Archiwum miesiąca: czerwiec 2022

Znaczenie specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju regionu

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i cele rozwoju regionalnego 4
1.1. Region i rozwój regionalny 4
1.2. Programowanie rozwoju regionalnego 6
1.3. Czynniki rozwoju regionalnego 9
1.4. Budowa i finansowanie strategii rozwoju regionalnego 13

Rozdział II. Czynniki rozwoju regionalnego 18
2.1. Regionalne aspekty koniunktury gospodarczej 18
2.2. Zróżnicowanie rozwoju regionalnego 22
2.3. Polityka regionalna jako instrument podwyższania konkurencyjności polskich regionów 27
2.3.1. Informacja jako czynnik rozwoju regionalnego 27
2.3.2. Czynniki wzrostu konkurencyjności obszarów wiejskich 30

Rozdział III. Charakterystyka Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 33
3.1. Ogólna charakterystyka Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 33
3.2. Struktura organizacyjna LSSE 40
3.3. Strategia rozwoju LSSE 43

Rozdział IV. Analiza wpływu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na rozwój regionalny 47
4.1. Statystyki funkcjonowania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 47
4.2. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna na tle pozostałych stref 49
4.3. Szanse polskich regionów 56

Zakończenie 61
Bibliografia 64
Spis tabel i rysunków 67

Znaczenie polskiego handlu zagranicznego Polski ze wschodnimi sąsiadami

Wstęp 3

Rozdział I. Tradycyjne i współczesne teorie handlu zagranicznego 6
1.1. Istota, cele i funkcje teorii handlu zagranicznego 6
1.2. Teorie klasyczne handlu zagranicznego 12
1.3. Współczesne teorie i modele handlu zagranicznego 21

Rozdział II. Polsko – rosyjska wymiana handlowa 26
2.1. Wolumen eksportu i importu 26
2.2. Struktura towarowa wymiany handlowej 30
2.3. Etapy zmian w handlu zagranicznym Polski z Rosją 33
2.4. Perspektywy współpracy handlowej Polski i Rosji 42

Rozdział III. Znaczenie polsko – ukraińskiej wymiany handlowej 52
3.1. Wolumen eksportu i importu 52
3.2. Struktura towarowa wymiany handlowej 54
3.3. Etapy zmian w handlu zagranicznym Polski z Ukrainą 58
3.4. Perspektywy współpracy handlowej Polski i Ukrainy 65

Rozdział IV. Wielkość obrotów polsko – białoruskiej wymiany handlowej 67
4.1. Wolumen eksportu i importu 67
4.2. Struktura towarowa wymiany handlowej 68
4.3. Etapy zmian w handlu zagranicznym Polski i Białorusi 70
4.4. Perspektywy współpracy handlowej Polski i Białorusi 71

Zakończenie 74
Bibliografia 78
Spis tabel 81
Spis rysunków 82
Spis wykresów 83

Zastosowanie żywności ekologicznej w turystyce

Wstęp 2

Rozdział 1. Produkcja i zalety żywności produkowanej w gospodarstwach ekologicznych 4
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje 4
1.2. Historia rozwoju żywności ekologicznej 6
1.3. Produkcja i formy przetwarzania 10
1.4. Żywność ekologiczna i możliwości jej wykorzystania 13
1.5. Wartości odżywcze żywności ekologicznej 18

Rozdział 2. Żywność ekologiczna w turystyce i agroturystyce 24
2.1. Uregulowania prawne, instytucje kontrolujące, jednostki certyfikujące 24
2.2. Żywność ekologiczna jako element promocji turystycznej Polski 29
2.3. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce 38
2.4. Postawy konsumentów wobec żywności ekologicznej 40

Rozdział 3. Metodologiczne założenie badań własnych 45
3.1. Przedmiot i cel badań 45
3.2. Problemy badawcze i hipotezy 47
3.3. Zmienne i wskaźniki badań 51
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 52
3.5. Teren i organizacja badań 57

