Archiwum miesiąca: maj 2022

Usługi bankowości elektronicznej na przykładzie Inteligo i Mbank

Wstęp 3

Rozdział I. Geneza i istota bankowości elektronicznej 5
I.1. Pojęcie i klasyfikacja usług bankowych 5
I.2. Pojęcie i geneza rozwoju bankowości elektronicznej 18
I.3. Uwarunkowania prawne bankowości elektronicznej w Polsce 26
I.3.1. Regulacje świadczenia usług bankowych w środowisku elektronicznym 26
I.3.2. Pieniądz elektroniczny w polskim prawie 30
I.3.3. Regulacja nadzoru bankowego a bankowość internetowa 32
I.3.4. Czynniki rozwoju usług bankowości elektronicznej w Polsce 35

Rozdział II. Instrumenty bankowości elektronicznej 39
II.1. Bankowość internetowa 39
II.2. Bankowość telefoniczna 43
II.3. Bankowość modemowa i mobilna 45
II.4. Bankowość terminalowa 47
II.5. Elektroniczne instrumenty płatnicze 51

Rozdział III. Zagrożenia i zabezpieczenia bankowości elektronicznej 60
III.1. Specyfikacja zagrożeń bankowości elektronicznej 60
III.2. Klasyfikacja zabezpieczeń bankowości elektronicznej 65
III.3. Problemy bezpieczeństwa bankowości elektronicznej w Polsce 76

Rozdział IV. Charakterystyka usług bankowości elektronicznej w Banku Inteligo SA 80
IV.1. Prezentacja Banku Inteligo SA 80
IV.2. Usługi bankowości internetowej Banku Inteligo SA 86
IV.3. Usługi bankowości telefonicznej Banku Inteligo SA 91
IV.4. Usługi bankowości modemowej Banku Inteligo SA 93

Rozdział V. Charakterystyka usług bankowości elektronicznej w Banku mBank S.A. 95
V.1. Prezentacja banku mBank S.A. 95
V.2. Usługi bankowości internetowej w mBank 97
V.3. Usługi bankowości telefonicznej w mBank 99
V.4. Usługi bankowości modemowej w mBank 101
V.5. Usługi bankowości terminalowej i elektroniczne instrumenty płatnicze mBank 106

Rozdział VI. Porównanie bankowości elektronicznej Inteligo i mBanku 108
VI.1. Analiza wybranych usług bankowości elektronicznej w Banku Inteligo i mBank 108
VI.2. Bankowość elektroniczna banku Inteligo i mBanku na tle branży 118

Zakończenie 128
Bibliografia 130
Spis tabel 135
Spis rysunków 136

Uprawnienia organów wykonawczych budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Wstęp 4

Rozdział I. Budżet jednostek samorządu terytorialnego 6
1.1. Pojęcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 6
1.2. Specyfika gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 8
1.3. Samodzielność finansowa gmin 14
1.4. Budżet i zasady budżetowe 17
1.5. Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego 19
1.5.1. Części składowe planu finansowego 19
1.5.2. Dochody budżetowe 21
1.5.3. Wydatki budżetowe 22
1.6. Zasady systemu finansów publicznych 23

Rozdział II. Metodyka opracowywania i sporządzania budżetu przez jednostki
samorządowe 27
2.1. Zasady ogólne 27
2.2. Podstawy prawne sporządzania sprawozdawczości budżetowej 31
1.1. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego 32
1.2. Sprawozdania finansowe 35
3. Metodyka analizy finansowej sprawozdawczości budżetowej 41
3.1. Wstępna analiza bilansu z wykonania budżetu 41
3.2. Wskaźnikowa ocena bilansu z wykonania budżetu 42
4. Wykorzystanie wyników analizy finansowej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego 45

Rozdział III. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 50
3.1. Zasady gospodarki finansowej w toku wykonywania budżetu 50
3.2. Zmiany w budżecie 54
3.3. Bankowa obsługa budżetu 56
3.4. Zasady reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego 56

