Archiwum miesiąca: wrzesień 2021

Komitet Praw Człowieka

Wstęp

Rozdział I. Komitet Praw Człowieka
1.1. Geneza Komitetu
1.2. Istota i podstawy prawne działalności
1.3. Skład Komitetu
1.4. Zadania Komitetu

Rozdział II. Działalność Komitetu Praw Człowieka
2.1. Zobowiązania międzynarodowe
2.2. Sprawozdania: treść, formy i procedura
2.3. Udział organizacji wyspecjalizowanych
2.4. Kompetencje Komitetu Praw Człowieka

Rozdział III. Ocena działalności Komitetu Praw Człowieka w kontekście interpretacji najważniejszych problemów paktu
3.1. Prawo narodów do samostanowienia
3.2. Równość praw, jednakowa ochrona prawna i zakaz dyskryminacji
3.3. Prawo do życia i wolność osobista
3.4. Wolność słowa
3.5. Prawo rodziny i dziecka do ochrony
3.6. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Kobiety w biznesie. Ścieżki karier kobiet

Wstęp 3

Rozdział I. Kobiety w pracy zawodowej 6
1.1. Ocena sytuacji kobiet na rynku pracy 6
1.2. Aspiracje zawodowe 10
1.3. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn 15

Rozdział II. Kobiety jako właścicielki przedsiębiorstw 23
2.1. Branże prowadzonych działalności 23
2.2. Kobiety w roli przedsiębiorców 29
2.2.1. Kobiety w biurach zarządu 29
2.2.2. Kobiecy styl przewodzenia 32
2.3. Wizerunek polskiej businesswoman 39

Rozdział III. Sytuacja kobiet w gospodarstwie domowym a kariera zawodowa 42
3.1. Płeć jako kategoria przenikająca życie społeczne 42
3.2. Płeć jako czynnik kształtujący zmiany społeczne 46
3.3. Zmiany pozycji społecznej kobiet 51
3.4. Straty i korzyści wynikające z pracy zawodowej 60
3.5. Fazy rozwojowe życia rodzinnego a rozwój zawodowy kobiet 64

Rozdział IV. Funkcjonowanie kobiet w biznesie w świetle wyników badań
własnych 67
4.1. Podstawy metodologiczne badań własnych 67
4.2. Analiza wyników badań 71

Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis rysunków 88
Aneks 90

Kierunki rozwoju polskiego hotelarstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Wprowadzenie w problematykę hotelarstwa 4
1.1. Pojęcie usługi hotelarskiej 4
1.2. Hotel jako jednostka gospodarcza 11
1.2.1. Warunki prawne 11
1.2.2. Warunki materialne 14
1.3. Wymogi kwalifikacyjne i kategoryzacyjne dla hoteli 17

Rozdział II. Zarys rozwoju hotelarstwa na przestrzeni dziejów 24
2.1. Początki hotelarstwa 24
2.2. Hotelarstwo w Polsce międzywojennej 31
2.3. Hotelarstwo za czasów PRL 33
2.4. Hotelarstwo w latach 90-tych 39

Rozdział III. Rozwój rynku hotelarskiego we współczesnej Polsce 45
3.1. Struktura rynku hotelarskiego 45
3.2. Baza noclegowa w Polsce 47
3.3. Stopień wykorzystania pokoi hotelowych 51
3.4. Kierunki rozwoju hotelarstwa w Polsce 52

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel 71
Spis rysunków 72
Spis wykresów 73

Kary i nagrody stosowane w szkole ponadpodstawowej

Wstęp

Rozdział I.
Zagadnienie kar i nagród w świetle literatury i dokumentów
1.1. Kara i nagroda w aspekcie psychologicznym i pedagogicznym
1.2. Typologia karania i nagradzania
1.3. Mechanizm karania i nagradzania

Rozdział II.
Metodologiczne podstawy badań
2.1. Problemy, hipotezy, zmienne zależne, zmienne niezależne i wskaźniki
badawcze
2.2. Metody, techniki, narzędzia badań
2.3. Organizacja i przebieg badań

Rozdział III.
System kar i nagród w liceum w świetle założeń do badań ankietowych
3.1. Nagrody słowne stosowane w szkole ponadpodstawowej
3.2. Kary słowne stosowane w szkole ponadpodstawowej
3.3. Podsumowanie

Rozdział IV.
System kar i nagród w liceum w świetle badań ankietowych
4.1. Analiza wyników badań ankietowych
4.2. Wnioski
4.3. Wytyczne i wskazówki do stosowanych kar i nagród w kontekście wyników badań własnych

Zakończenie
Bibliografia

Aneks

Wstęp

Uzasadnieniem podjęcia takiego a nie innego tematu pracy jest fakt, iż większość naukowego piśmiennictwa poświęconego motywacji nie jest dla nauczycieli przydatna, gdyż dotyczy bardziej zwierząt niż ludzi. Zwłaszcza w przypadku karania i nagradzania.

W dodatku znaczna część literatury poświęconej motywacji ludzkiej ma luźne tylko związki z potrzebami nauczycieli, gdyż jej przedmiotem są indywidualne różnice we wzorcach motywacji rozumiane jako prognostyk różnic w zachowaniu (np. uczniowie, którym zależy na sukcesie, a którzy nie obawiają się porażki, chętniej podejmują się ambitnych zadań niż uczniowie o innych wzorcach motywacji).

Pojęcia takie, jak dążenie do sukcesu albo unikanie porażki mogą pomóc nauczycielowi zrozumieć, w jakim kierunku pcha uczniów ich wzorzec motywacji i jaki ma ona wpływ na ich postępowanie. Ale nauczycielom przede wszystkim potrzebne jest poznanie strategii, dzięki którym uda się przekształcić gorsze wzór ce motywacyjne uczniów na lepsze (w naszym przykładzie – strategie pomagające uczniom zmniejszyć lęk przed porażką i wytrwałej dążyć do sukcesu). A zatem, chociaż książka objaśnia pojęcia potrzebne do zrozumienia wzorca motywacyjnego uczniów, to skupia się na nauczycielskich strategiach optymalizowania wzorców.

Co więcej, czyni to, mając na względzie realia klasy szkolnej. Po pierwsze, przyjmuje, że szkoła nie jest ani przechowalnią dzieci, ani ośrodkiem rekreacyjnym; kieruje się planem pracy dydaktycznej, który nauczyciele i uczniowie obowiązani są zrealizować. Tym samym nauczycielskie strategie motywowania mają na celu zachęcenie uczniów do nauki, czyli osiągnięcia założonych celów programowych, nie zaś po prostu do czerpania radości z faktu przebywania w szkole. Uczenie ma wydać się uczniom sensowne i warte starań, musi być zatem trwale ukierunkowane na cele, bo tylko na tej drodze uczniowie zdobyć mogą uporządkowaną wiedzę.

Po drugie, zadania dotyczące motywowania uczniów, przed jakimi staje nauczyciel, komplikowane są dodatkowo przez właściwości klasy jako środowiska dydaktycznego. Nauczanie da się indywidualizować do pewnego tylko stopnia, pewni uczniowie zatem będą się nudzić, inni się pogubią, a jeszcze inni zniechęcą. W dodatku zajęciu się nauką szkodzić może obawa przed otrzymaniem złych ocen lub kompromitacją przed klasą.

Bez wątpienia kary i nagrody służą motywacji uczniów i właśnie im poświęcona jest niniejsza praca. Celem pracy jest ukazanie istoty kar i nagród stosowanych w ponadpodstawowej.

Podstawowa terminologia opracowania oscyluje wokół pojęć „kary”, „nagrody”, „wychowania”. Tym i innym pojęciom poświęcona jest cześć teoretyczna pracy.

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to zagadnienie kar i nagród w świetle literatury i dokumentów: kara i nagroda w aspekcie psychologicznym i pedagogicznym, typologia karania i nagradzania oraz mechanizm karania i nagradzania.

