Archiwum miesiąca: wrzesień 2021

Kredyt jako podstawowy produkt bankowy na przykładzie banku PKO BP S.A.

Wstęp 3

Rozdział I ISTOTA BANKOWOŚCI 5
1.1. Historia bankowości 5
1.1.1. Początki bankowości na świecie 5
1.1.2. Historia bankowości w Polsce 6
1.2. Rodzaje banków 11
1.3. Podstawowe produkty bankowe 14
1.4. Pojęcie i klasyfikacja kredytów 20
1.4.1. Kredyty gospodarcze (dla przedsiębiorstw) 24
1.4.2. Kredyty konsumpcyjne (dla ludności) 25
1.4.3. Kredyty budowlano-mieszkaniowe 26
1.4.4. Inne kredyty 27

Rozdział II RYZYKO KREDYTOWE I SPOSOBY JEGO OGRANICZANIA 29
2.1. Ryzyko bankowe 29
2.2 Ocena zdolności kredytowej 32
2.3. Credit Scoring 36
2.4. Zabezpieczenia kredytów 40
2.4.1. Zabezpieczenia osobiste 41
2.4.2. Zabezpieczenia rzeczowe 44

Rozdział III ANALIZA KREDYTOWA NA PRZYKŁADZIE BANKU PKO BP S.A. 48
3.1. Charakterystyka banku PKO BP S.A. 48
3.1.1. Historia banku 48
3.1.2. Ogólna charakterystyka banku 53
3.2. Produkty kredytowe oferowane klientom 56
3.2.1. Klienci bankowości detalicznej 56
3.2.2. Klienci bankowości korporacyjnej 59
3.3. Procedura udzielania kredytów 62
3.4. Ocena zdolności kredytowej 65

Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis rysunków i tabel 80

Korupcja w różnych środowiskach społecznych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE KORUPCJI 4
1.1. Zachowania korupcyjne 4
1.2. Korupcja jako przedmiot przepisów karnych 8
1.3. Zagrożenia korupcyjne ze strony zorganizowanych struktur przestępczych 15
1.4. Pozakarne przeciwdziałanie zorganizowanej korupcji 21

ROZDZIAŁ II. ZASIĘG KORUPCJI W POLSCE 24
2.1. Przyczyny korupcji 24
2.2. Korupcja w Polsce na tle światowym 26
2.3. Stan sądownictwa polskiego a zagrożenie korupcją 32
2.4. Korupcja w polskiej służbie zdrowia 39
2.5. Korupcja w administracji publicznej 40

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 45
3.1. Przedmiot i cel badań 45
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 46
3.3. Metody i techniki badań 48
3.4. Teren i organizacja badań 51
3.5. Charakterystyka grupy badawczej 55

ROZDZIAŁ IV. KORUPCJA W ŚRODOWISKACH SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 57
4.1. Analiza i interpretacja wyników badań 57
4.2. Wnioski 62
ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 76
ZAŁĄCZNIK 77

Kredyt inwestycyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka kredytu 3
1.1. Pojęcie i funkcje kredytu inwestycyjnego 3
1.2. Ogólne zasady i warunki udzielania kredytu 4
1.3. Pojęcie zdolności kredytowej 17

Rozdział II. Kredyt inwestycyjny w Polsce dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 23
2.1. Kredyt inwestycyjny 23
2.2. Rola kredytu inwestycyjnego w gospodarce 25
2.3. Analiza rynku 27
2.4. Procedury udzielania kredytu inwestycyjnego 32

Rozdział III. Kredyty inwestycyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w BZ WBK 44
3.1. Prezentacja banku BZ WBK 44
3.2. Oferta kredytowa banku BZ WBK dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 45
3.3. Porównanie ofert banku BZ WBK z ofertami innych banków 50
3.4. Wnioski z analizy w stosunku do banku BZ WBK 54

Zakończenie 56
Bibliografia 57
Spis tabel 59
Spis rysunków 60

Krajowe i europejskie centra logistyczne

Wstęp 2

Rozdział I. Rola centrów logistycznych 4
1.1. Przesłanki budowy centrów logistycznych 4
1.2. Cel i znaczenie centrów logistycznych 11
1.3. Uwarunkowania budowy centrów logistycznych 16

Rozdział II. Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 23
2.1. Regionalne Centra Logistyczne 23
2.2. Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce 25
2.3. Analiza polskich centrów logistycznych 33

Rozdział III. Europejskie Centra Logistyczne – ważny element łańcucha logistycznego 43
3.1. Doświadczenia europejskie w budowie centrów logistycznych 43
3.2. Planowanie i dobór lokalizacji Europejskich Centrów Logistycznych 47
3.3. Realizacja modelu ewolucyjnego budowy centrów logistycznych na przykładzie Włoch 52

Zakończenie 60
Bibliografia 64
Spis tabel 67
Spis rysunków 68

Konteneryzacja w polskim systemie transportowym

Spis treści 2
Wstęp 5

Rozdział I. System transportowy 7
1.1. Pojęcie transportu i usługi transportowej 7
1.2. Koordynacje w systemie transportowym 14
1.3. System transportowy Polski 18
1.4. System transportowy Europy 22

Rozdział II. KST (Kontenerowy System Transportowy) 27
2.1. Środki transportu 27
2.2. Kontenery 37
2.3. Maszyny i urządzenia do przeładunku 42

Rozdział III. Rozwój konteneryzacji w polskim systemie transportowym 46
3.1. Rozwój transportu w Polsce 46
3.2. Transport multimodalny 53
3.3. Przewozy kontenerowe jako jeden z rodzajów transportu multimodalnego 62

Rozdział IV. Kierunki rozwoju konteneryzacji w systemie transportowym 66
4.1. Organizacja transportu w bazach kontenerowych 66
4.2. Obecny stan konteneryzacji w systemie konteneryzacji 69
4.3. Przyszłe perspektywy i kierunki rozwoju KST 73

Zakończenie 76
Bibliografia 79

Koncepcja strategii marketingowej podmiotu sektora medycznego

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Strategie marketingowe i ich specyfika na rynku usług 4
1.1. Istota strategii marketingowych 4
1.2. Strategie rozwoju w przedsiębiorstwach 7
1.3. Rodzaje strategii marketingowych 13
1.3.1. Strategia produktowo-rynkowa 13
1.3.2. Strategia w układzie cena-jakość 18
1.3.3. Wybrane strategie funkcjonalne 20
1.4. Cechy usług i tworzenie strategii marketingowych w tym sektorze 24

ROZDZIAŁ II. Charakterystyka rynku usług zdrowotnych i specyfika działań marketingowych 29
2.1. Zasady funkcjonowania sektora medycznego w Polsce i jego zmiany 29
2.2. Podmioty państwowe i prywatne na rynku medycznym w Polsce 37
2.3. Ramowa oferta usługowa na rynku medycznym w Polsce 41
2.4. Specyfika marketingu w sferze usług medycznych 44
2.5. Możliwości i ograniczenia implantacji strategii marketingowych w instytucjach ochrony zdrowia 52

ROZDZIAŁ III. Charakterystyka Szpitala Klinicznego S.P.S.K nr 7 i działań
marketingowych 56
3.1. Geneza i struktura wybranej placówki służby zdrowia 56
3.2. Misja i cele Szpitala Klinicznego 62
3.3. Znaczenie marketingu w strukturze działań badanego podmiotu 65
3.4. Diagnostyka działań marketingowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 w Katowicach 69

ROZDZIAŁ IV. Koncepcja strategii marketingowej Szpitala Klinicznego na podstawie analizy otoczenia 72
4.1. Analiza czynników otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego 72
4.2. Ocena otoczenia konkurencyjnego na podstawie analizy „5 sił” M.E. Portera 76
4.3. Analiza potencjału strategicznego – SWOT/TOWS 77
4.4. Wybór strategii marketingowej oraz możliwości i ograniczenia w jej stosowaniu – próba optymalizacji 82

ZAKOŃCZENIE 86
BIBLIOGRAFIA 87
SPIS TABEL 90
SPIS RYSUNKOW 91

Komitet Praw Człowieka

Wstęp

Rozdział I. Komitet Praw Człowieka
1.1. Geneza Komitetu
1.2. Istota i podstawy prawne działalności
1.3. Skład Komitetu
1.4. Zadania Komitetu

Rozdział II. Działalność Komitetu Praw Człowieka
2.1. Zobowiązania międzynarodowe
2.2. Sprawozdania: treść, formy i procedura
2.3. Udział organizacji wyspecjalizowanych
2.4. Kompetencje Komitetu Praw Człowieka

Rozdział III. Ocena działalności Komitetu Praw Człowieka w kontekście interpretacji najważniejszych problemów paktu
3.1. Prawo narodów do samostanowienia
3.2. Równość praw, jednakowa ochrona prawna i zakaz dyskryminacji
3.3. Prawo do życia i wolność osobista
3.4. Wolność słowa
3.5. Prawo rodziny i dziecka do ochrony
3.6. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Kobiety w biznesie. Ścieżki karier kobiet

Wstęp 3

Rozdział I. Kobiety w pracy zawodowej 6
1.1. Ocena sytuacji kobiet na rynku pracy 6
1.2. Aspiracje zawodowe 10
1.3. Równouprawnienie kobiet i mężczyzn 15

Rozdział II. Kobiety jako właścicielki przedsiębiorstw 23
2.1. Branże prowadzonych działalności 23
2.2. Kobiety w roli przedsiębiorców 29
2.2.1. Kobiety w biurach zarządu 29
2.2.2. Kobiecy styl przewodzenia 32
2.3. Wizerunek polskiej businesswoman 39

Rozdział III. Sytuacja kobiet w gospodarstwie domowym a kariera zawodowa 42
3.1. Płeć jako kategoria przenikająca życie społeczne 42
3.2. Płeć jako czynnik kształtujący zmiany społeczne 46
3.3. Zmiany pozycji społecznej kobiet 51
3.4. Straty i korzyści wynikające z pracy zawodowej 60
3.5. Fazy rozwojowe życia rodzinnego a rozwój zawodowy kobiet 64

Rozdział IV. Funkcjonowanie kobiet w biznesie w świetle wyników badań
własnych 67
4.1. Podstawy metodologiczne badań własnych 67
4.2. Analiza wyników badań 71

Zakończenie 82
Bibliografia 84
Spis rysunków 88
Aneks 90

Kierunki rozwoju polskiego hotelarstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Wprowadzenie w problematykę hotelarstwa 4
1.1. Pojęcie usługi hotelarskiej 4
1.2. Hotel jako jednostka gospodarcza 11
1.2.1. Warunki prawne 11
1.2.2. Warunki materialne 14
1.3. Wymogi kwalifikacyjne i kategoryzacyjne dla hoteli 17

Rozdział II. Zarys rozwoju hotelarstwa na przestrzeni dziejów 24
2.1. Początki hotelarstwa 24
2.2. Hotelarstwo w Polsce międzywojennej 31
2.3. Hotelarstwo za czasów PRL 33
2.4. Hotelarstwo w latach 90-tych 39

Rozdział III. Rozwój rynku hotelarskiego we współczesnej Polsce 45
3.1. Struktura rynku hotelarskiego 45
3.2. Baza noclegowa w Polsce 47
3.3. Stopień wykorzystania pokoi hotelowych 51
3.4. Kierunki rozwoju hotelarstwa w Polsce 52

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis tabel 71
Spis rysunków 72
Spis wykresów 73

Kary i nagrody stosowane w szkole ponadpodstawowej

Wstęp

Rozdział I.
Zagadnienie kar i nagród w świetle literatury i dokumentów
1.1. Kara i nagroda w aspekcie psychologicznym i pedagogicznym
1.2. Typologia karania i nagradzania
1.3. Mechanizm karania i nagradzania

Rozdział II.
Metodologiczne podstawy badań
2.1. Problemy, hipotezy, zmienne zależne, zmienne niezależne i wskaźniki
badawcze
2.2. Metody, techniki, narzędzia badań
2.3. Organizacja i przebieg badań

Rozdział III.
System kar i nagród w liceum w świetle założeń do badań ankietowych
3.1. Nagrody słowne stosowane w szkole ponadpodstawowej
3.2. Kary słowne stosowane w szkole ponadpodstawowej
3.3. Podsumowanie

Rozdział IV.
System kar i nagród w liceum w świetle badań ankietowych
4.1. Analiza wyników badań ankietowych
4.2. Wnioski
4.3. Wytyczne i wskazówki do stosowanych kar i nagród w kontekście wyników badań własnych

Zakończenie
Bibliografia

Aneks

Wstęp

Uzasadnieniem podjęcia takiego a nie innego tematu pracy jest fakt, iż większość naukowego piśmiennictwa poświęconego motywacji nie jest dla nauczycieli przydatna, gdyż dotyczy bardziej zwierząt niż ludzi. Zwłaszcza w przypadku karania i nagradzania.

W dodatku znaczna część literatury poświęconej motywacji ludzkiej ma luźne tylko związki z potrzebami nauczycieli, gdyż jej przedmiotem są indywidualne różnice we wzorcach motywacji rozumiane jako prognostyk różnic w zachowaniu (np. uczniowie, którym zależy na sukcesie, a którzy nie obawiają się porażki, chętniej podejmują się ambitnych zadań niż uczniowie o innych wzorcach motywacji).

Pojęcia takie, jak dążenie do sukcesu albo unikanie porażki mogą pomóc nauczycielowi zrozumieć, w jakim kierunku pcha uczniów ich wzorzec motywacji i jaki ma ona wpływ na ich postępowanie. Ale nauczycielom przede wszystkim potrzebne jest poznanie strategii, dzięki którym uda się przekształcić gorsze wzór ce motywacyjne uczniów na lepsze (w naszym przykładzie – strategie pomagające uczniom zmniejszyć lęk przed porażką i wytrwałej dążyć do sukcesu). A zatem, chociaż książka objaśnia pojęcia potrzebne do zrozumienia wzorca motywacyjnego uczniów, to skupia się na nauczycielskich strategiach optymalizowania wzorców.

Co więcej, czyni to, mając na względzie realia klasy szkolnej. Po pierwsze, przyjmuje, że szkoła nie jest ani przechowalnią dzieci, ani ośrodkiem rekreacyjnym; kieruje się planem pracy dydaktycznej, który nauczyciele i uczniowie obowiązani są zrealizować. Tym samym nauczycielskie strategie motywowania mają na celu zachęcenie uczniów do nauki, czyli osiągnięcia założonych celów programowych, nie zaś po prostu do czerpania radości z faktu przebywania w szkole. Uczenie ma wydać się uczniom sensowne i warte starań, musi być zatem trwale ukierunkowane na cele, bo tylko na tej drodze uczniowie zdobyć mogą uporządkowaną wiedzę.

Po drugie, zadania dotyczące motywowania uczniów, przed jakimi staje nauczyciel, komplikowane są dodatkowo przez właściwości klasy jako środowiska dydaktycznego. Nauczanie da się indywidualizować do pewnego tylko stopnia, pewni uczniowie zatem będą się nudzić, inni się pogubią, a jeszcze inni zniechęcą. W dodatku zajęciu się nauką szkodzić może obawa przed otrzymaniem złych ocen lub kompromitacją przed klasą.

Bez wątpienia kary i nagrody służą motywacji uczniów i właśnie im poświęcona jest niniejsza praca. Celem pracy jest ukazanie istoty kar i nagród stosowanych w ponadpodstawowej.

Podstawowa terminologia opracowania oscyluje wokół pojęć „kary”, „nagrody”, „wychowania”. Tym i innym pojęciom poświęcona jest cześć teoretyczna pracy.

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to zagadnienie kar i nagród w świetle literatury i dokumentów: kara i nagroda w aspekcie psychologicznym i pedagogicznym, typologia karania i nagradzania oraz mechanizm karania i nagradzania.

Rozdział drugi to metodologiczne podstawy badań: problemy, hipotezy, zmienne zależne, zmienne niezależne i wskaźniki badawcze, metody, techniki, narzędzia badań oraz organizacja i przebieg badań.

Rozdział trzeci to system kar i nagród w ponadpodstawowej w świetle założeń do badań ankietowych.

Rozdział czwarty to system kar i nagród w badanym  liceum – analiza wyników badań własnych.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne oraz badania własne i źródła ze stron WWW.