Archiwum miesiąca: sierpień 2021

Funkcja dydaktyczna przedszkola

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRZEDSZKOLE – POJĘCIE, FUNKCJE I ZADANIA 4
1.1. Przedszkole – zakres pojęcia 4
1.2. Funkcje przedszkola 7
1.3. Rola nauczyciela w przedszkolu 9
1.4. Program przedszkola 15

ROZDZIAŁ II. FUNKCJA DYDAKTYCZNA PRZEDSZKOLA 20
2.1. Pojęcie funkcji dydaktycznej 20
2.2. Metody funkcji dydaktycznej 21
2.3. Klasyfikacja środków dydaktycznych 24
2.4. Proces realizacji funkcji dydaktycznej przedszkola 26

ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA NR XXX W WARSZAWIE 30
3.1. Podstawy metodologiczne badań własnych 30
3.2. Statut przedszkola nr XXX 31
3.3. Struktura organizacyjna i kadra 33

ROZDZIAŁ IV. FUNKCJA DYDAKTYCZNA PRZEDSZKOLA NR XXX 38
4.1. Zadania dydaktyczne przedszkola 38
4.2. Realizacja funkcji dydaktycznej przedszkola 40
4.2.1. Efektywność stosowanych metod nauczania 46
4.3. Podsumowanie 51

ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS RYSUNKÓW 56

Gospodarka finansowa gminy na przykładzie gminy Fabianki

Wstęp 2

Rozdział I. Zadania i zakres działania gminy i władz gminy 4
1.1. Zadania gminy 4
1.2. Zakres działania gminy 16
1.3. Właściwość rady gminy 17
1.4. Zadania wójta gminy 25

Rozdział II. Struktura organizacyjna władz gminy 30
2.1. Rada gminy i organizacja jej działalności 30
2.2. Wójt gminy i organizacja jego działalności 36
2.3. Urząd gminy i jego organizacja 45

Rozdział III. Gospodarka finansowa gminy 51
3.1. Budżet gminy 52
3.2. Dochody gminy 55
3.3. Wydatki gminy 58
3.4. Procedury budżetowe 60

Podsumowanie 65
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 70

Celem pracy jest przedstawienie wydatków jednostki samorządu terytorialnego. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy charakteryzuje gminę, wskazuje zakres podmiotowy i przedmiotowy jej działalności.
W rozdziale omówiono strukturę organizacyjną i kompetencje władz gminy.

Rozdział trzeci poświęcony jest charakterystyce budżetu gminy Fabianki. Dokonano tu charakterystyki struktury i dynamiki wydatków na przestrzeni badanego okresu.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową oraz aktualne akty normatywne i prawne, charakteryzujące gospodarkę finansową gminy.

Globalna strategia logistyczna na przykładzie DB Schenker

Wstęp 3

Rozdział I. Istota, zakres i charakterystyka pojęcia logistyki 5
1.1. Teoretyczne koncepcje logistyki 5
1.2. Zasadnicze fazy i kierunki rozwoju logistyki 9
1.3. Determinanty rozwoju 12
1.4. Wzrost znaczenia logistyki 23

Rozdział II. Międzynarodowe i ogólnogospodarcze aspekty systemów logistycznych 29
2.1. Wymagania stawiane makrologistycznemu systemowi dystrybucji towarów 29
2.2. Infrastruktura makrologistyczna 34
2.3. Międzynarodowe systemy logistyczne 38
2.3.1. Cechy szczególne logistyki międzynarodowej 38
2.3.2. Ukształtowanie międzynarodowych systemów logistycznych 39
2.3.3. Finansowo-ekonomiczne aspekty logistyki międzynarodowej 43

Rozdział III. Zintegrowana Grupa Logistyczna – DB Schenker 48
3.1. Rynek operatorów logistycznych w Polsce 48
3.2. Charakterystyka firmy Schenker 54
3.3. Kultura organizacyjna Schenker 58
3.4. Produkty/usługi Schenker 60
3.5. Misja, wizja, cele Schenker 61

