Miesięczne archiwum: Lipiec 2021

Dochody własne gmin a problem ich samodzielności finansowej na przykładzie gminy Prochowice

Wstęp 3

Rozdział I. System dochodów budżetowych 5
1. Budżet gminy- pojęcie, funkcje, zasady budżetowe 5
2. Dochody budżetu gmin 10
3. Zasady gromadzenia dochodów 18
4. Dochody własne gmin 19
4.1. Podatki 19
4.2. Opłaty 24
4.3. Pozostałe dochody własne 26
4.4. Udział dochodów własnych w dochodach gminy 30
5. Struktura dochodów gmin w krajach europejskich 33

Rozdział II. Samodzielność finansowa gmin 36
1. Pojęcie i zakres samodzielności finansowej w finansach publicznych 36
2. Ustrojowe zasady samodzielności finansowej 43
3. Zadania gmin a samodzielność finansowa 47
4. Samodzielność finansowa w sferze dochodów 50
5. Kwestie nadzoru nad finansami gmin a samodzielność 52

Rozdział III. Struktura i dynamika dochodów własnych gminy Prochowice a problem jej samodzielności finansowej 59
1. Specyfika gminy Prochowice i jej struktura budżetu 59
2. Analiza dochodów gminy Prochowice 62
2.1. Struktura dochodów własnych 62
2.2. Zadania samorządu gminnego a jego możliwości finansowe 67
2.3. Pozostałe dochody 71
3. Wnioski 74

Zakończenie 76

Bibliografia 78

Spis tabel i rysunków 81

Dobór pracowników na stanowisko doradcy finansowego

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Dobór jako element zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Definicje zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.3. Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi 9
1.4. Cele i zasady zarządzania zasobami ludzkimi 12

ROZDZIAŁ II. Dobór pracowników 22
2.1. Pojęcie doboru 22
2.1.1. Rekrutacja 22
2.1.2. Selekcja 28

ROZDZIAŁ III. Założenia badawcze 37
3.1. Przedmiot i cel badań 37
3.2. Problem badawczy i hipoteza badawcza 39
3.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 41
3.4. Teren badań, populacja, dobór grupy 52

ROZDZIAŁ IV. Selekcja kandydatów na pracowników w firmie „Yon Trade & Finanse” 57
4.1. Wstępna selekcja ofert 57
4.2. Rozmowa wstępna 59
4.3. Sprawdzanie informacji o kandydacie 63
4.4. Testy i inne badania 66
4.5. Rozmowa kwalifikacyjna 69
4.6. Ostateczny wybór kandydata 72

ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS WYKRESÓW 81
SPIS TABEL 82
ANEKS 83

Diagnoza stosunków społecznych dzieci nieakceptowanych w grupie sześciolatków

Wstęp

Rozdział I. Charakterystyka dziecka sześcioletniego
1.1. Sześciolatek w przedszkolu – okres przejściowy (charakterystyka)
1.2. Działanie spontaniczne i reaktywne sześciolatka
1.3. Społeczna sytuacja dziecka w wieku przedszkolnym
1.3.1. Autorytety
1.3.2. Przyjaciele
1.4. Sześciolatek nieakceptowany społecznie – przyczyny i przejawy nieakceptowania

Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1. Cel i przedmiot badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze
2.4. Organizacja badań i dobór próby

Rozdział III. Diagnoza stosunków społecznych dzieci nieakceptowanych w grupie sześciolatków w świetle badań własnych
3.1. Wyniki badań
3.2. Przyczyny nieakceptowania sześciolatków w świetle własnych obserwacji
3.3. Sposoby eliminacji społecznego nieakceptowania dziecka sześcioletniego w grupie rówieśniczej
3.4. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

* Badania prowadzone w przedszkolu

Deklarowane zachowania społeczno-moralne dzieci 6 i 9 letnich

Wstęp 2

Rozdział I. Wychowanie – istota pojęcia 3
1.1. Czym jest wychowanie? 3
1.2. Cele wychowania 11
1.3. Wartości w wychowaniu 25
1.4. Rola wartości w wychowaniu 30

Rozdział II. Teorie rozwoju moralnego 33
2.1. Teorie wychowania 33
2.1.1. Ambiwalencja – kulturowy kontekst wychowania 38
2.1.2. Decentracja – społeczny kontekst wychowania 40
2.1.3. Tożsamość – rozwojowy kontekst wychowania 42
2.2. Istota teorii Kohlberga 47

Rozdział III. „Moralność” dzieci 6 i 9 letnich 50
3.1. Obszary zmian rozwojowych 50
3.2. Życie społeczne i uczenie się ról społecznych 54
3.3. Rozwój moralny 56
3.4. Dążenie do realizacji ważnych celów 59