Rozdział 4. Żywność ekologiczna jako walor turystyczny w świetle przeprowadzonych badań własnych – analiza wyników badań 58

Zakończenie 72
Spis wykresów 74
Spis zdjęć 75
Bibliografia 76
ANEKS 79

Wycena wartości przedsiębiorstw

Wstęp 2

Rozdział I. Uwarunkowania i elementy wyceny przedsiębiorstwa 4
1.1. Przedsiębiorstwo jako obiekt wyceny 4
1.2. Pojęcie i elementy wyceny przedsiębiorstwa 9
1.3. Przesłanki wyceny przedsiębiorstwa 12
1.4. Funkcje i uwarunkowania wyceny przedsiębiorstwa 16

Rozdział II. Wycena wartości przedsiębiorstwa 21
2.1. Pomiar wartości jako podstawa wyceny przedsiębiorstwa 21
2.2. Miara wartości przedsiębiorstwa jako instrument kontroli właścicielskiej 25
2.3. Zakresy wyceny przedsiębiorstwa i determinanty jego wartości 32
2.4. Analizy wyceny wartości przedsiębiorstwa na podstawie uzyskanych danych 39

Rozdział III. Metody wyceny przedsiębiorstwa 45
3.1. Klasyfikacja metod wyceny przedsiębiorstwa 45
3.2. Metody majątkowe w procesie wyceny przedsiębiorstwa 47
3.3. Dochodowa wycena przedsiębiorstwa 50
3.4. Istota i rodzaje metod porównawczych 54
3.5. Metody mieszane wyceny przedsiębiorstwa 58

Rozdział IV. Wyceny w Polsce 63
4.1. Zapotrzebowanie na wycenę przedsiębiorstwa w latach 90 63
4.2. Prawne uregulowania wyceny przedsiębiorstwa w Polsce 66
4.3. Specyfika wyceny przedsiębiorstwa w Polsce 74
4.4. Prywatyzacja wyceny przedsiębiorstwa w Polsce 79
4.5. Teoria wartości a praktyka wyceny w Polsce 85

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 96

Wybrane uwarunkowania wyboru zawodu

Wstęp 2

Rozdział I. Przegląd teorii wyboru zawodu 5
1.1. Stanowiska dotyczące problemu wyboru zawodu 5
1.2. Teoria „cech-czynników” 8
1.3. Wybór zawodu jako proces specyficzny dla danej fazy biograficznej człowieka 12
1.4. Wybór zawodu jako proces rozwojowy trwający przez dłuższy okres życia 18
1.5. Sytuacja psychofizyczna młodzieży a wybór zawodu 19

Rozdział II. Metodologia badań własnych 26
2.1. Przedmiot i cel badań 26
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 27
2.3. Metody i techniki badawcze 28
2.4. Dobór badanych i opis procedury badania 28

Rozdział III. Wybrane uwarunkowania wyboru zawodu. Wynik badań własnych 30
3.1. Uwarunkowania wyboru zawodu młodzieży szkół gimnazjalnych 30
3.2. Uwarunkowania wyboru zawodu młodzieży szkół wyższych 37
3.3. Podsumowanie wyników badań 47

Zakończenie 51
Bibliografia 53
Spis wykresów 55
Aneks 57

Wstęp [fragmenty]

[…]

O nowych, wyraźnych podziałach społecznych świadczą wyniki sondaży prowadzonych przez ośrodki badania opinii publicznej, a także preferencje wyborcze mieszkańców różnych części kraju. Widać wyraźne, daleko idące zróżnicowanie poglądów i postaw ludności: mieszkańców wsi i miast różnej wielkości, robotników, chłopów i inteligencji, ludzi o odmiennym poziomie wykształcenia, przedstawicieli różnych pokoleń itp.