Rozdział IV. Strategia firmy Schenker w kontekście strategii globalnej i otoczenia konkurencyjnego 64
4.1. Zakres świadczonych usług 64
4.2. Logistyka 64
4.3. Spedycja lądowa 69
4.4. Spedycja morska 71
4.5. Spedycja lotnicza 72
4.6. Segmenty działalności 74
4.7. Strategia firmy 76
4.8. Otoczenie konkurencyjne 80

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel 88
Spis schematów 89
Spis rysunków 90
Spis zdjęć 91

Giełda w organizacji obrotu papierami wartościowymi

Wstęp 3

Rozdział I. Przyczyny spowolnienia oraz cechy charakterystyczne gospodarki polskiej w latach 1999 – 2004 5
1.1. Przyczyny spowolnienia gospodarczego 5
1.1.1. Polityka ekonomiczna – ujęcie mikroekonomiczne 5
1.2. Charakterystyka Polski w latach 1999 – 2004 17
1.2.1. Budżet państwa i finanse publiczne 17
1.2.2. Rynek pracy 29
1.2.3. Wynagrodzenia 32
1.2.4. Inwestycje 35
1.2.5. Inflacja 39
1.2.6. Handel zagraniczny 43

Rozdział II. Instytucjonalna forma rynku kapitałowego – Warszawska Giełda Papierów Wartościowych 48
2.1. Rola GPW w organizacji obrotu papierami wartościowymi 49
2.1.1. Alokacyjna rola publicznego rynku kapitałowego w Polsce 50
2.1.2. Rola publicznego rynku kapitałowego w procesie prywatyzacji 53
2.1.3. Rola publicznego rynku kapitałowego w reformie systemu emerytalnego w Polsce 56
2.2. Znaczenie giełdowego rynku akcji w zasilaniu finansowym przedsiębiorstw 57
2.3. Spółka publiczna jako uczestnik rynku kapitałowego w Polsce 58
2.4. Uwarunkowania administracyjno-techniczne publicznej emisji akcji 61
2.5. GPW w Polsce na tle innych rynków kapitałowych 64
2.5.1. GPW w Warszawie na tle krajów europejskich 65
2.5.2. Wpływ członkostwa Polski w UE na warszawską GPW 68
2.5.3. Kształtowanie się cen na warszawskiej GPW w latach 1999-2004 69
2.5.4. Charakterystyka podaży krajowej na akcje notowane na GPW w latach 1999 – 2004 71
2.6. Struktura popytu krajowego na akcje notowane na GPW w Warszawie w latach 1999 – 2004 75
2.6.1. Popyt krajowych inwestorów indywidualnych 80
2.6.2. Popyt krajowych inwestorów instytucjonalnych 84
2.6.3. Fundusze inwestycyjne 85
2.6.4. Fundusze emerytalne 86
2.6.5. Towarzystwa ubezpieczeniowe 89
2.6.7. Popyt inwestorów zagranicznych 90

Rozdział III. Miary efektywności notowanych spółek publicznych 93
3.1. Badanie efektywności rynku kapitałowego – charakterystyka wybranych typów analizy zjawiska w oparciu o literaturę przedmiotu 93
3.2. Podstawowe metody rachunku efektywności inwestycji 101
3.2.1. Model CAPM 102
3.2.2. Wskaźnik Jensena 103
3.2.3. Wskaźnik Sharpe’a 104
3.2.4. Wskaźnik Treynora 104

Zakończenie 106
Bibliografia 108
Spis tabel 114
Spis rysunków 115

Funkcjonowanie Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach

Wstęp 2

Rozdział I. Małe firmy w gospodarce kraju 4
1.1. Definicja małej firmy 4
1.2. Rozwój małej przedsiębiorczości w kraju 11
1.3. Bariery rozwoju Sektora MSP w Polsce 16
1.4. Aktualna sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w kraju 20

Rozdział II. Charakterystyka Zespołu Składnic Lasów Państwowych 24
2.1. Powstanie i rozwój Zakładu 24
2.2. Struktura organizacyjna firmy 28
2.3. Działalność usługowa ZSLP 30
2.4. Mocne i słabe strony firmy 32

Rozdział III. Funkcjonowanie zakładu Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach 37
3.1. Zasady działania ZSLP w Siedlcach w gospodarce narodowej 37
3.2. Motywacje pracowników i ich ocena 39
3.3. Współpraca z otoczeniem 44
3.3.1. Współpraca z Lasami Państwowymi 44
3.3.2. Współpraca w branży 47
3.4. Analiza finansowa firmy 49

Zakończenie 54
Bibliografia 56
Spis tabel 60
Spis rysunków 61
Spis zdjęć 62

Fuzje i przejęcia na polskim rynku kapitałowym

Wstęp 3

Rozdział I. Ogólnogospodarcze znaczenie kapitału 5
1.1. Kapitał jako jeden z zasobów 5
1.2. Struktura rynku kontroli i jego ewolucja 7
1.3. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw 11
1.4. Nadzór korporacyjny 17

Rozdział II. Działania na rynku kontroli 28
2.1. Inwestowanie w przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej 28
2.2. Dezinwestycje 38
2.3. Wrogie przejęcia 40

Rozdział III. Znaczenie sektora finansowego w mechanizmach fuzji i przejęć 45
3.1. Inwestorzy finansowi na rynku kontroli przedsiębiorstw 45
3.1.1. Rodzaje inwestorów 46
3.1.2. Aktywność inwestorów finansowych 53
3.2. Fuzje i przejęcia w sektorze finansowym 60

Rozdział IV. Polski rynek fuzji i przejęć 64
4.1. Fuzje i przejęcia w Europie Środkowej i Wschodniej 64
4.2. Trendy i perspektywy na rynku fuzji i przejęć w Europie 69
4.3. Fuzje i przejęcia na rynku krajowym 76

Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis tabel i rysunków 88

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Wstęp 2

Rozdział I. Istota systemu zamówień publicznych 4
1.1. Pojęcie systemu zamówień publicznych 4
1.2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres ustawy Prawo zamówień publicznych 12

Rozdział II. Udzielanie zamówień publicznych 20
2.1. Informacje ogólne dotyczące zasad udzielania zamówień 20
2.2. Ogłoszenia 21
2.3. Zamawiający i wykonawcy 24
2.4. Przygotowanie postępowania 32

Rozdział III. Postępowanie, umowy oraz środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych 40
3.1. Informacje ogólne dotyczące postępowania 40
3.2. Tryby udzielania zamówień 41
3.2.1. Przetarg nieograniczony 41
3.2.2. Przetarg ograniczony 45
3.2.3. Negocjacje z ogłoszeniem 48
3.2.4. Negocjacje bez ogłoszenia 52
3.2.5. Zamówienie z wolnej ręki 54
3.2.6. Zapytanie o cenę 57
3.2.7. Licytacja elektroniczna 57
3.3. Umowy w sprawach zamówień publicznych 60
3.4. Środki ochrony prawnej 62

Zakończenie 64
Bibliografia 65

Funkcjonowanie rodzin z problemem alkoholowym

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 4
1.1. Kształtowanie się i rozwój socjologii problemów społecznych 4
1.2. Stanowiska teoretyczne w socjologii problemów społecznych 8
1.3. Osobowość społeczna jako czynnik warunkujący problemy społeczne 12
1.3.1. Pojęcie osobowości 12
1.3.2. Czynniki kształtujące osobowość społeczną 14
1.4. Grupa społeczna wobec działań zbiorowych 18

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA METODOLOGICZNA PRACY 25
2.1. Cel badań. 26
2.2. Problemy badawcze. 27
2.3. Hipotezy badawcze 28
2.4. Metody i techniki badawcze. 29
2.5. Organizacja i przebieg badań 30
2.6. Charakterystyka badanej zbiorowości 32
ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 36
3.1. Analiza wyników badań 36
3.2. Wnioski 50

ZAKOŃCZENIE 53
BIBLIOGRAFIA 55
SPIS RYSUNKÓW 56
SPIS WYKRESÓW 57
Aneks 58

Celem niniejszej pracy jest próba ukazania funkcjonowania rodzin z problemami alkoholowymi.

