Archiwum miesiąca: grudzień 2021

Polityka zagraniczna UE w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie

Wstęp 2

Rozdział I. Koncepcja polityki zagranicznej Unii Europejskiej w Północnej Afryce i na Wschodzie 4
1.1. Pojęcie i cele polityki zagranicznej 4
1.2. Koncepcja zagraniczna Unii Europejskiej wobec Afryki Północnej 14
1.3. Koncepcja polityki Unii Europejskiej z Bliskim Wschodem 17

Rozdział II. Partnerstwo Eurośródziemnomorskie 21
2.1. Geneza Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego 21
2.2. Założenia Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego 26
2.3. Funkcjonowanie stosunków w obszarze Morza Śródziemnego 27
2.4. Stosunki Unii Europejskiej z państwami Maghrebu 34

Rozdział III. Rola Unii Europejskiej w rozwiązywaniu konfliktu arabsko-izraelskich 41
3.1. Polityczna rola Unii Europejskiej 41
3.2. Rola ekonomiczna Unii Europejskiej 44
3.3. Współpraca UE z innymi państwami w rozwiązywaniu konfliktu arabsko-izraelskiego 46

Zakończenie 55

Bibliografia 57

Polska przedmurzem Europy – fakt czy mit

Wstęp 3

Rozdział I. Europa – idee, kultura, instytucjonalizacja 4
1.1. Przenikanie kultur w średniowieczu 4
1.2. Zróżnicowanie językowe a ujednolicanie religijne 9
1.3. Przeobrażanie idei w średniowieczu i czasach nowożytnych 11
1.3.1. Źródła koncepcji integracyjnych 11
1.3.2. Wizje państwa uniwersalnego 14
1.3.3. Koncepcje jedności suwerenów 18
1.4. Próby instytucjonalizacji jedności w I połowie XX w 19

Rozdział II. Europa po II wojnie światowej 27
2.1. Europa Napoleona 27
2.2. Europa nazistowska 29
2.3. Europa socjalistyczna 31
2.4. Idea integracji po II wojnie światowej 33
2.5. Europa w latach 40. i 50. XX w. 43

Rozdział III. Polska tożsamość narodowa 48
3.1. Pozostałości tradycji szlacheckich 48
3.2. Wpływy katolicyzmu 54
3.3. Tradycje „przedmurza” Europy 57
3.4. Etos romantyczny 73
3.5. Tolerancja religijna i dążenia wolnościowe 76

Rozdział IV. Prointegracyjne czynniki polskiego dziedzictwa narodowego 79
4.1. Wspólnota kultury i cywilizacji 79
4.2. Rzeczpospolita Obojga Narodów 93
4.3. Analogie systemu politycznego, związkowego i partyjnego 95

Rozdział V. Polska jako państwo broniące kraje chrześcijańskiej Europy przed „niewiernymi” 114
5.1. Mit Polski jako antemurale Christianitatis 114
5.2. Polska szlachta wobec wypraw zagranicznych 120
5.3. Polacy szermierzami powszechnej wolności 122
5.4. Współczesny nurt przedmurza – partie o charakterze narodowo – katolickim 123

Zakończenie 133

Bibliografia 134

Spis tabel 139

Spis fotografii 140

Polskie siły zbrojne w systemie światowego bezpieczeństwa

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA 5
1.1. Zakres pojęciowy bezpieczeństwa 5
1.2. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem 9
1.3. Źródła zagrożeń bezpieczeństwa 14
1.4. Wpływ globalizacji na bezpieczeństwo 22

ROZDZIAŁ II. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAN WŁASNYCH 25
2.1. Przedmiot i cel badań 25
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 27
2.3. Metody i techniki badań 32
2.4. Teren i organizacja badań 35
2.5. Charakterystyka próby badawczej 37

ROZDZIAŁ III. ROLA POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W SYSTEMIE ŚWIATOWEGO BEZPIECZEŃSTWA 40
3.1. Analiza i interpretacja wyników badań 40
3.2. Wnioski 50

ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS RYSUNKÓW 58
ANEKS 59

Pomoc urzędu pracy bezrobotnym

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA PORADNICTWA I POMOCY BEZROBOTNYM W LITERATURZE PRZEDMIOTU 5
1. Analiza podstawowych pojęć w literaturze przedmiotu 5
1.1. Poradnictwo i doradztwo 5
1.2. Zawód 7
1.3. Orientacja i poradnictwo zawodowe 9
1.4. Doradca i doradca zawodu 13
2. Doradztwo zawodowe i jego początki 15
2.1. Typy poradnictwa i modele działalności doradcy zawodu 18
2.2. Warsztat doradcy zawodowego 22
2.3. Etapy procesu poradniczego 23
3. Urząd pracy jako instytucja wspierająca bezrobotnych 25
3.1. Funkcje i założenia urzędu pracy 31
3.2 Zadania doradców zawodowych oraz doradców pracy zatrudnionych w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy 34
4. Przeobrażenia społeczno – gospodarcze w Polsce 38
4.1. Poradnictwo w PRL 41
4.2 Współczesne poradnictwo zawodowe 42

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAN WŁASNYCH 51
1. Przedmiot i cel badań 51
2. Problemy i hipotezy badawcze 51
3. Metody i techniki badań 56
4. Teren i organizacja badań 60
5. Charakterystyka próby badawczej 61

ROZDZIAŁ III. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ URZĄD PRACY NA RZECZ POMOCY BEZROBOTNYM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAN WŁASNYCH 63
1. Zakres pomocy Urzędu Pracy w opinii respondentów 63
2. Działania łódzkiego Urzędu Pracy podejmowane na rzecz bezrobotnych 68
2.1. Pośrednictwo pracy 68
2.2. Poradnictwo zawodowe 69
2.3. Szkolenie i przekwalifikowanie zawodowe 70
2.4. Prace interwencyjne i roboty publiczne 71
2.5. Aktywizacja zawodowa młodzieży oraz absolwentów 72
3. Weryfikacja hipotez 73

ZAKOŃCZENIE 74
BIBLIOGRAFIA 76
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 79
ANEKS 80

Postawy pracowników kopalń węgla kamiennego wobec zmian restrukturyzacyjnych

Wstęp 2

Rozdział I. Restrukturyzacja w procesie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw 4
1. Restrukturyzacja jako imperatyw współczesnej gospodarki rynkowej 4
1.1. Istota, cele i zakres restrukturyzacji przedsiębiorstw 5
1.2. Obszary i rodzaje restrukturyzacji 8
2. Typologia restrukturyzacji przedsiębiorstw 12
3. Zawartość znaczeniowa pojęcia „postawa” 15
4. Skutki psychologiczne i socjologiczne restrukturyzacji przedsiębiorstw 19

Rozdział II. Metodyczno– praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiębiorstw 24
1. Wiedza jako narzędzie zarządzania restrukturyzacją 24
2. Procesy restrukturyzacji a ludzie 27
2.1. Zarządzanie personelem w warunkach restrukturyzacji 27
2.2. Procesy restrukturyzacji w aspekcie kreatywności 29
3. Efektywność zarządzania personelem w warunkach restrukturyzacji 34
4. Przedsięwzięcia inwestycyjne a restrukturyzacja 38

Rozdział III. Część Badawcza 40
1. Działalność Kompanii Węglowej S.A. 40
1.1. Geneza powstania i historia 40
1.2. Przedmiot działalności 40
1.3. Struktura organizacyjna 42
2. Metodologia badań na podstawie literatury 43
3. Kierunki procesów restrukturyzacyjnych 47
4. Charakterystyka badanej KWK 48
5. Analiza wyników badań własnych 49
6. Postawy pracowników 67
7. Efekty restrukturyzacji 67

Zakończenie 69

Bibliografia 71

Spis tabel 74

Spis rysunków 75

Aneks 77

Postrzeganie sieci handlowej w mieście X na przykładzie sieci sklepów „Żabka”

