Archiwum miesiąca: kwiecień 2022

Systemy czasu pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Istota czasu pracy i wymiar czasu pracy 3
1.1. Pojęcie czasu pracy 3
1.1.1. Definicja systemu czasu pracy 3
1.1.2. Czas pracy a praca zmianowa 8
1.1.3. Doba i tydzień pracowniczy 9
1.1.4. Ustalanie systemów czasu pracy 10
1.2. Wymiar czasu pracy 11
1.2.1. Dobowy czas pracy 11
1.2.2. Tygodniowy czas pracy 14
1.2.3. Czas pracy w okresie rozliczeniowym 18

Rozdział II. Opis systemów czasu pracy 21
2.1. Podstawowy 21
2.2. Zrównoważonego czasu pracy 22
2.3. Zadaniowy 24
2.4. Skróconego tygodnia pracy 25
2.5. „Pracy weekendowej” 25
2.6. Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia 33

Rozdział III. Systemy szczególne czasu pracy 43
3.1. W ruchu ciągłym 43
3.1.1. Charakterystyka systemu 43
3.1.2. Zalety wprowadzenia tego systemu 44
3.1.3. Wady systemu 45
3.2. Akcesoryjny rodzaj czasu pracy – przerywany czas pracy 45
3.2.1. Charakterystyka systemu 45
3.2.2. Ograniczenia systemu 46

Zakończenie 52
Bibliografia 58

System wynagradzania pracowników firmy X

Wstęp 2

Rozdział I. Cel działania przedsiębiorstw 4
1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa jako cel główny 4
1.1.1. Składniki wartości przedsiębiorstwa 5
1.1.2. Czynniki wartości przedsiębiorstwa 7
1.2. Szacowanie wartości przedsiębiorstwa 12
1.3. Metody wyceny przedsiębiorstw 15

Rozdział II. System wynagrodzeń w przedsiębiorstwie 18
2.1. Pojęcie wynagrodzenia 18
2.2. Funkcje wynagrodzenia 24
2.3. Struktura wynagrodzenia 32

Rozdział III. Wynagrodzenie jako element kosztów przedsiębiorstwa 39
3.1. Pojęcie kosztu 39
3.2. Podział kosztów na materialne i niematerialne oraz rzeczowe i osobowe 43
3.3. Wynagrodzenie jako koszt osobowy 46

Rozdział IV. System wynagradzania pracowników w przedsiębiorstwie X S.A. 50
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 50
4.2. Zatrudnienie oraz rodzaje form płac 57
4.3. Wartościowanie pracy jako element systemu motywacji 64

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis tabel 75
Spis rysunków 76

System wyborczy w Rzeczpospolitej Polskiej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Regulacje prawne wyboru do organów przedstawicielskich 4
1. Istota i rodzaje demokratycznych wyborów 4
2. Różnice pomiędzy prawem a systemem wyborczym 7
3. Pojęcie podstawowych zasad prawa i systemu wyborczego 19

ROZDZIAŁ II. Zasady wyboru do organów przedstawicielskich 22
1. Zasada powszechności 22
1.1. Czynne i bierne prawo wyborcze 22
1.2. Ograniczenia powszechności praw wyborczych 28
1.3. Konstytucyjne i ustawowe gwarancje praw wyborczych 33
2. Zasada równości praw wyborczych 34
3. Zasada bezpośredniości 42
4. Zasada tajności głosowania 45
5. Zasada wolności wyborów 48

ROZDZIAŁ III. Organizacja wyborów 51
1. Zarządzenie i termin wyborów 51
2. Podział na okręgi i obwody wyborcze 52
3. Organy przeprowadzające wybory 53
4. Spisy wyborców 55
5. Zgłoszenie kandydatów (list) 57
6. Rejestracja kandydatów (list) 60
7. Głosowanie 62
8. Ustalenie wyników głosowania i ważność wyborów 63
9. Uzupełnianie składu organów 72

