusze inwestycyjnych na polskim rynku finansowym 26
2.1. Pojęcie i funkcję rynku finansowego 26
2.2. Fundusze inwestycyjne jako instrumenty rynku finansowego 34
2.3. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce 38
2.4. Rozwój i struktura podmiotowa rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce 42

Rozdział III. Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych 45
3.1. Podmioty zaangażowane w funkcjonowanie funduszu inwestycyjnego 45
3.2. Uczestnicy i tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym 48
3.3. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 53
3.4. Wady i zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne 57

Rozdział IV. Analiza funduszy inwestycyjnych Amplico TFI 64
4.1. Ogólna charakterystyka Amplico TFI 64
4.2. Analiza FIO Pieniężnego 64
4.3. Analiza FIO Obligacji 67
4.4. Analiza FIO Aktywnej Alokacji 69
4.5. Analiza FIO Stabilnego Wzrostu 71
4.6. Analiza FIO Zrównoważony Nowa Europa 74
4.7. Analiza FIO Akcji 77
4.8. Analiza FIO Małych i Średnich Spółek 80

Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis rysunków 90
Spis tabel 91
Spis wykresów 92

Analiza finansowa pizzerii

Wstęp 2

Cel i zakres 3

Rozdział 1 Podstawy teoretyczne rachunkowości 4
1.1 Zarys historii rachunkowości 4
1.2 Pojęcie, funkcje i metody rachunkowości 5
1.3 Rachunkowość finansowa 9
1.4 Pojęcie i geneza rachunkowości zarządczej 10
1.5 Rachunkowość zarządcza, a rachunkowość finansowa 12

Rozdział 2 Analiza fundamentalna 15
2.1 Ogólna charakterystyka analizy fundamentalnej 15
2.2 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 16
2.3 Analiza finansowa 21
2.3.1 Analiza sprawozdań finansowych 21
2.3.1.1 Analiza rachunku zysków i strat 22
2.3.1.2 Analiza bilansu 23
2.3.2 Analiza wskaźnikowa 25

Rozdział 3 Analiza finansowa pizzerii X 30
3.1 Ogólna charakterystyka pizzerii X 30
3.2 Analiza bilansu 31
3.3 Analiza rachunku zysków i strat 37
3.4 Analiza wskaźnikowa 39
3.5 Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 43
3.6 Analiza SWOT 45
3.7 Ocena kondycji finansowej spółki 47

Zakończenie 51
Bibliografia 53
Spis tabel 56
Spis wykresów 57

Cel i zakres

Celem pracy jest zbadanie za pomocą analizy finansowej kondycji finansowej pizzerii X. W tym celu przeprowadzono wiele analiz, wśród których należy wskazać analizę wstępną bilansu i rachunku zysków i strat oraz analizę wskaźnikową. Na podstawie licznych badań dokonano oceny kondycji finansowej analizowanej spółki. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział pierwszy ukazuje rozważania teoretyczne z zakresu rachunkowości. Na wstępie tego rozdziału przedstawiono rys historyczny rachunkowości. Następnie zdefiniowano pojęcie rachunkowości oraz przedstawiono jej funkcje i metody. W dalszej części rozdziału omówiono zagadnienie rachunkowości finansowej i zarządczej oraz przyrównano je do siebie.

Rozdział drugi ukazuje istotę analizy fundamentalnej. Rozważania rozpoczęto od ogólnego scharakteryzowania analizy fundamentalnej. Następnie omówiono analizę otoczenia przedsiębiorstwa oraz analizę finansową z uwzględnieniem analizy sprawozdań finansowych oraz analizy wskaźnikowej.

Rozdział trzeci ukazuje analizę finansową pizzerii X. Na wstępie badań dokonano ogólnej charakterystyki badanej spółki. Następnie przeprowadzono analizę wstępną bilansu oraz rachunku zysków i strat a także analizę wskaźnikową, analizę otoczenia przedsiębiorstwa oraz analizę SWOT. Pod koniec rozdziału trzeciego dokonano oceny kondycji finansowej badanej pizzerii X. Wszystkich analiz dokonano na podstawie dokumentów i sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa Pizzeria X.