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka handlu 4
1.1. Definicja handlu, rodzaje handlu 4
1.2. Miejsce handlu detalicznego w procesie dystrybucji towarów 14
1.3. Rozwój form handlu detalicznego 19

Rozdział II. Miasto X – ogólna charakterystyka 24
2.1. Ogólny profil miasta 24
2.2. Charakterystyka gospodarczo – ekonomiczna miasta 28
2.3. Profil społeczny miasta 29
2.4. Warunki rozwoju miasta – szanse i zagrożenia 32

Rozdział III. Elementy sieci handlowej w mieście na przykładzie sieci sklepów sąsiedzkich „Żabka” 41
3.1. Ogólna charakterystyka sieci sklepów sąsiedzkich „Żabka” 41
3.2. System zarządzania w sieci sklepów Żabka 44
3.3. Działalność handlowa sklepów Żabka 46
3.4. System selekcji ajentów 51
3.5. Koncepcja marketingowa sieci „Żabka” 54
3.6. Rozwój sieci sklepów „Żabka” 56

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis rysunków 62
Spis tabel 63
Spis zdjęć 64

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Wstęp 3

Rozdział I. Rynek nieruchomości i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 5
1. Geneza pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 5
2. Pojęcie i zakres pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 7
3. Odpowiedzialność pośrednika w obrocie nieruchomościami 16
3.1. Zasady dopuszczenia do zawodu 16
3.2. Odpowiedzialność zawodowa 17
3.3. Odpowiedzialność cywilna 18
3.4. Odpowiedzialność karna 19

Rozdział II. Praktyczne aspekty aktywności pośredników w podsystemie obrotu nieruchomościami 21
1. Ilościowa i jakościowa charakterystyka zmian na rynku nieruchomości – główne źródła informacji 21
2. Pośrednik w podsystemie obrotu nieruchomościami 24
3. Typy umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomości 30
4. Wspieranie procesów decyzyjnych klientów – działania pośrednika po stronie podaży i popytu 31
5. Fazy realizacji transakcji 33
5.1. Umowa przedwstępna i jej rola w przebiegu transakcji 33
5.2. Umowa przyrzeczona – ostateczna umowa notarialna sprzedaży 33
5.3. Wydanie nieruchomości 34

Rozdział III. Przyszłość pośrednictwa i zawodu pośrednika w Polsce 40
1. Determinanty specjalizacji pośrednictwa i jej oddziaływanie na profesjonalizację zawodu pośrednika 40
2. Pośrednik wobec nowych regulacji na polskim rynku nieruchomości 42
3. Wykonywanie zawodu pośrednika w Unii Europejskiej 43
4. Perspektywy rozwoju 61

Zakończenie 63
Bibliografia 67
Spis tabel 71

Powszechna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Zasadność wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony 4

Rozdział II. Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę 10

Rozdział III. Konsultacja związkowa zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę 17

Rozdział IV. Sądowa kontrola prawidłowości wypowiedzenia umowy o pracę 28

Zakończenie 36
Bibliografia 38

Wstęp

Zarówno potrzeba restrukturyzacji gospodarki jak również występujące co pewien czas załamania koniunktury w istotny sposób podkreślają aktualność problematyki ustania stosunku pracy, w szczególności tych przypadków, które są konsekwencją przyczyn występujących po stronie pracodawcy.

Wolny rynek, przyczynia się do wzrostu gospodarczego oraz wywołuje wiele zjawisk negatywnych skutkujących trudnościami ekonomicznymi, a co za tym idzie zwolnieniami pracowników.

Pracownicy są chronieni przed wypowiedzeniem umowy o prace stosownymi przepisami Kodeksu pracy.

Ochrona pracy to system środków zapewniających pracownikom bezpieczne dla ich życia i zdrowia warunki wykonywania pracy. Jest jedną z najważniejszych instytucji prawa pracy.

