Archiwum miesiąca: wrzesień 2021

Księga wieczysta jako rejestr nieruchomości

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i pojęcie nieruchomości 4
1.1. Definicja nieruchomości 4
1.2. Rodzaje nieruchomości 7
1.3. Stan prawny nieruchomości 12
1.4. Funkcje nieruchomości 19

Rozdział II. Księga wieczysta – pojęcie i charakterystyka 25
2.1. Rys historyczny i geneza księgi wieczystej 25
2.2. Ogólna charakterystyka ksiąg wieczystych 27
2.3. Prawnomaterialne zasady ksiąg wieczystych 29
2.4. Prowadzenie ksiąg wieczystych 31
2.5. Prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym 35

Rozdział III. Księga wieczysta jako rejestr nieruchomości 42
3.1. Znaczenie ewidencji wieczystoksięgowej dla ustalania stanów prawnych nieruchomości 42
3.2. Zasada jawności ksiąg wieczystych 45
3.3. Zasada wiarygodności ksiąg wieczystych 46
3.4. Zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych 47

Zakończenie 61
Bibliografia 63

Kreowanie relacji z klientem wewnętrznym

Wstęp 3

Rozdział I. Marketing relacji – istota pojęcia 4
1.1. Geneza i charakterystyka marketingu relacji 4
1.2. Modele marketingu relacji 12
1.2.1. Koncepcja Ph. Kotlera 12
1.2.2. Model sześciu rynków 14
1.2.3. Model wymiany powiązań 17
1.2.4. Model firmy i jej partnerstwa 17
1.2.5. Model Gummessona 18

Rozdział II. Klient wewnętrzny jako ogniwo marketingu relacji 24
2.1. Pojęcie klienta wewnętrznego 24
2.2. Wewnętrzni klienci: dostawcy i odbiorcy 27
2.3. Klient wewnętrzny jako wspólny element zintegrowanej triady jakości 35
2.4. Komunikacja z klientem wewnętrznym 37

Rozdział III. Kreowanie relacji z klientem wewnętrznym 44
3.1. Pracownicy – najcenniejszy kapitał organizacji 44
3.2. Marketing relacji a zarządzanie zasobami ludzkimi 49
3.3. Marketing relacji a problemy jego formalizacji 50
3.4. Zorganizowane formy marketingu wewnętrznego 51
3.5. Czynniki wpływające na powodzenie marketingu wewnętrznego 52
3.6. Pracownicy liniowi 53
3.7. Satysfakcja pracowników a zatrzymanie klienta 55

Zakończenie 59

Bibliografia 62

Spis rysunków 65

Kredyty mieszkaniowe źródłem finansowania budownictwa mieszkaniowego w Polsce na przykładzie Banku Pekao SA

Wstęp 3

Rozdział 1 Charakterystyka kredytów i typy ryzyka kredytowego 7
1.1. Pojęcie, funkcje i rodzaje kredytów 7
1.2. Ogólne zasady i warunki udzielania kredytów 17
1.3. Pojęcie oraz ocena zdolności kredytowej 20
1.4. Pojęcie i rodzaje ryzyka kredytowego 23
1.5. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 26
1.6. Ryzyko związane z udzielaniem kredytu mieszkaniowego 30

Rozdział 2 Zabezpieczenie spłaty kredytów 33
2.1. Hipoteka 33
2.2. Blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych 38
2.3. Zastaw 40
2.4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 48
2.5. Weksel in blanco 51
2.6. Poręczenie wekslowe 54

Rozdział 3 Rodzaje i warunki udzielania kredytów mieszkaniowych przez Bank Pekao S.A. 61
3.1. Ogólna charakterystyka działalności 61
3.2. Rodzaje kredytów mieszkaniowych udzielanych przez bank Pekao S.A. 69
3.2.1. Kredyt mieszkaniowy 69
3.2.2. Kredyt na budowę 71
3.2.3. Kredyt na remont 75
3.2.4. Kredyt na zakup 77
3.3. Warunki udzielania kredytów mieszkaniowych przez bank Pekao S.A. 80
3.3.1. Zdolność kredytowa 80
3.3.2. Zabezpieczenie kredytu 81
3.3.3. Oprocentowanie kredytów oraz prowizja 86
3.4. Charakterystyka wniosku o udzielenie kredytu 89
3.5. Umowa kredytowa 93
3.6. Ubezpieczenie kredytu 94

Rozdział 4 Analiza pozycji banku Pekao S.A. na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce 97
4.1. Pozycja banku Pekao S.A. na rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce 97
4.2. Konkurencyjność ofertowa banku 99
4.3. Konkurencja cenowa banku 105
4.4. Porównanie warunków kredytu z innymi bankami 111
4.5. Przewaga oferty kredytowej Banku Pekao S.A na tle innych kredytów mieszkaniowych w Polsce 115
4.6. Ograniczenia banku 119