Analiza finansowa jako metoda oceny sytuacji finansowej

Wstęp 2

Rozdział 1. Teoretyczne aspekty analizy ekonomiczno-finansowej 4
1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy ekonomiczno-finansowej 4
1.2. Rodzaje analiz oraz metody ich prowadzenia 7
1.3. Źródła wykorzystywane w analizie ekonomiczno-finansowej 12
1.4. Użyteczność wniosków płynących z analiz 14

Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa HSW Zakład Zespołów Mechanicznych
Sp. z o.o. 16
2.1. Historia rozwoju badanego przedsiębiorstwa 16
2.2. Struktura organizacyjna 16
2.3. Przedmiot działalności badanego przedsiębiorstwa 19
2.4. Pozycja przedsiębiorstwa na rynku 22

Rozdział 3. Ocena kondycji finansowej badanego przedsiębiorstwa 24
3.1. Analiza wstępna 24
3.1.1. Analiza struktury i dynamiki bilansu 24
3.1.2. Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat 27
3.2. Analiza wskaźnikowa 30
3.2.1. Istota analizy wskaźnikowej 30
3.2.2.Analiza rentowności 31
3.2.3. Analiza płynności 34
3.2.4. Ocena sprawności działania 37
3.3.5. Analiza zadłużenia 41
3.3. Wnioski z analizy 43

Zakończenie 45
Bibliografia 47
Spis rysunków, tabel i wykresów 49

Wstęp

Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem jest nieustannym procesem podejmowania i realizacji różnorodnych decyzji. Niektóre z nich dotyczą spraw bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, inne z kolei mają charakter strategiczny i rozstrzygają o rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości. Podjęcie nawet najmniejszej decyzji jest zawsze złożonym procesem, obarczonym dużym ryzykiem. Ryzyko to występuje szczególnie w gospodarce rynkowej, w której komplikują się zewnętrzne warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa. W celu zminimalizowania wpływu ryzyka na podejmowane decyzje, warto mieć zapewniony szybki dostęp do informacji oraz umieć je odpowiednio przetwarzać i oceniać.

Jednym z ważnych narzędzi ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji w przedsiębiorstwie jest analiza finansowa. Zajmuje się ona badaniem i oceną efektywności działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacją majątkową i finansową. Analiza finansowa staje się przedsiębiorstwu przydatna nie tylko do poprawnej interpretacji liczb zawartych w sprawozdaniu finansowym, lecz przede wszystkim do lepszego wykorzystania zasobów, poprawy wyników działalności, sprostania potrzebom rynku i oczekiwaniom właścicieli. Analiza finansowa powinna ułatwić podjęcie decyzji zapewniających efektywny rozwój przedsiębiorstwa w przyszłości.

Informacja finansowa ma doniosłe znaczenie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, zarówno w bieżącej, jak i przede wszystkim długookresowej działalności. Umiejętność przeprowadzania właściwej merytorycznie i metodycznie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest jedną z najistotniejszych przesłanek nowoczesnego zarządzania. Ważna jest nie tylko znajomość procedur badawczych, ale także poprawna ocena otrzymanych rezultatów. Stąd podstawowym celem niniejszej pracy była wszechstronna i kompleksowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością. Istotą pracy było objaśnienie podstaw analizy finansowej oraz jej wykorzystanie w celu oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa Huty Stalowa Wola – Zakład Zespołów Mechanicznych.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym ukazano teoretyczne aspekty analizy ekonomiczno-finansowej. Na wstępie omówiono istotę, przedmiot i zakres analizy ekonomiczno finansowej. Następnie przedstawiono rodzaje analiz oraz metody ich prowadzenia. Omówiono także źródła wykorzystywane w analizie ekonomiczno-finansowej oraz użyteczność wniosków płynących z analiz.

