Archiwum miesiąca: maj 2022

Władze RP wobec uchodźców na tle rozwiązań międzynarodowych

Wstęp 1

Rozdział I. Ujęcie historyczne zjawiska uchodźctwa na świecie 2
1. Pojęcie i przyczyny zjawiska uchodźstwa 2
2. Początki międzynarodowej współpracy na rzecz rozwiązania kwestii uchodźstwa 6
3. Kwestia uchodźctwa a geneza Unii Europejskiej 8
3.1. Konwencja genewska 8
3.2. Konwencja Dublińska 9
3.3. Porozumienie z Schengen 11
3.4. Pozostałe akty prawne 12
4. Instytucje międzynarodowe zajmujące się ochroną uchodźców 18

Rozdział II. Strefa Szengen i szczególna sytuacja Polski ze względu na kontrole zewnętrznych granic UE 27
1. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej a problem uchodźctwa 27
1.1. Swobodny przepływ pracowników, swobodne świadczenie usług 27
1.2. Wspólna polityka imigracyjna UE 30
2. Konsekwencje umowy z Schengen 36
3. Polityki imigracyjne państw członkowskich UE i krajów pozaeuropejskich 38
3.1. Polityka imigracyjna krajów UE 38
3.2. Uregulowania państw amerykańskich 39
3.3. Azjatyckie i bliskowschodnie polityki imigracyjne 42
4. Zobowiązania wynikające z traktatów, umów, konwencji i innych regulacji prawa międzynarodowego 43

Rozdział III. Polityka w Polsce wobec uchodźców w praktyce 48
1. Główne kierunki migracji – państwa docelowe 48
2. Skala migracji uchodźców 55
3. Próby rozwiązania problemu 60

Podsumowanie 68
Spis tabel 70
Bibliografia 71

Warunki rozwoju turystyki w powiecie chrzanowskim

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. AKTUALNE TRENDY I TENDENCJE W ROZWOJU TURYSTYKI 5
1.1. Pojęcia związane z turystyką 5
1.2. Przesłanki rozwoju i upowszechniania się turystyki 11
1.3. Funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki 15
1.4. Turystyka XXI wieku 25

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA POWIATU CHRZANOWSKIEGO 30
2.1. Położenie geograficzne 30
2.2. Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni 33
2.3. Infrastruktura 37
2.4. Sytuacja społeczno-gospodarcza 41

ROZDZIAŁ III. UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI W POWIECIE CHRZANOWSKIM 48
3.1. Walory przyrodnicze, krajoznawcze i kulturowe 48
3.2. Infrastruktura turystyczna 56
3.2.1. Baza noclegowa 56
3.2.2. Baza gastronomiczna 57
3.2.3. Informacja turystyczna 58
3.2.4. Szlaki turystyczne 59
3.3. Mocne i słabe strony rozwoju turystyki w powiecie 64

ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW 73
SPIS ZDJĘĆ 74
SPIS TABEL 75

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i UE

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ZNACZENIE SEKTORA MSP W GOSPODARCE 4
1.1. Istota i cechy specyficzne MSP 4
1.2. Rola MSP na rynku pracy 9
1.3. Innowacyjność MSP 13
1.4. Znaczenie sektora MSP w tworzeniu PKB 16

ROZDZIAŁ II. WYMOGI I OGRANICZENIA STAWIANE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWOM W RAMACH WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 21
2.1. Procesy dostosowawcze gospodarki polskiej do warunków Unii Europejskiej 21
2.2. Procesy dostosowawcze przedsiębiorstw do wymogów Unii Europejskiej 25
2.3. Koszty i korzyści z integracji europejskiej dla małych i średnich firm 34
2.4. Problemy formułowania i wdrażania strategii w małych i średnich przedsiębiorstwach na tle wymogów unijnych 41