Od rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz rozwoju nauki i techniki zależy zakres ochrony pracy. Do ochrony pracy w Polsce należą przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie pracy kobiet i młodocianych oraz dotyczące nadzoru nad warunkami pracy.

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy spoczywa przede wszystkim na zakładach pracy, a także na organach nadzoru państwowego, jak Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego.

Najbardziej istotne sprawy związane z ochroną pracy reguluje kodeks pracy. Szczególnej ochronie podlegają niektóre kategorie pracowników; kobiety ciężarne i wychowujące dzieci, młodociani, zatrudnieni przy pracach szczególnie uciążliwych i wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia.

Celem niniejszego opracowania jest omówienie powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

Praca składa się z czterech rozdziałów, wstępu i zakończenia.

Rozdział pierwszy to pojecie i zakres powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem. Druga część pracy mówi o zasadności wypowiedzenia umowy o pracę. Rozdział trzeci to konsultacja związkowa zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę. Czwarta część pracy to sądowa kontrola prawidłowości wypowiedzenia umowy o pracę

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ
I BEZPIECZEŃSTWA 3
1.1. Geneza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 3
1.2. Zakres Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 13
1.3. Cele i Instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 18
1.4. Finansowanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 24

ROZDZIAŁ II. ROLA INSTYTUCJI W PROCESIE DECYZYJNYM WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA 27
2.1. Komisja Europejska 27
2.2. Parlament Europejski 30
2.3. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 37

ROZDZIAŁ III. WYBRANE ASPEKTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ 42
3.1. Polityka wobec Europy Środkowej i Wschodniej 42
3.2. Polityka wobec Bałkanów Zachodnich 46
3.3. Polityka w regionie śródziemnomorskim 50
3.4. Partnerstwo Transatlantyckie 63

ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 70

WSTĘP

Celem niniejszej pracy jest ukazanie mechanizmu funkcjonowania polityki zagranicznej Unii Europejskiej oraz prowadzonych przez UE działań w ramach tejże polityki wobec wybranych regionów świata.

Metodą obraną dla potrzeb pracy jest analiza dokumentów, literatury oraz dostępnych źródeł dotyczących polityki zagranicznej Unii Europejskiej.

Przedmiotem badań zatem jest owa polityka zagraniczna wobec wybranych regionów świata.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym ukazano istotę Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

Rozdział drugi zawiera charakterystykę instytucji mających wpływ na proces podejmowania decyzji WPZiB.

Wybrane aspekty polityki zagranicznej Unii Europejskiej zaprezentowane zostały w trzecim rozdziale pracy.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz informacje zawarte na stronach internetowych.

Zaangażowanie Polaków w misjach pokojowych na Bałkanach

Wstęp 2

Rozdział 1. Udział Wojska Polskiego w operacjach pokojowych na Bałkanach 4
1.1. Obecność PKW w UNPROFOR i innych operacjach ONZ 4
1.2. Zaangażowanie w IFOR i SFOR 10
1.3. Rola PKW w operacji EUFOR 12
1.4. Zaangażowanie PKW w operacje NATO 13

Rozdział 2. Rozwój polskich stosunków dyplomatycznych z państwami byłej Jugosławii 24
2.1. Stanowisko wobec wojen jugosłowiańskich 24
2.2. Słowenia 29
2.3. Chorwacja 32
2.4. Bośnia i Hercegowina 34
2.5. Serbia 35

Rozdział 3. Wymiana gospodarcza Polski z państwami byłej Jugosławii 42
3.1. Polska- Słowenia 42
3.2. Polska- Chorwacja 45
3.3. Polska- Bośnia i Hercegowina 49
3.4. Polska- Serbia 50

Rozdział 4. Możliwości dalszego zdyskontowania obecności wojskowej RP na Bałkanach 53
4.1. Próba oceny dotychczasowych kontaktów i współpracy 53
4.2. Możliwość dalszej dynamizacji współpracy 62

Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 73