Na tym tle ważne i interesujące wydaje się poznanie punktu widzenia współczesnej młodzieży. Z jednej strony młodzież już z racji charakterystycznych cech swej kategorii wieku jest zainteresowana otwarciem możliwości, które niewątpliwie wnosi transformacja ustrojowa. Ponadto młodzież z natury rzeczy częściej niż dorośli akceptuje innowacje i zmiany. Młodzi zwykle nie są wystarczająco usatysfakcjonowani dorobkiem i stylem życia poprzednich pokoleń, a gwałtowny rozwój cywilizacji technicznej w końcu XX w. jeszcze bardziej podwyższył ich wymagania.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania wybranych uwarunkowań wyboru zawodu przez młodzież szkół gimnazjalnych i wyższych. Taki też był cel zasadniczy opracowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to przegląd teorii wyboru zawodu: stanowiska dotyczące problemu wyboru zawodu, teoria „cech-czynników”, wybór zawodu jako proces specyficzny dla danej fazy biograficznej człowieka, wybór zawodu jako proces rozwojowy trwający przez dłuższy okres życia, sytuacja psychofizyczna młodzieży a wybór zawodu.

Rozdział drugi to metodologia badań własnych: przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, metody i techniki badawcze oraz dobór badanych.

Rozdział trzeci to wybrane uwarunkowania wyboru zawodu. Wyniki badań własnych.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz źródła ze stron WWW i badania własne.

Wybrane obiekty archeologiczne jako ośrodki turystyczne

I. Wstęp 2

II. Cel i metoda pracy 5

III. Przegląd podstawowej literatury 14

IV. Biskupin 16

V. Krzemionki opatowskie 35

VI. Nowa Słupia 50

Zakończenie 63

Bibliografia 67

Spis fotografii 69

I. Wstęp

„Brak jasności w odróżnianiu kultury w sensie humanistycznym i kultury w ujęciu antropologicznym (zwłaszcza tej, która określa zespół cech wyróżniających, charakteryzujących sposób życia zbiorowości czy społeczeństwa) jest źródłem licznych nieporozumień w dyskusji zarówno badaczy, jak działaczy politycznych. Z punktu widzenia antropologicznego określenie relacja między kulturą a gospodarką jest pozbawione sensu, ponieważ gospodarka stanowi element kultury zbiorowości […].”

Podejmując tematykę wybranych obiektów archeologicznych jako ośrodków turystyki podjąłem także ryzyko ujęcia tej problematyki i jej udokumentowania materiałami badawczymi.

Zdawałem sobie w pełni sprawę z trudności jakie wiążą się z badaniem omawianej tematyki.

Analizując różne funkcje turystyki: wypoczynkową /rekreacyjną/, edukacyjną, usprawniającą organizm, zdrowotną, rozrywkową i inne – uświadomiłem sobie fakt, że spełnia ona jeszcze jedną niezwykle ważną rolę, a mianowicie umożliwia zbieranie obserwacji antropologicznych.
Uświadomienie sobie tej prawdy, że głównym zainteresowaniem turystów-są ludzie, ich mentalność, potrzeby, aspiracje, style życia, sposoby myślenia, tradycje i doświadczenia historyczne ale w kontekście obiektów archeologicznych skłoniło mnie do podjęcia badań na temat owych obiektów.

Tym samym poniżej wyjaśniam pojęcie „obiekt archeologiczny”:
Obiekt archeologiczny – to nieruchomy zabytek archeologiczny obejmujący jedną lub kilka jednostek stratygraficznych. Jest to wyróżniona ze względu na funkcję lub formę część stanowiska archeologicznego. Obiekty archeologiczne mogą być zagłębione w podłoże (np. domostwa zagłębione, jamy grobowe czy jamy zasobowe), bądź też wzniesione na powierzchni podłoża (np. mury). Obiekt zagłębiony zazwyczaj posiada wypełnisko, czyli jest wypełniony ziemią i/lub innym materiałem organicznym (np. popiołem) lub nieorganicznym (np. gruzem ceglanym), który został bądź to wrzucony celowo do zagłębienia po zaprzestaniu jego użytkowania, bądź też osadził się w sposób naturalny po porzuceniu danego miejsca przez człowieka. Obiekty dzielą się na proste i złożone. Przykładowe obiekty proste to jamy zasobowe, piece garncarskie, studnie itp. W skład obiektów złożonych wchodzi wiele obiektów prostych np. stanowisko składające się z wielu pomieszczeń, konstrukcje mieszkalne itp.