ROZDZIAŁ III. STYMULANTY I BARIERY ROZWOJU MSP 48
3.1. Polityka wspierania rozwoju MSP 48
3.1.1. Pomoc publiczna w świetle zmian legislacyjnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 49
3.1.2. Instytucje wspierające MSP 53
3.1.3. Programy wspierania dla MSP 58
3.2. Bariery ograniczające prowadzenie działalności gospodarczej przez MSP 65
3.2.1. Bariery związane z pozapłacowymi kosztami pracy 66
3.2.2. Bariery podatkowe 67
3.2.3. Bariery zatrudnienia 68
3.2.4. Bariery administracyjne 70
3.2.5. Bariery finansowe 71
3.2.6. Inne bariery 72

ZAKOŃCZENIE 74
BIBLIOGRAFIA 76
SPIS RYSUNKÓW 82
SPIS TABEL 83

Wartościowanie stanowisk pracy jako podstawa kształtowania systemu wynagrodzeń w jednostce budżetowej

Wstęp 2

Rozdział I. Teoretyczne podstawy wartościowania 4
1.1. Pojecie i zakres wartościowania 4
1.2. Klasyfikacja metod wartościowania pracy 12
1.3. Charakterystyka wybranych technik wartościowania pracy 17

Rozdział II. Charakterystyka badanej instytucji – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 27
2.1. Historia i zakres działalności 27
2.2. Struktura organizacyjna i stan zatrudnienia 30
2.3. Promocja misji placówki w środowisku lokalnym 32
2.4. Polityka personalna 36

Rozdział III. Kierunki działalności instytucji w zakresie wartościowania pracy 45
3.1. Zasady budowania taryfikatorów 45
3.2. Budowanie taryfikatorów w oparciu o wartościowanie stanowisk 53
3.3. Wprowadzenie nowych taryfikatorów płac 59

Rozdział IV. Analiza systemu wartościowania stanowisk pracy w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 64
4.1. Metody tworzenia systemu wartościowania pracy 64
4.2. Zawartość taryfikatora obowiązująca w firmie 67
4.3. Ocena pracowników zaszeregowanych wg taryfikatora 69
4.4. Taryfikator w ocenie kadry kierowniczej 74
4.5. Opinia pracowników związana z przydatnością oceny systemu wartościowania 79

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 88
Spis rysunków 89
Załączniki 90

Walory turystyczne i potencjał rozwoju gminy Dobczyce w woj. małopolskim

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. WALORY TURYSTYCZNE JAKO CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ 4
1.1. Istota atrakcyjności turystycznej 4
1.2. Przydatność walorów turystycznych dla programowania turystyki 5
1.3. Rodzaje walorów turystycznych 18
1.4. Walory turystyczne jako produkt turystyczny 24

ROZDZIAŁ II. WALORY TURYSTYCZNE GMINY DOBCZYCE 27
2.1. Charakterystyka gminy Dobczyce 27
2.1.1. Położenie, powierzchnia i ludność 27
2.1.2. Historia 29
2.1.3. Sfera społeczna i rynek pracy 33
2.1.4. Oświata 36
2.2. Położenie geograficzne gminy Dobczyce 39
2.3. Środowisko przyrodnicze 39
2.4. Dziedzictwo kulturowe i turystyka 45

ROZDZIAŁ III. POTENCJAŁ ROZWOJU GMINY DOBCZYCE 48
3.1. Zagospodarowanie przestrzenne 48
3.2. Gospodarka 50
3.3. Infrastruktura 52
3.4. Wizerunek i pozycja konkurencyjna gminy 55
3.5. Atrakcyjność gminy 57

ZAKOŃCZENIE 68
BIBLIOGRAFIA 70
SPIS TABEL 73

Usługi bankowości elektronicznej na przykładzie Inteligo i Mbank

Wstęp 3

Rozdział I. Geneza i istota bankowości elektronicznej 5
I.1. Pojęcie i klasyfikacja usług bankowych 5
I.2. Pojęcie i geneza rozwoju bankowości elektronicznej 18
I.3. Uwarunkowania prawne bankowości elektronicznej w Polsce 26
I.3.1. Regulacje świadczenia usług bankowych w środowisku elektronicznym 26
I.3.2. Pieniądz elektroniczny w polskim prawie 30
I.3.3. Regulacja nadzoru bankowego a bankowość internetowa 32
I.3.4. Czynniki rozwoju usług bankowości elektronicznej w Polsce 35

