Archiwum miesiąca: wrzesień 2021

Integracja Polski z Unią Europejską

Wstęp 2

Rozdział I. Integracja europejska. Miejsce Polski w procesach integracyjnych do roku 1989 4
1.1. Pojecie i istota integracji 4
1.2. Procesy integracyjne w Europie po II Wojnie Światowej 6
1.3. Polska w strukturze EWG 9
1.4. Utworzenie Unii Europejskiej 11
1.5. Przesłanki, perspektywy i skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej 20

Rozdział II. Procesy integracyjne Polski z Unią Europejską przed rokiem 2004 30
2.1. Etapy stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi 30
2.2. Proces integracji Polski w Unii Europejskiej 33
2.3. Strategie negocjacji – rozszerzenie Unii a rozwój gospodarczy 35
2.4. Członkostwo zwyczajne w Unii Europejskiej 39

Rozdział III. Szanse i zagrożenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Skutki akcesji – wybrane problemy 43
3.1. Rozszerzenie Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy 43
3.2. Pozyskiwanie i wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej 47
3.3. Rola państwa i rynku w finansowaniu systemu emerytalnego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej 59

Zakończenie 66

Bibliografia 68

Instytucje kontrolne w hotelarstwie

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA HOTELARSTWA 4
1.1. Rys historyczny hotelarstwa 4
1.2. Rodzaje usług hotelarskich 10
1.3. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich 15
1.4. Specyfika rynku usług hotelarskich 19

ROZDZIAŁ II. BEZPIECZEŃSTWO W HOTELU JAKO JEDEN Z OBIEKTÓW KONTROLI 25
2.1. Stan bezpieczeństwa w turystyce i hotelarstwie 25
2.2. Wybrane techniczne środki ochrony osób i mienia w hotelach 27
2.3. Odpowiedzialność zarządzającego zakładem hotelarskim za bezpieczeństwo gości 34
2.4. Przepisy bhp i ppoż. w hotelu 42

ROZDZIAŁ III. KONTROLA OBIEKTÓW HOTELARSKICH 47
3.1. Istota i pojęcie kontroli 47
3.2. System organów kontrolnych obiektów hotelarskich 50
3.2.1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta 50
3.2.2. Wojewoda 51
3.2.3. Minister właściwy do spraw turystyki 54
3.3. Inne uprawnienia kontrolne 54
3.3.1. Inspekcja Handlowa 54
3.3.2. Inspekcja Sanitarna 55
3.3.3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 56
3.3.4. Państwowa Straż Pożarna 60
3.3.5. Państwowa Inspekcja Pracy 60
3.4. Charakterystyka działań kontrolnych w hotelarstwie 63

ZAKOŃCZENIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 74

Instrumenty polityki społecznej w procesie zatrudnienia

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE 5
1.1. Pojęcie niepełnosprawności w polityce społecznej 5
1.2. Cele i zasady realizacji polityki społecznej wobec niepełnosprawnych 16

ROZDZIAŁ II. PROBLEMY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POLSKIM RYNKU PRACY 27
2.1. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce 27
2.2. Bariery aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 35

ROZDZIAŁ III. INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE ZATRUDNIENIE ORAZ REHABILITACJĘ ZAWODOWĄ OSÓB O OBNIŻONEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 45
3.1. Podstawy polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych 45
3.2. Instytucje wspomagające poszukiwanie pracy przez osoby z ograniczoną sprawnością 48
3.3. Cele rozwoju Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 53
3.4. Świadczenia pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych 55

ROZDZIAŁ IV. OCENA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE 64
4.1. Metodologia badań 64
4.2. Wywiad z ekspertem: aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych 68
4.3. Wyniki ankiety 70
4.4. Podsumowanie i wnioski 74

ZAKOŃCZENIE 77
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS TABEL 83
SPIS RYSUNKÓW 84
SPIS WYKRESÓW 85
ZAŁĄCZNIK 86

Ideał wychowania i cele kształcenia w nauczaniu przedszkolnym i podstawowym w krajach UE – na przykładzie Szwecji i Polski

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. WARTOŚCI I CELE KSZTAŁCENIA
1.1. Wartości i ich rola w życiu i wychowaniu
1.2. Cele edukacji szkolnej
1.3. Przemiany oświaty a cele kształcenia
1.4. Ogólne cele kształcenia
1.5. Taksonomia celów kształcenia

ROZDZIAŁ II. INTEGRACYJNE DZIAŁANIA EDUKACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ
2.1. Strategia edukacyjna Unii Europejskiej
2.2. Wspólnotowa instytucjonalizacja działań edukacyjnych
2.3. Kreowanie Europejskiego Obszaru edukacyjnego w kontekście strategii lizbońskiej

