Archiwum miesiąca: październik 2021

Menedżer to stanowisko czy zawód

Wstęp 2

Rozdział 1. Miejsce menedżera w przedsiębiorstwie 4
1.1. Pojęcie i geneza zawodu menedżera 4
1.2. Rola i znaczenie menedżera w przedsiębiorstwie 8
1.3. Wizerunek skutecznego menedżera 13
1.4. Kierowanie ludźmi w przedsiębiorstwie 16
1.5. Źródła pozyskiwania menedżerów 20

Rozdział 2. Cechy i umiejętności współczesnego menedżera 22
2.1. Zakres zadań i ról menedżera 22
2.2. Kierowanie zespołem 28
2.3. Umiejętności (kierownicze) menedżerskie 29
2.4. Style kierowania 38

Rozdział 3. Funkcje menedżera w przedsiębiorstwie 43
3.1. Przesłanki kształtujące cechy menadżera przyszłości 43
3.2. Techniki kierowania pracownikami 47
3.3. Zdolności zarządzania przez menadżerów 52
3.4. Funkcja i style zarządzania 56

Wnioski 64
Bibliografia 66
Spis rysunków 70
Spis tabel 71

Marketing-mix usług turystycznych

Wstęp 2

Rozdział 1 Przedsiębiorstwo turystyczne jako podmiot rynku turystycznego 3
1.1. Wybrane zagadnienia rynku turystycznego 3
1.2. Istota usług turystycznych 9
1.3. Ogólna charakterystyka funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego 14

Rozdział 2 Elementy marketingu-mix w przedsiębiorstwie turystycznym 20
2.1. Pojęcie i elementy marketingu-mix 20
2.2. Narzędzia marketingu-mix 25
2.2.1. Oferta usługowa jako produkt 25
2.2.2. Polityka cenowa 27
2.2.3. Dystrybucja 32
2.2.4. Promocja 34
2.2.5. Personel 39

Rozdział 3 Realizacja wybranych narzędzi marketingu-mix w Ośrodku Wypoczynkowym „X”  44
3.1. Powstanie i rozwój firmy 44
3.2. Produkt Ośrodka Wypoczynkowego „X” jako przykład narzędzia marketingu-mix 48
3.3. Opinie klientów indywidualnych o usługach badanej firmy 52

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków i zdjęć 71
Spis wykresów 72
Spis tablic 73
ANEKS 74
Załącznik 1 75

Marketing w działalności klubu sportowego

Wstęp 2

Rozdział I. Organizacja i marketing sportu 4
1.1. Podstawowe pojęcia związane ze sportem 4
1.2. Sponsoring sportowy jako forma promocji przedsiębiorstwa 15
1.3. Strategie zarządzania produktem klubu sportowego 19

Rozdział II. Charakterystyka klubu sportowego Legia Warszawa 24
2.1. Ogólne informacje o klubie 24
2.2. Historia klubu sportowego Legia 26
2.3. Stadion Legii Warszawa (Stadion Wojska Polskiego) 30

Rozdział III. Zarządzanie produktem klubu sportowego Legia Warszawa 36
3.1. Struktura organizacyjna klubu sportowego 36
3.2. Sponsoring w klubie Legia Warszawa 36
3.3. Pozostałe elementy marketingu klubu 42
3.4. Strategie zarządzania klubem w warunkach rynkowych 49

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel 62
Spis rysunków 63

Lokata bankowa a fundusz inwestycyjny

Wstęp 2

Rozdział I. Istota gromadzenia i oszczędzania pieniędzy 4
1.1. Struktura rynku pieniężno – kapitałowego 4
1.2. Wartość pieniądza w czasie 10
1.3. Istota oszczędzania i inwestowania 17

Rozdział II. Lokaty bankowe 24
2.1. Gromadzenie oszczędności na rachunkach bankowych 24
2.2. Pojęcie lokaty 31
2.3. Książeczki oszczędnościowe potwierdzające zawarcie umowy na rachunku bankowym 35

Rozdział III. Fundusze inwestycyjne 45
3.1. Pojęcie funduszu inwestycyjnego 45
3.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 50
3.3. Polityka inwestycyjna funduszu 55