W rozdziale drugim dokonano charakterystyki przedsiębiorstwa HSW Zakład Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. Prezentację spółki rozpoczęto od ukazania historii rozwoju badanego przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiono strukturę organizacyjną oraz przedmiot działalności badanego przedsiębiorstwa. Pod koniec rozdziału przedstawiono pozycję badanego przedsiębiorstwa na rynku.

W rozdziale trzecim dokonano oceny kondycji finansowej badanego przedsiębiorstwa. W badaniach przeprowadzono analizę wstępną bilansu oraz rachunku zysków i strat. Przeprowadzono także analizę wskaźnikową z uwzględnieniem wskaźników rentowności, płynności, sprawności działania oraz zadłużenia. Pod koniec analizy sformułowano odpowiednie wnioski z przeprowadzonych badań.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne przedsiębiorstwa Huta Stalowa Wola – Zakład Zespołów Mechanicznych Sp. z o.o. pochodzące m. in. ze sprawozdania finansowego.

Inicjatywy lokalne

1) Wstęp 2
2) Ramy teoretyczne koncepcji inicjatyw lokalnych 4
2.1. Aktywności lokalne (inicjatywy lokalne) 4
2.2. Rozwój lokalny (cele, czynniki, modele) 10
2.3. Społeczeństwo obywatelskie 13
3) Formy inicjatyw lokalnych 18
3.1. Czyny społeczne 18
3.2. Działalność stowarzyszeń 21
3.3. Komitety lokalne 27
4) Instytucje wspierające inicjatywy lokalne 35
4.1. Jednostki samorządu terytorialnego 35
4.2. Programy pomocowe zagraniczne w Polsce po 1990r. UE 38
4.3. Inne organizacje 47
5) Czynniki sprzyjające i ograniczające inicjatywy lokalne 52
6) Zasięg inicjatyw lokalnych w Polsce 64
7) Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis tabel 83

Wstęp

Jednym z trzech podstawowych celów polskiej transformacji – oprócz wprowadzenia instytucji rynku i demokracji – był rozwój społeczeństwa oby­watelskiego. Komentatorzy i socjologowie są w zasadzie zgodni, że to ostat­nie zadanie zostało spełnione w stopniu najmniej satysfakcjonującym. Struk­tury społeczeństwa obywatelskiego są w Polsce stosunkowo słabe i nie stano­wią równoważnego partnera dla sfery biznesu i polityki. Jest to jedna z pod­stawowych przyczyn słabości polskiej demokracji i licznych problemów, z ja­kimi nie radzi sobie nasze społeczeństwo. Nadmierne rozwarstwienie, bieda, patologie społeczne i instytucjonalne, początki anomii, komercjalizacja i mediatyzacja kultury, wreszcie kryzys życia politycznego – wszystkie te współ­czesne plagi niedojrzałych demokracji mają swe źródła w niedorozwoju uczestnictwa społecznego. Społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo aktywne, otwarte, demokra­tyczne, solidarne, wolne i odpowiedzialne zarazem, nie jest strukturą łatwą do ukształtowania, właściwie orbituje gdzieś na granicy utopii, ale jest też je­dynym rozsądnym i dającym nadzieję wyjściem z dylematów funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Tylko taki partner jest w stanie kontrolować potężne struktury władzy politycznej i ekonomicznej oraz łagodzić skutki róż­norakich napięć wewnętrznych w społeczeństwie. Tylko on potrafi wyzwolić społeczne rezerwy i obywatelską energię, nawet w sytuacjach – wydawałoby się – beznadziejnych kryzysów społecznych i kulturowych.

Celem pracy jest zaprezentowanie zagadnienia inicjatyw lokalnych.

Na strukturę pracy składa się wstęp, ramy teoretyczne koncepcji inicjatyw lokalnych, a więc: aktywności lokalne, rozwój lokalny oraz społeczeństwo obywatelskie, formy inicjatyw lokalnych, a więc: czyny społeczne, działalność stowarzyszeń oraz komitety lokalne, instytucje wspierające inicjatywy lokalne, a więc: jednostki samorządu terytorialnego, programy pomocowe zagraniczne w Polsce po 1990 r. UE oraz inne organizacje, czynniki sprzyjające i ograniczające inicjatywy lokalne, zasięg inicjatyw lokalnych w Polsce oraz zakończenie.