Rozdział II. Instrumenty bankowości elektronicznej 39
II.1. Bankowość internetowa 39
II.2. Bankowość telefoniczna 43
II.3. Bankowość modemowa i mobilna 45
II.4. Bankowość terminalowa 47
II.5. Elektroniczne instrumenty płatnicze 51

Rozdział III. Zagrożenia i zabezpieczenia bankowości elektronicznej 60
III.1. Specyfikacja zagrożeń bankowości elektronicznej 60
III.2. Klasyfikacja zabezpieczeń bankowości elektronicznej 65
III.3. Problemy bezpieczeństwa bankowości elektronicznej w Polsce 76

Rozdział IV. Charakterystyka usług bankowości elektronicznej w Banku Inteligo SA 80
IV.1. Prezentacja Banku Inteligo SA 80
IV.2. Usługi bankowości internetowej Banku Inteligo SA 86
IV.3. Usługi bankowości telefonicznej Banku Inteligo SA 91
IV.4. Usługi bankowości modemowej Banku Inteligo SA 93

Rozdział V. Charakterystyka usług bankowości elektronicznej w Banku mBank S.A. 95
V.1. Prezentacja banku mBank S.A. 95
V.2. Usługi bankowości internetowej w mBank 97
V.3. Usługi bankowości telefonicznej w mBank 99
V.4. Usługi bankowości modemowej w mBank 101
V.5. Usługi bankowości terminalowej i elektroniczne instrumenty płatnicze mBank 106

Rozdział VI. Porównanie bankowości elektronicznej Inteligo i mBanku 108
VI.1. Analiza wybranych usług bankowości elektronicznej w Banku Inteligo i mBank 108
VI.2. Bankowość elektroniczna banku Inteligo i mBanku na tle branży 118

Zakończenie 128
Bibliografia 130
Spis tabel 135
Spis rysunków 136

Uprawnienia organów wykonawczych budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Wstęp 4

Rozdział I. Budżet jednostek samorządu terytorialnego 6
1.1. Pojęcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 6
1.2. Specyfika gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 8
1.3. Samodzielność finansowa gmin 14
1.4. Budżet i zasady budżetowe 17
1.5. Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego 19
1.5.1. Części składowe planu finansowego 19
1.5.2. Dochody budżetowe 21
1.5.3. Wydatki budżetowe 22
1.6. Zasady systemu finansów publicznych 23

Rozdział II. Metodyka opracowywania i sporządzania budżetu przez jednostki
samorządowe 27
2.1. Zasady ogólne 27
2.2. Podstawy prawne sporządzania sprawozdawczości budżetowej 31
1.1. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego 32
1.2. Sprawozdania finansowe 35
3. Metodyka analizy finansowej sprawozdawczości budżetowej 41
3.1. Wstępna analiza bilansu z wykonania budżetu 41
3.2. Wskaźnikowa ocena bilansu z wykonania budżetu 42
4. Wykorzystanie wyników analizy finansowej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego 45

Rozdział III. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 50
3.1. Zasady gospodarki finansowej w toku wykonywania budżetu 50
3.2. Zmiany w budżecie 54
3.3. Bankowa obsługa budżetu 56
3.4. Zasady reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego 56

Rozdział IV Kontrola finansowa i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego 58
4.1. Pojęcie kontroli i nadzoru 58
4.2. Wewnętrzny nadzór i wewnętrzna kontrola finansowa 61
4.3. Nadzór i kontrola zewnętrzna 65
4.4. Audyt wewnętrzny 76

