Archiwum miesiąca: październik 2021

Motywowanie do pracy na przykładzie pracowników działu handlowego

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. MOTYWACJA PRACOWNIKA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 5
1.1. Istota i znaczenie motywacji 5
1.2. Wybrane koncepcje i modele motywacji 9
1.2.1. Teorie treści 9
1.2.2. Teorie procesu 11
1.2.3. Teoria wzmocnienia 12
1.3. Tradycyjne modele systemu motywowania 16
1.4. Nowoczesne koncepcje motywowania 20

ROZDZIAŁ II. INSTRUMENTY I SPOSOBY MOTYWACJI MATERIALNEJ I POZAMATERIALNEJ 25
2.1. Instrumenty i sposoby motywacji materialnej 25
2.1.1. Zasady motywacji płacowej 25
2.1.2. Typy systemów wynagradzania 27
2.2. Motywacja pozamaterialna – istota i jej znaczenie 37
2.2.1. Optymalizacja czasu pracy jako czynnik motywacyjny 37
2.2.2. Działania na rzecz rozwoju pracowników 42

ROZDZIAŁ III. PRZEDSIĘBIORSTWO XYZ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ 46
3.1. Charakterystyka firmy 46
3.2. Zakres działalności 51
3.3. Struktura organizacyjna firmy 56

ROZDZIAŁ IV. SYSTEM MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW W FIRMIE XYZ 64
4.1. Metodologia badań 64
4.1.1. Cel badań 64
4.1.2. Problematyka badawcza 65
4.1.3. Problem badawczy 67
4.1.4. Hipotezy badawcze 67
4.1.5. Charakterystyka badanej grupy 68
4.1.6. Metody badań 71
4.2. Instrumenty motywowania stosowane w firmie 72
4.2.1. Założenia i funkcje motywowania pracowników 72
4.2.2. Ocena skuteczności istniejącego systemu motywacyjnego przez pracowników firmy na podstawie przeprowadzonej ankiety 81

ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 87
SPIS RYSUNKÓW 89
SPIS TABEL 90
SPIS WYKRESÓW 91
ANEKS 92

Mobbing jako zjawisko patologiczne

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I MOBBING JAKO NOWO POZNANE ZJAWISKO 4
1.1. Istota i pojęcie mobbingu 4
1.2. Regulacja prawna mobbingu w Polsce 9
1.3. Działania mobbingowe 17
1.4. Rozwijanie się procesu mobbingu 22
1.5. Społeczne sposoby walki z mobbingiem 27

ROZDZIAŁ II CZYNNIKI WARUNKUJĄCE POWSTANIE MOBBINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE FARMACEUTYCZNYM 29
2.1. Stres zawodowy 29
2.2. Komunikacja interpersonalna 36
2.3. Emocje 41

ROZDZIAŁ III PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 44
3.1. Przedmiot i cel badań 44
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 45
3.3. Metody i techniki badań 50
3.4. Charakterystyka próby badawczej 54

ROZDZIAŁ IV. ZJAWISKO MOBBINGU W FIRMIE X POLSKA SP. Z O. O. ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 58
4.1. Analiza i interpretacja wyników badań 58
4.2. Wnioski 72

ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS RYSUNKÓW 81
ANEKS 82

Migracja siły roboczej w UE

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I POJĘCIE RYNKU PRACY 4
1.1. Pojęcie i podział rynku pracy 4
1.2. Przyczyny i etapy zmian na rynku pracy 12
1.3. Segmentacja rynku pracy 17
1.4. Zjawisko bezrobocia na rynku pracy 19
1.5. Regulacje prawne polityki rynku pracy 24

ROZDZIAŁ 2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ RYNKU WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE 32
2.1. Rynek pracy w UE 32
2.2. Struktura zatrudnienia w UE 39
2.3. Swobodny przepływ osób w UE 41
2.4. Wpływ zasad swobodnego przepływu pracowników na rynek pracy w UE 50

ROZDZIAŁ 3. POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ 60
3.1. Dążenie Polski do członkostwa w UE 60
3.2. Przepływ pracowników 62
3.3. Harmonizacja prawa polskiego z unijnym 66
3.4. Dostęp do europejskiego rynku pracy obywateli polskich za granicą 71
3.5. Opłacalność migracji siły roboczej za granicę 73

ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS TABEL 84

Międzynarodowe rynki pozagiełdowe

Wstęp 2

Rozdział I. Międzynarodowe przepływy kapitału 4
1.1. Charakterystyka rynku i jego otoczenia 4
1.2. Kapitały długoterminowe i krótkoterminowe w bilansie obrotów kapitałowych 9
1.2.1. Kapitały długoterminowe 10
1.2.2. Kapitały krótkoterminowe w gospodarce światowej 16

Rozdział II. Rynek Papierów Wartościowych 18
2.1. Pojęcie rynku kapitałowego 18
2.2. Pojęcie rynku pozagiełdowego 23
2.3. Centralna Tabela Ofert (CeTO) – nieurzędowy, publiczny rynek papierów wartościowych 27

Rozdział III. Międzynarodowe rynki kapitałowe 35
3.1. Światowe centra finansowe 35
3.2. Giełdy papierów wartościowych 40
3.3. Rynki pozagiełdowe w Polsce i na świecie 50

Zakończenie 53
Bibliografia 55
Spis rysunków 58
Spis tabel 59

Mieszkaniowy kredyt preferencyjny na polskim rynku bankowym

Wstęp 2

Rozdział I. Mieszkanie jako dobro finansowane kredytem 4
1.1. Potrzeba gospodarstw domowych w zakresie mieszkań 4
1.2. Sposób finansowania zakupu mieszkania 8
1.3. Kredyt bankowy jako forma finansowania zakupu mieszkania 12

Rozdział II. Analiza funkcjonowania umowy kredytu mieszkaniowego 21
2.1. Procedura udzielania kredytu na cele mieszkaniowe 21
2.2. Sposób zabezpieczenia kredytu 29
2.3. Koszt kredytu i sposób jego spłaty 36

Rozdział III. Program RODZINA NA SWOIM jako rządowe wsparcie udzielania kredytów mieszkaniowych 44
3.1. Charakterystyka podmiotów oferujących kredyt mieszkaniowy z dopłatami 44
3.2. Zasady udzielania kredytu z dopłatami rządowymi 48
3.3. Oferta kredytów mieszkaniowych w polskich bankach 53
3.4. Wielkość i skala udzielanych kredytów mieszkaniowych z dopłatą w Polsce 56

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis schematów i tabel 66
Załączniki 67

Metody walki z mobbingiem na przykładzie firmy XYZ

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA MOBBINGU 4
1. Pojęcie mobbingu 4
2. Przyczyny i skutki mobbingu 12
3. Rodzaje mobbingu 25
3.1. Mobbing horyzontalny 27
3.2. Mobbing pochyły 27
3.3. Mobbing pionowy 28

ROZDZIAŁ II. METODY MOBBINGU 29
1. Działania uniemożliwiające ofierze reagowanie 34
2. Dyskwalifikowanie 38
3. Izolowanie 44
4. Molestowanie seksualne 45

ROZDZIAŁ III. METODY WALKI Z MOBBINGIEM 48
1. Obrona przed mobbingiem 48
2. Prawne aspekty mobbingu w Polsce 53
3. Prawne aspekty mobbingu w krajach Unii Europejskiej 57
4. Społeczne sposoby walki z mobbingiem 59

ROZDZIAŁ IV. FIRMA KARINA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ EMPIRYCZNYCH 67
1. Ogólna prezentacja firmy 67
2. Identyfikacja zjawiska mobbingu w badanej firmie 72
3. Propozycje podejmowanych działań antymobbingowych 83

ZAKOŃCZENIE 88
BIBLIOGRAFIA 90
SPIS WYKRESÓW 93
SPIS SCHEMATÓW 94
SPIS TABEL 95
ANEKS 96

Motywowanie pracowników w nowoczesnym przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. TEORIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 5
1.1. Składniki przedsiębiorstwa 5
1.2. Elementy polityki kadrowej i podstawy prawne stosunków pracy 7
1.2.1. Podstawy prawne stosunków pracy 7
1.2.2. Dobór zawodowy pracowników 9
1.2.3. Etyka w zarządzaniu 10
1.2.4. Kultura organizacyjna i jej znaczenie w zarządzaniu 12
1.3. Proces organizowania pracy (praca indywidualna, grupowa, zespołowa) 14
1.4. Stosunki społeczne w pracy 16
1.4.1. Komunikacja społeczna 16
1.4.2. Konflikty w pracy 18
1.4.3. Objawy patologii społecznej 20
1.5. Organizacja pracy zespołowej i warunki efektywności działania zespołów pracowniczych 22