Zagadnienia społeczeństwa obywatelskiego są od dawna przedmiotem zainteresowania socjologii polskiej. Stanowi on jeden z kilku podstawowych obszarów przejawiania się społe­czeństwa obywatelskiego we współczesnej Polsce, którymi – oprócz sektora pozarządowego – są: lokalne wspólnoty o mniej lub bardziej obywatelskim charakterze; rozmaite ruchy społeczne, subkultury młodzieżowe i alternatywne, mniej sformalizowane wspólnoty obywatelskie itp.; wreszcie indywidualne postawy, zachowania i więzi obywa­telskie oraz sieci zaufania społecznego.

Podstawą dla tak określonych enklaw obywatelskich, sprzyjającą ich oddziaływaniu na szersze kręgi społeczeństwa, powinny być: wspólnota moralna, czyli odniesienie do wspólnego wszystkim członkom społeczeństwa zespołu podstawowych wartości i poczucia sprawiedliwości społecznej; oraz przyjazne, demokratycz­ne państwo obywatelskie, które powinno gwarantować co najmniej sprawną demokrację proceduralną (a jeszcze lepiej partycypacyjną), i tworzyć dzięki temu ogólne warunki funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza jego tzw. miękkiej tkanki kulturowej, czyli indywidualnych po­staw obywatelskich, więzi grupowych, nieformalnych sieci społecznej solidar­ności i ekspresji itp. Wymienione tu elementy polskiego społeczeństwa obywatelskiego są ze sobą w rozmaity sposób powiązane i oddziałują wzajemnie na siebie. Wiedza o organizacjach pozarządowych, o charakterze ich działań, wadach i zaletach, mówi nam wiele o innych składowych społeczeństwa obywatelskiego, ich szansach i zagrożeniach. Relacja ta jest oczywiście zwrotna: na przykład anali­za wspólnot i społeczności lokalnych czy indywidualnych postaw obywatel­skich mówi nam wiele o sektorze pozarządowym.

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo­lontariacie powstała, ponieważ konieczna była całościowa i odpowiadająca aktualnym potrzebom regulacja tej jakże ważnej dziedziny życia społeczne­go. Jej znaczenie w całym systemie prawnym, a w szczególności dla orga­nizacji pozarządowych, trudno jest opisać w kilku zdaniach. Dla pełnego zrozumienia jej wagi niezbędne jest określenie przynajmniej podstawowych funkcji, które w prawidłowo działającym organizmie państwowym wypeł­nia sektor organizacji pozarządowych.

Funkcjonowanie zawodowe kelnerek w restauracjach w restauracjach ze względu na typ temperamentu

Wstęp 3

Rozdział I PRACA I FUNKCJE ZAWODOWE W ZAWODZIE KELNERA 3
1. Istota pracy – pojęcie, zakres znaczeniowy 3
2. Funkcje zawodowe kelnera 13

Rozdział II SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA ZAWODU KELNERKI 23
1. Specyfika zawodu kelnerki 23
2. System obsługi kelnerskiej 27
2.1. System kelnerów rewirowych 29
2.2. System zespołów specjalistycznych 31
2.3. System brygadowy 32
2.4. System zespołowo-kompleksowy 33
2.5. System zespołowy w powiązaniu z samoobsługi 34
3. Znaczenie bhp w pracy kelnerki 36

Rozdział III ZNACZENIE TEMPERAMENTU W PRACY KELNERKI 40
1. Ujęcie temperamentu w koncepcjach teoretycznych 40
2. Implikacje wynikające z typu temperamentu kelnerek dla ich pracy 44

Rozdział IV METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH, ICH WYNIKI I ANALIZA 47
1. Podstawy metodologiczne badań własnych – cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze 47
2. Wyniki badań i ich analiza 57
2. Typy temperamentu badanych 57
3. Funkcjonowanie zawodowe kelnerek 61