Zakończenie 81
Wykaz literatury 83
Wykaz aktów prawnych 86
Spis rysunków i tabel 89
Załączniki 90

Uczenie się przez doświadczanie dzieci 6-7-letnich

Wstęp 2

Rozdział I. Rozwój psychofizyczny dziecka 6-letniego 4
1.1. Wyjaśnienia terminologiczne 4
1.2. Charakterystyka rozwoju psychicznego 7
1.3. Charakterystyka rozwoju fizycznego 8
1.4. Aktywność dziecka sposobem poznawania świata 10
1.5. Uczenie się przez badanie 19

Rozdział II. Metodologia badan własnych 22
2.1. Cele, przedmiot, problematyka badań 22
2.2. Hipotezy, zmienne i wskaźniki 34
2.3. Wybór metod, technik i narzędzi 35
2.4. Charakterystyka badanej grupy 36
2.5. Organizacja i przebieg badań 38

Rozdział. III. Uczenie się dzieci przez doświadczanie 40
3.1. Przebieg procesu uczenia się dzieci przez doświadczanie w grupie dzieci 6- letnich 40
3.2. Efektywność uczenia się przez doświadczanie w badanej grupie i postulaty dla praktyki pedagogicznej 58

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków 67

Wstęp

Pogląd, że uczniowie powinni uczyć się poprzez działanie, praktykę, zastosowanie i czeladnictwo towarzyszył nam od stuleci. Już Sokrates używał pytań i stawiał problemy swoim uczniom, by pobudzić ich do analizowania i myślenia. W tym celu J. J. Rousseau zalecał użycie-eksperymentu bezpośredniego. We wczesnych latach XX wieku pojawiły się zarówno w Europie, jak i Ameryce liczne próby reform edukacyjnych, co zaowocowało powstaniem wielu nowoczesnych koncepcji pedagogicznych zwanych „szkołą aktywną”. Warto wymienić chociażby koncepcje: J. Deweya, który zaproponował reformy skierowane na uczniów i zalecał uczenie się poprzez doświadczanie, E. Claparede’a, M. Montessorii, E. Key, C. Freineta czy G. Kerschensteinera. Na początku lat 60. J. Bruner proklamował uczenie się poprzez poszukiwanie i odkrywanie oraz badanie problemów rzeczywistych.

W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się gwałtowny nawrót do idei aktywnej szkoły, co ma swe odbicie w wielu realizowanych i dopiero zapoczątkowywanych reformach szkolnych, zwłaszcza w zakresie organizowania procesu kształcenia po to, by wykreować nowoczesne społeczeństwo złożone z ludzi myślących i radzących sobie z problemami współczesnego, dynamicznie zmieniającego się świata. Ten współczesny trend często określany jest mianem konstruktywizmu.

Wykorzystuje on nowoczesne badania z zakresu psychologii i neurobiologii. W swych założeniach podkreśla, że uczenie się jest ciągłym procesem konstruowania, interpretowania i modyfikowania osobistych reprezentacji rzeczywistości. Reprezentacje te tworzy człowiek w wyniku nieustannej interakcji z otoczeniem. Uczenie się zachodzi w kontekście społecznym, a wzrost po­jęciowy jest wynikiem współdzielenia perspektyw i jednoczesnego modyfikowania wewnętrznych reprezentacji pod jego wpływem. Zatem człowiek uczy się za sprawą nieustannej relacji z otoczeniem i aktywnie buduje własną wiedzę, jednocześnie w procesie jej konstruowania korzysta z wiedzy już posiadanej.

Własna aktywność jednostki powszechnie uznawana jest za niezbędny, a bardzo często za wystarczający wyznacznik jej rozwoju. Nie każda jednak aktywność prowadzi wprost do rozwoju jednostki, ale tylko taka, jaka wypływa z jej wewnętrznej motywacji, jest wielostronna i zróżnicowana, zinterioryzowana oraz powoduje zmiany rozwojowe. Zmiany rozwojowe zaś każdego człowieka zachodzą pod wpływem samego dojrzewania jednostki i czynników społecznych oraz uczenia się i własnej aktywności (co autorka określa mianem przyczyn rozwoju). Jeśli przyjąć koncepcję, że nauczanie jest tworzeniem warunków do uczenia się, a więc wspomaganiem rozwoju, to własna aktywność jednostki jest jedyną determinantą jej rozwoju.