ROZDZIAŁ III. IDEAŁ WYCHOWANIA I CELE KSZTAŁCENIA W NAUCZANIU PRZEDSZKOLNYM I PODSTAWOWYM W POLSCE I SZWECJI
3.1. Polska
3.1.1. System oświaty w Polsce
3.1.2. Charakterystyka systemu nauczania przedszkolnego i podstawowego
3.1.3. Organizacja polskiego systemu edukacyjnego
3.1.4. Ocena skuteczności
3.2. Szwecja
3.2.1. System oświaty w Szwecji
3.2.2. Charakterystyka systemu nauczania przedszkolnego i podstawowego
3.2.3. Organizacja szwedzkiego systemu edukacyjnego
3.2.4. Ocena skuteczności

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW

Hiszpania i jej znaczenie w światowym ruchu turystycznym

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. TEORIA TURYZMU 4
1.1. Definicje i pojęcia związane z turystyką 4
1.2. Zarys historyczny turystyki na świecie 11
1.3. Główne funkcje turystyki 18

ROZDZIAŁ II. ZNACZENIE ŚWIATOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO 25
2.1. Istota turystyki międzynarodowej 25
2.2. Cechy ruchu turystycznego 27
2.2.1. Mobilność 27
2.2.2. Kompleksowość 31
2.2.3. Elastyczność 34
2.2.4. Sezonowość i wahania czasowe 36
2.3. Trendy w ruchu turystycznym 41

ROZDZIAŁ III. MIEJSCE HISZPANII W ŚWIATOWYM RUCHU TURYSTYCZNYM 49
3.1. Położenie kraju 49
3.2. Ludność i gospodarka 52
3.3. Regiony i atrakcje turystyczne 54
3.4. Ruch turystyczny 66

ROZDZIAŁ IV. TURYSTYKA PRZYJAZDOWA DO HISZPANII 68
4.1. Wielkość turystyki przyjazdowej 68
4.2. Sezonowość przyjazdów 77
4.3. Rozmieszczenie przyjazdów 78

ROZDZIAŁ V. PORÓWNANIE HISZPANII I INNYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH W ŚWIATOWYM RUCHU TURYSTYCZNYM 83

ZAKOŃCZENIE 97
BIBLIOGRAFIA 99
SPIS TABEL 102
SPIS RYSUNKÓW 103

Grupa Banku Światowego

Wstęp 3

Rozdział I. Bank Światowy jako instytucja globalna 5
1.1. Geneza Banku Światowego (Międzynarodowego Banku Odnowy i Rozwoju) 5
1.2. Cele statutowe Banku Światowego i jego funkcje 6
1.3. Członkostwo w Banku Światowym 9
1.3. Struktura banku 12
1.4. Kapitał banku 16
1.5. Udzielanie pożyczek przez bank 18

Rozdział II. Grupa Banku Światowego 27
2.1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA) 29
2.2. Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) 32
2.3. Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA) 36
2.4. Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych (ICSID) 38

Rozdział III. Działalność Banku Światowego w Polsce 40
3.1. Cele działalności Banku Światowego w Polsce 40
3.2. Kierunki współpracy 42
3.3. Strategia Partnerstwa dla Polski 48
3.4. Bariery absorpcji pożyczek Banku Światowego w Polsce 52

Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis rysunków 60
Spis tabel 61
Załączniki 62

Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi w Polsce

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. NIERUCHOMOŚĆ JAKO KATEGORIA EKONOMICZNA 4
1.1. Cechy i rodzaje nieruchomości 4
1.2. Rynek nieruchomości 8
1.3. Dokumentacja praw do nieruchomości 11
1.4. Ekonomiczna charakterystyka nieruchomości 14
1.5. Podstawy prawne zarządzania nieruchomościami 17

ROZDZIAŁ II. GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NIERUCHOMOŚCI 23
2.1. Historyczny rys gospodarki nieruchomościami 23
2.2. Istota, cel oraz zakres gospodarki nieruchomościami 26
2.3. Regulacja prawna gospodarki nieruchomościami 30
2.4. Gospodarka nieruchomościami jako proces decyzyjny 34
2.5. Właściwości organów, które zajmują się zarządzaniem nieruchomościami 36

ROZDZIAŁ III. ZBYWANIE I OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH 44
3.1. Sprzedaż nieruchomości 44
3.2. Użytkowanie wieczyste 48
3.3. Najem i dzierżawa nieruchomości 53
3.4. Trwały zarząd 55