Rozdział drugi to metodologiczne podstawy badań: problemy, hipotezy, zmienne zależne, zmienne niezależne i wskaźniki badawcze, metody, techniki, narzędzia badań oraz organizacja i przebieg badań.

Rozdział trzeci to system kar i nagród w ponadpodstawowej w świetle założeń do badań ankietowych.

Rozdział czwarty to system kar i nagród w badanym  liceum – analiza wyników badań własnych.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz badania własne i źródła ze stron WWW.

Karty kredytowe jako forma rozliczeń pieniężnych

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie karty kredytowej, korzyści, zagrożenia i stosowanie 4
1.1. Historia i charakterystyka kart kredytowych 4
1.2. Klasyfikacja kart płatniczych 7
1.3. Proces wprowadzania i korzystanie z kart w obiegu 10
1.4. Zalety kart kredytowych 17
1.5. Wady korzystania z kart kredytowych 21

Rozdział II. Funkcjonowanie kart kredytowych w Kredyt Banku S.A. 27
3.1. Rodzaje kart kredytowych w Kredyt Banku S.A. 28
3.2. Zasady wydawania i korzystania z kart oraz opłaty z tym związane 31
3.3. Przywileje i korzyści związane z korzystaniem z kart kredytowych Kredyt Bank S.A 40

Rozdział III. Porównanie kart kredytowych Kredyt Bank S.A. z kartami innych banków 47
3.1. Karty Bank Millennium 47
3.2. Karty Banku BPH 47
3.3. Karty Citi Banku Handlowego 48
3.4. Karty Banku Zachodniego WBK 48
3.5. Karty MultiBank 49
3.6. Podsumowanie 49

Zakończenie 56
Bibliografia 59
Spis tabel 61
Spis rysunków 62

Jakość usług w turystyce biznesowej

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. JAKOŚĆ USŁUG- ZAKRES POJĘCIOWY 4
1.1. Cechy usług 4
1.2. Cechy nabywców usług 12
1.3. Idea marketingu usług 16
1.4. Pojęcie jakości 22
1.5. Istota jakości usług 23

ROZDZIAŁ II. USŁUGI TURYSTYKI BIZNESOWEJ 27
2.1. Istota turystyki biznesowej 27
2.2. Indywidualne podróże służbowe 32
2.3. Spotkania 35
2.4. Podróże motywacyjne 37
2.5. Turystyka korporacyjna 40
2.6. Podróże służbowe a turystyka 44

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 49
3.1. Przedmiot i cel badań 49
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 53
3.3. Metody i techniki badań 56
3.4. Teren i organizacja badań 61
3.5. Charakterystyka próby badawczej 62

ROZDZIAŁ IV. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ USŁUG W TURYSTYCE BIZNESOWEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 65
4.1. Analiza wyników badań własnych 65
4.2. Wnioski 76

ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 84
SPIS TABEL 88
SPIS RYSUNKÓW 89
SPIS SCHEMATÓW 90
SPIS WYKRESÓW 91
ANEKS 92

Jakość obsługi jako przewaga konkurencyjna firm doradztwa finansowego na przykładzie X Sp. z o.o.

Wstęp 2

Rozdział I. Obsługa klienta jako element działalności marketingowej przedsiębiorstwa 4
1. Pojęcie i historia marketingu 4
1.1.1.Geneza marketingu 4
1.1.2. Definicje marketingu 5
2. Zakres działalności marketingowej 11
3. Komponenty obsługi marketingowej 17
3.1.1. Cena 17
3.1.2. Produkt 18
3.1.3. Promocja 20
4. Obsługa klienta w działalności marketingowej 21

