Archiwum miesiąca: listopad 2021

Ochrona danych osobowych w administracji

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 4
1.1. Definicje danych osobowych 4
1.2. Rozwój ochrony danych osobowych 6
1.3. Ochrona danych osobowych w aktach prawnych 7
1.3.1. Krajowe akty prawne 7
1.3.2. Europejskie akty prawne 9
1.3.3. Międzynarodowe akty prawne 12
1.4. Organ ochrony danych osobowych 13
1.5. Prawa człowieka w kwestii danych osobowych 18
1.6. Rejestracja, zabezpieczenie i przekazywanie i danych osobowych 20

ROZDZIAŁ II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI 25
2.1. Dostęp do informacji publicznej 25
2.2. Odpowiedzialność w sprawie ochrony danych osobowych 27
2.3. Udostępnianie danych 32
2.4. Ochrona informacji niejawnych 34
2.5. Prawo prasowe 37
2.6. Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji 38

ROZDZIAŁ III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NA PRZYKŁADZIE URZĘDU MIASTA LUBLIN 41
3.1. Aspekty prawne i obowiązki 41
3.2. Procedury 42
3.3. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych 57
3.4. Oprogramowanie 60

ZAKOŃCZENIE 63

BIBLIOGRAFIA 65

SPIS TABEL 67

Ocena systemu zaopatrzenia wybranego działu przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. System logistyczny przedsiębiorstwa 4
1.1. Pojęcie, istota i rozwój logistyki 4
1.2. Procesy logistyczne, ich istota i klasyfikacja 10
1.3. System zaopatrzenia 13
1.4. Analiza SWOT jako narzędzie służące do oceny 18

Rozdział II. System zaopatrzenia działu przedsiębiorstwa X Sp. z o.o. 25
2.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 25
2.2. Profil działalności 29
2.3. Działalność przedsiębiorstwa na rynku 31
2.4. Charakterystyka systemu zaopatrywania w przedsiębiorstwie 35

Rozdział III. Ocena systemu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie X Sp. z o.o. 41
3.1. Ocena systemu zaopatrzenia 41
3.2. Model optymalizacji przepływu informacji w systemie zaopatrzenia 46

Załączniki 52
Podsumowanie i wnioski 55
Bibliografia 57
Spis rysunków 59
Spis tabel 60

Ocena opłacalności inwestycji rzeczowej

Wstęp 3

1. Inwestycje i metody liczenia ich opłacalności 7
1.1. Pojęcie inwestycji 7
1.2. Decyzje inwestycyjne i ich uwarunkowania 13
1.3. Metody oceny opłacalności 18
1.3.1. Wstępna ocena finansowa projektów inwestycyjnych 19
1.3.2. Prosta metoda oceny finansowej projektów inwestycyjnych 22
1.3.3. Metody oceny projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dyskonta 26
1.3. Ryzyko inwestycji 34
1.3.1. Pojęcie ryzyka 34
1.3.2. Istota ryzyka inwestycji 40
1.3.3. Instrumenty finansowe minimalizujące ryzyko 44

2. Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw 46
2.1. Źródła finansowania inwestycji rzeczowej 46
2.1.1. Istota procesu finansowania przedsiębiorstw 46
2.1.2. Cechy kapitału własnego i obcego 51
2.1.3. Rodzaje źródeł finansowania wykorzystywanych w przedsiębiorstwach 53
2.2. Ocena systemów finansowania przedsiębiorstw 61
2.2.1. Płynność finansowa 61
2.2.1. Rentowność przedsiębiorstwa 64

3. Analiza przedsięwzięć inwestycji w przedsiębiorstwie X 66
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa i przedsięwzięć inwestycyjnych 66
3.2. Źródła finansowania projektów inwestycyjnych 68
3.3. Ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem dyskontowych metod rachunku ekonomicznego 70

Zakończenie 76
Bibliografia 80
Spis rysunków 83
Spis tabel 84
Załączniki 85

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Opoczno S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Identyfikacja sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 4
1.2. Metody analizy finansowej 10
1.3. Sprawozdawczość finansowa jako źródło analizy finansowej 14
1.4. Sposób sporządzania analiz 17
1.4.1. Analiza bilansu 18
1.4.2. Analiza rachunku zysków i strat 23

Rozdział II. Analiza przedsiębiorstwa Opoczno S.A. na podstawie bilansu 27
2.1. Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 27
2.2. Istota bilansu 29
2.3. Analiza pionowa bilansu 35
2.3.1. Analiza wielkości i struktury aktywów 35
2.3.2. Analiza wielkości i struktury pasywów 38
2.4. Analiza pozioma bilansu 41

Rozdział III. Analiza przedsiębiorstwa Opoczno S.A. na podstawie rachunku zysków i strat 44
3.1. Istota rachunku zysków i strat 44
3.2. Analiza uzyskanych przychodów 49
3.3. Analiza poniesionych kosztów 51
3.4. Analiza wyniku finansowego 53

Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis tabel 60
Spis rysunków 61

