Archiwum miesiąca: luty 2022

Zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie

Wstęp

Rozdział I. Kapitał intelektualny podstawowe problemy i pojęcia.
1.1. Zarządzanie wiedzą a zarządzanie kapitałem intelektualnym.
1.2. Geneza i ewolucja koncepcji kapitału intelektualnego.
1.3. Metody klasyfikacji i pomiaru kapitału intelektualnego.
1.4. Akwizycja i akumulacja kapitału intelektualnego.

Rozdział II. Zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie.
2.1. Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się.
2.2. Podstawy zarządzania kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie.
2.3. Modele zarządzania kapitałem intelektualnym.
2.4. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym.

Rozdział III. Pomiar, analiza i ocena zarządzania kapitałem intelektualnym w
przedsiębiorstwie xyz
3.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa.
3.2. Metodologia badań własnych.
3.3. Analiza i ocena zarządzania kapitałem intelektualnym w danym przedsiębiorstwie.
3.4. Perspektywy kapitału intelektualnego jako czynnika rozwoju przedsiębiorstwa.

Zakończenie
Bibliografia

fragment pracy:

R. Hall traktuje wiedzę jako zasób szczególny, ponieważ jest on ulotny i trudno definiowalny. Ze względu na to, że nosicielami wiedzy są ludzie swobodnie przemieszczający się między przedsiębiorstwami, trudno jest określić prawa własności do niej. Po upływie jakiegoś czasu wiedza staje się ogólnie dostępna, musi być więc nieustannie odnawiana. W przedsiębiorstwach, które budują przewagę strategiczną opartą na wiedzy musi ona być tworzona w nadmiarze. Konieczne jest jednak zachowanie ostrożności, gdyż wiedza niestosowana nie posiada żadnej wartości, a nawet wartość ujemną.[1]

[1] A.K. Koźmiński, Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy, [w:] G.W. Kołodko (red.), Rozwój polskiej gospodarki perspektywy i uwarunkowania, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2002, s. 155-166

Rola i zadania domu dziecka

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W POLSCE 4
1.1. Pojęcie i rodzaje placówek opiekuńczo- wychowawczych 4
1.2. System opieki nad dzieckiem w Polsce 6
1.3. Rola i funkcje Domów Dziecka 16

ROZDZIAŁ II. ZASADY FUNKCJONOWANIA DOMÓW DZIECKA 25
2.1. Funkcjonowanie i zadania Domów Dziecka 25
2.2. Funkcjonowanie rodzinnych Domów Dziecka 30

ROZDZIAŁ III. FUNKCJE I ZADANIA DOMÓW DZIECKA 41
3.1. Zaspokajanie psychicznych potrzeb dzieci 41
3.2. Praca socjalna z rodzinami wychowanków Domów Dziecka 47
3.3. Wpływ pobytu w Domu Dziecka na plany życiowe wychowanków 57

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS TABEL 69
ANEKS 70

WSTĘP

Dom dziecka to historycznie ukształtowana, mająca bogate tradycje instytucja opiekuńczo-wychowawcza. Jest organizowany po to, aby zapewnić całkowitą opiekę i wychowanie sierotom oraz dzieciom, którym rodzice trwale lub okresowo nie mogą, nie potrafią lub nie chcą stworzyć właściwych warunków życia i rozwoju. Powinien zatem wypełniać wobec swych wychowanków takie funkcje, jak rodzi­ny naturalne i adopcyjne oraz podobne do sprawo­wanych obecnie przez rodziny zastępcze, domy małych dzieci, rodzinne domy dziecka i wioski dziecięce, a w stosunku do tych dzieci, których kontakt z rodziną własną nie został zerwany, także— w znacznym stopniu — ośrodki szkolno-wychowawcze.

Zadaniem domu dziecka jest stworzenie warun­ków sprzyjających prawidłowemu i wszechstronnemu rozwojowi wychowanków przez zaspokajanie na właściwym poziomie ich potrzeb biologicznych, psychicznych, poznawczych i innych. Ma on zwłaszcza zapewnić dzieciom: odpowiednie warunki mieszkaniowe, wyżywienie, zaopatrzenie w odzież i inne przedmioty osobistego użytku; warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego i utrzymania dobrego stanu zdrowia, w tym higieniczny tryb życia i właściwą opiekę lekarską; organizacje życia sprzyjającą zachowaniu równowagi psychicznej i poczucie bezpieczeństwa; realizacje obowiązku szkolnego, uzyskanie wykształcenia zgodnie z uzdolnieniami i zainteresowaniami oraz przygotowanie do pracy zawodowej; warunki do rozwinięcia wartościowych cech osobowości, a także umiejętności: samodzielnego rozwiązywania włas­nych problemów życiowych, współżycia z ludźmi, odpowiedzialnego wykonywania obowiązków, pożytecznego wykorzystywania czasu. Powinnością domu dziecka jest też pomoc wychowankom w uzyskaniu pracy zawodowej i mieszkania oraz rozpoczęcia samodzielnego życia.