Rozdział IV. Analiza lokat bankowych i funduszy inwestycyjnych w PKO S.A. 62
4.1. Ogólna charakterystyka banku PKO S.A. 62
4.2. Lokaty w Banku PKO S.A. 66
4.3. Fundusze inwestycyjne w Banku PKO S.A. 70

Zakończenie 92
Bibliografia 93
Spis rysunków i tabel 96

Logistyczna obsługa klienta

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i przedmiot logistyki 4
1.1. Geneza i rozwój logistyki 4
1.2. Definicja, istota i cele logistyki 6
1.3. Procesy logistyczne 9
1.4. Istota i klasyfikacja systemów logistycznych 16

Rozdział II. Logistyka dystrybucji i obsługa klienta 24
2.1. Pojęcie klienta i definicja obsługi klienta 24
W poszukiwaniu 24
2.2. Elementy programu obsługi klienta 29
2.3. Standardy logistyczne obsługi klienta 34
2.4. Pomiar jakości obsługi klienta 40

Rozdział III. Logistyczna obsługa klienta na przykładzie firmy Jelfa S.A. 44
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 44
3.2. Analiza działalności przedsiębiorstwa 47
3.3. Projekt logistycznej obsługi klienta 52

Zakończenie 59
Bibliografia 61
Spis rysunków i tabel 64

Leasing nieruchomości

Wstęp 2

Rozdział I. Istota leasingu 4
1.1. Pojęcie leasingu 4
1.2. Klasyfikacja leasingu 7
1.3. Umowa leasingu 19
1.4. Uczestnicy transakcji leasingowej 24

Rozdział II. Leasing nieruchomości w Polsce 29
2.1. Kwalifikacja i warunki umów leasingu na gruncie podatku dochodowego 29
2.1.1. Leasing operacyjny 30
2.1.2. Leasing finansowy 32
2.1.3. Leasing zwrotny 33
2.1.4. Leasing gruntów 33
2.1.5. Leasing budynków wzniesionych na cudzym gruncie 35
2.2. Kwalifikacja umów leasingu na gruncie podatku VAT 37
2.3. Leasing zabudowanej nieruchomości 41

Rozdział III. Analiza porównawcza leasingu nieruchomości Raiffeisen Leasing Polska S.A. na tle konkurencji 44
3.1. Ogólna charakterystyka Raiffeisen Leasing Polska S.A. 44
3.2. Misja Raiffeisen Leasing Polska S.A. 47
3.3. Usługi Raiffeisen Leasing Polska S.A. 48
3.4. Analiza porównawcza leasingu nieruchomości Raiffeisen Leasing Polska S.A. na tle konkurencji 53

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis rysunków 66
Spis wykresów 67
Spis tabel 68

Leasing jako nowoczesna forma finansowania inwestycji

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 4
1.1. Istota inwestycji i systematyka inwestycji 4
1.2. Źródła zewnętrzne i wewnętrzne 9
1.3. Finansowanie wewnętrzne 10
1.4. Finansowanie zewnętrzne 15
1.4.1. Pożyczka 18
1.4.2. Kredyty bankowe 19
1.4.3. Papiery dłużne 20
1.4.4. Venture capital 23

ROZDZIAŁ II. GENEZA I ROZWÓJ LEASINGU 26
2.1. Pierwsze transakcje leasingowe na świecie 26
2.2. Rozwój leasingu w Anglii 27
2.3. Rozwój leasingu w Stanach Zjednoczonych 31
2.4. Pierwsze transakcje leasingowe w Polsce 39

ROZDZIAŁ III. LEASING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 44
3.1. Istota leasingu 44
3.2. Rodzaje leasingu 45
3.3. Podstawa prawna funkcjonowania leasingu 51
3.4. Umowa leasingu 53
3.5. Uczestnicy transakcji leasingowej 58
ZAKOŃCZENIE 64

BIBLIOGRAFIA 66
SPIS RYSUNKÓW 70
ZAŁĄCZNIKI 71

Leasing jako forma kredytowania przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział 1. Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej 4
1.1. Źródła finansowania działalności gospodarczej 4
1.2. Pojęcie i przedmiot leasingu 14
1.3. Rodzaje leasingu 21
1.3.1. Leasing bezpośredni i pośredni 21
1.3.2. Leasing operacyjny i finansowy 22

