Archiwum miesiąca: czerwiec 2022

Wybrane obiekty archeologiczne jako ośrodki turystyczne

I. Wstęp 2

II. Cel i metoda pracy 5

III. Przegląd podstawowej literatury 14

IV. Biskupin 16

V. Krzemionki opatowskie 35

VI. Nowa Słupia 50

Zakończenie 63

Bibliografia 67

Spis fotografii 69

I. Wstęp

„Brak jasności w odróżnianiu kultury w sensie humanistycznym i kultury w ujęciu antropologicznym (zwłaszcza tej, która określa zespół cech wyróżniających, charakteryzujących sposób życia zbiorowości czy społeczeństwa) jest źródłem licznych nieporozumień w dyskusji zarówno badaczy, jak działaczy politycznych. Z punktu widzenia antropologicznego określenie relacja między kulturą a gospodarką jest pozbawione sensu, ponieważ gospodarka stanowi element kultury zbiorowości […].”

Podejmując tematykę wybranych obiektów archeologicznych jako ośrodków turystyki podjąłem także ryzyko ujęcia tej problematyki i jej udokumentowania materiałami badawczymi.

Zdawałem sobie w pełni sprawę z trudności jakie wiążą się z badaniem omawianej tematyki.

Analizując różne funkcje turystyki: wypoczynkową /rekreacyjną/, edukacyjną, usprawniającą organizm, zdrowotną, rozrywkową i inne – uświadomiłem sobie fakt, że spełnia ona jeszcze jedną niezwykle ważną rolę, a mianowicie umożliwia zbieranie obserwacji antropologicznych.
Uświadomienie sobie tej prawdy, że głównym zainteresowaniem turystów-są ludzie, ich mentalność, potrzeby, aspiracje, style życia, sposoby myślenia, tradycje i doświadczenia historyczne ale w kontekście obiektów archeologicznych skłoniło mnie do podjęcia badań na temat owych obiektów.

Tym samym poniżej wyjaśniam pojęcie „obiekt archeologiczny”:
Obiekt archeologiczny – to nieruchomy zabytek archeologiczny obejmujący jedną lub kilka jednostek stratygraficznych. Jest to wyróżniona ze względu na funkcję lub formę część stanowiska archeologicznego. Obiekty archeologiczne mogą być zagłębione w podłoże (np. domostwa zagłębione, jamy grobowe czy jamy zasobowe), bądź też wzniesione na powierzchni podłoża (np. mury). Obiekt zagłębiony zazwyczaj posiada wypełnisko, czyli jest wypełniony ziemią i/lub innym materiałem organicznym (np. popiołem) lub nieorganicznym (np. gruzem ceglanym), który został bądź to wrzucony celowo do zagłębienia po zaprzestaniu jego użytkowania, bądź też osadził się w sposób naturalny po porzuceniu danego miejsca przez człowieka. Obiekty dzielą się na proste i złożone. Przykładowe obiekty proste to jamy zasobowe, piece garncarskie, studnie itp. W skład obiektów złożonych wchodzi wiele obiektów prostych np. stanowisko składające się z wielu pomieszczeń, konstrukcje mieszkalne itp.

Należy powiedzieć, iż ostatnie stulecie jest szczególnie sprzyjającym okresem dla pogłębionej refleksji nad stanem danej dziedziny wiedzy, jej historią i przyszłością. Nie inaczej dzieje się w archeologii. Od początku lat dziewięćdziesiątych zaobserwować możemy, że badacze coraz większą uwagę poświęcają omawianiu dziedzictwa antropologicznych dociekań nad kulturą, obecnemu ich zróżnicowaniu i próbie określenia statusu i roli antropologii w zbliżającym się XXI wieku.