Dla wypełniania swych zadań domy dziecka mają celowo ukształtowaną strukturę organizacyjną, przyznane przez państwo środki materialne, odpowie­dnio wykwalifikowany zespół wychowawców, a także grupy innych pracowników. Charakter i zasady działania tej instytucji określa jej statut nadany przez ministra edukacji narodowej. Nadzór nad działalnością domów dziecka pełnią właściwe terenowo władze oświatowe, one też mają prawo tworzenia tych placówek i ich likwidacji.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie istoty Domów Dziecka, ich roli i zasad funkcjonowania.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy przedstawia placówki opiekuńczo- wychowawcze w Polsce.

W rozdziale drugim ukazano zasady funkcjonowania Domów Dziecka.

Funkcje i zadania Domów Dziecka przedstawione zostały w trzecim rozdziale pracy.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne, informacje zawarte na stronach internetowych.

Rola i miejsce public relations w instytucjach kultury

Wstęp 2

Rozdział 1. Istota Public Relations 4
1.1. Historia Public Relations 4
1.2. Definicje i cele Public Relations 9
1.3. Funkcje Public Relations 21
1.4. Specyfika PR w instytucjach kultury 29

Rozdział 2. Instrumenty Public Relations 34
2.1. Public Relations skierowane na kształtowanie otoczenia wewnętrznego instytucji 34
2.2. Public Relations skierowane na kształtowanie otoczenia zewnętrznego instytucji 48

Rozdział 3. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jako instytucja kultury 55
3.1. Podstawa działalności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 55
3.2. Struktura organizacyjna Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 56
3.3. Przedmiot działania 59
3.4. PR 62
3.5. Informacja i komunikacja w Muzeum 63
3.6. Misja i wizja 66
3.7. Analiza strategiczna SWOT 71

Rozdział 4. Public Relations stosowane w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 76
4.1. Podstawy wdrożenia PR w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 76
4.2. Działania w zakresie PR w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 80
4.3. Motywy wdrożenia PR – odpowiedzi na wywiad 87
4.4. Plan pracy w roku 2008 w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 89
4.5. Wnioski 93

Zakończenie 96
Spis rysunków 98
Spis tabel 99
Bibliografia 100
ANEKS 1 104
ANEKS 2 111

Roczne sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Istota sprawozdawczości finansowej (zagadnienia teoretyczne) 4
1.1. Pojęcie, cel, cechy i funkcje sprawozdawczości finansowej 4
1.2. Pojęcie, zakres oraz zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 6
1.3. Ogólna charakterystyka elementów sprawozdania finansowego 15
1.4. Odbiorcy informacji pochodzących z rocznego sprawozdania finansowego i ich potrzeby informacyjne 23

Rozdział II. Istota analizy finansowej przedsiębiorstwa (zagadnienia teoretyczne) 25
2.1. Pojęcie, cel, kierunki i metody analizy finansowej 25
2.2. Pionowa i pozioma analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat 29
2.3. Analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat z wykorzystaniem wskaźników 39
2.4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych 42

Rozdział III. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 46
3.1. Ogólne wiadomości o analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 46
3.2. Systemy wskaźników na potrzeby sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 49
3.3. Metody oceny sytuacji finansowej 61

Rozdział IV. Identyfikacja i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa badanego 66
4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa badanego 66
4.2. Prezentacja materiału liczbowego i jego interpretacja 71
4.3. Wnioski i propozycje 77

Zakończenie 86
Bibliografia 88
Spis tabel i rysunków 90

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa na przykładzie firmy X

Wstęp 2

Rozdział I. Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw 4
1. Restrukturyzacja jako imperatyw współczesnej gospodarki rynkowej 4
1.1. Istota i zakres restrukturyzacji przedsiębiorstw 5
1.2. Obszary i rodzaje restrukturyzacji 10
2. Typologia restrukturyzacji przedsiębiorstw 13
3. Procesy restrukturyzacji naprawczej 15
4. Efektywność zarządzania w warunkach restrukturyzacji naprawczej 17