Rozdział 2. Leasing w rachunkowości leasingobiorcy 24
2.1. Warunki umów leasingowych 24
2.1.1. Istota umowy leasingowej 24
2.1.2. Charakterystyka przedmiotu umowy leasingowej 27
2.1.3. Prawa i obowiązki stron umowy leasingowej 31
2.2. Księgowe ujęcie umów leasingu operacyjnego 34
2.2.1. Leasing operacyjny w sprawozdaniach finansowych leasingobiorcy 35
2.2.2. Leasing operacyjny w sprawozdaniach finansowych leasingodawców 36
2.3. Księgowe ujęcie umów leasingu finansowego 38
2.3.1. Leasing finansowy w sprawozdaniach finansowych leasingobiorcy 38
2.3.2. Leasing finansowy w sprawozdaniach finansowych leasingodawcy 40

Rozdział 3. Leasing jako alternatywna forma kredytowania inwestycji 43
3.1. Koszt inwestycji finansowanej w formie leasingu 43
3.2. Porównanie leasingu z kredytem bankowym 56
3.3. Zalety i wady leasingu 63

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis rysunków i tabel 71
Załącznik 72

Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólna charakterystyka leasingu 5
1.1. Pojęcie leasingu 5
1.2. Klasyfikacja leasingu 9
1.3. Powstanie i rozwój leasingu 15
1.4. Prawne uwarunkowania działalności leasingowej 18

Rozdział II. Leasing jako dodatkowe źródło finansowania działalności inwestycyjnej 20
2.1. Rynek usług leasingowych w Polsce 20
2.1.1. Specyfika leasingu w Polsce 20
2.1.2. Przedmiot transakcji leasingu 25
2.1.3. Podmioty transakcji leasingu 26
2.1.4. Umowa leasingu 29
2.2. Leasing jako źródło finansowania działalności i inwestycji 34
2.1.1. Leasing a środki własne przedsiębiorstwa 35
2.1.2. Leasing a kredyt bankowy lub pożyczka 40
2.1.3. Leasing a najem lub dzierżawa 44
3.1. Ryzyko i zabezpieczenia transakcji leasingowych 45

Rozdział III. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem leasingu. Doświadczenia Firmy X 52
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Jawa 52
3.2. Własne formy finansowania zakupu środków transportu 53
3.3. Wykorzystanie leasingu w zakupie środków transportu 59

Rozdział IV. Ocena leasingu jako formy finansowania inwestycji i perspektywy jej rozwoju 63
4.1. Wnioski z przeprowadzonej analizy 63
4.2. Wady i zalety leasingu 66
4.3. Perspektywy rozwoju transakcji leasingu 67

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis tabeli rysunków 76
Załącznik 77

Kursy akcji przedsiębiorstw notowanych na GPW świetle teorii analizy fundamentalnej

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWSKIE 6
1.1. Akcje 6
1.2. Obligacje 13
1.3. Instrumenty pochodne, kontrakty, opcje 17
1.4. Inne instrumenty rynku kapitałowego w Polsce 22

ROZDZIAŁ II. ANALIZA FUNDAMENTALNA 29
2.1. Etapy analizy fundamentalnej 29
2.1.1. Analiza makroekonomiczna 29
2.1.2. Analiza sektorowa 30
2.1.3. Analiza wskaźnikowa 31
2.1.4. Wycena akcji 46
2.2. Skuteczność analizy fundamentalnej 54
2.3. Analiza techniczna a analiza fundamentalna 56

ROZDZIAŁ III. BRANŻA FARMACEUTYCZNA W POLSCE I NA ŚWIECIE 65
3.1. Rozwój rynku 65
3.2. Przyszłość sektora farmaceutycznego 69
3.3. Dystrybutorzy farmaceutyków w Polsce 70
3.4. Sytuacja na rynku aptecznym 72

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA EKONOMICZNO – FINANSOWA FIRM PGF S.A. I FARMACOL S.A. POD WYCENĘ GIEŁDOWĄ 75
4.1 Analiza fundamentalna 75
4.1.1. Analiza makroekonomiczna gospodarki 75
4.1.2. Analiza sektorowa branży farmaceutycznej 79
4.1.3. Analiza wskaźnikowa PGF S.A. i FARMACOL S.A. 83
4.2 Analiza techniczna 88
4.3 Wnioski 97

ZAKOŃCZENIE 98
BIBLIOGRAFIA 100
SPIS RYSUNKÓW, TABEL I WYKRESÓW 104