ROZDZIAŁ IV. Systemy ustalania wyników wyborów 74
1. System większościowy 74
2. System proporcjonalny 78
3. Zalety i wady obu systemów 82

ZAKOŃCZENIE 96
BIBLIOGRAFIA 98

System wsparcia dzieci z Domów Dziecka

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZASADY FUNKCJONOWANIA DOMU DZIECKA 5
1.1. Historia i cechy Domu Dziecka 5
1.2. Organizacja i funkcje współczesnego Domu Dziecka 12
1.3. Opieka i wychowanie w Domu Dziecka 15
1.4. Dom Dziecka wobec rodzinnych form opieki 19

ROZDZIAŁ II. RODZINNY DOM DZIECKA 22
2.1. Miejsce rodzinnego domu dziecka wśród innych form opieki i wychowania 22
2.2. Kwalifikacja dzieci do placówki 25
2.3. Zakres działań opiekuńczo- wychowawczych placówki wobec dziecka 26

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 35
3.1. Przedmiot i cel badań 35
3.2. Problem i hipoteza badawcza 36
3.3. Metody i techniki badań 39
3.4. Teren i organizacja badań 48

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ 51
4.1. Charakterystyka próby badawczej 51
4.2. Analiza wyników badań 53
4.2.1. System wsparcia dzieci z Domów Dziecka w opinii pracowników placówki 53
4.2.2. System wsparcia dzieci z Donów Dziecka w opinii wychowanków 58

ROZDZIAŁ V. FORMY WSPARCIA DZIECI Z DOMÓW DZIECKA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 66
5.1. Formy wsparcia dzieci z domów dziecka 66
5.2. Formy wsparcia rodzin wychowanków domów dziecka 70
5.3. Weryfikacja hipotezy i wnioski 77

ZAKOŃCZENIE 78

BIBLIOGRAFIA 80

SPIS TABEL I RYSUNKÓW 82

ZAŁĄCZNIKI 83

System poradnictwa zawodowego w Polsce. Metody pracy doradcy zawodowego

Wstęp 2

Rozdział I. System poradnictwa zawodowego w Polsce 4
1.1. Podstawowe akty prawne regulujące działalność instytucji tworzących system poradnictwa zawodowego 4
1.2. Poradnictwo zawodowe w resorcie edukacji 12
1.3. Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy 17
1.4. Metody pracy doradcy zawodowego 18
1.4.1. Zawód: doradca zawodowy 18
1.4.2. Zadania doradcy zawodowego 19
1.4.3. Rozmowa jako podstawowa metoda pracy doradcy zawodowego 20

Rozdział II. Metodologia badań własnych 23
2.1. Przedmiot, cel, problemy, hipotezy badawcze 23
2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 33
2.3. Teren badań oraz dobór próby badawczej 35

Rozdział III. Metody pracy doradcy zawodowego na przykładzie Firmy „PROGRESS” w świetle badań własnych 43
3.1. Charakterystyka próby badawczej 43
3.2. Metody pracy doradcy zawodowego 43
3.2.1. Prawidłowe rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klienta jako fundamenty doradztwa 44
3.2.2. Umiejętność obserwacji, empatii jako cechy zasadnicze doradcy zawodowego 48
3.2.3. Klient doradcy jako indywiduum 50
3.3. Wnioski z badań 55

Zakończenie 59
Bibliografia 65
Spis tabel, rysunków, wykresów 67
Załącznik 68

System partyjny Republiki Federalnej Niemiec

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. GENEZA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC 4
1.1. Rys historyczny RFN 4
1.2. Podstawowe dane dotyczące RFN 9
1.3. Historyczno- polityczne uwarunkowania systemu RFN 11

ROZDZIAŁ II. SYSTEM POLITYCZNY RFN 18
2.1. Ogólna charakterystyka ustroju politycznego RFN 18
2.2. Ustawa zasadnicza i system wyborczy 20
2.3. Bundestag i Bundesrat 21
2.4. Prezydent federalny 24
2.5. Kanclerz federalny i rząd 25

