Archiwum miesiąca: Listopad 2021

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 3

ROZDZIAŁ I. ROLA I ZNACZENIE ANALIZY FINANSOWEJ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM 5
1.1. Rola i zadania analizy finansowej dla przedsiębiorstwa 5
1.2. Przedmiot i użytkownicy analizy finansowej w przedsiębiorstwie 10
1.3. Charakterystyka sprawozdania finansowego 12
1.4. Metody analizy finansowej 23
1.5. Model upadłości i bankructwa przedsiębiorstwa – Model Altmana 26

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA X SP. Z O.O 29
2.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 29
2.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 30
2.3. Informacje o podstawowych produktach i usługach przedsiębiorstwa 34
2.4. Jakość oferowanych produktów i usług 37
2.5. Działalność przedsiębiorstwa w aspekcie wymogów ochrony środowiska 39

ROZDZIAŁ III. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH X SP. Z O.O. 41
3.1. Bilans jako podstawowe źródło o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa 42
3.2. Rachunek zysków i strat w systemie oceny finansowej przedsiębiorstwa 46
3.3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 49
3.4. Informacja dodatkowa 53
3.5. Analiza wskaźnikowa 54
3.5.1. Wskaźnik płynności finansowej 54
3.5.2. Wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa 55
3.5.3. Wskaźnik oceny stopnia zadłużenia 57
3.5.4. Wskaźnik obrotowości 58
3.6. Weryfikacja kondycji finansowej modelami predykcji upadłości 59

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków 67
Spis tabel 68
Spis wykresów 69

Ocena jakości portfela kredytowego banku

dwa rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział II. Miary jakości portfela kredytowego 3
2.1. Analiza finansowa – definicja cele oraz źródła analizy 3
2.1.1. Istota i przedmiot analizy finansowej 3
2.1.2. Raport finansowy banku w postaci bilansu i rachunku zysków i strat 6
2.2. Wstępna ocena sytuacji finansowej 14
2.3. Analiza wskaźnikowa 22

Rozdział III. Jakość portfela kredytowego BOŚ S.A. 32
3.1. Ogólna charakterystyka banku BOŚ S.A. 32
3.2. Pomiar jakości portfela kredytowego banku za pomocą analizy wstępnej bilansu i rachunku zysków i strat 35
3.3. Pomiar jakości portfela kredytowego banku za pomocą analizy wskaźnikowej 44

Efektywność działalności przedsiębiorstwa oraz jego sytuacja majątkowa i finansowa są ze sobą ściśle związane. Wysoka efektywność prowadzi do dobrej sytuacji finansowej i odwrotnie. Istotą analizy finansowej jest[1]:

  1. Analiza efektywności działalności przedsiębiorstwa.
  2. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.

Należy podkreślić, że analiza finansowa powinna być przydatna bankowi nie tylko do interpretacji liczb zawartych w sprawozdaniu finansowym, lecz głównie do lepszego wykorzystania zasobów, poprawy wyników działalności, sprostania potrzebom rynku i oczekiwaniom klientów. Powinna ułatwić podejmowanie takich decyzji, które umożliwiłyby efektywny rozwój w przyszłości.

Współczesne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw wymagają wnikliwego opisu istoty i znaczenia analizy finansowej. Wynika to z charakteru gospodarki rynkowej, która z natury jest gospodarką pieniężną, eksponującą kategorie wartościowe występujące w przedsiębiorstwie. Dlatego analiza finansowa stała się przedsiębiorstwom niezwykle potrzebna do podejmowania decyzji bieżących i strategicznych. Informacje dostarczane przez analizę finansową umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania, jak[2]:

[1] M. Walczak, Prospektywna analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003, s. 47.

[2] W. Gabrusewicz, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005, s. 17.

Obowiązki przedsiębiorcy o charakterze administracyjno-prawnym

Wstęp 2

Rozdział I. Definicja działalności gospodarczej i przedsiębiorcy 4
1. Działalność gospodarcza w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej 4
2. Działalność gospodarcza w i literaturze przedmiotu 7
3. Definicja i klasyfikacja przedsiębiorstw 8
3.1. Klasyfikacja według form własności 10
3.2. Klasyfikacja według formy organizacyjno – prawnej 11
3.3. Pozostałe klasyfikacje 17
4. Źródła finansowania działalności gospodarczej 20

Rozdział II. Czynności administracyjno – prawne związane z podejmowaniem działalności gospodarczej 25
1. Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców 25
1.1. Wpis do Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczej 25
1.2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 26
2. Uzyskanie koncesji i pozwoleń w niektórych dziedzinach działalności gospodarczej 29
2.1. Wniosek o udzielenie koncesji 31
2.2. Zezwolenie 32
3. Działalność regulowana 33
4. Oznakowanie zakładu głównego 37
5. Obowiązek dokonywania rozliczeń przy pomoc rachunku bankowego 39