Należy powiedzieć, iż ostatnie stulecie jest szczególnie sprzyjającym okresem dla pogłębionej refleksji nad stanem danej dziedziny wiedzy, jej historią i przyszłością. Nie inaczej dzieje się w archeologii. Od początku lat dziewięćdziesiątych zaobserwować możemy, że badacze coraz większą uwagę poświęcają omawianiu dziedzictwa antropologicznych dociekań nad kulturą, obecnemu ich zróżnicowaniu i próbie określenia statusu i roli antropologii w zbliżającym się XXI wieku.

Można nawet powiedzieć, że ten rodzaj refleksji, a nawet metarefleksji nad własną dyscypliną przesłania to, co dzieje się w praktyce badawczej samych antropologów. Albo inaczej jeszcze: każda konkretna analiza jakiegoś zagadnienia zajmującego akurat danego badacza „obwarowana” jest szeregiem zastrzeżeń, otwarcie wyrażanych niepokojów poznawczych i etycznych co do możliwości ich adekwatnego ujęcia. W pracach zwanych empirycznymi znajduje także odzwierciedlenie ogólniejszy namysł nad światem współczesnym, różnym od tego, jaki wyłaniał się do niedawna z kart podręczników i monografii terenowych, oraz nad antropologią, zmuszoną do rewizji utrwalonych kanonów pojęciowych w obliczu tego zasadniczo zmienionego obrazu świata. Niektórzy skłonni są tę sytuację nazywać „kryzysem”, ale nie wydaje się to określeniem trafnym, tym bardziej iż nie bardzo wiadomo, czym miałby się dzisiejszy kryzys różnić od poprzednich, a antropologia przeżywała ich już kilka (był — przykładowo — „kryzys funkcjonalizmu”, „kryzys strukturalizmu” itp.). Jak więc nazwać ten szczególny moment pogłębionej refleksji, mnożących się propozycji (i kontrpropozycji) badawczych, wizji przyszłego kształtu archeologii, antropologii kultury?

Roboczo zaproponować można następujące sformułowanie: jest to świadomość kresu pewnej koncepcji wiedzy i zarazem świadomość wyłaniania się innego jej kształtu. Konfrontacja pomiędzy próbą rozrachunku z przeszłością i zmaganiem z teraźniejszością w kontekście przyszłości ma w archeologii szczególnie interesujący wyraz, ponieważ zawsze była to dyscyplina wiedzy wyjątkowo niezdyscyplinowana, o bardzo szeroko, ale i płynnie zarysowanych granicach, otwarta na wpływy innych nauk i próbująca łączyć ostre kryteria empiryczności (znajomość kultur z długotrwałej autopsji) z ambicjami ogólnoteoretycznymi.

W niniejszej pracy podejmę próbę ukazania charakteru trzech wybranych obiektów archeologicznych takich jak: Biskupin, Krzemionki opatowskie oraz Nowa Słupia.

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów właściwych, z których każdy stanowi osobny opis wyżej wymienionych obiektów.

Praca powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz badania własne i dokumentację źródłową, statystyki.