Można nawet powiedzieć, że ten rodzaj refleksji, a nawet metarefleksji nad własną dyscypliną przesłania to, co dzieje się w praktyce badawczej samych antropologów. Albo inaczej jeszcze: każda konkretna analiza jakiegoś zagadnienia zajmującego akurat danego badacza „obwarowana” jest szeregiem zastrzeżeń, otwarcie wyrażanych niepokojów poznawczych i etycznych co do możliwości ich adekwatnego ujęcia. W pracach zwanych empirycznymi znajduje także odzwierciedlenie ogólniejszy namysł nad światem współczesnym, różnym od tego, jaki wyłaniał się do niedawna z kart podręczników i monografii terenowych, oraz nad antropologią, zmuszoną do rewizji utrwalonych kanonów pojęciowych w obliczu tego zasadniczo zmienionego obrazu świata. Niektórzy skłonni są tę sytuację nazywać „kryzysem”, ale nie wydaje się to określeniem trafnym, tym bardziej iż nie bardzo wiadomo, czym miałby się dzisiejszy kryzys różnić od poprzednich, a antropologia przeżywała ich już kilka (był — przykładowo — „kryzys funkcjonalizmu”, „kryzys strukturalizmu” itp.). Jak więc nazwać ten szczególny moment pogłębionej refleksji, mnożących się propozycji (i kontrpropozycji) badawczych, wizji przyszłego kształtu archeologii, antropologii kultury?

Roboczo zaproponować można następujące sformułowanie: jest to świadomość kresu pewnej koncepcji wiedzy i zarazem świadomość wyłaniania się innego jej kształtu. Konfrontacja pomiędzy próbą rozrachunku z przeszłością i zmaganiem z teraźniejszością w kontekście przyszłości ma w archeologii szczególnie interesujący wyraz, ponieważ zawsze była to dyscyplina wiedzy wyjątkowo niezdyscyplinowana, o bardzo szeroko, ale i płynnie zarysowanych granicach, otwarta na wpływy innych nauk i próbująca łączyć ostre kryteria empiryczności (znajomość kultur z długotrwałej autopsji) z ambicjami ogólnoteoretycznymi.

W niniejszej pracy podejmę próbę ukazania charakteru trzech wybranych obiektów archeologicznych takich jak: Biskupin, Krzemionki opatowskie oraz Nowa Słupia.

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów właściwych, z których każdy stanowi osobny opis wyżej wymienionych obiektów.

Praca powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz badania własne i dokumentację źródłową, statystyki.

Wybrane aspekty polityki zagranicznej USA

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA POLITYKI ZAGRANICZNEJ 4
1.1. Pojęcie polityki zagranicznej 4
1.2. Wyznaczniki i cele polityki zagranicznej 6
1.3. Mechanizm decyzyjny w polityce zagranicznej 18
1.4. Funkcje, środki i metody polityki zagranicznej 24

ROZDZIAŁ II. STOSUNKI USA Z ROSJĄ 28
2.1. Zarys sytuacji politycznej w Rosji 28
2.1.1. Specyfika rosyjskiego federalizmu 28
2.1.2. Przesłanki i następstwa rozpadu ZSRR 34
2.2. Strategia militarna- układ sił pomiędzy USA a ZSRR 38
2.3. Stosunki Rosji z Zachodem 45

ROZDZIAŁ III. ROZSZERZENIE PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO 50
3.1. Zarys powstania i działalności NATO 50
3.2. Przesłanki poszerzenia NATO 56
3.3. Partnerstwo dla Pokoju 59
3.4. NATO- Rosja 62
3.5. NATO- Ukraina 68

ROZDZIAŁ IV. INTERWENCJA USA W KONFLIKT BAŁKAŃSKI 72
4.1. Sytuacja na Bałkanach po 1989 roku 72
4.2. Polityka Clintona wobec Bośni 82
4.3. Wojna o Kosowo a USA 90
4.4. Dysproporcje w potencjale obronnym Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej 94

ZAKOŃCZENIE 97
BIBLIOGRAFIA 99

Wybory bezpośrednie wójtów, burmistrzów i prezydentów a wybory pośrednie starostów

Wstęp

Rozdział I. Zasady prawa wyborczego
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Prawo wyborcze i jego funkcje
1.3. Konstytucyjne zasady prawa wyborczego w Polsce
1.3.1. Zasada powszechności
1.3.2. Zasada równości
1.3.3. Zasada bezpośredniości
1.3.4. Zasada tajności głosowania
1.3.5. Zasady dotyczące rozdziału mandatów
1.4. Ważność wyborów
1.5. Wygaśnięcie i obsadzenie mandatu w trakcie kadencji