Wnioski i zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis rysunków 80
Spis tabel 81
Aneks 82

Analiza działalności wybranego przedsiębiorstwa Transportowo Spedycyjnego

1. Wstęp 3

2. Cel i teza pracy 4

3. Metody badawcze 5

4. Specyfika działalności transportowo-spedycyjnej 6
4.1. Charakterystyka transportu 6
4.2. Charakterystyka spedycji 15
4.3. Podstawowe zagadnienia działalności transportowo-spedycyjnej 22

5. Ocena działalności przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych 26
5.1. Istota analizy wskaźnikowej 26
5.2. Wskaźniki ekonomiczne 27
5.3. Wskaźniki logistyczne 42
5.4. Wskaźniki techniczne 43

6. Charakterystyka rynku transportowego w Polsce 51

7. Charakterystyka działalności wybranego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego AUTO-TRANS 66
7.1. Charakterystyka podmiotu badawczego 66
7.2. Misja i cele przedsiębiorstwa 70
7.3. Oferta transportowo-spedycyjna 71
7.4. Przebieg procesu transportowego 74
7.5. Analiza strategiczna firmy AUTO-TRANS 83
7.6. Analiza pięciu sił konkurencji Portera firmy AUTO-TRANS 91
7.7. Sytuacja przedsiębiorstwa na rynku 92

8. Ocena działalności wybranego przedsiębiorstwa transportowo spedycyjnego
AUTO-TRANS 94
8.1 Ocena z wykorzystaniem wskaźników ekonomicznych 94
8.2 Ocena z wykorzystaniem wskaźników technicznych i logistycznych 98

9. Podsumowanie i wnioski 107

10. Bibliografia 110

11. Spisy rysunków 113

12. Spis tabel 114

13. Spis wykresów 115

14. Załączniki 116

Wstęp

Współczesne życie gospodarcze i społeczne opiera się na wielu rozwiązaniach technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, nieznanych poprzednim cywilizacjom, rozwiązaniach stworzonych w ciągu minionych dziesięcioleci. Największe znaczenie mają rozwiązania dostępne ogółowi społeczeństwa, stanowiące przedmiot trwałego zapotrzebowania, tanie w użytkowaniu i pozwalające się adaptować do specyficznych uwarunkowań.

W zakresie potrzeby pokonywania przestrzeni transport samochodowy okazał się rozwiązaniem najbardziej udanym, gdyż może być równie efektywnie wykorzystywany na krótkich i długich dystansach, do wykonywania małych i dużych ilości przewozów, w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej, zarobkowo i na użytek własny. Trudno jest wyobrazić sobie operacje logistyczne przedsiębiorstw i normalne funkcjonowanie gospodarstw domowych bez transportu samochodowego, przy jego poważnym ograniczeniu (np. po drastycznym wzroście cen paliw silnikowych), a jeszcze trudniej jest stworzyć alternatywną do samochodu formę transportu, zwłaszcza w zakresie pokonywania przestrzeni w skali lokalnej.

W niniejszej pracy zostanie przedstawiona analiza działalności transportowo-spedycyjnej przedsiębiorstwa AUTO-TRANS, które świadczy usługi wykorzystując transport samochodowy. Na wstępie pracy zostanie przedstawiona specyfika działalności transportowo-spedycyjnej. Następnie omówione zostaną narzędzia pomocne przy dokonywaniu oceny działalności przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych. W dalszej części pracy zostanie scharakteryzowany rynek transportowy w Polsce oraz działalność wybranego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego AUTO-TRANS. Istotną część badań będzie stanowić ocena działalności badanego przedsiębiorstwa. Zwieńczeniem przeprowadzonych badań będzie dokonanie podsumowania i wskazanie wniosków z przeprowadzonej analizy.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w badaniach zostaną wykorzystane materiały wewnętrzne badanego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego AUTO-TRANS.