ROZDZIAŁ II. ISTOTA MOTYWOWANIA 26
2.1. Pojęcie motywacji i motywowania 26
2.2. Proces motywacyjny 31
2.3. Środki motywacyjne 36
2.4. Modele motywacji 38
2.5. Wybrane teorie motywacji 41

ROZDZIAŁ III. CZYNNIKI MOTYWACJI I NARZĘDZIA MOTYWACJI 48
3.1. Motywowanie materialne 48
3.1.1. Składniki wynagrodzenia 48
3.1.2. Płaca zasadnicza 57
3.1.3. Premiowanie 58
3.1.4. Nagrody 60
3.2. Motywowanie niematerialne 62

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA CZYNNIKÓW MOTYWACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE FIRMY X 70
4.1. Prezentacja przedsiębiorstwa X 70
4.2. Metoda badania 74
4.3. Cel badania 75
4.4. Wyniki badań 76
4.5. Wpływ i efektywność nowoczesnych metod motywowania na zarządzanie badanym przedsiębiorstwem 88

ZAKOŃCZENIE 91
SPIS TABEL 93
SPIS WYKRESÓW 94
SPIS RYSUNKÓW 95
BIBLIOGRAFIA 96
ANEKS 101

Miejsce dziecka zdolnego w środowisku szkolnym

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA DZIECKA ZDOLNEGO 4
1.1. Dziecko zdolne- zakres pojęciowy 4
1.2. Cechy charakterystyczne dzieci zdolnych 17
1.3. Trudności dzieci zdolnych 21

ROZDZIAŁ II. FUNKCJONOWANIE DZIECKA ZDOLNEGO W ŚRODOWISKU RODZINNYM I SZKOLNYM 29
2.1. Możliwości rozwoju uzdolnień dzieci w środowisku rodzinnym i szkolnym 29
2.2. Traktowanie dzieci zdolnych w środowisku szkolnym 32
2.3. Szanse i zagrożenia rozwoju dzieci zdolnych 42

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 47
3.1. Przedmiot i cel badań 47
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 47
3.3. Metody i techniki badań 52
3.4. Teren i organizacja badań 55
3.5. Charakterystyka próby badawczej 56

ROZDZIAŁ IV. DZIECKO ZDOLNE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 58
4.1. Analiza wyników badań 58
4.2. Wnioski 69

ZAKOŃCZENIE 75
BIBLIOGRAFIA 81
SPIS WYKRESÓW 84
ZAŁĄCZNIK 85

Metody motywowania pracowników stosowane w nowoczesnych przedsiębiorstwach

Wstęp 2

Rozdział 1. Teoretyczne ujęcie motywacji 3
1.1.Istota motywowania 3
1.2.Rodzaje motywatorów 10
1.3.Systemowy pogląd na motywacje 16
1.4.Znaczenie i rola motywowania pracowników 19

Rozdział 2. Wybrane metody motywowania 23
2.1. Zarządzanie przez cele 23
2.2. Zarządzanie przez delegowanie uprawnień 27
2.3. Zarządzanie przez wyjątki 33
2.4. Zarządzanie przez innowacje 37

Rozdział 3. Problematyka motywowania jednostek na podstawie wybranej organizacji 45
3.1. Próba porównania wybranych metod motywacji 45
3.2. Zderzenie teorii z rzeczywistością, wnioski z obserwacji 51

Zakończenie 67
Spis rysunków 69
Bibliografia 70

Turystyka przemysłowa w Polsce

Wstęp 2

Rozdział 1. Wyjaśnienie pojęć 4
1.1. Pojęcie turystyki 4
1.2. Podział ruchu turystycznego i charakterystyka jego rodzajów 10
1.3. Rodzaje turystyki 17
1.4. Turystyka przemysłowa (industrialna) – wprowadzenie 19

Rozdział 2. Charakterystyka wybranych obiektów 24
2.1. Kopalnia soli w Wieliczce 24
2.2. Browary „Książęce” Tychy 30
2.3. Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie 33
2.4. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój 36
2.5. Sztolnia Czarnego Pstrąga – Tarnowskie Góry 39
2.6. Muzeum Techniki NOT w Warszawie 40
2.7. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 42
2.8. Skansen Przemysłu naftowego w Bóbrce 44

Rozdział 3. Rozwój turystyki przemysłowej 46
3.1. Promocja obiektów poprzemysłowych i turystyki industrialnej 46
3.2. Wnioski końcowe 56

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel 65
Spis rysunków 66
Spis zdjęć 67