ROZDZIAŁ III. SYSTEM PARTYJNY I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE GŁÓWNYCH PARTII POLITYCZNYCH 27
3.1. Zadania partii politycznych w RFN 27
3.2. SPD 44
3.3. CDU/CSU 48
3.4. FDP 51
3.5. Partia Zielonych 52

ZAKOŃCZENIE 54
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 58

System opieki zdrowotnej Polski i USA – analiza porównawcza

Wstęp 2

Rozdział I. System opieki zdrowotnej w Polsce 6
1.1. Charakterystyka systemu opieki zdrowotnej w Polsce 6
1.2. Narodowy Fundusz Zdrowia 8
1.3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych 18

Rozdział II. System opieki zdrowotnej w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej 21
2.1. Koordynacja w ramach Unii Europejskiej 21
2.2. Ujednolicanie przepisów prawnych państw członkowskich 25
2.3. Problemy polskiego systemu opieki zdrowotnej 29

Rozdział III. System opieki zdrowotnej w USA 32
3.1. Struktura systemu opieki zdrowotnej 32
3.2. Reforma systemu opieki zdrowotnej 33
3.2.1. Rola rządu 33
3.2.2. „Idealny system opieki zdrowotnej” 38
3.3. Wdrożenie reformy 45

Zakończenie 47
Bibliografia 51

Wstęp

Zdrowie stanowi wielostronną wartość jednostkową i społeczną. Stan zdrowia społeczeństwa wpływa na jego potencjał wytwórczy i pomyśl­ność życiową obywateli. W rezultacie, ochrona zdrowia stała się z czasem jednym z najważniejszych segmentów polityki społecznej współczesnych państw.

Równoczesne postępy w dziedzinie medycyny i nauk wspoma­gających jej rozwój, nieustannie poszerzają możliwości w zakresie pro­filaktyki i leczenia chorób oraz przedłużania życia. Rozbudowie ulega sieć instytucji i placówek profilaktyczno-leczniczych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych. Do wzrostu potrzeb w tym zakresie przyczynił się także postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Zrozumiałe, że musi to rzutować na poziom wydatków w dziedzinie ochrony zdrowia. Ich udział w dochodzie narodowym ulega dynamicznemu powiększaniu.

Ekono­miczne aspekty ochrony zdrowia stały się centralnym zagadnieniem dla wszystkich zainteresowanych jej aktualnym funkcjonowaniem i dalszym rozwojem. Rodzi to szereg pytań dotyczących polityki zdrowotnej, wy­boru preferowanych kierunków rozwoju, zakresu odpowiedzialności pań­stwa za zdrowie jednostki, organizacji i finansowania publicznych zakła­dów opieki zdrowotnej, itp.

Celem pracy jest zaprezentowanie systemu opieki zdrowotnej Polski i USA.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale zaprezentowany jest system opieki zdrowotnej w Polsce, a więc: charakterystyka systemu opieki zdrowotnej w Polsce, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych.

W drugim rozdziale opisany jest system opieki zdrowotnej w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, a więc: koordynacja w ramach Unii Europejskiej, ujednolicanie przepisów prawnych państw członkowskich oraz problemy polskiego systemu opieki zdrowotnej.

W trzecim rozdziale przedstawiony jest system opieki zdrowotnej w USA, a więc: struktura systemu opieki zdrowotnej, reforma sytemu opieki zdrowotnej oraz wdrożenie reformy.

[…]

System motywacyjny w przedsiębiorstwie

WSTĘP 2

Rozdział 1. TEORETYCZNE PODSTAWY MOTYWACJI 5
1.1. Podstawy dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2. Analiza pojęcia motywacji 8
1.3. Teorie motywacji 12
1.4. Styl kierowania a motywowanie 17
1.5. Nowoczesne koncepcje motywowania pracowników 29

Rozdział 2. SYSTEM MOTYWACYJNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE 34
2.1. Rodzaje przedsiębiorstw kooperujących w łańcuchu dostaw 34
2.2. System wynagradzania w przedsiębiorstwie 42
2.3. System motywacyjny w świetle opinii pracowników 51
2.4. Kryteria oceny systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie 66

ZAKOŃCZENIE 70
BIBLIOGRAFIA 73

WSTĘP

Współczesny świat jest zdominowany przez przemiany w sferze gospodarczej. Zaostrza się walka konkurencyjna między firmami oraz co istotniejsze, między zintegrowanymi gospodarczo regionami. Wiedza z zakresu zarządzania oraz odpowiednia informacja często decydują o przetrwaniu czy przewadze konkurencyjnej. W ostat­nich latach zmieniła się zasadniczo metodologia zarządzania, technika sporządzania analiz ekonomicznych, formuła prognozowania i planowania działalności gospodar­czej. Pojawiły się nowe instrumenty badawcze, a te dotąd stosowane uległy znaczącej modyfikacji. Przede wszystkim przeobraża się pragmatyka organizacji i zarządzania jednostkami gospodarczymi oraz instytucjami sektora publicznego. Warto dodać, że w ostatnich dziesięciu latach wzrósł popyt na wiedzę o zarządzaniu, nie­mal podwojeniu uległa liczba stanowisk kierowniczych i stanowisk specjalistów z tej dziedziny. Największy ich wzrost nastąpił w branżach nowoczesnych, szybko rozwija­jących się, przykładowo takich jak elektronika, telekomunikacja, ubezpieczenia czy turystyka.

Mimo że, nawet głęboka wiedza zarządzających z zakresu teorii organizacji i za­rządzania nie gwarantują sukcesu firmy, to jednak umiejętne praktyczne jej za­stosowanie wydatnie zmniejsza stopień ryzyka podjętej działalności gospodarczej.

Pozycja jaką może osiągnąć firma, jest zwykle związana z istnieniem i działalnością (skutecznością) czynnika ludzkiego. To trafny dobór profesjonalnego zespołu i jego umiejętne motywowanie stają się w wielu przypadkach elementami składowymi sukcesu przedsiębiorstwa

Celem pracy licencjackiej jest analiza systemu motywacyjnego w wybranym przedsiębiorstwie.

Praca składa się ze wstępu, dwóch rozdziałów i zakończenia.

W rozdziale pierwszym zostały opisane teoretyczne podstawy motywacji, a więc pojęcia: zarządzania zasobami ludzkimi i motywacji, teorie motywacji, style kierowania oraz nowoczesne koncepcje aktywizacji pracowników.

W drugim rozdziale został przedstawiony system motywacyjny na wybranym przykładzie. Zidentyfikowano ogólną charakterystykę firmy, jej system wynagradzania, system motywacyjny przedstawiony w świetle opinii pracowników oraz jego ocenę.

Polskie firmy muszą sprostać licznym wyzwaniom i pokonać wiele barier, jeśli chcą funkcjonować w dzisiejszej rzeczywistości. Podstawowymi problemami wymagający­mi pilnego rozwiązania a determinującymi ich przetrwanie i rozwój w najbliższych latach są:

  • strategiczne myślenie i działanie,
  • intensyfikacja internacjonalizacji działań gospodarczych i podjęcie współpra­cy w sektorach globalnych,
  • doskonalenie produktu i zarządzania jakością,
  • wzrost produktywności i konkurencyjności organizacji[1].

Sukcesywne rozwiązywanie tych problemów wymaga inicjatywy i współdziałania wszystkich pracowników organizacji, których nie da się ściśle kontrolować, a poja­wiające się błędy ujawniają się poniewczasie, tzn. wtedy, kiedy nie można nawet usta­lić, kto i dlaczego je popełnił. Dlatego tak istotne znaczenie w nowoczesnym procesie wytwórczym ma motywacja podmiotów w nim uczestniczących.

Następstwem owych zmian są coraz wyższe wymagania stawiane organizacjom. Wiele z nich stoi m.in. przed koniecznością doskonalenia zasad motywowania pod kątem wzmocnienia motywacyjnego oddziaływania płac i pozostałych czynników motywacyjnych, z równoczesnym dostosowaniem tych zasad do kondycji finansowej firmy. Doskonalenie systemu motywacyjnego jest trudnym procesem, wymaga bo­wiem wszechstronnej i pogłębionej analizy dotychczas obowiązujących rozwiązań i oceny skuteczności ich funkcjonowania. Należy zaproponować nowy, efektyw­niejszy system wspierający realizację celów strategicznych firmy i ułatwiający osią­gnięcie wysokiej konkurencyjności dzięki racjonalizacji kosztów pracy. Ma to służyć pozyskaniu najlepszych specjalistów, kształtowaniu odpowiednich postaw kadry kierowniczej i pracowników wobec wyznaczonych celów i przydzielonych zadań.

[1] L. Kozioł, Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, PWN, Warszawa 2002,  s. 7.

System motywacyjny w Banku Spółdzielczym w X a oczekiwania pracowników

Wstęp 2

Rozdział I. Proces motywacyjny i jego przebieg 4
1.1. Istota motywacji 4
1.2. Znaczenie motywowania w organizacji 8
1.3. Tradycyjne poglądy na motywację 10
1.4. Współczesne teorie motywacji 13

Rozdział II. Ocena pracowników jako element motywacji 20
2.1. Ocena pracowników i jej znaczenie 20
2.2. System ocen w organizacji 22
2.3. Kryteria ocen 25
2.4. Techniki oceniania 28
2.5. Problemy wynikające z błędnego oceniania 31

Rozdział III. Płaca jako instrument oddziaływania motywacyjnego 34
3.1. Płaca i jej główne funkcje 34
3.2. Systemy motywowania płacowego 38
3.3. Motywacyjna rola wynagrodzenia zasadniczego 39
3.4. Premia jako instrument motywowania 44
3.5. Pozapłacowe formy motywowania 47

Rozdział IV. Metodologia badań własnych 49
4.1. Charakterystyka badanego środowiska 49
4.2. Problematyka badawcza, hipotezy, zmienne, wskaźniki 51
4.3. Metody i techniki badawcze 57
4.4. Charakterystyka badanej zbiorowości 61

Rozdział V. Zadowolenie pracowników i identyfikacja z zakładem jako funkcja prawidłowej motywacji 65
5.1. Stosowanie w zakładzie pracy środków motywujących pracowników 65
5.2. Skuteczność stosowanych środków motywacyjnych w badanej firmie 69
5.3. Identyfikacja pracowników ze swoim zakładem 73

Zakończenie i wnioski 76
Bibliografia 78
Spis wykresów 81
Spis tabel 82
Spis rysunków 83
Aneks 84

Syndrom wypalenia zawodowego u pracowników socjalnych

Wstęp 2

Rozdział I Rola i zadania pracownika socjalnego we współczesnej rzeczywistości 4
1. Praca socjalna w ujęciu historycznym 4
2. Misje pracownika socjalnego w systemie pomocy społecznej 13
3. Pracownik socjalny i jego praca 16

Rozdział II Wypalenie zawodowe 20
1. Istota wypalenia zawodowego 20
2. Mechanizmy wypalenia zawodowego 24
3. Przyczyny i skutki wypalenia zawodowego 28
4. Stres i jego objawy 34

Rozdział III Metodologiczne podstawy badań 43
1. Przedmiot i cel badań 43
2. Problematyka badawcza 45
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 50
4. Organizacja badań 57

Rozdział IV Syndrom wypalenia zawodowego u pracowników socjalnych 60
1. Determinanty wypalenia zawodowego pracowników socjalnych 60
2. Przyczyny i objawy wypalenia zawodowego u pracowników socjalnych 64
3. Współczesne problemy pracy socjalnej 71
4. Problemy współczesne pracy socjalnej 76

Zakończenie 78
Bibliografia 80
Spis wykresów 82
Spis tabel 83
Spis rysunków 84
ANEKS 85