Rozdział II. Cele restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstwa 23
1. Proces transformacji przedsiębiorstw w warunkach zmian systemowych w Polsce 23
2. Restrukturyzacja naprawcza w ramach aktualnego potencjału przedsiębiorstwa 25
2.1. Usprawnienie procesu zarządzania 25
2.2. Doskonalenie organizacji pracy i produkcji 27
2.3. Wzrost jakości wyrobów 31
2.4. Doskonalenie kadr i systemu motywacyjnego 32
3. Restrukturyzacja naprawcza poprzez odchudzenie przedsiębiorstwa 35
3.1. Likwidacja ogniw nieefektywnych 36
3.2. Zagospodarowanie majątku z udziałem osób trzecich 36
3.3. Ograniczenie asortymentu i redukcja zatrudnienia 39
4. Bariery systemowe restrukturyzacji naprawczej w przedsiębiorstwie 40

Rozdział III. Restrukturyzacja naprawcza w przedsiębiorstwie X 43
1. Działalność przedsiębiorstwa 43
1.1. Geneza powstania i historia 43
1.2. Przedmiot działalności 46
1.3. Struktura organizacyjna 48
2. Kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstwa 51
3. Etapy restrukturyzacji przedsiębiorstwa 56
4. Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstwa 60

Zakończenie 62
Bibliografia 63
Spis tabel i rysunków 65

Resocjalizacja wychowanków w zakładzie poprawczym w Studzieńcu

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. RESOCJALIZACJA W ŚWIETLE LITERATURY
1. Pojęcie resocjalizacji
2. Cele resocjalizacji
3. Zasady resocjalizacji
4. Zakłady karne jako instytucje resocjalizacyjne
4.1. Postawy formalno – prawne
4.2. Funkcjonowanie systemu resocjalizacyjnego
4.3. Wykonawca zadań resocjalizacyjnych

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
1. Przedmiot i cel badań
2. Problematyka badawcza
3. Metoda i techniki badawcze
4. Teren badań i próba badawcza

ROZDZIAŁ III. DZIAŁANIA RESOCJALIZACYJNE W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM W STUDZIEŃCU W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAN WŁASNYCH
1. Analiza wyników badań własnych
1.1. Wyniki badań przeprowadzonych z wychowankami
1.2. Wyniki badań przeprowadzonych z wychowawcą
2. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
ZAŁĄCZNIKI

Relacje między samooceną a funkcjonowaniem ucznia w szkolnej klasie

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i istota samooceny 3
1.1. Definicja samooceny 3
1.2. Rodzaje samooceny 4
1.3. Funkcje samooceny 7
1.4. Problemy w samoocenie 8

Rozdział II. Funkcjonowanie ucznia w klasie szkolnej 11
2.1. Wymiary subiektywnego środowiska szkolnego 11
2.2. Cechy ucznia 15
2.2.1. Płeć 15
2.2.2. Pochodzenie społeczne 16
2.2.3. Inteligencja 17
2.2.4. Język 17
2.2.5. System wartości 18
2.3. Cechy szkoły 19
2.3.1. Prestiż szkoły 19
2.3.2. Właściwości szkoły oraz oddziału klasowego 19
2.3.3. Struktura i klimat oddziału klasowego 20

Rozdział III. Metodologia badań własnych 21
3.1. Przedmiot i cel badań 21
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 29
3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 32
3.4. Organizacja i przebieg badań 32

Rozdział IV. Relacje między samooceną a funkcjonowaniem ucznia w szkolnej klasie – wyniki badań własnych 34
4.1. Samoocena a status klasowy 34
4.2. Niezgodność samooceny ze statusem klasowym 38
4.3. Podsumowanie i wnioski 40

Zakończenie 42
Bibliografia 43
Spis tabel 45
Spis rysunków 45
Spis wykresów 45
Ankieta 46

Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie

Wstęp 3

Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi – modele i etapy 5
1.1. Pojęcie i istota zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2. Modele polityki personalnej 8
1.2.1. Model sita 8
1.2.2. Model kapitału ludzkiego 9
1.2.3. Model mieszany 9
1.3. Klasyfikacje etapów procesu kadrowego 10
1.3.1. Planowanie zatrudnienia 10
1.3.2. Rekrutacja 15
1.3.3. Selekcja 16
1.3.4. Wprowadzenie do pracy 18
1.3.5. Motywowanie 21
1.3.6. Ocenianie 21
1.3.7. Przeniesienia i zwolnienia 23

Rozdział II. Analiza procesów rekrutacji i selekcji w procesie kadrowym 25
2.1. Znaczenie opisu stanowiska pracy w procesie planowania zatrudnienia 25
2.2. Efektywna rekrutacja 27
2.2.1. Źródła i metody rekrutacji 29
2.3. Alternatywy rekrutacji 40
2.3.1. Praca w nadgodzinach 40
2.3.2. Umowy zlecenia 41
2.3.3. Personel dodatkowy 41
2.3.4. Leasing pracowników 42
2.4. Podstawowe techniki (metody) selekcji 42
2.4.1. Analiza ofert pisemnych 42
2.4.2. Rozmowa kwalifikacyjna 44
2.4.3. Referencje 45
2.4.4. Testy psychologiczne 47
2.5. Wprowadzenie do pracy 53

Rozdział III. Metody doboru pracowników stosowane w przedsiębiorstwie Sonion Polska 55
3.1. Charakterystyka diagnozowanej firmy 55
3.2. Przebieg procesu rekrutacji i selekcji w firmie Sonion Polska 57
3.2.1. Planowanie personelu 58
3.2.2. Proces rekrutacji 63
3.3. Proces selekcji 68
3.4. Wprowadzenie do pracy 77

Zakończenie 79
Bibliografia 85
Spis tabel 87
Spis rysunków 88

Rekrutacja i selekcja pracowników – ludzie jako najcenniejszy zasób organizacji

praca magisterska

Wstęp 2

Rozdział I. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4
1.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Podstawowe zadania i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi 8
1.3. Modele zarządzania zasobami ludzkimi (polityki kadrowej) 21

Rozdział II. Proces rekrutacji pracowników 28
2.1. Planowanie personelu 28
2.2. Opis stanowiska pracy 34
2.3. Profil kandydata do pracy 37
2.4. Pojęcie i istota rekrutacji 44
2.5. Metody i źródła rekrutacji (zewnętrzne i wewnętrzne) 45

Rozdział III. Proces selekcji kandydatów do pracy 53
3.1. Definicja i znaczenie selekcji 53
3.2. Metody i sposoby selekcji kandydatów 57
3.3. Błędy popełniane w procesie selekcji 64
Rozdział IV. Metody selekcji pracowników na podstawie agencji HR 73
4.1. Metodologia badań 73
4.2. Charakterystyka próby badawczej 77
4.3. Wyniki i analiza badań ankietowych 80
4.4. Próba oceny stosowanych metod selekcji 89

Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis rysunków 100
Spis tabel 101
Spis wykresów 102
ANEKS 103

Rekrutacja i selekcja jako elementy efektywnego zarządzania

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. DOBÓR PERSONELU JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 3
1.1. Istota i elementy składowe doboru pracowników 3
1.2. Diagnoza potrzeb personalnych (planowanie, powiązanie ze strategią firmy) 6
1.3. Dobór personelu w czasie zmian organizacyjnych 9

ROZDZIAŁ II. ISTOTA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW 17
2.1. Determinanty wyboru źródła rekrutacji personelu 17
2.2. Klasyfikacja form rekrutacji 22
2.3. Rekrutacja zewnętrzna 23
2.3.1. Najpopularniejsze metody rekrutacji zewnętrznej pracowników 23
2.3.2. Efektywność rekrutacji zewnętrznej 25
2.4. Rekrutacja wewnętrzna 28
2.4.1. Formy rekrutacji wewnętrznej 28
2.4.2. Korzyści i koszty awansów i transferów 32
2.4.3. Wewnętrzny rynek pracy a rozwój zawodowy pracowników 35

ROZDZIAŁ IV. PROCES REKRUTACJI I SELEKCJI W BIURZE MAKLERSKIM – NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ 37
4.1. Informacje o Domu Maklerskim 37
4.2. Zadania wybranych komórek Domu Maklerskiego 39
4.3. Metodologia badań własnych 49
4.4. Analiza i interpretacja wyników badań 55
4.5. Wnioski i weryfikacja hipotez 60

ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 62
ANEKS 63