Wybrane aspekty polityki zagranicznej USA

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA POLITYKI ZAGRANICZNEJ 4
1.1. Pojęcie polityki zagranicznej 4
1.2. Wyznaczniki i cele polityki zagranicznej 6
1.3. Mechanizm decyzyjny w polityce zagranicznej 18
1.4. Funkcje, środki i metody polityki zagranicznej 24

ROZDZIAŁ II. STOSUNKI USA Z ROSJĄ 28
2.1. Zarys sytuacji politycznej w Rosji 28
2.1.1. Specyfika rosyjskiego federalizmu 28
2.1.2. Przesłanki i następstwa rozpadu ZSRR 34
2.2. Strategia militarna- układ sił pomiędzy USA a ZSRR 38
2.3. Stosunki Rosji z Zachodem 45

ROZDZIAŁ III. ROZSZERZENIE PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 50
3.1. Zarys powstania i działalności NATO 50
3.2. Przesłanki poszerzenia NATO 56
3.3. Partnerstwo dla Pokoju 59
3.4. NATO- Rosja 62
3.5. NATO- Ukraina 68

ROZDZIAŁ IV. INTERWENCJA USA W KONFLIKT BAŁKAŃSKI 72
4.1. Sytuacja na Bałkanach po 1989 roku 72
4.2. Polityka Clintona wobec Bośni 82
4.3. Wojna o Kosowo a USA 90
4.4. Dysproporcje w potencjale obronnym Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej 94

ZAKOŃCZENIE 97
BIBLIOGRAFIA 99

Wybory bezpośrednie wójtów, burmistrzów i prezydentów a wybory pośrednie starostów

Wstęp

Rozdział I. Zasady prawa wyborczego
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Prawo wyborcze i jego funkcje
1.3. Konstytucyjne zasady prawa wyborczego w Polsce
1.3.1. Zasada powszechności
1.3.2. Zasada równości
1.3.3. Zasada bezpośredniości
1.3.4. Zasada tajności głosowania
1.3.5. Zasady dotyczące rozdziału mandatów
1.4. Ważność wyborów
1.5. Wygaśnięcie i obsadzenie mandatu w trakcie kadencji

Rozdział II. Wybory bezpośrednie i pośrednie
2.1. Bezpośredni wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta – (dodatkowo gdzieś kompetencje prezydenta)
2.1.1. Istota wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta
2.1.2. Procedura dokonania wyboru
2.1.3. Wady i zalety procedury dokonania wyboru
2.2. Pośredni wybór starosty – (dodatkowo gdzieś kompetencje starosty)
2.2.1. Istota wyboru starosty
2.2.2. Procedura dokonania wyboru
2.2.3. Wady i zalety procedury dokonania wyboru

Rozdział III. Ocena i porównanie wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów a wybory pośrednie starostów w mieście powiatowym Starogard Gdański
3.1. Charakter wyborów bezpośrednich wójtów
3.2. Charakter wyborów burmistrzów i prezydentów
3.3. Wybory pośrednie starostów w mieście powiatowym Starogard Gdański
3.4. Problemy w kwestii wyborów
3.4.1. Niekorzystny wpływ pośredniego wyboru starosty na preferencje wyborców określone bezpośrednich na prezydentów miast
3.4.1. Korzystny wpływ pośredniego wyboru starosty na preferencje wyborców określone bezpośrednich na prezydentów miast
3.4.2. Problem funkcjonowania Starostwa Powiatowego a innych jednostek podległych staroście: PUP, Policja, Szpital, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnia Logopedyczna
3.5. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Współzalezność wykonywanego zawodu z poziomem jakości małżeństwa i zadowolenia z życia

Wstęp 3

Rozdział I. Małżeństwo i jego jakość – zakres znaczeniowy i ekonomiczny pojęcia 4
1.1. Małżeństwo, rodzina – geneza i kierunki przemian 4
1.2. Małżeństwo i ekonomia w świetle demografii historycznej 8
1.2.1. Założenia ekonomicznego modelu małżeństwa i rodziny 8
1.2.2. Krytyczne momenty reprodukcji 10
1.2.3. Gospodarstwo domowe jako przedsiębiorstwo 14
1.2.4. Gospodarstwo domowe a małżeństwo: produktywność miłości 17
1.3. Małżeństwo a zadowolenie z życia 21

Rozdział II. Metodologia badań własnych 28
2.1. Przedmiot i cel badań 28
2.2. Problemy badawcze i hipotezy 38
2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 40
2.4. Organizacja badań i dobór próby 41

Rozdział III. Współzależność wykonywanego zawodu z poziomem jakości małżeństwa i zadowolenia z życia w świetle badań własnych 44
3.1. Wyniki badań 44
3.2. Podsumowanie i wnioski 50

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis wykresów 62
Załącznik 63

Wstęp

Zadowolenie z życia zależy od powodzenia w życiu rodzinnym, w życiu zawodowym, od aprobaty ze strony innych ludzi, szans rozwoju, od wielu, wielu innych czynników. Wśród nich czynnikiem szczególnie ważnym jest to, gdzie i jak mieszkamy. Na jakość codziennego życia w mieście wpływa wielkość mieszkania, łatwość dostępu do sklepu i usług, komfort dojazdu do pracy, poziom hałasu, piękno architektury. Dla jakości życia znaczenie ma także to, jak wielu przyjaciół mamy w najbliższym sąsiedztwie, jak bardzo utożsamiamy się z osiedlem, z miastem, czy gdy jesteśmy w potrzebie, możemy liczyć na pomoc sąsiedzką, czy mamy wpływ na decyzje władz lokalnych…

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania współzależności wykonywanego zawodu z poziomem jakości małżeństwa i zadowolenia z życia. Taki też był cel pracy.

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to małżeństwo i jego jakość – zakres znaczeniowy i ekonomiczny pojęcia a w tym: małżeństwo, rodzina – geneza i kierunki przemian, małżeństwo i ekonomia w świetle demografii historycznej oraz małżeństwo a zadowolenie z życia.

Rozdział drugi to metodologia badań własnych: przedmiot i cel badań, problemy badawcze i hipotezy, metody, techniki, narzędzia badawcze oraz organizacja badań i dobór próby.

Rozdział trzeci to współzależność wykonywanego zawodu z poziomem jakości małżeństwa i zadowolenia z życia w świetle badań własnych: wyniki badań, podsumowanie i wnioski.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, akty prawne, artykuły prasowe i źródła ze stron WWW.

Współpraca szkolnego doradcy zawodowego z poradnią psychologiczno – pedagogiczną

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA POJĘĆ 6
1.1. Zawód 6
1.2. Przygotowanie do pracy 7
1.3. Poradnictwo zawodowe 10
1.4. Doradztwo zawodowe 13
1.5. Kwalifikacje zawodowe 13
1.6. Czynności zawodowe 14
1.7. Praca 14
1.8. Potencjał pracy 15

ROZDZIAŁ II. SZKOLNE I POZASZKOLNE KSZTAŁCENIE UCZNIÓW 16
2.1. Istota kształcenia zawodowego 16
2.2. System kształcenia zawodowego 23
2.3. Treści kształcenia zawodowego wyznacznikiem programów nauczania szkolnych i pozaszkolnych systemów kształcenia zawodowego 28
2.4. Efekty szkolnego i pozaszkolnego systemu kształcenia zawodowego 33

ROZDZIAŁ III. WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH I SZKOLNYCH OŚRODKACH KARIERY 36
3.1. Regulacje prawne określające zadania systemu oświaty w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego 36
3.2. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne jako element systemu doradztwa zawodowego 37
3.3. Szkolne Ośrodki Kariery – funkcje doradcy 44
3.4. Współpraca szkolnego doradcy zawodowego oraz poradni pedagogiczno psychologicznej w zakresie aktywizacji zawodowej 50

ZAKOŃCZENIE 57
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS SCHEMATÓW 64