Rozdział II. Problematyka obsługi klienta w działalności marketingowej przedsiębiorstwa 24
1. Produkt 24
1.1. Jakość i elastyczność produktu 24
1.2. Szerokość asortymentu i zróżnicowanie produktu 25
1.3. Jakość i zakres świadczonych usług: przesprzedażowych, posprzedażowych i okołosprzedażowych 26
2. Cena 28
2.1. Poziom ceny 28
2.2. Upusty cenowe, ceny promocyjne i obniżki sezonowe 29
2.3. Ceny usług przedsprzedażowych 31
3. Promocja 32
3.1. Opusty, dyskonta i rabaty 32
3.2. Wydłużenie terminu płatności i kredytowanie zakupów 34
3.3. Bezpłatna dostawa do domu i usługa gwarancyjna 36
4. Pomiar satysfakcji klienta 38

Rozdział III. Charakterystyka firmy X Sp. z o.o. 45
1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 45
1.1. Geneza powstania 45
1.2. Przedmiot działalności 45
2. Charakterystyka branży 48
3. Pozycja rynkowa przedsiębiorstwa 54

Rozdział IV. Jakość obsługi jako element przewagi marketingowej X Sp. z o.o. 59

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel 69

Internet jako medium reklamowe

Wstęp 2

Rozdział I. Internet – istota i znaczenie pojęcia 5
1.1. Definicja Internetu 5
1.2. Historia Internetu 7
1.3. Cechy Internetu 15
1.4. Internet a społeczeństwo informacyjne 24

Rozdział II. Reklama – cechy, funkcje, charakterystyka 29
2.1. Pojęcie reklamy 29
2.2. Rodzaje reklamy 33
2.3. Oddziaływanie reklamy 35
2.4. Współczesna reklama 39

Rozdział III. Internet jako medium reklamowe 47
3.1. Popularność Internetu jako środka reklamowego 47
3.2. Rodzaje reklamy w Internecie 54
3.3. Metody badania skuteczności reklamy w Internecie 56
3.4. Planowanie kampanii w Internecie 57

Zakończenie 60
Bibliografia 63
Spis tabel 66

Polityka budowania wizerunku firmy

Wstęp 2

Rozdział I. Istota kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa 6
1.1. Pojęcie wizerunku przedsiębiorstwa 6
1.2. Znaczenie wizerunku w różnych typach przedsiębiorstw 10
1.3. Wpływ elementów marketingu-mix na kształtowanie wizerunku 15

Rozdział II. Instrumenty kształtujące wizerunek przedsiębiorstwa 22
2.1. Rola public relations 22
2.2. Rola reklamy 24
2.3. Rola sponsoringu 27

Rozdział III. Proces kształtowania wizerunku 32
3.1. Komunikowanie się firmy z otoczeniem 32
3.2. Kształtowanie wizerunku 38
3.3. Budowanie symboliki firmy 45

Zakończenie 52
Bibliografia 55
Spis rysunków 58

Motywacja i ocena pracowników w przedsiębiorstwie

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POTENCJAŁ SPOŁECZNY W ORGANIZACJI
1.1. Polityka personalna w organizacji
1.2. Proces personalny w organizacji
1.3. Rekrutacja i adaptacja pracowników
1.4. Szkolenie i doskonalenie zawodowe
1.5. System ocen pracowniczych

ROZDZIAŁ II. PROCESY MOTYWOWANIA DO PRACY
2.1. Motywacja- zakres pojęciowy
2.2. Poglądy na motywację
2.2.1. Poglądy tradycyjne
2.2.2. Poglądy współczesne
2.3. Metody pobudzania motywacji
2.4. Instrumenty oddziaływania na motywację pracowników
2.5. Motywująca rola dobrej organizacji pracy

ROZDZIAŁ III. ISTOTA I ZNACZENIE OCEN PRACOWNIKÓW
3.1. Miejsce systemu ocen w polityce przedsiębiorstwa
3.2. Uwarunkowania systemu ocen
3.3. Metody oceny pracowników
3.4. Kryteria oceny

ROZDZIAŁ IV. SYSTEM MOTYWOWANIA I OCENIANIA PRACOWNIKÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE X
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
4.2. Polityka personalna firmy
4.3. System motywacyjny firmy
4.4. System ocen okresowych
4.5. Wnioski

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW