Archiwum miesiąca: lipiec 2021

Dochody z majątku gmin. Doświadczenia Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju

Wstęp 3

Rozdział I. System budżetowy jednostek samorządu terytorialnego 5
1.1. Istota samorządu – kontrowersje wokół problematyki samorządowej 5
1.2. Ewolucja systemu budżetowego i prawa budżetowego samorządu terytorialnego w Polsce 11
1.3. Podstawy prawne gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego z uwzględnieniem członkostwa Polski w Unii Europejskiej 15
1.4. Źródła zasilania zewnętrzne i wewnętrzne budżetów samorządowych 17
1.5. Zasady opracowywania, uchwalania i wykonania budżetów JST 21

Rozdział II. System zasilania budżetów gmin 28
2.1. Dochody własne gmin 28
2.1.1. Podatki i opłaty 28
2.1.2. Dochody z majątku 32
2.2. Dochody wyrównawcze (równoważące) 35
2.2.1. Subwencje 35
2.2.2. Dotacje celowe 38
2.3. Przychody 42
2.3.1. Pożyczki 42
2.3.2. Kredyty 44
2.3.3. Emisja papierów wartościowych 45

Rozdział III. Dochody z majątku gminy 48
3.1. Pojęcie dochodów z majątku gminy 48
3.2. Dochody z wynajmu bądź wydzierżawienia nieruchomości, lokali i przedmiotów majątkowych 53
3.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy 53
3.2.2. Odsetki od środków finansowych 54
3.2.3. Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę 54
3.2.4. Wpłaty z zysku od przedsiębiorstw komunalnych 55

Rozdział IV. Dochody budżetu gminy Krynica – Zdrój w latach 2018 – 2020 63
4.1. Charakterystyka gminy 63
4.2. Dochody budżetu gminy 68
4.3. Dochody z majątku budżetu gminy 72
4.3.1. Dochody z majątku w 2018 roku 72
4.3.2. Dochody z majątku w 2019 roku 79
4.3.3. Dochody z majątku w 2020 roku 86

Zakończenie 94
Bibliografia 96
Spis rysunków 101
Spis tabel 102
Aneks 103

Czynniki kształtujące ceny nieruchomości

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie nieruchomości i rynku nieruchomości 4
1.1. Nieruchomość – istota pojęcia 4
1.2. Rynek nieruchomości 6
1.2.1. Rynek nieruchomości w Polsce po 1990 roku 7
1.2.2. Podmioty rynku nieruchomości 11
1.2.3. Trendy na rynku nieruchomości 14
1.3. Wartość i ceny nieruchomości 19

Rozdział II. Analiza rynku nieruchomości w Krakowie i okolicach 28
2.1. Rynek i ceny nieruchomości w Krakowie 28
2.2. Rynek i ceny nieruchomości w Bochni i okolicach 35

Rozdział III. Rezultaty przeprowadzonych rozważań i analiz, wnioski końcowe 38

Zakończenie 44

Bibliografia 47

Spis tabel i rysunków 49

Działalność lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych

Wstęp 2

Rozdział I. Reforma systemu emerytalnego 5
1.1. Systemy emerytalne do 1998 roku 5
1.2. Założenia nowego systemu emerytalnego 7
1.3. Filary nowego systemu 10
1.3.1. Pierwszy filar 15
1.3.2. Drugi filar 17
1.3.3. Trzeci filar 22
1.4. Powszechne Towarzystwa Emerytalne 28

Rozdział II. Charakterystyka Otwartych Funduszy Emerytalnych 32
2.1. Powstanie OFE 32
2.2. Konstrukcja prawna OFE 38
2.3. Zasady i istota działania OFE 42

Rozdział III. Polityka lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych 55
3.1. Forma lokowania kapitału przez OFE 55
3.1. Strategie inwestycyjne OFE 62
3.2. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityka lokacyjną OFE 65
3.3. Planowane kierunki rozwoju działalności lokacyjnej 67

Zakończenie 70
Bibliografia 72
Spis rysunków, tabel i schematów 76

Droga Polski do Unii Europejskiej

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. POLSKA NA DRODZE DO UNII EUROPEJSKIEJ
1.1.Powstanie Unii Europejskiej i jej rola
1.2. Znaczenie Integracji Europejskiej
1.3. Układ Europejski
1.4. Idea procesów integracyjnych w latach osiemdziesiątych

ROZDZIAŁ II. PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO W UE
2.1. Uwarunkowania procesu integracji europejskiej
2.2. Wniosek o członkostwo w UE i powołanie negocjatorów
2.3. Przygotowania do negocjacji
2.4. Przebieg procesu negocjacji

ROZDZIAŁ III. ZAKOŃCZENIE NEGOCJACJI AKCESYJNYCH – WYNIKI I ICH OCENA
3.1. „Szczyt” w Kopenhadze
3.2. Wyniki negocjacyjne w poszczególnych obszarach negocjacyjnych
3.3. Próba oceny rezultatów negocjacji akcesyjnych

ROZDZIAŁ IV PERSPEKTYWY PROCESÓW INTEGRACYJNYCH
4.1. Reforma Unii Europejskiej
4.2. Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej
4.3. Traktat Konstytucyjny

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Doradztwo zawodowe w urzędach pracy

Wstęp

Rozdział I. Istota poradnictwa zawodowego
1.1. Poradnictwo zawodowe — zakres terminologiczny
1.2. Teorie poradnictwa zawodowego
1.4. Cele i kierunki działań doradcy zawodowego
1.5. Przegląd badań nad funkcjonowaniem doradców zawodowych

Rozdział II. Metodologia badań własnych
3.1. Przedmiot, cel i problemy badawcze
3.2. Metody i techniki badań
3.3. Teren i organizacja badań
3.4. Charakterystyka badanej zbiorowości

Rozdział III. Funkcjonowanie doradców zawodowych w świetle wyników badań własnych
3.1. Urząd pracy jako instytucja pomocy bezrobotnym
3.2. Osoba bezrobotna jako podmiot działań doradczych w strukturze urzędu pracy
3.3. Funkcjonowanie doradców zawodowych — analiza wyników badań własnych
3.3.1. Przygotowanie zawodowe doradców zawodowych
3.1.2. Warunki pracy doradców zawodowych
3.1.3. Problemy w pracy doradców zawodowych
3.1.4. Czynności zawodowe wykonywane w pracy doradczej
3.1.5. Formy pracy doradców zawodowych
3.4. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Dolny Śląsk jako miejsce lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Wstęp 3

Rozdział I. Istota i znaczenie inwestycji zagranicznych w gospodarce 6
1.1. Pojęcie i formy inwestycji zagranicznych 6
1.2. Teorie dotyczące BIZ 14
1.3. Uwarunkowania przepływu kapitału w formie BIZ 34
1.4. Korzyści i zagrożenia dla kraju przyjmującego i wysyłającego kapitał 37

Rozdział II. BIZ w Polsce na tle gospodarki światowej 48
2.1. Rozmiary BIZ w gospodarce światowej 48
2.2. Uregulowania prawne w zakresie BIZ w Polsce 54
2.3. Determinanty napływu BIZ do Polski 63
2.4. Rozmiary i struktura BIZ w Polsce w latach 2001- 2006 66
2.5. Szanse i zagrożenia napływu BIZ do Polski 74

Rozdział III. Analiza BIZ na Dolnym Śląsku 80
3.1. Charakterystyka społeczno – gospodarcza Dolnego Śląska 80
3.2. BIZ na Dolnym Śląsku w latach 2001 – 2006 88
3.3. Uwarunkowania i znaczenie napływu BIZ na Dolny Śląsk 99
3.5. Perspektywy rozwoju BIZ województwa dolnośląskiego 103

Zakończenie 109
Bibliografia 112
Spis rysunków 117
Spis tabel 118

Dochody własne gmin a problem ich samodzielności finansowej na przykładzie gminy Prochowice

Wstęp 3

Rozdział I. System dochodów budżetowych 5
1. Budżet gminy- pojęcie, funkcje, zasady budżetowe 5
2. Dochody budżetu gmin 10
3. Zasady gromadzenia dochodów 18
4. Dochody własne gmin 19
4.1. Podatki 19
4.2. Opłaty 24
4.3. Pozostałe dochody własne 26
4.4. Udział dochodów własnych w dochodach gminy 30
5. Struktura dochodów gmin w krajach europejskich 33

Rozdział II. Samodzielność finansowa gmin 36
1. Pojęcie i zakres samodzielności finansowej w finansach publicznych 36
2. Ustrojowe zasady samodzielności finansowej 43
3. Zadania gmin a samodzielność finansowa 47
4. Samodzielność finansowa w sferze dochodów 50
5. Kwestie nadzoru nad finansami gmin a samodzielność 52

Rozdział III. Struktura i dynamika dochodów własnych gminy Prochowice a problem jej samodzielności finansowej 59
1. Specyfika gminy Prochowice i jej struktura budżetu 59
2. Analiza dochodów gminy Prochowice 62
2.1. Struktura dochodów własnych 62
2.2. Zadania samorządu gminnego a jego możliwości finansowe 67
2.3. Pozostałe dochody 71
3. Wnioski 74

Zakończenie 76

Bibliografia 78

Spis tabel i rysunków 81

Dobór pracowników na stanowisko doradcy finansowego

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Dobór jako element zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Definicje zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.3. Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi 9
1.4. Cele i zasady zarządzania zasobami ludzkimi 12

ROZDZIAŁ II. Dobór pracowników 22
2.1. Pojęcie doboru 22
2.1.1. Rekrutacja 22
2.1.2. Selekcja 28

ROZDZIAŁ III. Założenia badawcze 37
3.1. Przedmiot i cel badań 37
3.2. Problem badawczy i hipoteza badawcza 39
3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 41
3.4. Teren badań, populacja, dobór grupy 52

ROZDZIAŁ IV. Selekcja kandydatów na pracowników w firmie „Yon Trade & Finanse” 57
4.1. Wstępna selekcja ofert 57
4.2. Rozmowa wstępna 59
4.3. Sprawdzanie informacji o kandydacie 63
4.4. Testy i inne badania 66
4.5. Rozmowa kwalifikacyjna 69
4.6. Ostateczny wybór kandydata 72

ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS WYKRESÓW 81
SPIS TABEL 82
ANEKS 83

Diagnoza stosunków społecznych dzieci nieakceptowanych w grupie sześciolatków

Wstęp

Rozdział I. Charakterystyka dziecka sześcioletniego
1.1. Sześciolatek w przedszkolu – okres przejściowy (charakterystyka)
1.2. Działanie spontaniczne i reaktywne sześciolatka
1.3. Społeczna sytuacja dziecka w wieku przedszkolnym
1.3.1. Autorytety
1.3.2. Przyjaciele
1.4. Sześciolatek nieakceptowany społecznie – przyczyny i przejawy nieakceptowania

Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1. Cel i przedmiot badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze
2.4. Organizacja badań i dobór próby

Rozdział III. Diagnoza stosunków społecznych dzieci nieakceptowanych w grupie sześciolatków w świetle badań własnych
3.1. Wyniki badań
3.2. Przyczyny nieakceptowania sześciolatków w świetle własnych obserwacji
3.3. Sposoby eliminacji społecznego nieakceptowania dziecka sześcioletniego w grupie rówieśniczej
3.4. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

* Badania prowadzone w przedszkolu

Deklarowane zachowania społeczno-moralne dzieci 6 i 9 letnich

Wstęp 2

Rozdział I. Wychowanie – istota pojęcia 3
1.1. Czym jest wychowanie? 3
1.2. Cele wychowania 11
1.3. Wartości w wychowaniu 25
1.4. Rola wartości w wychowaniu 30

Rozdział II. Teorie rozwoju moralnego 33
2.1. Teorie wychowania 33
2.1.1. Ambiwalencja – kulturowy kontekst wychowania 38
2.1.2. Decentracja – społeczny kontekst wychowania 40
2.1.3. Tożsamość – rozwojowy kontekst wychowania 42
2.2. Istota teorii Kohlberga 47

Rozdział III. „Moralność” dzieci 6 i 9 letnich 50
3.1. Obszary zmian rozwojowych 50
3.2. Życie społeczne i uczenie się ról społecznych 54
3.3. Rozwój moralny 56
3.4. Dążenie do realizacji ważnych celów 59

Zakończenie 62
Bibliografia 65
Spis tabel 68