Zakończenie 62
Bibliografia 65
Spis tabel 68

Czynniki determinujące rozwój agroturystyki

Wstęp 2

Rozdział I. Czynniki determinujące rozwój agroturystyki 4
1.1. Istota i cele agroturystyki 4
1.2. Rozwój agroturystyki w Polsce i na świecie 14
1.3. Warunki tworzenia gospodarstw agroturystycznych 20
1.4. Czynniki rynkowe determinujące agroturystykę 27
1.5. Przedsiębiorczość lokalna warunkująca rozwój usług agroturystycznych 31

Rozdział II. Charakterystyka rozwoju turystyki w powiecie kamiennogórskim 34
2.1. Położenie i ogólna charakterystyka powiatu kamiennogórskiego 34
2.2. Walory turystyczne powiatu 39
2.3. Stan zagospodarowania turystycznego 41
2.4. Ruch turystyczny i jego struktura w badanym powiecie 42
2.5. Zróżnicowanie przestrzenne funkcji turystycznej i formy turystyki uprawiane w powiecie kamiennogórskim 44
2.6. Kierunki rozwoju turystyki w powiecie 46

Rozdział III. Kształtowanie oferty gospodarstw agroturystycznych – analiza badań własnych 53
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstw agroturystycznych, działających w powiecie kamiennogórskim 53
3.2. Oferta i promocja 58
3.3. Bariery rozwoju agroturystyki i ekoturystyki w powiecie kamiennogórskim 62
3.4. Metodologia badań 63
3.5. Analiza i prezentacja wyników badań własnych 65
3.6. Wnioski z badań 77

Zakończenie 79
Spis rysunków 81
Spis zdjęć 82
Spis tabel 83
Aneks 84
Spis literatury 90

Budżet Unii Europejskiej

Wstęp

Rozdział 1. Budżet Unii Europejskiej
1.1. Pojecie budżetu UE
1.2. Rys historii budżetu UE
1.3. Zasady tworzenia budżetu UE
1.4. Procedury uchwalania budżetu UE
1.5. Podstawowa klasyfikacja dochodów i wydatków budżetu UE

Rozdział 2. Charakterystyka, wielkość i struktura wydatków budżetu Unii Europejskiej
2.1. Wspólna Polityka Rolna
2.2. Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności
2.3. Pozostałe wydatki
2.4. Kontrola wydatków
2.5. Analiza statystyczna

Rozdział 3. Udział Polski w wydatkach budżetu Unii Europejskiej
3.1. Składka Polski do budżetu Unii Europejskiej
3.2. Rodzaje wydatków z partycypacja Polski
3.3. Polska – płatnik czy beneficjent netto?

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Czynniki wzrostu wydajności pracy w przedsiębiorstwie

Wstęp 2

Rozdział I. Kierowanie rozwojem przedsiębiorstwa 4
1.1. Istota, zakres i systematyka procesów kierowania rozwojem przedsiębiorstwa 4
1.2. Wpływ otoczenia na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa 9
1.3. Wybór strategii, jej rodzaje i metody analizy strategicznej 17
1.4. Kierowanie jako czynnik stymulujący proces zarządzania 22
1.5. Organizacja jako element sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa 23

Rozdział II. Wydajność pracy – czynniki ją kształtujące 25
2.1. Istota wydajności pracy 25
2.2. Procesy i mechanizmy motywowania do pracy 27
2.3. Praca jako wartość i podstawowa potrzeba człowieka 30
2.4. Tradycyjne i współczesne poglądy na motywację 37
2.5. Metody pobudzania motywacji 41
2.6. Instrumenty oddziaływania na motywację pracowników 46
2.7. Motywująca rola dobrej organizacji pracy 48

Rozdział III. Czynniki wzrostu wydajności pracy w przedsiębiorstwie. 52
Doświadczenia Classen – Pol SA 52
3.1. Metodologia badań własnych 52
3.1.1. Cel i przedmiot badań 52
3.1.2. Metody, techniki i organizacja badań 53
3.2. Charakterystyka i czynniki wzrostu wydajności pracy 54
3.2.1. Procesy motywacyjne 55
3.2.2. Efekty wdrożenia procesów motywacyjnych 63
3.2.3. Podsumowanie i wnioski 63

Zakończenie 65
Bibliografia 67
Spis rysunków 70

Deficyt wyspecjalizowanych pracowników w Polsce a otwarte rynki pracy w Europie

Wstęp 3

Rozdział I. Rynek pracy – istota i zakres pojęcia 4
1.1. Definicja rynku pracy 4
1.2. Cechy rynku pracy 5
1.3. Współczesne tendencje na rynku pracy 17
1.4. Rynek pracy a bezrobocie 18

Rozdział II. Zmiany na rynku pracy w Polsce i ich strukturalny wpływ na sytuację rynku pracy 24
2.1. Transformacyjne zmiany zatrudnienia jako przyczyna zmian bezrobocia 24
2.1.1. Restrukturyzacja a popyt na pracę 29
2.1.2. Bezrobocie a podaż pracy 32
2.1.3. Przepływy na rynku pracy a zmiany poziomu bezrobocia 35
2.1.4. Czas trwania bezrobocia 39
2.1.5. Zróżnicowanie niedopasowań na rynku pracy 40
2.2. Obecna sytuacja na rynku pracy 42

Rozdział III. Strukturalne niedopasowania na wybranych rynkach pracy 48
3.1. Zróżnicowanie rynku pracy ze względu na wykształcenie 48
3.2. Zróżnicowanie rynku pracy ze względu na wiek 57
3.3. Terytorialne zróżnicowanie rynku pracy 60
3.4. Płeć jako determinanta bezrobocia 63

Rozdział IV. Deficyt wyspecjalizowanych pracowników w Polsce 66
4.1. Obszary największych problemów rekrutacyjnych 66
4.2. Spadek zapotrzebowania na specjalistów niektórych branż 73
4.2. Budowanie wizerunku firmy odpowiedzią na problemy rekrutacyjne 80
4.3. Konkurencja międzynarodowa 80

Rozdział V. Deficyt wyspecjalizowanych pracowników w Polsce a otwarte rynki pracy w Europie w kontekście rynku międzynarodowego 88
5.1. Globalny rynek pracy i jego granice 88
5.2. Zmiany demograficzne 89
5.3. Migracje zarobkowe 92
5.4. Outsourcing i offshoring 94

Zakończenie 101
Bibliografia 104
Spis rysunków 108
Spis wykresów 109
Spis tabel 110

Czynniki powodujące stres w opinii licealistów

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ANALIZA LITERATUROWA PROBLEMU 4
1.1. Istota stresu 4
1.2. Źródła stresu 10
1.2.1. Stresory obiektywne 10
1.2.2. Stresory subiektywne 15
1.2.3. Zdarzenia krytyczne w naszym życiu 16
1.3. Uwarunkowania stresu 17

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 26
2.1. Cel, przedmiot, podmiot badan 26
2.2. Kryteria doboru badanej populacji i grupy 28
2.3. Pytania badawcze i hipotezy 29
2.4. Metody badan i ich organizacja 32
2.5. Ogólna charakterystyka terenu badań 42
2.6. Ogólna charakterystyka badanej grupy 71

ROZDZIAŁ III. ANALIZA UZYSKANEGO MATERIAŁU EMPIRYCZNEGO Z BADAŃ WŁASNYCH 72
3.1. Wyniki badań 72
3.2. Podsumowanie i wnioski 75

ZAKOŃCZENIE 91
BIBLIOGRAFIA 93
SPIS WYKRESÓW 96
ZAŁĄCZNIK 97

Czynniki i możliwości kształtowania portfela usług w małym przedsiębiorstwie

część teoretyczna pracy dyplomowej

Rozdział I. Cechy i funkcjonowanie rynku usług 2
1.1. Istota i cechy usług 2
1.2. Rodzaje usług i specyfika procesu usługowego 13
1.3. Odrębności marketingu usług 18

Rozdział II. Specyfika usług profesjonalnych 24
2.1. Cechy usług profesjonalnych 24
2.2. Znaczenie usług profesjonalnych w gospodarce 30
2.3. Działalność marketingowa na rynku usług profesjonalnych 34

W miarę jak świat biznesu zaczyna coraz bardziej obsesyjnie reagować na kwestię zarządzania relacjami z klientem, to właśnie lojalność klienta staje się centralnym punktem działań wszystkich osób zajmujących się sprzedażą, marketingiem, obsługą, usługą.[1]

Skuteczność działania na rynku wymaga od przedsiębiorstwa umiejętnego dostosowywania się do oczekiwań i zachowań nabywców, antycypowania tych zachowań i życzeń, a nawet ich kreowania. Dotyczy to przede wszystkim usług.[2]

[1] J. Frazen – Robinson, Jak wykorzystać lojalność klienta? [w:] Biznes, J. Witecka (red.), Tom I, PWN, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2007, s. 104

[2] K. Mazurek – Łopacińska, Zachowania nabywców I ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 11