Rozdział II. Wybory bezpośrednie i pośrednie
2.1. Bezpośredni wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta – (dodatkowo gdzieś kompetencje prezydenta)
2.1.1. Istota wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta
2.1.2. Procedura dokonania wyboru
2.1.3. Wady i zalety procedury dokonania wyboru
2.2. Pośredni wybór starosty – (dodatkowo gdzieś kompetencje starosty)
2.2.1. Istota wyboru starosty
2.2.2. Procedura dokonania wyboru
2.2.3. Wady i zalety procedury dokonania wyboru

Rozdział III. Ocena i porównanie wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów a wybory pośrednie starostów w mieście powiatowym Starogard Gdański
3.1. Charakter wyborów bezpośrednich wójtów
3.2. Charakter wyborów burmistrzów i prezydentów
3.3. Wybory pośrednie starostów w mieście powiatowym Starogard Gdański
3.4. Problemy w kwestii wyborów
3.4.1. Niekorzystny wpływ pośredniego wyboru starosty na preferencje wyborców określone bezpośrednich na prezydentów miast
3.4.1. Korzystny wpływ pośredniego wyboru starosty na preferencje wyborców określone bezpośrednich na prezydentów miast
3.4.2. Problem funkcjonowania Starostwa Powiatowego a innych jednostek podległych staroście: PUP, Policja, Szpital, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnia Logopedyczna
3.5. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Współzalezność wykonywanego zawodu z poziomem jakości małżeństwa i zadowolenia z życia

Wstęp 3

Rozdział I. Małżeństwo i jego jakość – zakres znaczeniowy i ekonomiczny pojęcia 4
1.1. Małżeństwo, rodzina – geneza i kierunki przemian 4
1.2. Małżeństwo i ekonomia w świetle demografii historycznej 8
1.2.1. Założenia ekonomicznego modelu małżeństwa i rodziny 8
1.2.2. Krytyczne momenty reprodukcji 10
1.2.3. Gospodarstwo domowe jako przedsiębiorstwo 14
1.2.4. Gospodarstwo domowe a małżeństwo: produktywność miłości 17
1.3. Małżeństwo a zadowolenie z życia 21

Rozdział II. Metodologia badań własnych 28
2.1. Przedmiot i cel badań 28
2.2. Problemy badawcze i hipotezy 38
2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 40
2.4. Organizacja badań i dobór próby 41

Rozdział III. Współzależność wykonywanego zawodu z poziomem jakości małżeństwa i zadowolenia z życia w świetle badań własnych 44
3.1. Wyniki badań 44
3.2. Podsumowanie i wnioski 50

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis wykresów 62
Załącznik 63

Wstęp

Zadowolenie z życia zależy od powodzenia w życiu rodzinnym, w życiu zawodowym, od aprobaty ze strony innych ludzi, szans rozwoju, od wielu, wielu innych czynników. Wśród nich czynnikiem szczególnie ważnym jest to, gdzie i jak mieszkamy. Na jakość codziennego życia w mieście wpływa wielkość mieszkania, łatwość dostępu do sklepu i usług, komfort dojazdu do pracy, poziom hałasu, piękno architektury. Dla jakości życia znaczenie ma także to, jak wielu przyjaciół mamy w najbliższym sąsiedztwie, jak bardzo utożsamiamy się z osiedlem, z miastem, czy gdy jesteśmy w potrzebie, możemy liczyć na pomoc sąsiedzką, czy mamy wpływ na decyzje władz lokalnych…

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania współzależności wykonywanego zawodu z poziomem jakości małżeństwa i zadowolenia z życia. Taki też był cel pracy.

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to małżeństwo i jego jakość – zakres znaczeniowy i ekonomiczny pojęcia a w tym: małżeństwo, rodzina – geneza i kierunki przemian, małżeństwo i ekonomia w świetle demografii historycznej oraz małżeństwo a zadowolenie z życia.

Rozdział drugi to metodologia badań własnych: przedmiot i cel badań, problemy badawcze i hipotezy, metody, techniki, narzędzia badawcze oraz organizacja badań i dobór próby.

Rozdział trzeci to współzależność wykonywanego zawodu z poziomem jakości małżeństwa i zadowolenia z życia w świetle badań własnych: wyniki badań, podsumowanie i wnioski.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, akty prawne, artykuły prasowe i źródła ze stron WWW.

Współpraca szkolnego doradcy zawodowego z poradnią psychologiczno – pedagogiczną

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA POJĘĆ 6
1.1. Zawód 6
1.2. Przygotowanie do pracy 7
1.3. Poradnictwo zawodowe 10
1.4. Doradztwo zawodowe 13
1.5. Kwalifikacje zawodowe 13
1.6. Czynności zawodowe 14
1.7. Praca 14
1.8. Potencjał pracy 15

ROZDZIAŁ II. SZKOLNE I POZASZKOLNE KSZTAŁCENIE UCZNIÓW 16
2.1. Istota kształcenia zawodowego 16
2.2. System kształcenia zawodowego 23
2.3. Treści kształcenia zawodowego wyznacznikiem programów nauczania szkolnych i pozaszkolnych systemów kształcenia zawodowego 28
2.4. Efekty szkolnego i pozaszkolnego systemu kształcenia zawodowego 33

ROZDZIAŁ III. WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH I SZKOLNYCH OŚRODKACH KARIERY 36
3.1. Regulacje prawne określające zadania systemu oświaty w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego 36
3.2. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne jako element systemu doradztwa zawodowego 37
3.3. Szkolne Ośrodki Kariery – funkcje doradcy 44
3.4. Współpraca szkolnego doradcy zawodowego oraz poradni pedagogiczno psychologicznej w zakresie aktywizacji zawodowej 50

ZAKOŃCZENIE 57
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS SCHEMATÓW 64

Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem

Wstęp 3

Rozdział I. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy funkcjonujący w gospodarce rynkowej 4
1.1. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy 4
1.1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa 4
1.1.2. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa 8
1.1.3. Łączenie przedsiębiorstw 11
1.2. Wpływ polityki gospodarczej państwa na działalność przedsiębiorstwa 13
1.2.1. Cele i formy interwencjonizmu w gospodarce rynkowej 13
1.2.2. Rola państwa w gospodarce rynkowej i jego wpływ na przebieg i rozwój procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie 22

Rozdział II. Usługi bankowe w kierowaniu rozwojem przedsiębiorstwa 26
2.1. Podstawowe usługi w ramach bankowości korporacyjnej 26
2.2. Weksle i czeki w rozliczeniach przedsiębiorstw 32
2.3. Rola banków w rozliczaniu transakcji krajowych 33
2.4. Rola banków w rozliczaniu transakcji zagranicznych 36
2.5. Przedsiębiorstwo jako klient banku inwestycyjnego 38
2.6. Przedsiębiorstwo jako klient banku hipotecznego 43
2.7. Wpływ usług bankowych na rozwój przedsiębiorstwa 46

Rozdział III. Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji. Doświadczenia przedsiębiorstw na przykładzie programów restrukturyzacyjnych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych 49
3.1. Charakterystyka kredytów bankowych oferowanych przedsiębiorstwom 49
3.2. Rola kredytów w finansowaniu przedsiębiorczości 57
3.3. Wyznaczniki kosztu kredytu 60
3.4. Wpływ finansowania nakładów inwestycyjnych przez banki na rozwój polskiej przedsiębiorczości – podsumowanie 62

Zakończenie 66
Bibliografia 67

Spis rysunków 72

Spis tabel 72

Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z bankiem

Wstęp 2

Rozdział I. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 4
1.1. Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 4
1.2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 12
1.3. Bariery rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 16

Rozdział II. MSP i bank 21
2.1. Rodzaje banków 21
2.2. Konieczność współpracy przedsiębiorstwa z bankiem 25
2.3. Kryteria wyboru banku przez małe i średnie przedsiębiorstwa 27
2.4. Usługi bankowe dla MSP 32
2.5. Współpraca w zakresie kredytowania działalności gospodarczej 36
2.6. Rodzaje i formy kredytów 42

Rozdział III. Analiza kredytów bankowych dla sektora MSP na przykładzie BRE Bank S.A. 49
3.1. Charakterystyka BRE Banku 49
3.2. Oferta BRE Banku 52
3.3. Pakiety przeznaczone dla MSP 54
3.4. Analiza kredytów bankowych dla MSP w latach 2004-2006 61