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 3

ROZDZIAŁ I. ROLA I ZNACZENIE ANALIZY FINANSOWEJ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM 5
1.1. Rola i zadania analizy finansowej dla przedsiębiorstwa 5
1.2. Przedmiot i użytkownicy analizy finansowej w przedsiębiorstwie 10
1.3. Charakterystyka sprawozdania finansowego 12
1.4. Metody analizy finansowej 23
1.5. Model upadłości i bankructwa przedsiębiorstwa – Model Altmana 26

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA X SP. Z O.O 29
2.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 29
2.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 30
2.3. Informacje o podstawowych produktach i usługach przedsiębiorstwa 34
2.4. Jakość oferowanych produktów i usług 37
2.5. Działalność przedsiębiorstwa w aspekcie wymogów ochrony środowiska 39

ROZDZIAŁ III. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH X SP. Z O.O. 41
3.1. Bilans jako podstawowe źródło o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa 42
3.2. Rachunek zysków i strat w systemie oceny finansowej przedsiębiorstwa 46
3.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 49
3.4. Informacja dodatkowa 53
3.5. Analiza wskaźnikowa 54
3.5.1. Wskaźnik płynności finansowej 54
3.5.2. Wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa 55
3.5.3. Wskaźnik oceny stopnia zadłużenia 57
3.5.4. Wskaźnik obrotowości 58
3.6. Weryfikacja kondycji finansowej modelami predykcji upadłości 59

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków 67
Spis tabel 68
Spis wykresów 69

Ocena jakości portfela kredytowego banku

dwa rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział II. Miary jakości portfela kredytowego 3
2.1. Analiza finansowa – definicja cele oraz źródła analizy 3
2.1.1. Istota i przedmiot analizy finansowej 3
2.1.2. Raport finansowy banku w postaci bilansu i rachunku zysków i strat 6
2.2. Wstępna ocena sytuacji finansowej 14
2.3. Analiza wskaźnikowa 22

Rozdział III. Jakość portfela kredytowego BOŚ S.A. 32
3.1. Ogólna charakterystyka banku BOŚ S.A. 32
3.2. Pomiar jakości portfela kredytowego banku za pomocą analizy wstępnej bilansu i rachunku zysków i strat 35
3.3. Pomiar jakości portfela kredytowego banku za pomocą analizy wskaźnikowej 44

Efektywność działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacja majątkowa i finansowa są ze sobą ściśle związane. Wysoka efektywność prowadzi do dobrej sytuacji finansowej i odwrotnie. Istotą analizy finansowej jest[1]:

  1. Analiza efektywności działalności przedsiębiorstwa.
  2. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.

Należy podkreślić, że analiza finansowa powinna być przydatna bankowi nie tylko do interpretacji liczb zawartych w sprawozdaniu finansowym, lecz głównie do lepszego wykorzystania zasobów, poprawy wyników działalności, sprostania potrzebom rynku i oczekiwaniom klientów. Powinna ułatwić podejmowanie takich decyzji, które umożliwiłyby efektywny rozwój w przyszłości.

Współczesne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw wymagają wnikliwego opisu istoty i znaczenia analizy finansowej. Wynika to z charakteru gospodarki rynkowej, która z natury jest gospodarką pieniężną, eksponującą kategorie wartościowe występujące w przedsiębiorstwie. Dlatego analiza finansowa stała się przedsiębiorstwom niezwykle potrzebna do podejmowania decyzji bieżących i strategicznych. Informacje dostarczane przez analizę finansową umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania, jak[2]:

[1] M. Walczak, Prospektywna analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003, s. 47.

[2] W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005, s. 17.

Obowiązki przedsiębiorcy o charakterze administracyjno-prawnym

Wstęp 2

Rozdział I. Definicja działalności gospodarczej i przedsiębiorcy 4
1. Działalność gospodarcza w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej 4
2. Działalność gospodarcza w i literaturze przedmiotu 7
3. Definicja i klasyfikacja przedsiębiorstw 8
3.1. Klasyfikacja według form własności 10
3.2. Klasyfikacja według formy organizacyjno – prawnej 11
3.3. Pozostałe klasyfikacje 17
4. Źródła finansowania działalności gospodarczej 20

Rozdział II. Czynności administracyjno – prawne związane z podejmowaniem działalności gospodarczej 25
1. Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców 25
1.1. Wpis do Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczej 25
1.2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 26
2. Uzyskanie koncesji i pozwoleń w niektórych dziedzinach działalności gospodarczej 29
2.1. Wniosek o udzielenie koncesji 31
2.2. Zezwolenie 32
3. Działalność regulowana 33
4. Oznakowanie zakładu głównego 37
5. Obowiązek dokonywania rozliczeń przy pomoc rachunku bankowego 39

Rozdział III. Obowiązki administracyjno – prawne związane z prowadzeniem i likwidacją działalności gospodarczej 46
1. Obowiązek podatkowy 46
2. Obowiązek statystyczny 56
3. Czynności związane z likwidacją działalności gospodarczej 60

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis rysunków 73

Obligacje w rachunkowości

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawowe instrumenty finansowe 4
1.1. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 4
1.1.1. Rynek pieniężny 9
1.1.2. Rynek instrumentów pochodnych 13
1.1.3. Rynek kapitałowy 16
1.2. Towary rynku kapitałowego 17
1.3. Instrumenty dłużne (różne odmiany) 21

Rozdział II. Charakterystyka obligacji 25
2.1. Normy prawne obligacji 25
2.2. Rodzaje obligacji 27
2.2.1. Ze względu na rodzaj emitenta 27
2.2.2. Ze względu na miejsce emisji 30
2.2.3. Ze względu na termin (okres) wykupu 31
2.2.4. Ze względu na tryb wypłaty odsetek 33
2.2.5. Inne rodzaje obligacji 35
2.3. Podstawowe cechy i funkcje obligacji 38

Rozdział III. Zasady wyceny i ewidencja obligacji 41
3.1. Rynek pierwotny 41
3.2. Rynek wtórny 45
3.3. Wycena na dzień bilansowy 51
3.3.1. Skorygowana cena nabycia 51
3.3.2. Wartość godziwa 60

Zakończenie 64
Bibliografia 67
Spis rysunków, schematów i tabel 71

Polityka rozszerzania Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Teoretyczne i historyczne podwaliny integracji i rozszerzenia Unii Europejskiej 4
1.1. Polityczne i ekonomiczne przesłanki procesów integracyjnych w Europie 4
1.2. Etapy rozszerzania Unii Europejskiej – od 1958 do 1998 roku 16
1.3. Szczyt w Kopenhadze 13 grudnia 2002 roku 24
1.4. Instytucjonalno-prawne zasady funkcjonowania Unii Europejskiej 24

Rozdział II. Proces rozszerzenia Unii Europejskiej w latach (2004-2008) 29
2.1. Największe w historii rozszerzenie Unii Europejskiej – 1 maja 2004 roku 29
2.2. Rok 2007 – szóste rozszerzenie 31
2.3. Perspektywy kolejnych etapów rozszerzenia Unii Europejskiej 31
2.4. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej jako czynnik wzmacniający i osłabiający Unię Europejską 40

Rozdział III. Negocjacje Unii Europejskiej z Turcją, Chorwacją i Macedonią 45
3.1. Sprawa Turcji jako pełnoprawnego członka Wspólnot Europejskich 45
3.2. Negocjacje w sprawie wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej 49
3.3. Macedonia w drodze do Unii Europejskiej 50
3.4. Doświadczenia innych krajów ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej 51
3.5. Podsumowanie 55

Zakończenie 63

Bibliografia 69

Spis rysunków 72

Pozafinansowe źródła motywowania pracowników w firmie

Wstęp 2

Rozdział I. Motywacja 4
1.1. Metody pobudzania do pracy 4
1.2. Płaca środkiem motywacyjnym 12
1.3. Niematerialne formy motywowania 14
1.4. Wpływ zachowań pracowniczych na motywację 16
1.5. Modele motywacji 18
1.6. Pracownik i jego potrzeby 19
1.7. Współczesne poglądy na temat motywacji 23
1.7.1. Teoria potrzeb 23
1.7.2. Teoria sprawiedliwości 25
1.7.3. Teoria oczekiwań 25
1.7.4. Teoria wzmocnienia 26
1.7.5. Teoria wyznaczania celów 28

Rozdział II. Ogólna charakterystyka firmy X SA 30

Rozdział III. Pozafinansowe źródła motywowania a efektywność zespołu 43
3.1. Umiejętność pracy z ludźmi 43
3.2. Gospodarowanie zasobami ludzkimi 45
3.3. Efektywność zespołu 49
3.4. Bariery efektywności zespołu 51
3.5. Metody stymulowania efektywności pracy zbiorowej 53
3.6. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji 55
3.6.1. Pochwały 55
3.6.2. Awanse 55
3.6.3. Poszerzanie zakresu samodzielności i odpowiedzialności 56
3.6.4. Przydzielanie bardziej ambitnych zadań 57
3.6.5. Odpowiednie traktowanie pracowników 58
3.6.6. Komunikacja pomiędzy kierownikami i podwładnymi 59

Rozdział IV. Pozafinansowe źródła motywowania pracowników w firmie X SA – metodologia badań własnych 63
4.1. Cel, przedmiot i problemy badawcze 63
4.2. Metody badawcze: badania pierwotne i wtórne 64
4.3. Wnioski z badań 66
4.3.1. Polityka personalna firmy 66
4.3.2. System motywacyjny: system ocen okresowych i system szkoleń i rozwoju 72
4.4. Ocena pozafinansowego źródła motywowania pracowników 75
4.5. Zalecenia i propozycje udoskonalenia pozafinansowego źródła motywowania pracowników 78

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis wykresów 87
Spis rysunków 88
Kwestionariusz ankiety 89