Badania zaprezentowane w niniejszej pracy odbyły się w małych grupach, według ściśle określonych zasad, z konkretnymi pomocami i obejmują różnorodne elementy. Doświadczenia uczą dzieci, jak zorganizować zabawę, jak zrealizować zadanie zgodnie z własnym rytmem, w sposób uporządkowany i zdyscyplinowany. Rozwijają u dzieci samodzielność, zmysł inicjatywy, a jednocześnie ułatwiają wzajemne kontakty i komunikowanie.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie zasad funkcjonowania oraz efektywności uczenia się przez doświadczanie.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy zawiera aspekty dotyczące rozwoju psychofizycznego dziecka 6-letniego.

W rozdziale drugim przestawiona została metodologia badań własnych.

Rozdział trzeci ukazuje uczenie się dzieci przez doświadczanie w świetle wyników badań własny.

Ubezpieczenia komunikacyjne w międzynarodowym systemie ubezpieczeń

Wstęp 3

Rozdział I. Ubezpieczenia komunikacyjne w krajowym systemie ubezpieczeń 5
1.1. Definicja ubezpieczeń 5
1.2. Istota i rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych 13
1.2.1. Ubezpieczenia obowiązkowe 18
1.2.2. Ubezpieczenia dobrowolne 20
1.3. System komunikacyjny w Polsce 21

Rozdział II. Charakterystyka ubezpieczeń komunikacyjnych 26
2.1. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 26
2.2. Ubezpieczenia autocasco 33
2.3. Ubezpieczenia assistance 37
2.4. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 40
2.5. Inne ubezpieczenia komunikacyjne 43

Rozdział III. Międzynarodowy system ubezpieczeń komunikacyjnych w Unii Europejskiej 47
3.1. Podstawowe zasady, cele i formy regulacji europejskich w zakresie ubezpieczeń OC 47
3.2. System Zielonej Karty 52
3.3. System Dyrektyw Komunikacyjnych 58
3.4. Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych oraz jego relacje z innymi uczestnikami polskiego i międzynarodowego rynku ubezpieczeniowego 72

Rozdział IV. Wybrane rynki komunikacyjne w krajach Unii Europejskiej 80
4.1. Ubezpieczenia komunikacyjne w Irlandii 80
4.2. Ubezpieczenia komunikacyjne w Wielkiej Brytanii 81
4.3. Ubezpieczenia komunikacyjne w Niemczech 82
4.4. Jednolity rynek ubezpieczeń komunikacyjnych – kierunki zmian 83

Zakończenie 91

Bibliografia 94

Ubezpieczenia jako forma wspierania eksportu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA EKSPORTU I POLITYKI PROEKSPORTOWEJ 3
1.1. Istota i rodzaje eksportu 3
1.2. Ewolucja i przesłanki polityki proeksportowej 9
1.3. Instrumenty wspierania eksportu 16

ROZDZIAŁ II. KREDYTY I UBEZPIECZENIA W FINANSOWANIU EKSPORTU 20
2.1. Organizacja finansowania eksportu 20
2.2. Kredytowanie eksportu 23
2.3. Charakterystyka ubezpieczeń kredytowych 26
2.4. Międzynarodowe regulacje dotyczące wspierania kredytów eksportowych 34

ROZDZIAŁ III. ROLA KUKE NA PRZESTRZENI LAT 39
3.1. Charakterystyka KUKE 39
3.2. Zakres działania KUKE (produkty) 44
3.3. Istota programu poręczeniowego i ubezpieczeniowego 56

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA