Archiwum miesiąca: marzec 2022

Ryzyko w działalności gospodarczej np. Barlinek i Internet Group

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA RYZYKA I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 5
1.1. Pojęcie ryzyka 5
1.2. Istota ryzyka korporacyjnego 15
1.3. Ogólna charakterystyka zarządzania ryzykiem 25
1.3.1. Identyfikacja ryzyka 25
1.3.2. Analiza ryzyka 26
1.3.3. Pomiar relacji zysk – ryzyko 29
1.3.4. Inicjatywy w zakresie poprawy zarządzania ryzykiem w organizacji 29

ROZDZIAŁ II. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 31
2.1. Modele zarządzania ryzykiem 31
2.1.1. Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem – COSO II 31
2.1.2. Enterprise Risk Management (ERM) 42
2.2. Ocena skuteczności modelu zarządzania ryzykiem 45

ROZDZIAŁ III. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA PRZYKŁADZIE BARLINEK S.A. ORAZ INTERNET GROUP S.A. 47
3.1. Źródła ryzyka w działalności gospodarczej badanych przedsiębiorstw 47
3.2. Identyfikacja rodzajów ryzyka w działalności gospodarczej 58

ROZDZIAŁ IV. OGRANICZANIE RYZYKA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA PRZYKŁADZIE BADANYCH FIRM HANDLOWYCH 65
4.1. Metody ograniczania ryzyka w działalności gospodarczej 65
4.2. Formy reagowania na ryzyko w działalności gospodarczej 67
4.3. Zapobieganie ryzyku 71
4.4. Praktyka zarządzania ryzykiem 77

ZAKOŃCZENIE 83
BIBLIOGRAFIA 85
SPIS RYSUNKÓW 88
SPIS TABEL 89
Załącznik 90

Ryzyko kredytowe w działalności Pekao S.A

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I BANK KOMERCYJNY JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICTWA FINANSOWEGO 5
1.1. Pojęcie i podstawy prawne Banku Komercyjnego 5
1.2. Bank komercyjny jako element systemu bankowego w Polsce 9
1.3. Rola banku komercyjnego w gospodarce rynkowej 14
1.4. Czynności wykonywane przez banki komercyjne 18

ROZDZIAŁ II DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU 23
2.1. Pojęcie kredytów bankowych i podstawy prawne kredytowania 23
2.2. Depozyt jako usługi finansujące działalność kredytową banku 27
2.3. Kredyt głównym źródłem zyskowności banku 31
2.4. Rodzaje kredytów bankowych i formy ich zabezpieczeń 34

ROZDZIAŁ III ISTOTA I POMIAR RYZYKA KREDYTOWEGO BANKU 42
3.1. Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje 42
3.2. Ryzyko kredytowe podstawowym rodzajem ryzyka w działalności banku 45
3.3. Metody szacowania zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych 47
3.4. Metody ograniczania, minimalizacji ryzyka kredytowego 52
3.5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 56
3.6. Metody zabezpieczania ryzyka kredytowego 60

ROZDZIAŁ IV. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM W BANKU PEKAO S.A. 65
4.1. Charakterystyka działalności banku Pekao S.A. 65
4.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 78
4.3. Ekspozycja banku na ryzyko kredytowe 80
4.4. Strategia banku Pekao S.A. w zakresie zabezpieczania 90

ZAKOŃCZENIE 95
BIBLIOGRAFIA 97
SPIS RYSUNKÓW 102
SPIS TABEL 103

Ryzyko kredytowe – metody jego ograniczania na przykładzie BS

pierwszy i trzeci rozdział pracy dyplomowej

Rozdział I. Ryzyko kredytowe w bankach komercyjnych 2
1.1. Działalność kredytowa banków komercyjnych na rzecz gospodarki 2
1.2. Przyczyny występowania ryzyka bankowego 9
1.3. Rodzaje ryzyka bankowego 17
1.4. Pojęcie i klasyfikacja kredytów banków komercyjnych 27
1.5. Rodzaje ryzyk kredytowych – różne klasyfikacje 36

Rozdział III. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych a jakość portfela kredytowego 45
3.1. Wybrane metody pomiaru ryzyka kredytowego 45
3.2. Polityka banków komercyjnych a ryzyko kredytowe 56
3.3. NUK i jej rola w ograniczaniu ryzyka kredytowego 64
3.4. Wpływ metod stosowanych w ograniczaniu ryzyka kredytowego na płynność
banku 70

Bank komercyjny jest instytucją, której zasadnicza działalność polega na pozyskiwaniu środków pieniężnych od wielu podmiotów, wykonywaniu na zlecenie klientów dyspozycji płatniczych i innych operacji finansowych oraz wykorzystywaniu własnych i obcych kapitałów na zarobkowe udzielanie kredytów lub lokowanie ich w inne aktywa (np. w papiery wartościowe), udział w operacjach walutowych, otwieranie depozytów pieniężnych w innych bankach[1].

Bank komercyjny jest, z założenia, przedsiębiorstwem nastawionym przede wszystkim na osiąganie zysku. Wcale nie oznacza to, że wszyscy właściciele oczekują pokaźnego zysku z inwestycji w akcje banku już w chwili obecnej – często traktują oni zakup tych akcji jako inwestycję długoterminową, spodziewając się, że w dłuższym okresie banki będą bardziej dochodowe niż inne przedsiębiorstwa[2].

[1] W. Bień, H. Sokół, Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Difin, Warszawa 2000, s. 11

[2] Z. Dobosiewicz, Bankowość, PWE, Warszawa 2003, s. 43

Ryzyko cenowe i metody jego ograniczania

Wstęp 3

Rozdział I. Podstawowe zagadnienia związane z ryzykiem 5
1.1. Pojęcie ryzyka 5
1.2. Ryzyko a niepewność 9
1.3. Ryzyko handlowe i jego rodzaje 13
1.4. Definicja ryzyka cenowego jako elementu ryzyka handlowego 19
1.5. Rodzaje ryzyka cenowego 23

Rozdział II. Ograniczanie ryzyka cenowego za pomocą instrumentów pochodnych 26
2.1. Pojęcie pochodnego instrumentu finansowego 26
2.2. Podstawowe rodzaje pochodnych instrumentów finansowych 30
2.3. Prawna charakterystyka instrumentów pochodnych 34
2.4. Ograniczanie ryzyka jako motyw operacji terminowych 38

Rozdział III. Hedging jako metoda ograniczania ryzyka zmian cen 44
3.1. Pojęcie i rodzaje hedgingu 44
3.2. Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym 46
3.3. Strategie zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej za pomocą transakcji financial futures 58
3.4. Zabezpieczenie przed ryzykiem cen podstawowych surowców i towarów konsumpcyjnych 59
3.5. Hedging w zabezpieczeniu wartości portfela akcji i wykorzystaniu kontraktu na obligacje 61

Rozdział IV. Instrumenty pochodne jako produkty zabezpieczenia ryzyka cenowego 65
4.1. Forward 65
4.2. Swap 69
4.3. Futures 74
4.4. Opcje 77

Zakończenie 79

Bibliografia 81

Spis rysunków 86

Rynek samochodowy w Polsce

Wstęp 2

Rozdział I. Transport w gospodarce narodowej 4
1.1. Pojęcie transportu 4
1.1.1. Definicja transportu i usługi transportowej 4
1.1.2. Podział transportu 9
1.2. Potrzeby transportowe 11
1.2.1. Istota i źródła potrzeb transportowych 11
1.2.2. Cechy potrzeb transportowych i metody ich badania 13
1.3. Rynek usług transportowych 18

Rozdział II. Gospodarowanie w transporcie samochodowym 23
2.1. Regulacje prawne w transporcie samochodowym 23
2.1.1. Krajowe regulacje prawne 23
2.1.2. Międzynarodowe regulacje prawne 27
2.2. Infrastruktura transportu samochodowego 29
2.2.1. Klasyfikacja infrastruktury transportu drogowego 29
2.2.2. Finansowanie infrastruktury transportu drogowego 34
2.3. Środki transportu samochodowego i technologie przewozów 36

Rozdział III. Rynek samochodowy w Polsce 43
3.1. Rynek motoryzacyjny w Polsce 43
3.1.1. Pojazdy mechaniczne, ich wiek i przebieg 43
3.1.2. Wjazdy samochodów zagranicznych do Polski 52
3.2. Rynek przewozów samochodowych w Polsce 55
3.2.1. Motoryzacja indywidualna i transport zbiorowy 55
3.2.2. Przewóz ładunków transportem samochodowym 62
3.3. Perspektywy rozwoju rynku samochodowego 67

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis rysunków i tabel 74

Rynek pracy w powiecie lubelskim

Wstęp

1. Pojęcie i ogólna charakterystyka bezrobocia
1.1 Istota bezrobocia
1.2 Przyczyny i konsekwencje bezrobocia
1.3 Aktualna sytuacja na rynku pracy w Polsce
1.4 Polacy na rynkach pracy UE

2. Rynek pracy w powiecie lubelskim w latach 2015-2017
2.1 Charakterystyka powiatu lubelskiego(podział administracyjny, mapa powiatu itp.)
2.2 Liczebność i zasoby siły roboczej w powiecie lubelskim
2.3 Struktura bezrobocia w powiecie lubelskim
2.3.1 Struktura bezrobocia w powiecie lubelskim wg płci
2.3.2 Struktura bezrobocia w powiecie lubelskim wg wieku
2.3.3 Struktura bezrobocia w powiecie lubelskim wg wykształcenia

3. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie przeciwko bezrobociu w latach 2015-2017
3.1 Poradnictwo zawodowe
3.2 Pośrednictwo pracy
3.3 Szkolenia
3.4 Klub Pracy
3.5 Prace interwencyjne

Zakończenie

Bibliografia

Rynek Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Reforma emerytalna w Polsce 5
1.1. Zabezpieczenia emerytalne w Polsce międzywojennej. 5
1.2. System emerytalny obowiązujący do 1998 roku. 7
1.3. Podstawowe założenia nowego systemu emerytalnego 15
1.4. Konstrukcja nowego systemu emerytalnego 20

Rozdział II. II filar emerytalny – elementy i ich role w systemie emerytalnym 25
2.1. Powszechne Towarzystwo Emerytalne 25
2.2. Otwarty Fundusz Emerytalny 26
2.3. Członkowie otwartych funduszy emerytalnych 28
2.4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 30
2.5. Bank depozytariusz 32
2.6. Fundusz Gwarancyjny 32
2.7. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 33
2.8. Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi 35
2.9. Agent rejestrowy 36
2.10. Pośrednicy akwizycyjni 37

Rozdział III. Otwarte Fundusze Emerytalne jako sektor usług finansowych 46
3.1. Banki i ich strategie wobec reformy emerytalnej 46
3.2. Czynniki wyboru funduszy emerytalnych 53
3.2.1. Parametry produktu 57
3.2.2. Cena produktu 58
3.2.3. Wiarygodność funduszu 61
3.2.4. Jakość obsługi 63

Rozdział IV. Analiza porównawcza otwartych funduszy emerytalnych w Polsce 65
4.1. Profile funduszy emerytalnych 65
4.2. Porównanie według osiągniętych stóp 66
4.3. Struktura portfela 68
4.4. Porównanie według wartości aktywów 70
4.5. Porównanie według pobieranych prowizji 72
4.6. Najkorzystniejsza strategia zachowania członka OFE 74

Zakończenie 80

Bibliografia 85

Spis tabel 88

Spis rysunków 89

Rynek nieruchomości w Polsce

Wstęp 3

Rozdział I. Nieruchomość jako kategoria ekonomiczna 5
1.1. Definicja nieruchomości 5
1.2. Klasyfikacja nieruchomości 8
1.3. Specyfika nieruchomości w otoczeniu rynkowym 14
1.3.1. Cechy fizyczne 14
1.3.2. Cechy ekonomiczne 17
1.3.3. Cechy funkcjonalne nieruchomości 20
1.3.4. Cechy instytucjonalne – prawne 22

Rozdział II. Rynek nieruchomości i podmioty działające na tym rynku 27
2.1. Pojęcie i cechy rynku nieruchomości 27
2.2. Popyt i podaż 29
2.3. Czynniki stymulujące i ograniczające rynek 31
2.4. Podmioty działające na rynku nieruchomości 36

Rozdział III. Uwarunkowania rynku nieruchomości 41
3.1. Rynek nieruchomości w Polsce przed rokiem 1990 41
3.2. Rynek nieruchomości w Polsce po roku 1990 42
3.3. Rynek nieruchomości w Polsce po wstąpieniu do UE 45
3.4. Perspektywy rozwoju rynku nieruchomości w Polsce 57

Rozdział IV. Struktura rynku nieruchomości 60
4.1. Powierzchnie biurowe 60
4.2. Powierzchnie handlowe 63
4.3. Hotele 64
4.4. Garaże wielopoziomowe 65
4.5. Powierzchnie przemysłowe 67
4.6. Powierzchnie magazynowe 68
4.7. Budownictwo mieszkaniowe i apartamentowe 70

Zakończenie 73
Bibliografia 77
Spis tabel 81
Spis rysunków 82

Ruch turystyczny a środowisko naturalne na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólna charakterystyka Tatrzańskiego Parku Narodowego 4
1.1. Historia Tatrzańskiego parku Narodowego 4
1.2. Tatrzański Park Narowy w liczbach 15

Rozdział II. Podstawowe elementy środowiska naturalnego 19
2.1. Zależności w ekosystemach 19
2.2. Równowaga ekologiczna 25

Rozdział III. Pojęcie ruchu turystycznego, rodzaje ruchu turystycznego 36
3.1. Turystyka wypoczynkowa 36
3.2. Turystyka lecznicza 39
3.3. Turystyka kwalifikowana 40
3.4. Turystyka motywacyjna 45
3.5. Turystyka alternatywna 47
3.6. Turystyka wiejska agroturystyka 49
3.7. Turystyka ekologiczna 51
3.8. Turystyka kulturalna 52
3.9. Turystyka religijno-pielgrzymkowa 53
3.10. Turystyka biznesowa 55
3.11. Turystyka kongresowa 56

Rozdział IV. Negatywny wpływ turystyki na środowisko 59
4.1. Zanieczyszczenia gleby 59
4.2. Zanieczyszczenia hałasem 64
4.3. Zanieczyszczenia krajobrazu 66
4.4. Zanieczyszczenia powietrza 67
4.5. Zanieczyszczenia wód 70

Rozdział V. Inwestycje mające wpływ na środowisko naturalne w Tatrzańskim Parku Narodowym 73

Rozdział VI. Pozytywny wpływ turystyki na środowisko 76

Rozdział VII. Zarys stanu środowiska naturalnego 83

Rozdział VIII. Formy ochrony przyrody 92

Zakończenie 97
Bibliografia 99
Spis tabel i rysunków 103

Różnice w kształtowaniu oferty dla klienta na przykładzie firmy usługowej

Wstęp 3

Rozdział 1. Przedsiębiorstwo jako podmiot w gospodarce 5
1.1. Pojęcie i znaczenie marketingu przedsiębiorstwie 6
1.2. Marketing w usługach 9
1.3. Elementy marketingu mix w kształtowaniu oferty usługowej 17
1.3.1. Produkt 18
1.3.2. Cena 19
1.3.3. Dystrybucja 23
1.3.4. Promocja 25

Rozdział 2. Możliwości kształtowania oferty usług z wykorzystaniem marketingu mix 32
2.1. Segmentacja rynku klientów indywidualnych i instytucjonalnych 32
2.2. Kształtowanie oferty handlowej 40
2.3. Czynniki wpływające na różnicowanie ceny 43

Rozdział 3. Kształtowanie oferty dla klienta w przedsiębiorstwie usługowym na przykładzie hotelu Litwor w Zakopanem 51
3.1. Ogólna charakterystyka badanego hotelu 51
3.2. Organizacja działań marketingowych w hotelu 53
3.3. Elementy planowania marketingowego w hotelu 54
3.4. Badanie rynku pod względem kształtowania oferty dla klientów na podstawie ankiety 59

Zakończenie 69
Spis literatury 71
Spis aktów prawnych 74
Inne pozycje bibliografii 75
Spis rysunków 76
Spis zdjęć 77
Spis wykresów 78
Załącznik 79