Zakończenie 125
Spis tabel 127
Spis rysunków 128
Bibliografia 129

Kredytowanie gospodarstw domowych na przykładzie banku ING

Wstęp 2

Rozdział 1. Bankowość Komercyjna 4
1.1. System bankowy w gospodarce rynkowej 4
1.2. Rola i zadania banku komercyjnego 11
1.3. Polityka kredytowa i zarządzanie ryzykiem 20

Rozdział 2. Podstawy udzielania kredytów i ocena zdolności kredytowej osób fizycznych 24
2.1. Warunki podstawowe udzielania kredytów bankowych 24
2.2. Ocena zdolności kredytowej osób fizycznych 29
2.3. Konstrukcja i zawarcie umowy kredytowej 35
2.4. Przeznaczenie, koszty i zabezpieczenia spłaty kredytu 38

Rozdział 3. Analiza działalności kredytowej banku ING Bank Śląski 46
3.1. Ogólna charakterystyka działalności Banku 46
3.2. Warunki przyznawania kredytów osobom fizycznym 50
3.3. Charakterystyka ofert kredytowych i produktów 52
3.4. Analiza działalności kredytowej 57

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków i tabel 66

Kredyt jako podstawowy produkt bankowy na przykładzie banku PKO BP S.A.

Wstęp 3

Rozdział I ISTOTA BANKOWOŚCI 5
1.1. Historia bankowości 5
1.1.1. Początki bankowości na świecie 5
1.1.2. Historia bankowości w Polsce 6
1.2. Rodzaje banków 11
1.3. Podstawowe produkty bankowe 14
1.4. Pojęcie i klasyfikacja kredytów 20
1.4.1. Kredyty gospodarcze (dla przedsiębiorstw) 24
1.4.2. Kredyty konsumpcyjne (dla ludności) 25
1.4.3. Kredyty budowlano-mieszkaniowe 26
1.4.4. Inne kredyty 27

Rozdział II RYZYKO KREDYTOWE I SPOSOBY JEGO OGRANICZANIA 29
2.1. Ryzyko bankowe 29
2.2 Ocena zdolności kredytowej 32
2.3. Credit Scoring 36
2.4. Zabezpieczenia kredytów 40
2.4.1. Zabezpieczenia osobiste 41
2.4.2. Zabezpieczenia rzeczowe 44

Rozdział III ANALIZA KREDYTOWA NA PRZYKŁADZIE BANKU PKO BP S.A. 48
3.1. Charakterystyka banku PKO BP S.A. 48
3.1.1. Historia banku 48
3.1.2. Ogólna charakterystyka banku 53
3.2. Produkty kredytowe oferowane klientom 56
3.2.1. Klienci bankowości detalicznej 56
3.2.2. Klienci bankowości korporacyjnej 59
3.3. Procedura udzielania kredytów 62
3.4. Ocena zdolności kredytowej 65

Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis rysunków i tabel 80

Korupcja w różnych środowiskach społecznych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE KORUPCJI 4
1.1. Zachowania korupcyjne 4
1.2. Korupcja jako przedmiot przepisów karnych 8
1.3. Zagrożenia korupcyjne ze strony zorganizowanych struktur przestępczych 15
1.4. Pozakarne przeciwdziałanie zorganizowanej korupcji 21

ROZDZIAŁ II. ZASIĘG KORUPCJI W POLSCE 24
2.1. Przyczyny korupcji 24
2.2. Korupcja w Polsce na tle światowym 26
2.3. Stan sądownictwa polskiego a zagrożenie korupcją 32
2.4. Korupcja w polskiej służbie zdrowia 39
2.5. Korupcja w administracji publicznej 40

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 45
3.1. Przedmiot i cel badań 45
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 46
3.3. Metody i techniki badań 48
3.4. Teren i organizacja badań 51
3.5. Charakterystyka grupy badawczej 55

ROZDZIAŁ IV. KORUPCJA W ŚRODOWISKACH SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 57
4.1. Analiza i interpretacja wyników badań 57
4.2. Wnioski 62
ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 76
ZAŁĄCZNIK 77

Kredyt inwestycyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka kredytu 3
1.1. Pojęcie i funkcje kredytu inwestycyjnego 3
1.2. Ogólne zasady i warunki udzielania kredytu 4
1.3. Pojęcie zdolności kredytowej 17

Rozdział II. Kredyt inwestycyjny w Polsce dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 23
2.1. Kredyt inwestycyjny 23
2.2. Rola kredytu inwestycyjnego w gospodarce 25
2.3. Analiza rynku 27
2.4. Procedury udzielania kredytu inwestycyjnego 32

Rozdział III. Kredyty inwestycyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w BZ WBK 44
3.1. Prezentacja banku BZ WBK 44
3.2. Oferta kredytowa banku BZ WBK dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 45
3.3. Porównanie ofert banku BZ WBK z ofertami innych banków 50
3.4. Wnioski z analizy w stosunku do banku BZ WBK 54

Zakończenie 56
Bibliografia 57
Spis tabel 59
Spis rysunków 60

Krajowe i europejskie centra logistyczne

Wstęp 2

Rozdział I. Rola centrów logistycznych 4
1.1. Przesłanki budowy centrów logistycznych 4
1.2. Cel i znaczenie centrów logistycznych 11
1.3. Uwarunkowania budowy centrów logistycznych 16

Rozdział II. Centra logistyczne w krajowym systemie logistycznym 23
2.1. Regionalne Centra Logistyczne 23
2.2. Polskie Centrum Kompetencji w Logistyce 25
2.3. Analiza polskich centrów logistycznych 33

Rozdział III. Europejskie Centra Logistyczne – ważny element łańcucha logistycznego 43
3.1. Doświadczenia europejskie w budowie centrów logistycznych 43
3.2. Planowanie i dobór lokalizacji Europejskich Centrów Logistycznych 47
3.3. Realizacja modelu ewolucyjnego budowy centrów logistycznych na przykładzie Włoch 52

Zakończenie 60
Bibliografia 64
Spis tabel 67
Spis rysunków 68

Konteneryzacja w polskim systemie transportowym

Spis treści 2
Wstęp 5

Rozdział I. System transportowy 7
1.1. Pojęcie transportu i usługi transportowej 7
1.2. Koordynacje w systemie transportowym 14
1.3. System transportowy Polski 18
1.4. System transportowy Europy 22

Rozdział II. KST (Kontenerowy System Transportowy) 27
2.1. Środki transportu 27
2.2. Kontenery 37
2.3. Maszyny i urządzenia do przeładunku 42

Rozdział III. Rozwój konteneryzacji w polskim systemie transportowym 46
3.1. Rozwój transportu w Polsce 46
3.2. Transport multimodalny 53
3.3. Przewozy kontenerowe jako jeden z rodzajów transportu multimodalnego 62

Rozdział IV. Kierunki rozwoju konteneryzacji w systemie transportowym 66
4.1. Organizacja transportu w bazach kontenerowych 66
4.2. Obecny stan konteneryzacji w systemie konteneryzacji 69
4.3. Przyszłe perspektywy i kierunki rozwoju KST 73

Zakończenie 76
Bibliografia 79

Koncepcja strategii marketingowej podmiotu sektora medycznego

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Strategie marketingowe i ich specyfika na rynku usług 4
1.1. Istota strategii marketingowych 4
1.2. Strategie rozwoju w przedsiębiorstwach 7
1.3. Rodzaje strategii marketingowych 13
1.3.1. Strategia produktowo-rynkowa 13
1.3.2. Strategia w układzie cena-jakość 18
1.3.3. Wybrane strategie funkcjonalne 20
1.4. Cechy usług i tworzenie strategii marketingowych w tym sektorze 24

ROZDZIAŁ II. Charakterystyka rynku usług zdrowotnych i specyfika działań marketingowych 29
2.1. Zasady funkcjonowania sektora medycznego w Polsce i jego zmiany 29
2.2. Podmioty państwowe i prywatne na rynku medycznym w Polsce 37
2.3. Ramowa oferta usługowa na rynku medycznym w Polsce 41
2.4. Specyfika marketingu w sferze usług medycznych 44
2.5. Możliwości i ograniczenia implantacji strategii marketingowych w instytucjach ochrony zdrowia 52

ROZDZIAŁ III. Charakterystyka Szpitala Klinicznego S.P.S.K nr 7 i działań
marketingowych 56
3.1. Geneza i struktura wybranej placówki służby zdrowia 56
3.2. Misja i cele Szpitala Klinicznego 62
3.3. Znaczenie marketingu w strukturze działań badanego podmiotu 65
3.4. Diagnostyka działań marketingowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 w Katowicach 69

ROZDZIAŁ IV. Koncepcja strategii marketingowej Szpitala Klinicznego na podstawie analizy otoczenia 72
4.1. Analiza czynników otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego 72
4.2. Ocena otoczenia konkurencyjnego na podstawie analizy „5 sił” M.E. Portera 76
4.3. Analiza potencjału strategicznego – SWOT/TOWS 77
4.4. Wybór strategii marketingowej oraz możliwości i ograniczenia w jej stosowaniu – próba optymalizacji 82

ZAKOŃCZENIE 86
BIBLIOGRAFIA 87
SPIS TABEL 90
SPIS RYSUNKOW 91