Podejmując to zagadnienie, starano się podejść do niego w sposób kompleksowy, zwracając uwagę z jednej strony na problemy społeczne, jakie występują w społeczeństwie, z drugiej – skupiono się na ukazaniu problematyki alkoholu w funkcjonowaniu rodziny.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi wstęp do dalszych rozważań – jest to teoretyczna część niniejszej pracy. Z kolei dwa kolejne rozdziały to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym skoncentrowano się na przybliżeniu istoty problemów społecznych. Rozważania rozpoczęto od omówienia kształtowania się i rozwoju socjologii problemów społecznych. Następnie zaprezentowano stanowiska teoretyczne w socjologii problemów społecznych. W dalszej części rozdziału ukazano osobowość społeczną jako czynnik warunkujący problemy społeczne, wyróżniając przy tym pojęcie osobowości oraz czynniki kształtujące osobowość społeczną. Pod koniec rozdziału przedstawiono grupy społeczne wobec działań zbiorowych.

W rozdziale drugim dokonano charakterystyki metodologicznej niniejszej pracy, który zawiera w prezentowanej treści cel badań, problem badawcze, hipotezy badawcze, metody i techniki badawcze, organizację i przebieg badań oraz charakterystykę badanej zbiorowości.

W rozdziale trzecim została przedstawiona analiza wyników badań. Na wstępie ukazano wyniki badań. Natomiast w dalszej części rozdziału wyciągnięto wnioski na podstawie przeprowadzonych badań.

Funkcje samorządu powiatowego w sektorze finansów publicznych

Wstęp 4

Rozdział I. Problem samorządności w Polsce 6
1.1. Ogólna charakterystyka samorządu terytorialnego 6
1.1.1. Szczeble samorządu terytorialnego i kryteria ich tworzenia 8
1.2. Podstawy prawne funkcjonowania powiatu 17
1.3. Zakres zadań realizowanych przez powiat 18
1.4. Podstawy prawne procedury budżetowej 22
1.5. Zmiany w klasyfikacji budżetowej – w kierunku budżetu zadaniowego 23
1.6. Zmiany w planie budżetowym a zarządzanie działalnością powiatu 25

Rozdział II. Udział zadań własnych i zleconych w budżecie Starostwa Powiatowego makowskiego 28
2.1. Charakterystyka Powiatu makowskiego 28
2.1.1. Położenie 37
2.1.2. Rada Powiatu i Zarząd Powiatu 38
2.1.3. Komisje 38
2.1.4. Gminy 39
2.2. Zadania Starostwa Powiatowego makowskiego 39
2.2.1. Zadania własne w budżecie Starostwa Powiatowego makowskiego 40
2.2.2. Zadania zlecone w budżecie Starostwa Powiatowego makowskiego 41
2.2.3. Ocena udziału zadań własnych i zleconych w budżecie Starostwa Powiatowego makowskiego 42

Rozdział III. Możliwości zastosowania budżetu zadaniowego w zarządzaniu powiatem makowskim 46
3.1. Budżet jako narzędzie zarządzania 46
3.2. Plan ogólny dochodów budżetowych powiatu makowskiego 52
3.3. Plan ogólny wydatków budżetowych powiatu makowskiego 56
Podsumowanie i wyciągnięcie wniosków 60

Bibliografia 63
Spis tabel i wykresów 66

Funkcja opiekunki jako element zastępujący wychowanie pierwotne rodziców

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1. RODZINA W UJĘCIU TEORETYCZNYM 4
1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE 4
1.2. PODSTAWOWE POTRZEBY DZIECI 14
1.3. „RODZINA DAWNIEJ A RODZINA DZIŚ” 17
1.4. WSPÓŁCZESNA SYTUACJA RODZINY 20

ROZDZIAŁ 2. WYCHOWANIE I OPIEKA WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE 30
2.1. PRACA ZAWODOWA A RODZINA 30
2.2. ZASTĘPCZE FORMY WYCHOWANIA 37

ROZDZIAŁ 3. FORMY OPIEKI NAD DZIECKIEM POZA RODZINĄ 40
3.1. ŻŁOBKI 40
3.2. PRZEDSZKOLA 40
3.3. SZKOŁY I ŚWIETLICE 48
3.4. OPIEKUNKI, NIANIE 50

ROZDZIAŁ 4. METODOLOGIA BADAN WŁASNYCH 55
4.1. METODOLOGIA BADAŃ 55

ROZDZIAŁ V. OPIEKUNKA WYBÓR KONIECZNY, CZY WYGODA W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH 62

ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS WYKRESÓW 81
SPIS TABEL 82
ANEKS 83