Rozdział III. Obowiązki administracyjno – prawne związane z prowadzeniem i likwidacją działalności gospodarczej 46
1. Obowiązek podatkowy 46
2. Obowiązek statystyczny 56
3. Czynności związane z likwidacją działalności gospodarczej 60

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis rysunków 73

Obligacje w rachunkowości

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawowe instrumenty finansowe 4
1.1. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 4
1.1.1. Rynek pieniężny 9
1.1.2. Rynek instrumentów pochodnych 13
1.1.3. Rynek kapitałowy 16
1.2. Towary rynku kapitałowego 17
1.3. Instrumenty dłużne (różne odmiany) 21

Rozdział II. Charakterystyka obligacji 25
2.1. Normy prawne obligacji 25
2.2. Rodzaje obligacji 27
2.2.1. Ze względu na rodzaj emitenta 27
2.2.2. Ze względu na miejsce emisji 30
2.2.3. Ze względu na termin (okres) wykupu 31
2.2.4. Ze względu na tryb wypłaty odsetek 33
2.2.5. Inne rodzaje obligacji 35
2.3. Podstawowe cechy i funkcje obligacji 38

Rozdział III. Zasady wyceny i ewidencja obligacji 41
3.1. Rynek pierwotny 41
3.2. Rynek wtórny 45
3.3. Wycena na dzień bilansowy 51
3.3.1. Skorygowana cena nabycia 51
3.3.2. Wartość godziwa 60

Zakończenie 64
Bibliografia 67
Spis rysunków, schematów i tabel 71

Polityka rozszerzania Unii Europejskiej

Wstęp 2

Rozdział I. Teoretyczne i historyczne podwaliny integracji i rozszerzenia Unii Europejskiej 4
1.1. Polityczne i ekonomiczne przesłanki procesów integracyjnych w Europie 4
1.2. Etapy rozszerzania Unii Europejskiej – od 1958 do 1998 roku 16
1.3. Szczyt w Kopenhadze 13 grudnia 2002 roku 24
1.4. Instytucjonalno-prawne zasady funkcjonowania Unii Europejskiej 24

Rozdział II. Proces rozszerzenia Unii Europejskiej w latach (2004-2008) 29
2.1. Największe w historii rozszerzenie Unii Europejskiej – 1 maja 2004 roku 29
2.2. Rok 2007 – szóste rozszerzenie 31
2.3. Perspektywy kolejnych etapów rozszerzenia Unii Europejskiej 31
2.4. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej jako czynnik wzmacniający i osłabiający Unię Europejską 40

Rozdział III. Negocjacje Unii Europejskiej z Turcją, Chorwacją i Macedonią 45
3.1. Sprawa Turcji jako pełnoprawnego członka Wspólnot Europejskich 45
3.2. Negocjacje w sprawie wejścia Chorwacji do Unii Europejskiej 49
3.3. Macedonia w drodze do Unii Europejskiej 50
3.4. Doświadczenia innych krajów ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej 51
3.5. Podsumowanie 55

Zakończenie 63

Bibliografia 69

Spis rysunków 72

Pozafinansowe źródła motywowania pracowników w firmie

Wstęp 2

Rozdział I. Motywacja 4
1.1. Metody pobudzania do pracy 4
1.2. Płaca środkiem motywacyjnym 12
1.3. Niematerialne formy motywowania 14
1.4. Wpływ zachowań pracowniczych na motywację 16
1.5. Modele motywacji 18
1.6. Pracownik i jego potrzeby 19
1.7. Współczesne poglądy na temat motywacji 23
1.7.1. Teoria potrzeb 23
1.7.2. Teoria sprawiedliwości 25
1.7.3. Teoria oczekiwań 25
1.7.4. Teoria wzmocnienia 26
1.7.5. Teoria wyznaczania celów 28

Rozdział II. Ogólna charakterystyka firmy X SA 30

Rozdział III. Pozafinansowe źródła motywowania a efektywność zespołu 43
3.1. Umiejętność pracy z ludźmi 43
3.2. Gospodarowanie zasobami ludzkimi 45
3.3. Efektywność zespołu 49
3.4. Bariery efektywności zespołu 51
3.5. Metody stymulowania efektywności pracy zbiorowej 53
3.6. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji 55
3.6.1. Pochwały 55
3.6.2. Awanse 55
3.6.3. Poszerzanie zakresu samodzielności i odpowiedzialności 56
3.6.4. Przydzielanie bardziej ambitnych zadań 57
3.6.5. Odpowiednie traktowanie pracowników 58
3.6.6. Komunikacja pomiędzy kierownikami i podwładnymi 59