Rozdział IV Kontrola finansowa i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego 58
4.1. Pojęcie kontroli i nadzoru 58
4.2. Wewnętrzny nadzór i wewnętrzna kontrola finansowa 61
4.3. Nadzór i kontrola zewnętrzna 65
4.4. Audyt wewnętrzny 76

Zakończenie 81
Wykaz literatury 83
Wykaz aktów prawnych 86
Spis rysunków i tabel 89
Załączniki 90

Uczenie się przez doświadczanie dzieci 6-7-letnich

Wstęp 2

Rozdział I. Rozwój psychofizyczny dziecka 6-letniego 4
1.1. Wyjaśnienia terminologiczne 4
1.2. Charakterystyka rozwoju psychicznego 7
1.3. Charakterystyka rozwoju fizycznego 8
1.4. Aktywność dziecka sposobem poznawania świata 10
1.5. Uczenie się przez badanie 19

Rozdział II. Metodologia badan własnych 22
2.1. Cele, przedmiot, problematyka badań 22
2.2. Hipotezy, zmienne i wskaźniki 34
2.3. Wybór metod, technik i narzędzi 35
2.4. Charakterystyka badanej grupy 36
2.5. Organizacja i przebieg badań 38

Rozdział. III. Uczenie się dzieci przez doświadczanie 40
3.1. Przebieg procesu uczenia się dzieci przez doświadczanie w grupie dzieci 6- letnich 40
3.2. Efektywność uczenia się przez doświadczanie w badanej grupie i postulaty dla praktyki pedagogicznej 58

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków 67

Wstęp

Pogląd, że uczniowie powinni uczyć się poprzez działanie, praktykę, zastosowanie i czeladnictwo towarzyszył nam od stuleci. Już Sokrates używał pytań i stawiał problemy swoim uczniom, by pobudzić ich do analizowania i myślenia. W tym celu J. J. Rousseau zalecał użycie-eksperymentu bezpośredniego. We wczesnych latach XX wieku pojawiły się zarówno w Europie, jak i Ameryce liczne próby reform edukacyjnych, co zaowocowało powstaniem wielu nowoczesnych koncepcji pedagogicznych zwanych „szkołą aktywną”. Warto wymienić chociażby koncepcje: J. Deweya, który zaproponował reformy skierowane na uczniów i zalecał uczenie się poprzez doświadczanie, E. Claparede’a, M. Montessorii, E. Key, C. Freineta czy G. Kerschensteinera. Na początku lat 60. J. Bruner proklamował uczenie się poprzez poszukiwanie i odkrywanie oraz badanie problemów rzeczywistych.

W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się gwałtowny nawrót do idei aktywnej szkoły, co ma swe odbicie w wielu realizowanych i dopiero zapoczątkowywanych reformach szkolnych, zwłaszcza w zakresie organizowania procesu kształcenia po to, by wykreować nowoczesne społeczeństwo złożone z ludzi myślących i radzących sobie z problemami współczesnego, dynamicznie zmieniającego się świata. Ten współczesny trend często określany jest mianem konstruktywizmu.

Wykorzystuje on nowoczesne badania z zakresu psychologii i neurobiologii. W swych założeniach podkreśla, że uczenie się jest ciągłym procesem konstruowania, interpretowania i modyfikowania osobistych reprezentacji rzeczywistości. Reprezentacje te tworzy człowiek w wyniku nieustannej interakcji z otoczeniem. Uczenie się zachodzi w kontekście społecznym, a wzrost po­jęciowy jest wynikiem współdzielenia perspektyw i jednoczesnego modyfikowania wewnętrznych reprezentacji pod jego wpływem. Zatem człowiek uczy się za sprawą nieustannej relacji z otoczeniem i aktywnie buduje własną wiedzę, jednocześnie w procesie jej konstruowania korzysta z wiedzy już posiadanej.

Własna aktywność jednostki powszechnie uznawana jest za niezbędny, a bardzo często za wystarczający wyznacznik jej rozwoju. Nie każda jednak aktywność prowadzi wprost do rozwoju jednostki, ale tylko taka, jaka wypływa z jej wewnętrznej motywacji, jest wielostronna i zróżnicowana, zinterioryzowana oraz powoduje zmiany rozwojowe. Zmiany rozwojowe zaś każdego człowieka zachodzą pod wpływem samego dojrzewania jednostki i czynników społecznych oraz uczenia się i własnej aktywności (co autorka określa mianem przyczyn rozwoju). Jeśli przyjąć koncepcję, że nauczanie jest tworzeniem warunków do uczenia się, a więc wspomaganiem rozwoju, to własna aktywność jednostki jest jedyną determinantą jej rozwoju.

Badania zaprezentowane w niniejszej pracy odbyły się w małych grupach, według ściśle określonych zasad, z konkretnymi pomocami i obejmują różnorodne elementy. Doświadczenia uczą dzieci, jak zorganizować zabawę, jak zrealizować zadanie zgodnie z własnym rytmem, w sposób uporządkowany i zdyscyplinowany. Rozwijają u dzieci samodzielność, zmysł inicjatywy, a jednocześnie ułatwiają wzajemne kontakty i komunikowanie.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie zasad funkcjonowania oraz efektywności uczenia się przez doświadczanie.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy zawiera aspekty dotyczące rozwoju psychofizycznego dziecka 6-letniego.

W rozdziale drugim przestawiona została metodologia badań własnych.

Rozdział trzeci ukazuje uczenie się dzieci przez doświadczanie w świetle wyników badań własny.

Ubezpieczenia komunikacyjne w międzynarodowym systemie ubezpieczeń

Wstęp 3

Rozdział I. Ubezpieczenia komunikacyjne w krajowym systemie ubezpieczeń 5
1.1. Definicja ubezpieczeń 5
1.2. Istota i rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych 13
1.2.1. Ubezpieczenia obowiązkowe 18
1.2.2. Ubezpieczenia dobrowolne 20
1.3. System komunikacyjny w Polsce 21

Rozdział II. Charakterystyka ubezpieczeń komunikacyjnych 26
2.1. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 26
2.2. Ubezpieczenia autocasco 33
2.3. Ubezpieczenia assistance 37
2.4. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 40
2.5. Inne ubezpieczenia komunikacyjne 43

Rozdział III. Międzynarodowy system ubezpieczeń komunikacyjnych w Unii Europejskiej 47
3.1. Podstawowe zasady, cele i formy regulacji europejskich w zakresie ubezpieczeń OC 47
3.2. System Zielonej Karty 52
3.3. System Dyrektyw Komunikacyjnych 58
3.4. Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych oraz jego relacje z innymi uczestnikami polskiego i międzynarodowego rynku ubezpieczeniowego 72

Rozdział IV. Wybrane rynki komunikacyjne w krajach Unii Europejskiej 80
4.1. Ubezpieczenia komunikacyjne w Irlandii 80
4.2. Ubezpieczenia komunikacyjne w Wielkiej Brytanii 81
4.3. Ubezpieczenia komunikacyjne w Niemczech 82
4.4. Jednolity rynek ubezpieczeń komunikacyjnych – kierunki zmian 83

Zakończenie 91

Bibliografia 94

Ubezpieczenia jako forma wspierania eksportu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. ISTOTA EKSPORTU I POLITYKI PROEKSPORTOWEJ 3
1.1. Istota i rodzaje eksportu 3
1.2. Ewolucja i przesłanki polityki proeksportowej 9
1.3. Instrumenty wspierania eksportu 16

ROZDZIAŁ II. KREDYTY I UBEZPIECZENIA W FINANSOWANIU EKSPORTU 20
2.1. Organizacja finansowania eksportu 20
2.2. Kredytowanie eksportu 23
2.3. Charakterystyka ubezpieczeń kredytowych 26
2.4. Międzynarodowe regulacje dotyczące wspierania kredytów eksportowych 34

ROZDZIAŁ III. ROLA KUKE NA PRZESTRZENI LAT 39
3.1. Charakterystyka KUKE 39
3.2. Zakres działania KUKE (produkty) 44
3.3. Istota programu poręczeniowego i ubezpieczeniowego 56

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Tworzenie nowych PPE i IKE w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie, cechy i zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce 6
1.1. Definicja i klasyfikacja ubezpieczeń 6
1.2. System emerytalny w Polsce w 1999 roku 16
1.3. Konstrukcja nowego systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce 20
1.3.1. System ubezpieczeń emerytalnych na świecie 23
1.4. Dobrowolny, kapitałowy III Filar i jego rola w systemie ubezpieczeń społecznych 25

Rozdział II. Podstawy prawne funkcjonowania dobrowolnych ubezpieczeń społecznych w Polsce i na świecie 27
2.1. Regulacje prawne dobrowolnym systemie emerytalnym w Unii Europejskiej i w USA 27
2.2. Regulacje prawne dobrowolnego filaru w Polsce 30
2.2.1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 30
2.2.2. Pracownicze programy emerytalne 32
2.2.3. Indywidualne konta emerytalne 39
2.2.4. Akty prawne 42

Rozdział III. Zasady funkcjonowania PPE oraz IKE w Polsce 45
3.1. Funkcjonowanie PPE na podstawie ustawy z 23.I.2004 roku porównanej z ustawą o PPE z 22.VIII.1997 roku 45
3.1.1. Definicje Pracowniczych Programów Emerytalnych 47
3.2. Funkcjonowanie Indywidualnych Kont Emerytalnych na podstawie ustawy z 2004 roku 50

Rozdział IV. Rozwój dobrowolnych ubezpieczeń społecznych w Polsce 55
4.1. Analiza Pracowniczych Programów Emerytalnych 55
4.1.1. Czynniki hamujące PPE w Polsce 55
4.1.2. Nowelizacja ustawy o PPE oraz próba ożywienia rozwoju PPE w Polsce 59
4.2. Analiza porównawcza PPE z IKE 61
4.3. Kierunki i szansa rozwoju IKE oraz PPE 64

Zakończenie 73

Bibliografia 76

Turystyka podwodna oraz możliwości jej uprawiania w Australii

Wstęp 2

Rozdział I. Warunki uprawiania turystyki podwodnej 4
1.1. Istota, rodzaje oraz warunki wodne umożliwiające nurkowanie 4
1.2. Wymogi zdrowotne 7
1.3. Wyposażenie oraz sprzęt 9
1.4. Techniki nurkowania 14
1.5. Ośrodki szkoleń 16

Rozdział II. Świat podwodnych atrakcji turystycznych 23
2.1. Rodzaje oraz specyfika podwodnych atrakcji turystycznych 23
2.2. Eufunkcje a dysfunkcje uprawiania turystyki podwodnej 25
2.3. Infrastruktura oraz usługi naziemne ułatwiające uprawianie turystyki podwodnej 30
2.4. Najbardziej atrakcyjne obszary uprawiania turystyki w Europie i na
świecie 42

Rozdział III. Australia oraz jej atrakcje podwodne w świetle badań własnych 48
3.1. Ogólna charakterystyka Australii 48
3.2. Opis akwenów wodnych Australii 61
3.3. Możliwości uprawiania turystyki podwodnej w Australii 64
3.4. Niebezpieczeństwa związane z nurkowaniem w akwenach wodnych
Australii 65

Rozdział IV. Projekt pobytu turystycznego w Australii oraz programu
nurkowania 70
4.1. Cel, Czas trwania oraz charakterystyka miejsca pobytu 70
4.2. Uczestnicy i obsługa organizowanej imprezy 71
4.3. Podróż do Australii- środki transportu, trasa, ceny biletów 72
4.4. Zakwaterowanie oraz wyżywienie w docelowym miejscu pobytu 73
4.5. Program nurkowania 74
4.6. Dodatkowe imprezy turystyczne 77
4.7. Ogólne koszty projektowanej imprezy 81

Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis tabel 88
Spis rysunków 89
Spis zdjęć 90

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Trybunał Sprawiedliwości jako jedna z głównych instytucji Unii Europejskiej 4
1. System instytucjonalny Unii Europejskiej 4
2. Geneza i normatywy funkcjonowania Trybunału Sprawiedliwości 15
3. Skład, kadencja I status członków Trybunału Sprawiedliwości 17
4. Organizacja wewnętrzna Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 22

Rozdział II. Zakres działania Trybunału Sprawiedliwości 26
1. Kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 26
2. Tryb podejmowania decyzji przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich 33
3. Etapy postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości 37

Rozdział III. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 42
1. Statystyki dotyczące działalności Trybunału Sprawiedliwości 42
2. Najgłośniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości 45
2.1. Sprawa Da Costa 45
2.2. Sprawa ICC 48
2.3. Sprawa Denkavit italiana 51
2.4. Sprawa Salumi 54
2.5. Sprawa Defrenne 56
2.6. Sprawa Gravier 59

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis tabel i rysunków 65

Trudności w pracy pedagoga szkolnego

praca licencjacka – 62 strony

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I: PEDAGOG SZKOLNY 7
1.1. Pedagog szkolny w świetle prawa oświatowego 7
1.2. Pedagog szkolny w swojej szkole 7
1.3. Pomoc Psychologiczna A Pomoc Życiowa (dwutorowość działań, i ich uzupełniania się) 10
1.4. Postawa Zawodowa Pedagoga Szkolnego 12
1.4.1. Główne elementy postawy zawodowej pedagoga szkolnego 12
1.4.2. Miejsce pedagoga w szkole 15
1.4.3. Problematyka Kształcenia Pedagogów Szkolnych 17
1.4.4. Kształcenie Ustawiczne Pedagogów Szkolnych 18
1.5. Wychowanie i profilaktyka – rola pedagoga szkolnego 19
1.6. Praca wychowawcza pedagoga szkolnego 24
1.6.1. Praca z uczniami o zaburzonym zachowaniu 33
1.6.2. Udział pedagoga w pracy organizacji szkolnych 35
1.7. Pokój pedagoga szkolnego 36
1.8. Pedagog szkolny i uczniowie 39
1.9. Pedagog szkolny i rodzice 41
1.10. Pedagog szkolny i nauczyciele 42
1.11. Najczęstsze problemy w szkole 48

ROZDZIAŁ II: METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ 50
2.1. Przedmiot i cele badań 50
2.2. Pytania i hipotezy badawcze 50
2.3. Metody i techniki badawcze 51

ROZDZIAŁ III: ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 53

ZAKOŃCZENIE 59
LITERATURA 61
ZAŁĄCZNIK 62

Trudności wychowawcze w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

Wstęp 2

Rozdział I Problematyka w świetle literatury 4
1.1. Analiza pojęciowa: wychowanie; niedostosowanie społeczne; proces resocjalizacji i socjalizacji 4
1.2. Trudności wychowawcze-zakres teoretyczny 16
1.3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – specyfika ośrodka 27

Rozdział II Charakterystyka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 34
2.1. Socjoterapia w placówkach wychowawczo-resocjalizacyjnych 34
2.2. Specyfika funkcjonowania i warunki zycia wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 40
2.3. Przykładowy program profilaktyczny Młodzieżowego Ośrodka Psychoterapii 47

Rozdział III Metodologiczne podstawy badań własnych 58
3.1. Problematyka badawcza 58
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 61
3.3. Metody i techniki badań 63
3.4. Teren i organizacja badań 64
3.5. Charakterystyka próby badawczej 69

Rozdział IV Problemy wychowawcze w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 72
4.1. Oddziaływania wychowawcze pedagogów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 72
4.2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z perspektywy jego podopiecznych 85

Zakończenie 94
Bibliografia 99
Spis wykresów 103
Spis tabel 104
Załącznik 1 105
Załącznik 2 109