Zakończenie 68
Bibliografia 71
Spis rysunków 74
Spis tabel 75
Spis wykresów 76

Wprowadzenie nowego produktu na rynek

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA MARKETINGU 5
1.1. Marketing 5
1.2. Produkt 15
1.3. Proces wprowadzania produktu na rynek 18
1.3.1. Etap wprowadzania produktu na rynek 18

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA FIRMY ENERGOMAR – NORD 26
2.1. Energetyka 26
2.2. Firma Energomar – Nord 31
2.3. Produkt FLUBET 39
2.4. Cele rynkowe FLUBET 45

ROZDZIAŁ III. WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK PRZEZ FIRMĘ ENERGOMAR – NORD 48
3.1. Etap I – badania poprzedzające wprowadzenie nowego produktu na rynek 48
3.2. Etap II – etapy rozwoju nowego produktu 56
3.3. Etap III – wejście FLUBETU na rynek 61
3.4. Etap IV – zagospodarowanie FLUBETU 66

ZAKOŃCZENIE 72
LITERATURA 74
SPIS WYKRESÓW 76
SPIS SCHEMATÓW 77
SPIS RYSUNKÓW 78
SPIS ZDJĘĆ 79
SPIS TABLIC 80

Wpływ zachowania klientów na funkcjonowanie banku PKO BP

1. Wstęp 2
1.1. Cel pracy 2
1.2. Zakres pracy 5

2. Wprowadzenie do bankowości 10
2.1. Charakterystyka branży 10
2.2. Ujęcie historyczne 13
2.3. Współczesne poglądy na temat bankowości detalicznej 19

3. Opis organizacji przedsiębiorstwa PKO BP 26
3.1. Charakterystyka ogólna 26
3.2. Zasoby ludzkie 29
3.3. Zasoby materialne 33
3.4. Zasoby finansowe 35

4. Badania pierwotne dotyczące satysfakcji klientów z korzystania z usług banku PKO B.P. 43
4.1. Zasady i sposoby prowadzenia badań 43
4.2. Ustalenie problemów badawczych 48
4.3. Opracowanie planu badawczego 49
4.4. Przeprowadzenie badań 50
4.5. Wyniki 51
4.6. Analiza wyników 60

Wnioski 62
Literatura 64
Spis tabel i wykresów 67
Załącznik 68

W pracy za podstawowy cel poznawczy przyjęto identyfikację uwarunkowań, roli i miejsca wizerunku banku wśród nabywców indywidualnych w strategii mar­ketingowej. Dla tak określonego celu podstawowego sformułowano wiele celów szczegółowych. Wśród nich można wymienić m.in.: precyzyjne zdefiniowanie po­jęcia wizerunku na tle istniejącego dorobku naukowego, wskazanie na rolę wize­runku banku w podejmowaniu przez nabywców decyzji, określenie miejsca wize­runku w systemie celów i strategii marketingowych banku oraz wskazanie na rolę instrumentów marketingowych w kształtowaniu wizerunku.

Wpływ zabawy grupowej na rozwój społeczny dziecka

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ROZWÓJ SPOŁECZNY DZIECKA A ZABAWY W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W UJĘCIU LITERATUROWYM 5
1.1. Społeczna sytuacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 5
1.2. Początki uczuć społecznych 8
1.3. Uspołecznianie działań dziecka 10
1.4. Istota i klasyfikacja zabaw 11
1.5. Rozwojowe i edukacyjne funkcje zabawy 13
1.6. Zabawa na niby jako najważniejsza forma działalności dziecka w wieku przedszkolnym 16

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 23
2.1. Przedmiot i cel badań 23
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 33
2.3. Metody i techniki badań 38
2.4. Teren i organizacja badań 39
2.5. Charakterystyka próby badawczej 41

ROZDZIAŁ III. ZABAWA GRUPOWA JAKO CZYNNIK WARUNKUJĄCY ROZWÓJ SPOŁECZNY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 45
3.1. Analiza i interpretacja wyników badań 45
3.2. Wnioski i weryfikacja hipotez 54

ZAKOŃCZENIE 58
BIBLIOGRAFIA 62
STRESZCZENIE 64
ZAŁĄCZNIKI 66