Rozdział IV. Pozafinansowe źródła motywowania pracowników w firmie X SA – metodologia badań własnych 63
4.1. Cel, przedmiot i problemy badawcze 63
4.2. Metody badawcze: badania pierwotne i wtórne 64
4.3. Wnioski z badań 66
4.3.1. Polityka personalna firmy 66
4.3.2. System motywacyjny: system ocen okresowych i system szkoleń i rozwoju 72
4.4. Ocena pozafinansowego źródła motywowania pracowników 75
4.5. Zalecenia i propozycje udoskonalenia pozafinansowego źródła motywowania pracowników 78

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis wykresów 87
Spis rysunków 88
Kwestionariusz ankiety 89

Nowoczesne materiały i konstrukcje opakowań

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I.
PODSTAWY DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ 5
1.1. Opakowanie – pojęcia podstawowe 5
1.2. Funkcje opakowań 11
1.3. Klasyfikacja opakowań ze względu na rodzaj użytego materiału 16
1.3.1. Naturalne materiały opakowań 16
1.3.2. Tworzywa sztuczne 20

ROZDZIAŁ II.
METODY PRZERÓBKI TWORZYW OPAKOWANIOWYCH 24
2.1. Możliwości recyklingu tworzyw opakowaniowych 24
2.1.1. Recykling energetyczny 28
2.1.2. Recykling materiałowy 29
2.1.3. Recykling surowcowy 30
2.2. Recykling laminatów 33
2.3. Recykling butelek z PET 34

ROZDZIAŁ III.
RYNEK TWORZYW I KONSTRUKCJI OPAKOWAŃ 37
3.1. Przegląd nowoczesnych materiałów opakowaniowych 37
3.2. Rozwiązania w zakresie konstrukcji opakowań 46

ZAKOŃCZENIE 56
BIBLIOGRAFIA 58
SPISY 60

Nowoczesne metody zarządzania

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA ZARZĄDZANIA 4
1.1. Zarządzanie – zakres pojęciowy 4
1.2. Funkcje zarządzania 8
1.3. Instrumenty i reguły zarządzania 11
1.4. Efektywność zarządzania 16

ROZDZIAŁ II. ELEMENTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ 24
2.1. Style kierowania organizacjami 24
2.2. Potencjał społeczny w organizacji 32
2.3. Znaczenie motywacji 36
2.4. Komunikacja w organizacji 38
2.5. Kultura organizacyjna 43

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 45
3.1. Przedmiot i cel badań 45
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 46
3.3. Metody i techniki badań 49
3.4. Organizacja badań 57

ROZDZIAŁ IV. METODY ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE X SP. Z O.O. W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 59
4.1. Charakterystyka firmy X Sp. z o.o. 59
4.2. Analiza wyników badań 61
4.3. Wnioski 73

ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS RYSUNKÓW 81
SPIS TABEL 82
SPIS WYKRESÓW 83
ANEKS 84

Negocjacje handlowe na przekładzie małych przedsiębiorstw

Wstęp 2

Rozdział I. Negocjacje – ujęcie teoretyczne 3
1.1. Pojęcie negocjacji i charakterystyka procesu 3
1.2. Pojęcie konfliktu w literaturze przedmiotu 8
1.3. Elementy i etapy negocjacji 17

Rozdział II. Style negocjowania 24
2.1. Negocjacje pozycyjne 24
2.2. Negocjacje integracyjne 29
2.3. Negocjacje wielostronne 34
2.4. Negocjacje międzynarodowe 40

Rozdział III. Charakterystyka przedsiębiorstw 46
3.1. Istota i cechy przedsiębiorstw 46
3.2. Klasyfikacja przedsiębiorstw 50
3.3. Cele i funkcje przedsiębiorstwa 54

Rozdział IV. Negocjacje w praktyce – doświadczenia Firmy „X” 62
4.1. Charakterystyka Firmy 62
4.2. Analiza sytuacji negocjacyjnej 64
4.3. Podsumowanie 66

Zakończenie 69
Bibliografia 72
Spis tabel 76
Spis rysunków 77

Narkomania w środowisku szkolnym

Wstęp

Rozdział I. Wprowadzenie w problematykę narkomanii

1. Historia narkomani w Polsce i podział narkotyków
2. Charakterystyka środków psychoaktywnych
3. Negatywne skutki zażywania narkotyków
4. Przyczyny i uwarunkowania

Rozdział II. Metodologia badań własnych

1. Cele i przedmiot badań
2. Problemy i hipotezy badań
3. Metody, techniki badań
4. Organizacja i przebieg badań

Rozdział III. Zjawisko narkomanii w opinii badanej młodzieży

1. Rozmiary zjawiska narkomanii wśród badanych licealistów
2. Przyczyny zażywania narkotyków
3. Skutki zażywania narkotyków
4. Źródła wiedzy na temat narkotyków
5. Stosunek młodzieży badanej do narkotyków

Podsumowanie

Streszczenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów i rysunków