ROZDZIAŁ IV. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE 60
4.1. Tryby w jakich podmioty publiczne nabywają nieruchomości 60
4.2. Pierwokup nieruchomości 62
4.3. Wywłaszczenie nieruchomości 62
4.4. Komunalizacja mienia 72

ZAKOŃCZENIE 73
BIBLIOGRAFIA 75
SPIS RYSUNKÓW 78

Gospodarka finansowa jednostki budżetowej na przykładzie gminy Sierakowice

Wstęp 2

Rozdział I. Zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów 3
1.1. Budżet i jego rodzaje 3
1.2. Klasyfikacja budżetowa 7
1.3. Rachunkowość jednostek sektora finansów 10
1.3.1. Zasady jawności i przejrzystości 12
1.3.2. Zasady gospodarki finansowej 13
1.4. Pojęcie i zakres kontroli wewnętrznej w jednostce budżetowej 16

Rozdział II. Organizacja rachunkowości budżetowej 20
2.1. Mienie publiczne 21
2.2. Wycena aktywów i pasywów 28
2.3. Obieg i kontrola dokumentów 32
2.4. Zakładowy plan kont 37
2.5. Instrukcja inwentaryzacyjna 39

Rozdział III. Szczególne zasady rachunkowości jednostki budżetowej 45
3.1. Podstawy prawne rachunkowości budżetowej 46
3.2. Wycena aktywów i pasywów 51
3.3. Wykaz kont syntetycznych 52
3.4. Zasady ustalania wyniku finansowego 55
3.5. Środki specjalne jednostek budżetowych 57
3.6. Sprawozdawczość budżetowa 60

Rozdział IV. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych na przykładzie Gminy Sierakowice 62
4.1. Organizacja działania 63
4.2. Zadania Gminy 65
4.3. Opis stosowanych zasad rachunkowości 69
4.4. Organizacja jednostki rachunkowości 72
4.5. Sprawozdanie z wykonania budżetu 73
4.6. Specyfika rachunkowości jednostki budżetowej 76

Zakończenie 78
Bibliografia 79
Spis rysunków i tabel 84

Procesy zarządzania strategicznego

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej z zarządzania

Rozdział 1. Zarządzanie strategiczne w działalności gospodarczej i organizacji 2
1. Pojęcie i istota zarządzania strategicznego 2
1.1. Zarządzanie strategiczne jako proces inwestycyjno-decyzyjny 2
1.2. Zarządzanie Strategiczne jako koncepcja zarządzania 5
2. Instrumenty służące zarządzaniu strategicznemu 8
2.1. Formułowanie wizji i misji 8
2.2. Konkretyzacje strategii 10
2.3. Kluczowe zasoby 16
2.4. Formułowanie strategii i kierowanie jej realizacja 20

Rozdział 2. Elementy zarządzania strategicznego 24
1. Zarządzanie ryzykiem 24
2. Zarządzanie zmianą 28
3. Zarządzanie rozwojem organizacji 31
4. Zarządzanie wizją organizacji 34
5. Zarządzanie kryzysowe 36
6. Zarządzanie wartością firmy 39

45 stron, 91 przypisów

Przemoc w szkole, a bezpieczeństwo uczniów

Wstęp 2

Rozdział I . SZKOŁA JAKO INSTYTUCJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO 4
1. Socjalizacyjne zadania szkoły 4
2. Charakterystyka relacji interpersonalnych uczniów 11

Rozdział II. PRZYCZYNY ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 20
1. Charakterystyka zachowań agresywnych wśród uczniów 20
2. Przyczyny szkolnej agresji 23
3. Najczęściej spotykane fazy zachowań agresywnych wśród uczniów 35

Rozdział III. OPIEKUŃCZE I WYCHOWAWCZE FUNKCJE SZKOŁY 37
1. Kryzys i wychowanie w polskiej szkole 37
2. Obowiązki w szkole w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów 43

Rozdział IV. METODOLOGICZNE ZAŁOŻENIA BADAWCZE 51
1.Przedmiot i cel badań 51
2. Problem badawczy 52
3. Hipoteza tematu 53
4. Zmienne i wskaźniki 54
5. Techniki i narzędzia badawcze 56

Rozdział V. ANALIZA BADAŃ WŁASNYCH 65

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel 89
Spis wykresów 90
ANEKS 1 92
ANEKS 2 96
ANEKS 3 99

Świetna praca dyplomowa, trzy badania, w aneksie kwestionariusze trzech badań:

  1. Kwestionariusz ankiety – do nauczycieli.
  2. Kwestionariusz ankiety – do uczniów.
  3. Kwestionariusz ankiety – do rodziców.